Wednesday, 12 Jun 2024

De psychologie van totalitarisme

Eind februari 2020 begon het werelddorp te schudden op zijn grondvesten. De wereld kreeg een dreigende crisis voorgeschoteld, waarvan de gevolgen niet te overzien waren. In enkele weken tijd werd iedereen gegrepen door het verhaal van een virus – een verhaal dat ongetwijfeld op feiten was gebaseerd. Maar op welke?

We vingen een eerste glimp op van “de feiten” via beelden uit China. Een virus dwong de Chinese regering om de meest draconische maatregelen te nemen. Hele steden werden in quarantaine geplaatst, nieuwe ziekenhuizen werden in allerijl gebouwd en personen in witte pakken ontsmetten openbare ruimtes. Hier en daar doken geruchten op dat de totalitaire Chinese regering overdreef en dat het nieuwe virus niet erger was dan de griep. Er deden ook tegengestelde meningen de ronde: dat het veel erger moest zijn dan het leek, omdat anders geen enkele regering zulke drastische maatregelen zou nemen. Op dat moment voelde alles nog ver weg van onze contreien en we gingen ervan uit dat het verhaal ons niet in staat stelde de volle omvang van de feiten te peilen.

Tot het moment dat het virus in Europa aankwam. Toen begonnen we zelf besmettingen en sterfgevallen te registreren. We zagen beelden van overvolle eerstehulpposten in Italië, konvooien van legervoertuigen die lijken vervoerden en mortuaria vol doodskisten. De gerenommeerde wetenschappers van het Imperial College in Londen voorspelden stellig dat het virus zonder de meest drastische maatregelen tientallen miljoenen levens zou eisen. In Bergamo, Italië, loeiden dag en nacht sirenes, die elke stem die in de publieke ruimte het opkomende verhaal in twijfel durfde te trekken het zwijgen oplegden. Vanaf dat moment leken verhaal en feiten samen te lopen en onzekerheid maakte plaats voor zekerheid.

Het onvoorstelbare werd werkelijkheid: we waren getuige van de abrupte ommezwaai en zagen hoe bijna elk land op aarde het voorbeeld van China ging volgen en grote groepen mensen de facto onder huisarrest ging plaatsen, een situatie waarvoor de term “lockdown” werd bedacht. Een angstaanjagende stilte daalde neer – hevig en bevrijdend tegelijk. De lucht zonder vliegtuigen, verkeersaders zonder voertuigen; stof dat neerdwarrelde op de stilstand van de persoonlijke doelen en verlangens van miljarden mensen. In India werd de lucht zo zuiver dat, voor het eerst in 30 jaar, op sommige plaatsen de Himalaya weer zichtbaar werd tegen de horizon.

En daar bleef het niet bij. We zagen ook een opmerkelijke overdracht van macht. Deskundige virologen werden opgeroepen als de varkens van George Orwell – de slimste dieren van de boerderij – om de onbetrouwbare politici te vervangen. Zij zouden de dierenboerderij runnen met nauwkeurige (“wetenschappelijke”) informatie. Maar al snel bleken deze deskundigen nogal wat gewone, menselijke gebreken te hebben. In hun statistieken en grafieken maakten ze fouten die zelfs “gewone” mensen niet snel zouden maken. Het ging zelfs zo ver dat zij op een gegeven moment alle sterfgevallen als coronavirusdoden telden, inclusief mensen die waren overleden aan bijvoorbeeld een hartaanval.

Ook slaagden ze er niet in hun beloften na te komen. Deze deskundigen beloofden dat de Poorten naar de Vrijheid weer open zouden gaan na twee doses van het vaccin, maar vervolgens verzonnen ze dat er een derde dosis nodig was. Net als de varkens van Orwell, veranderden ze de regels van de ene dag op de andere. Eerst moesten de dieren zich aan de maatregelen houden omdat het aantal zieken de capaciteit van het gezondheidszorgsysteem niet kon overschrijden (de curve afvlakken). Maar op een dag werd iedereen wakker en ontdekte men opschriften op de muren waarop stond dat de maatregelen werden verlengd omdat het virus moest worden uitgeroeid (de curve platslaan). Uiteindelijk veranderden de regels zo vaak dat alleen de varkens ze leken te kennen. En zelfs de varkens waren er niet zo zeker van.

Sommige mensen begonnen argwaan te koesteren. Hoe is het mogelijk dat deze experts fouten maken die zelfs leken niet zouden maken? Zijn dat geen wetenschappers, het soort mensen dat ons naar de maan bracht en ons het internet gaf? Zo dom kunnen ze toch niet zijn? Wat is hun eindspel? Hun aanbevelingen brengen ons verder op de weg in dezelfde richting: met elke nieuwe stap verliezen we meer van onze vrijheden, tot we een eindbestemming bereiken waar mensen gereduceerd zijn tot QR-codes in een groot technocratisch medisch experiment.

Dat is hoe de meeste mensen uiteindelijk zeker zijn geworden. Zeer zeker. Maar met diametraal tegenovergestelde standpunten. Sommige mensen werden er zeker van dat we te maken hadden met een dodelijk virus dat miljoenen zou doden. Anderen werden er zeker van dat het niets meer was dan de seizoensgriep. Weer anderen werden er zeker van dat het virus niet eens bestond en dat we te maken hadden met een wereldwijde samenzwering. En er waren er ook die onzekerheid bleven tolereren en zich bleven afvragen: hoe kunnen we adequaat begrijpen wat er aan de hand is?

In het begin van de coronaviruscrisis maakte ik een keuze: ik zou mijn stem laten horen. Vóór de crisis gaf ik vaak lezingen aan universiteiten en presenteerde ik op academische conferenties over de hele wereld. Toen de crisis uitbrak, besloot ik intuïtief dat ik mijn stem zou laten horen in de openbare ruimte, dit keer niet binnen de academische wereld, maar ten overstaan van de samenleving in het algemeen. Ik zou mijn stem laten horen en proberen de aandacht van de mensen te vestigen op het feit dat er iets gevaarlijks aan de hand was, niet zozeer “het virus” zelf als wel de angst en de technocratisch-totalitaire sociale dynamiek die het teweegbracht.

Ik bevond mij in een goede positie om te waarschuwen voor de psychologische risico’s van het coronaverhaal. Ik kon putten uit mijn kennis van individuele psychologische processen (ik ben docent aan de Universiteit Gent); mijn doctoraat over de dramatisch slechte kwaliteit van academisch onderzoek, dat me leerde dat we “wetenschap” nooit als vanzelfsprekend mogen beschouwen; mijn masterdiploma in de statistiek, dat me in staat stelde statistische misleiding en illusies te doorzien; mijn kennis van de massapsychologie; mijn filosofische verkenningen van de grenzen en de destructieve psychologische effecten van de mechanistisch-rationalistische visie op de mens en de wereld; en last but not least, mijn onderzoek naar de effecten van spraak op de mens en het quintessentiële belang van “Waarheid Spreken” in het bijzonder.

In de eerste week van de crisis, maart 2020, publiceerde ik een opiniestuk met de titel “De angst voor het virus is gevaarlijker dan het virus zelf”. Ik had de statistieken en wiskundige modellen geanalyseerd waarop het coronavirusverhaal was gebaseerd en zag onmiddellijk dat ze allemaal de gevaarlijkheid van het virus dramatisch overschatten. Een paar maanden later, eind mei 2020, was deze indruk onomstotelijk bevestigd. In geen enkel land, ook niet in de landen die niet op slot gingen, eiste het virus het enorme aantal slachtoffers dat de modellen voorspelden. Zweden was misschien wel het beste voorbeeld. Volgens de modellen zouden er minstens 60.000 mensen sterven als het land niet zou worden afgesloten. Dat gebeurde niet, en slechts 6.000 mensen stierven.

Hoezeer ik (en anderen) ook probeerden dit onder de aandacht van de samenleving te brengen, het had niet veel effect. Mensen gingen door met het verhaal. Dat was het moment waarop ik besloot me op iets anders te richten, namelijk op de psychologische processen die in de samenleving aan het werk waren en die konden verklaren hoe mensen zo radicaal blind kunnen worden en kunnen blijven geloven in een verhaal dat zo volslagen absurd is. Het kostte me een paar maanden om te beseffen dat wat er gaande was in de samenleving een wereldwijd proces van massavorming was.

In de zomer van 2020 schreef ik een opiniestuk over dit fenomeen dat al snel grote bekendheid kreeg in Nederland en België. Ongeveer een jaar later (zomer 2021) nodigde Reiner Fuellmich me uit op “Corona Ausschuss”, een wekelijkse livestream discussie tussen advocaten en zowel deskundigen als getuigen over de coronaviruscrisis, om uitleg te geven over massavorming. Van daaruit verspreidde mijn theorie zich naar de rest van Europa en de Verenigde Staten, waar het werd opgepikt door mensen als dr. Robert Malone, dr. Peter McCullough, Michael Yeadon, Eric Clapton en Robert Kennedy Jr.

Nadat Malone over massavorming sprak op “The Joe Rogan Experience” podcast, werd de term een buzz-woord en was voor een paar dagen de meest gezochte term op Twitter. Sindsdien is mijn theorie enthousiast onthaald, maar ook fel bekritiseerd.

Wat is massavorming eigenlijk? Het is een specifieke vorm van groepsvorming die mensen radicaal blind maakt voor alles wat ingaat tegen waar de groep in gelooft. Op die manier nemen ze de meest absurde overtuigingen voor lief. Om een voorbeeld te geven: tijdens de Iraanse revolutie in 1979 ontstond er een massavorming waarin mensen gingen geloven dat het portret van hun leider-Ayatollah Khomeini zichtbaar was op het oppervlak van de maan. Telkens wanneer er een volle maan aan de hemel stond, wezen de mensen op straat naar de maan om elkaar te laten zien waar precies het gezicht van Khomeini te zien was.

Een tweede kenmerk van een individu in de greep van massavorming is dat hij bereid wordt het individuele belang radicaal op te offeren ten bate van het collectief. De communistische leiders die door Josef Stalin ter dood werden veroordeeld – meestal onschuldig aan de aanklachten die tegen hen waren ingebracht – aanvaardden hun vonnissen, soms met uitspraken als: “Als dat is wat ik kan doen voor de Communistische Partij, zal ik het met plezier doen.”

Ten derde worden individuen in massavorming radicaal onverdraagzaam voor dissonante stemmen. In het eindstadium van de massavorming zullen zij doorgaans wreedheden begaan jegens hen die niet met de massa meegaan. En nog karakteristieker: zij zullen dit doen alsof het hun ethische plicht is. Om nog eens te verwijzen naar de revolutie in Iran: Ik heb gesproken met een Iraanse vrouw die met eigen ogen had gezien hoe een moeder haar zoon aangaf bij de staat en met haar eigen handen de strop om zijn nek hing toen hij op het schavot stond. En nadat hij was vermoord, beweerde ze een heldin te zijn voor wat ze had gedaan.

Dat zijn de effecten van massavorming. Dergelijke processen kunnen op verschillende manieren ontstaan. Het kan spontaan ontstaan (zoals in nazi-Duitsland), of het kan opzettelijk worden uitgelokt door indoctrinatie en propaganda (zoals in de Sovjet-Unie). Maar als het niet voortdurend wordt ondersteund door indoctrinatie en propaganda die via de massamedia wordt verspreid, zal het meestal van korte duur zijn en zich niet ontwikkelen tot een volwaardige totalitaire staat. Of zij nu spontaan is ontstaan of vanaf het begin opzettelijk is uitgelokt, geen enkele massavorming kan echter lang blijven bestaan, tenzij zij voortdurend wordt gevoed door indoctrinatie en propaganda die via de massamedia wordt verspreid. Als dit gebeurt, wordt de massavorming de basis van een geheel nieuw soort staat, die in het begin van de 20e eeuw voor het eerst opkwam: de totalitaire staat. Dit soort staat heeft een uiterst destructieve invloed op de bevolking, omdat zij niet alleen de openbare en politieke ruimte beheerst – zoals de klassieke dictaturen doen – maar ook de privé-ruimte. Zij kan dit laatste doen omdat zij over een enorme geheime politie beschikt: dat deel van de bevolking dat in de greep is van de massavorming en dat fanatiek gelooft in de verhalen die door de elite via de massamedia worden verspreid. Totalitarisme is dus altijd gebaseerd op “een duivels pact tussen de massa’s en de elite” (zie Arendt’s “The Origins of Totalitarianism“).

Ik sluit me aan bij een intuïtie die Hannah Arendt in 1951 verwoordde: Er ontstaat een nieuw totalitarisme in onze samenleving. Geen communistisch of fascistisch totalitarisme, maar een technocratisch totalitarisme. Een soort totalitarisme dat niet geleid wordt door “een bendeleider” zoals Stalin of Adolf Hitler, maar door saaie bureaucraten en technocraten. Zoals altijd zal een bepaald deel van de bevolking zich verzetten en niet ten prooi vallen aan de massavorming. Als dit deel van de bevolking de juiste keuzes maakt, zal het uiteindelijk zegevieren. Als het de verkeerde keuzes maakt, zal het ten onder gaan. Om te zien wat de juiste keuzes zijn, moeten we uitgaan van een grondige en nauwkeurige analyse van de aard van het verschijnsel massavorming. Als we dat doen, zullen we duidelijk zien wat de juiste keuzes zijn, zowel op strategisch als op ethisch niveau. Dat is wat mijn boek “De psychologie van totalitarisme” presenteert: een historisch-psychologische analyse van de opkomst van massa’s gedurende de afgelopen paar honderd jaar, zoals die heeft geleid tot het ontstaan van totalitarisme.

De coronaviruscrisis kwam niet uit de lucht vallen. Ze past in een reeks van steeds wanhopiger en meer zelfdestructieve maatschappelijke reacties op objecten van angst: terroristen, opwarming van de aarde, coronavirus. Telkens wanneer een nieuw voorwerp van angst opduikt in de samenleving, is er maar één reactie: meer controle. Tegelijk kunnen mensen maar een bepaalde hoeveelheid controle verdragen. Dwingende controle leidt tot angst, en angst leidt tot meer dwingende controle. Op deze manier wordt de samenleving het slachtoffer van een vicieuze cirkel die onvermijdelijk leidt tot totalitarisme (d.w.z. extreme overheidscontrole) en eindigt in de radicale vernietiging van zowel de psychologische als de fysieke integriteit van de mens.

We moeten de huidige angst en het psychologische ongemak beschouwen als een probleem op zich, een probleem dat niet kan worden herleid tot een virus of een ander “voorwerp van bedreiging”. Onze angst vindt zijn oorsprong op een heel ander niveau, namelijk dat van het falen van het Grote Verhaal van onze maatschappij. Dit is het verhaal van de mechanistische wetenschap, waarin de mens wordt gereduceerd tot een biologisch organisme. Een verhaal dat voorbijgaat aan de psychologische, spirituele en ethische dimensies van de mens en daardoor een verwoestend effect heeft op het niveau van de menselijke relaties. Iets in dit verhaal zorgt ervoor dat de mens geïsoleerd raakt van zijn medemens en van de natuur. Iets in dit verhaal zorgt ervoor dat de mens ophoudt te resoneren met de wereld om hem heen. Iets in dit verhaal verandert de mens in een geatomiseerd subject. Het is juist dit geatomiseerde subject dat, volgens Arendt, de elementaire bouwsteen is van de totalitaire staat.

Op het niveau van de bevolking schiep de mechanistische ideologie de voorwaarden die mensen kwetsbaar maken voor massavorming. Ze koppelde mensen los van hun natuurlijke en sociale omgeving, creëerde ervaringen van radicale afwezigheid van betekenis en doel in het leven, en leidde tot extreem hoge niveaus van zogeheten vrij zwevende angst, frustratie en agressie, dat wil zeggen angst, frustratie en agressie die niet verbonden zijn met een mentale voorstelling; angst, frustratie en agressie waarbij mensen niet weten waarover ze zich angstig, gefrustreerd en agressief voelen. Het is in deze toestand dat mensen kwetsbaar worden voor massavorming.

De mechanistische ideologie had ook een specifiek effect op het niveau van de “elite” – het veranderde hun psychologische karakteristieken. Vóór de Verlichting werd de maatschappij geleid door edellieden en geestelijken (het “ancien régime”). Deze elite legde haar wil op een openlijke manier op aan de massa’s door middel van haar autoriteit. Dit gezag werd verleend door de religieuze Grote Verhalen die een stevige greep hielden op de geesten van de mensen. Toen de religieuze verhalen hun greep verloren en de moderne democratische ideologie opkwam, veranderde dit. De leiders moesten nu door de massa’s worden gekozen. En om door de massa’s te worden gekozen, moesten zij te weten komen wat de massa’s wilden en dat min of meer aan hen geven. De leiders werden dus eigenlijk volgelingen.

Dit probleem werd op een nogal voorspelbare maar verderfelijke manier aangepakt. Als de massa niet kan worden gecommandeerd, moet zij worden gemanipuleerd. Dat is waar de moderne indoctrinatie en propaganda werden geboren, zoals beschreven in het werk van mensen als Lippman, Trotter, en Bernays. We zullen het werk van de grondleggers van de propaganda doornemen om de maatschappelijke functie en de invloed van propaganda op de samenleving volledig te begrijpen. Indoctrinatie en propaganda worden meestal geassocieerd met totalitaire staten zoals de Sovjet-Unie, Nazi-Duitsland, of de Volksrepubliek China. Maar het is gemakkelijk aan te tonen dat indoctrinatie en propaganda vanaf het begin van de 20e eeuw ook voortdurend werden gebruikt in vrijwel elke “democratische” staat ter wereld. Naast deze twee zullen we andere technieken van massamanipulatie beschrijven, zoals hersenspoeling en psychologische oorlogsvoering.

In de moderne tijd heeft de explosieve proliferatie van massabewakingstechnologie geleid tot nieuwe en voorheen onvoorstelbare middelen voor de manipulatie van de massa’s. En opkomende technologische ontwikkelingen beloven een geheel nieuwe reeks manipulatietechnieken, waarbij de geest materieel wordt gemanipuleerd via technologische apparatuur die in het menselijk lichaam en de hersenen wordt ingebracht. Tenminste, dat is het plan. Het is nog niet duidelijk in welke mate de geest zal meewerken.

Totalitarisme is geen historisch toeval. Het is het logische gevolg van mechanistisch denken en het waanzinnige geloof in de almacht van de menselijke rationaliteit. Als zodanig is totalitarisme een bepalend kenmerk van de traditie van de Verlichting. Verschillende auteurs hebben dit gepostuleerd, maar het is nog niet onderworpen aan een psychologische analyse. Ik besloot te proberen deze leemte op te vullen, en daarom schreef ik “De psychologie van totalitarisme“. Daarin wordt de psychologie van het totalitarisme geanalyseerd en gesitueerd binnen de bredere context van de sociale fenomenen waarvan het deel uitmaakt.

Het is niet mijn bedoeling me met dit boek te richten op datgene wat gewoonlijk met totalitarisme wordt geassocieerd – concentratiekampen, indoctrinatie, propaganda – maar veeleer op de bredere cultuurhistorische processen waaruit totalitarisme voortkomt. Deze benadering stelt ons in staat ons te concentreren op wat het belangrijkst is: de omstandigheden die ons in ons dagelijks leven omringen en van waaruit totalitarisme wortel schiet, groeit en bloeit.

Uiteindelijk verkent mijn boek de mogelijkheden om een uitweg te vinden uit de huidige culturele impasse waarin we lijken te zijn vastgelopen. De escalerende sociale crises van de vroege 21ste eeuw zijn de manifestatie van een onderliggende psychologische en ideologische omwenteling – een verschuiving van de tektonische platen waarop een wereldbeeld rust. We beleven het moment waarop een oude ideologie nog een laatste keer aan de macht komt, alvorens in te storten. Elke poging om de huidige maatschappelijke problemen, wat die ook mogen zijn, te verhelpen op basis van de oude ideologie zal de zaken alleen maar erger maken. Je kunt een probleem niet oplossen met dezelfde denkwijze die het heeft gecreëerd. De oplossing voor onze angst en onzekerheid ligt niet in de toename van (technologische) controle. De werkelijke taak waarvoor wij als individu en als samenleving staan, is ons een nieuw mens- en wereldbeeld voor ogen te stellen, een nieuw fundament voor onze identiteit te vinden, nieuwe principes voor het samenleven met anderen te formuleren, en een op dit moment zeer noodzakelijk menselijk vermogen – Waarheid Spreken – terug te winnen.

Oorspronkelijk gepubliceerd op de Substack van de auteur, herplaatst van het Brownstone Institute

De meningen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van The Epoch Times.

Gepubliceerd door The Epoch Times (31 augustus 2022): The Psychology of Totalitarianism

Kyle Bass: Haal uw geld uit China

Iedereen die een belegging in China heeft, zou die moeten terugtrekken ofwel het risico lopen het geld helemaal te verliezen, waarschuwt hedgefondsmanager en belegger Kyle Bass.

Niet alleen bevindt de Chinese economie zich in een precaire positie, als de steeds agressievere houding tegenover Taiwan uitmondt in een militair conflict, kan het land snel van de in dollars uitgedrukte financiële markten worden losgemaakt en onmiddellijk alle buitenlandse investeringen verliezen, aldus Bass, de oprichter en hoofd-investeerder van Hayman Capital Management.

Implosie van de vastgoedmarkt

Het meest directe probleem is de dreigende implosie van China’s vastgoedmarkt, zei hij tijdens een recent interview met Wealthion.

Decennialang heeft het heersende communistische regime de bouw van onroerend goed gebruikt om de cijfers van het bruto binnenlands product (BBP) op te krikken door mensen aan te moedigen hun spaargeld in woningen te steken. Ondertussen deed de wijdverspreide speculatie op de markt de vastgoedprijzen snel stijgen.

Vorig jaar bereikte de markt blijkbaar een breekpunt met mediane huizenprijzen in grote steden die opliepen tot 36 keer het gemiddelde inkomen van het land, volgens Bass, die opmerkte dat vóór de huizencrash van 2007 de huizenprijzen in de VS slechts zes keer het gemiddelde inkomen bedroegen.

De betaalbaarheidscrisis heeft China’s demografische impasse verergerd. Nadat het brutale één-kind-beleid van het regime had geleid tot miljoenen gedwongen abortussen en sterilisaties, dwong de daaruit voortvloeiende afname van de bevolking in de werkende leeftijd het regime het beleid terug te draaien om een economische ramp te voorkomen.

Toen sloeg de betaalbaarheidscrisis toe.

“Wat er gebeurt is dat Chinese mannen afstuderen aan de universiteit en teruggaan naar de kelder van hun ouders en derhalve niet daten, niet trouwen en zich niet voortplanten,” zei Bass.

De oplossing die de Chinese leider Xi Jinping aandraagt, is dat de regering de huizenprijzen omlaag dwingt door speculatie met onroerend goed aan banden te leggen. Maar meer betaalbare woningen betekenen veel minder geld voor de ontwikkelaars die tegelijkertijd diep in de schulden zitten. Als de schuld verergert, zullen degenen die erin geïnvesteerd hebben hun geld verliezen, waarschuwde Bass.

“De negen of tien Chinese ontwikkelaars die vandaag in gebreke blijven, zullen later ook in gebreke blijven.”

“Je krijgt niets betaald en dat is wat je verdient als je als westerling in zo’n regime investeert.”

Het regime heeft geprobeerd de vraag te stimuleren door de rente te verlagen, maar met slecht resultaat.

“Ze hebben de tarieven verlaagd en er is geen reactie van de consument op gekomen en dat baart de centrale planners echt zorgen volgens mijn contacten daar,” zei Bass.

Dalende huizenprijzen zouden ook “de consumentenuitgaven verminderen”, omdat Chinese huishoudens zo’n groot deel van hun vermogen in onroerend goed aanhouden, merkte hij op.

De regering kan uiteindelijk de markt redden door meer yuan te drukken, maar dat werkt alleen in eigen land, omdat buitenlandse investeerders verwachten dat ze in dollars worden betaald. Hoewel China aanspraak maakt op zo’n 3 biljoen dollar aan buitenlandse valutareserves, betwijfelt Bas of het geld ook echt beschikbaar is.

‘Lopen over de rand van het scheermes’ inzake Taiwan

“De vraag is als hun interne markt het zo slecht doet, hoe ze dan naar buiten toe kunnen functioneren, en vooral met hun nieuwe militaire oorlogszucht ten opzichte van Taiwan lopen ze hier echt op het randje,” zei Bass.

“Als ze besluiten om verder te gaan met Taiwan zal hun economie, denk ik, direct in het toilet vallen.”

Het communistische regime heeft zich onlangs agressiever opgesteld tegenover Taiwan en raketten afgeschoten in de buurt van Taiwanese wateren. De directe aanleiding was het bezoek van Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis, aan Taiwan, hoewel het regime al jaren pleit voor een overname van Taiwan.

Bass schat dat er meer dan 50 procent kans is dat China Taiwan binnen 24 maanden zal aanvallen.

“Ik denk dat het onvermijdelijk is dat ze Taiwan aanvallen en dat verandert het hele spel voor mensen die geld hebben geïnvesteerd in Chinese bedrijven,” zei hij. “Ze moeten het er nu uithalen.”

Als China Taiwan binnenvalt, kunnen de Verenigde Staten China afsnijden van het SWIFT-banksysteem.

“We maken dat concept niet bekend, maar ik kan zeggen dat we er achter de schermen nu over praten,” zei Bass.

Een dergelijke stap zou de buitenlandse handel van China verlammen, aangezien ongeveer 85% van de internationale transacties in dollars plaatsvinden.

Buitenlandse investeringen in China in gevaar

Het regime heeft onlangs een wet uitgevaardigd dat activa in buitenlandse handen in beslag kunnen worden genomen in geval van oorlog. Dat is precies wat buitenlanders met investeringen in Rusland overkwam nadat het eerder dit jaar Oekraïne was binnengevallen.

“De dag dat Poetin Oekraïne binnenviel, verloor iedereen die investeringen had in Rusland alles,” zei Bass.

“Honderden miljoenen dollars werden die dag afgeschreven tot nul. Het verschil is dat het in China om tientallen miljarden dollars gaat. Ze konden de Russische verliezen onder het tapijt vegen [maar] de Chinese verliezen zul je niet onder het tapijt kunnen vegen.

“Investeren in een regime dat zo haaks staat op het waardesysteem waar we allemaal naar leven, zal beleggers uiteindelijk hard treffen.”

Het probleem voor de Verenigde Staten is dat zij hebben toegestaan dat zij op kritieke gebieden, zoals antibiotica en andere belangrijke geneesmiddelen, afhankelijk zijn geworden van de invoer uit China, aldus Bass.

“Wij hebben toegestaan dat het zover is gekomen en zij zullen dat tegen ons gebruiken. Terwijl wij de nucleaire knop op hun economie vasthouden, hebben zij ons in een aantal situaties behoorlijk te pakken.”

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (30 augustus 2022)https://www.theepochtimes.com/kyle-bass-pull-your-money-out-of-china_4699463.html

De Yangtze rivier in China droogt voornamelijk op door beslissingen van de CCP

Sinds juli worden de zuidelijke provincies van China getroffen door hittegolven en aanhoudende droogte. Delen van de Yangtze-rivier staan droog, wat dramatische gevolgen heeft voor de landbouw, de productie en het leven van de plaatselijke bevolking.

De Yangtze is de langste rivier in China en de op twee na langste ter wereld.

De Yangtze ontspringt op het Plateau van Tibet, kronkelt oostwaarts langs steden als Chengdu, Chongqing, Wuhan en Nanjing en mondt uiteindelijk uit in de Oost-Chinese Zee bij Shanghai. Deze steden behoren tot de grootste van China en hun bevolking is goed voor bijna een derde van de nationale bevolking.

De zomer is gewoonlijk het natte seizoen voor het stroomgebied van de Yangtze. Volgens het Chinese Ministerie van Watervoorraden (CWRM) is het Chinese overstromingsseizoen in het zuiden officieel begonnen op 1 juni en bereidden de autoriteiten zich voor op de gebruikelijke overstromingen in juni van dit jaar.

Twee maanden geleden werden noodoefeningen gehouden op de Huanghu rivier, een zijrivier in de benedenloop van de Yangtze, die toen vol water stond met een breedte van 300 meter (328 yards), aldus CCTV, het belangrijkste propagandamondstuk van de Chinese Communistische Partij (CCP). Maar in augustus toonde een CCTV-video een opgedroogde Huanghu-rivier met de zanderige rivierbedding zichtbaar en wat gras dat door de bodem stak.

Droge delen van het Poyang meer in Jiujiang in China’s centrale provincie Jiangxi op 21 aug. 2022. (STR/AFP via Getty Images)

Meneer Ji, een inwoner van Wuhan City in de provincie Hubei, zei dat het waterpeil tot onder de modderhellingen is gedaald, wat in de zomer zeer zeldzaam is.

“Ik heb in mijn leven nog nooit zo’n laag waterpeil gezien,” vertelde Ji op 24 augustus aan de Chinese editie van The Epoch Times. “Oudere generaties van de familie hebben dit ook nog nooit meegemaakt.”

Een netizen genaamd HanDeSome, een fotograaf die zich richt op het leven en het landschap in Wuhan, plaatste foto’s van het waterpeil van de Yangtze in Wuhan in juni en augustus en zei dat het water in twee maanden tijd met zeven meter was gedaald.

Een groot deel van de rivierbedding ligt bloot bij de samenvloeiing van de Jialing-rivier en de Yangtze-rivier in de buurt van Chongqing City.

Wang Weiluo, een vooraanstaande Chinese hydroloog die nu in Duitsland woont, zei dat het weer een rol speelt bij de droogte.

“De eerste reden is weinig neerslag. De tweede reden is dat de hoge temperaturen de hoeveelheid verdamping verhogen,” vertelde Wang op 23 augustus aan de Chinese editie van The Epoch Times. “Het waterpeil van de rivier is wat lager mede door deze klimatologische omstandigheden.”

Hij wees er echter op dat de besluiten van de CCP de belangrijkste reden voor de droogte zijn.

China’s waterbeheersing op een geplande manier

Wang zei dat de huidige droogte in China een door de mens veroorzaakte ramp is, omdat het Chinese regime “wil dat het water zijn bevelen opvolgt.”

China vertrouwt nu op stuwdammen om de waterstroom van de rivieren te controleren, hetgeen wordt gecoördineerd door het Ministerie van Watervoorraden (MWR), aldus Wang. Sinds de Chinese Communistische Partij (CCP) in 1949 de macht overnam, heeft het regime 90.000 stuwdammen gebouwd, goed voor de helft van alle dammen ter wereld.

“Ieder jaar in juni geeft de MWR opdracht om water uit alle stuwdammen te lozen,” zei Wang. De waterautoriteiten geloven namelijk dat er in juni, juli en augustus overstromingen en regenval zullen zijn.

“Dit jaar hebben ze een verkeerde berekening en planning gemaakt. En dat is een van de belangrijkste redenen voor de droogte van dit jaar.”

Volgens de officiële website van de MWR zijn diens belangrijkste verantwoordelijkheden: zorgen voor de rationele ontwikkeling en het gebruik van watervoorraden; formuleren van nationale en transregionale langetermijnplannen voor vraag en aanbod van water, plannen voor de toewijzing van water en toezicht op de uitvoering daarvan; en toewijzing van watervoorraden in belangrijke stroomgebieden, regio’s en grote watertransferprojecten.

“Toen de MWR en het Ministerie van Emergency Management de water-, droogte- en rampomstandigheden in China dit jaar voorspelden, verwachtten zij geen ernstige droogte. Ze voorspelden eerder dat de Yangtze een grote overstroming zou kennen en dat de Gele Rivier, de Liaohe Rivier en de Haihe Rivier ook grote overstromingen zouden krijgen,” zei Wang.

Als reactie op de hoge temperaturen en de droogte heeft de Commissie voor Waterbeheer van de Yangtze rivier op 16 augustus opdracht gegeven om 500 miljoen kubieke meter water vanaf de Drieklovendam naar de midden- en benedenloop van de Yangtze-rivier te leiden.

Deze luchtfoto laat zien hoe water wordt vrijgelaten uit de Drieklovendam, een waterkrachtproject op de Yangtze rivier in Yichang, provincie Hubei, op 7 september 2020. (STR/AFP via Getty Images)

Stuwdammen vergroten echter het waterverlies, zei Wang.

Op 15 augustus waren 51 rivieren in Chongqing opgehouden te stromen en 24 stuwmeren opgedroogd, meldde Deutsche Welle (DW) op 18 augustus.

Stuwdammen verminderen de hoeveelheid water

China beheert zijn watersysteem door in verschillende delen van het land op alle Chinese rivieren een groot aantal stuwdammen te bouwen, maar stuwdammen veroorzaken overstromingen tijdens het natte seizoen, wat Wang vorig jaar aan de publicatie in detail heeft uitgelegd.

In droge seizoenen zijn de stuwmeren de belangrijkste oorzaak van de afname van het watervolume door verdamping en watergebruik.

“Er zijn gegevens die dit bewijzen: door de bouw van een groot aantal stuwmeren is het jaarlijkse debiet van de Yangtze rivier met 11 procent afgenomen. In Yichang, een stad in de provincie Hubei aan de benedenloop van de Yangtze, is het watervolume met bijna 40 miljard kubieke meter afgenomen,” vertelde Wang.

Een ooit ondergedompeld Boeddhabeeld zit bovenop het eilandrif van Foyeliang in de Yangtze rivier, dat tevoorschijn kwam nadat het waterpeil daalde door een regionale droogte in Chongqing, China, gezien op 20 aug. 2022. (Thomas Peter/Reuters)

Hij noemde als voorbeeld de Yongding rivier van Peking tijdens vroegere jaren.

In het verleden was Peking voor zijn watervoorziening hoofdzakelijk aangewezen op de Yongding-rivier, die een jaarlijks debiet had van 2 miljard kubieke meter.

“De CCP bouwde eerst de Guanting Dam en daarna de Cetian Dam in de bovenloop van de Yongding, en bouwde later in totaal bijna 500 stuwmeren. De verdamping van het water nam toe met elke dam die werd gebouwd en de Yongding droogde uiteindelijk op,” zei Wang, eraan toevoegend dat het water in de Yongding rivier nu wordt gestuurd vanuit de Gele Rivier.

Hij zei dat veel Chinese wetenschappers zich bewust zijn van het feit dat de neerslag in de Driekloven met 10 procent is afgenomen nadat de dam was gebouwd.

“Maar ze zijn bang om deze kwesties te bestuderen. Zelfs als ze een rapport over deze kwestie opstellen, zullen ze geen subsidie kunnen krijgen. Dus kiezen wetenschappers in China ervoor om ‘plat te liggen’, dat wil zeggen dat ze niets doen met dit onderwerp,” zei Wang.

Li Xin’an heeft bijgedragen aan het artikel.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (27 augustus 2022): China’s Yangtze River Drying up Mainly Caused by CCP Decisions: Expert

Spygate documenten en Trump’s RICO rechtszaak: Onderzoek naar de echte redenen achter de FBI inval

Na de inval van de FBI in de woning van voormalig president Donald Trump, is er veel gespeculeerd over de motivatie van het Department of Justice (DOJ). Was het gedaan om te voorkomen dat Trump zich in 2024 opnieuw kandidaat zou stellen, of had de inval te maken met documenten en bewijsmateriaal rond de commissie van 6 januari?

Hoewel deze factoren van invloed kunnen zijn geweest op de inval van de FBI, kunnen er ook geheel andere, en mogelijk grotere, factoren in het spel zijn.

Het is waarschijnlijk dat de inval van de FBI werd gedreven door de angst van de inlichtingendiensten voor informatie die in die documenten stond over de Russiagate hoax.

De gecoördineerde inval van de DOJ in Mar-a-Lago had waarschijnlijk te maken met de mogelijke openbaarmaking en presentatie van deze informatie – met name in verband met Trump’s Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) aanklacht tegen Hillary Clinton, het Democratisch Nationaal Comité en voormalige FBI-functionarissen zoals voormalig directeur James Comey, voormalig adjunct-directeur Andrew McCabe, voormalig agent Peter Strzok en voormalig FBI-advocate Lisa Page – en zijn gewijzigde RICO-aanklacht, waarbij meer verdachten werden toegevoegd.

Naarmate nieuwe informatie aan het licht kwam, hebben we meer vertrouwen gekregen in deze theorie en zijn we er nog meer van overtuigd geraakt. Alleen al de enorme reikwijdte van het huiszoekingsbevel heeft deze theorie versterkt. Maar dat is lang niet de enige reden achter onze overtuiging.

Een artikel in Newsweek van 17 augustus bevatte een aantal opmerkelijke verklaringen van twee bronnen binnen de inlichtingengemeenschap (IC).

Een van deze bronnen merkte op dat “agenten de woning van Trump binnengingen onder het voorwendsel dat ze op zoek waren naar alle overheidsdocumenten … maar het werkelijke doelwit was deze privé-stash” van documenten die Trump had verzameld, “waarvan functionarissen van het Ministerie van Justitie vreesden dat Trump ze als wapens zou gaan gebruiken”. De tweede bron beweerde dat hoewel de FBI zogenaamd “alles verzamelde wat rechtmatig toebehoorde aan de Amerikaanse regering,” het werkelijke doelwit van de door DOJ geleide FBI-inval “deze documenten waren die Trump al sinds het begin van zijn regering had verzameld.”

Beide bronnen merken op dat de “gezochte documenten gaan over een verscheidenheid van inlichtingenzaken die van belang zijn” voor Trump – “waaronder materiaal waarvan Trump blijkbaar dacht dat het hem zou vrijpleiten van alle beweringen van Russische samenspanning in 2016 of andere verkiezingsgerelateerde aanklachten.” Met andere woorden, documenten die Trump had verzameld en in zijn bezit had, bewezen dat de Russiagate hoax precies dat was: een hoax, die werd geleid door functionarissen van de hoogste instellingen van onze natie – waaronder, maar niet beperkt tot, de FBI en de DOJ.

Hoewel we over het algemeen niet de gewoonte hebben veel, of zelfs helemaal geen, acht te slaan op bronnen binnen het IC, overlappen deze specifieke onthullingen met onze eigen theorie en de informatie die we zijn tegengekomen. Zoals we zullen zien aan de hand van de gebeurtenissen in de tijdslijn, lijken de acties van Trump en de documenten die hij in de loop van de tijd heeft verzameld, een zeer directe bedreiging te zijn geweest voor de agentschappen die zich achter onze regering schuilhouden, wat een institutionele reactie heeft uitgelokt die zich uitte in de inval van de FBI in Mar-a-Lago op 8 augustus.

Met name de RICO-rechtszaak die Trump in 2022 aanspande, vormde mogelijks een vehikel dat kon gebruikt worden om deze documenten in de openbaarheid te brengen.

Op 19 januari 2021 declasseerde toenmalig president Trump “een map met materiaal met betrekking tot het Crossfire Hurricane-onderzoek van het Federal Bureau of Investigation”, hoewel hij ook akkoord ging met enkele “aanpassingen met het oog op verdere geheimhouding door de FBI”.

Belangrijk is dat Trump ook verklaarde dat “op mijn aanwijzing, de procureur-generaal een passende beoordeling heeft uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het materiaal in de ordner door het Witte Huis openbaar mag worden gemaakt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.” Met andere woorden, het ministerie van Justitie was op de hoogte van alle documenten in de map die Trump heeft vrijgegeven, en had deze documenten ook gereviseerd. Zoals we weten, heeft de DOJ van procureur-generaal Merrick Garland “niet één pagina van die documenten vrijgegeven”.

Fast forward naar half januari van 2022. Volgens een verklaring van 7 februari van de National Archives and Records Administration (NARA) hebben de archieven 15 dozen met presidentiële documenten uit Mar-a-Lago laten overbrengen, “na besprekingen met de vertegenwoordigers van president Trump in 2021”. Trump verklaarde dat de gesprekken “collaboratief en respectvol” waren en zei dat het een “grote eer” was om met de archieven samen te werken.

Zijn vertegenwoordigers vertelden het bureau ook dat ze zouden blijven zoeken naar meer presidentiële archieven. Kort daarna, op 14 februari, beweerde het NARA in een verklaring dat “sommige van de presidentiële documenten van Trump die door de National Archives and Records Administration waren ontvangen, papieren documenten bevatten die door de voormalige president Trump waren verscheurd.”

De volgende dag, 15 februari 2022, stuurden Sens. Chuck Grassley (R-Iowa) en Ron Johnson (R-Wis.) een brief aan Garland waarin staat dat het DOJ tot nu toe heeft geweigerd te voldoen aan het declassificatiebevel dat Trump in januari 2021 heeft uitgevaardigd. De brief merkte op dat “het ministerie van Justitie niet alleen heeft nagelaten om ook maar één pagina te declassificeren, het ministerie heeft ook nagelaten om voor het Congres documenten aan te wijzen waarvan het met zekerheid weet dat ze onder de declassificeringsrichtlijn vallen.”

Grassley zei tegen Garland dat het Ministerie van Justitie “de documenten moet identificeren die onder het declassificatiebevel vallen en, ten tweede, deze documenten zonder ongepaste redigering aan het Congres en het Amerikaanse volk moet overhandigen”.

Drie dagen later, in een brief van NARA archivaris David Ferriero aan het gepolitiseerde House Oversight and Reform Committee, verklaarde Ferriero dat “NARA items heeft geïdentificeerd die zijn gemarkeerd als geclassificeerde nationale veiligheidsinformatie binnen de dozen.” Vergeet niet dat Trump als president de uiteindelijke bevoegdheid had over de vraag of de documenten geclassificeerd waren.

Denk ook aan de brief van Grassley van slechts drie dagen eerder, waarin hij opmerkte dat het ministerie van Justitie tot dusver had geweigerd gehoor te geven aan het declassificatiebevel van Trump. Een week later eiste de House Oversight Committee dat “NARA aanvullende informatie zou voorleggen, waaronder een inventaris van de dozen die zijn teruggevonden op Mar-a-Lago en informatie over alle geclassificeerde documenten, evenals documenten van de Trump Administration die verband houden met de vernietiging van dossiers door de voormalige president.”

Sen. Charles Grassley (R-Iowa) spreekt voor de Senate Judiciary Committee op Capitol Hill in Washington, op 14 okt. 2020. (Susan Walsh/AP Photo)

Terwijl dit spel zich afspeelde, was Trump bezig met het samenstellen van zijn oorspronkelijke RICO-aanklacht.

Trump diende op 24 maart formeel zijn RICO-aanklacht in, waarin stond dat “de gedaagden kwaadwillig samenspanden om een vals verhaal te weven” dat Trump “samenspande met een vijandige buitenlandse soevereiniteit,” namelijk Rusland. De aanklacht van Trump stelde dat “de acties die zijn ondernomen om hun plan te bevorderen – het vervalsen van bewijsmateriaal, het misleiden van wetshandhavers en het uitbuiten van toegang tot zeer gevoelige gegevensbronnen – zo schandalig, subversief en opruiend zijn dat zelfs de gebeurtenissen in Watergate daarbij verbleken”.

De volgende twee maanden bleef het relatief rustig. Toen, op 31 mei, stuurde Grassley de eerste van vier brieven naar Garland en FBI directeur Christopher Wray.

Grassley uitte een zeer ernstige beschuldiging en merkte op dat “terwijl hij een zeer gevoelige rol vervulde die drempelbeslissingen omvat over welke federale corruptiezaken worden geopend voor onderzoek,” de assistent-special agent Timothy Thibault van het Washington Field Office, federale voorschriften en richtlijnen van het departement overtrad die bedoeld zijn om te voorkomen dat politieke vooroordelen FBI-zaken besmetten.

Grassley zei tegen Wray en Garland dat de acties van Thibault “zowel de FBI als DOJ ondermijnen omdat het op zijn minst de indruk wekt dat de wet ongelijk wordt toegepast”.

Op 3 juni, drie dagen na Grassley’s brief aan Wray, gingen FBI-agenten naar Mar-a-Lago en inspecteerden de opslagfaciliteit en de opslagplaats van documenten die in het bezit waren van Trump. Naar verluidt heeft Jay Bratt, de hoogste ambtenaar voor contraspionage bij de nationale veiligheidsdivisie van het Ministerie van Justitie, “persoonlijk de opslagfaciliteit geïnspecteerd terwijl hij in gesprek was met zowel Trump als een van zijn advocaten”.

Trump zou naar verluidt “de drie FBI-agenten die Bratt bij zich had, hebben toegestaan om dozen in de opslagruimte te openen en te doorzoeken.”

Deze FBI-agenten vertrokken naar verluidt met enkele documenten. Bratt vroeg ook om “verhoogde beveiliging van de faciliteit en vroeg om de bewakingsbeelden van de beveiligingscamera’s te mogen zien.” Een advocaat van Trump voldeed aan de verzoeken.

FBI-directeur Christopher Wray getuigt tijdens een hoorzitting voor de Senate Judiciary Committee op Capitol Hill in Washington op 4 aug. 2022. (Alex Wong/Getty Images)

Deze volgorde is belangrijk omdat het aantoont dat de DOJ en FBI wisten, of een zeer goed idee hadden, van wat ze in beslag namen tijdens hun inval op 8 augustus. Het maakt ook sommige van de lekken naar de media, die beweerden dat Trump de nationale veiligheid in gevaar bracht, achteraf gezien enigszins belachelijk.

Als de FBI wist dat Trump dergelijk materiaal in zijn bezit had, of hem kon beschuldigen van het in gevaar brengen van de nationale veiligheid, dan hadden ze dat ter plaatse gedaan tijdens het bezoek aan Mar-a-Lago op 3 juni. Op zijn minst had de FBI in de dagen direct na het bezoek kunnen reageren met een huiszoekingsbevel. In plaats daarvan gingen er verscheidene maanden voorbij voordat de DOJ en de FBI besloten een inval te doen op Mar-a-Lago.

Zoals we zullen zien, waren er een aantal belangrijke gebeurtenissen die volgden op het bezoek van de FBI op 3 juni.

De eerste van deze gebeurtenissen vond plaats op 21 juni, toen Trump een gewijzigde RICO aanklacht indiende tegen Clinton en een groot aantal andere DNC-gerelateerde personen die betrokken waren bij de Russiagate hoax.

De nieuwe aanklacht, die 193 pagina’s besloeg, was aanzienlijk uitgebreider en gedetailleerder dan de oorspronkelijke RICO-aanklacht van Trump van 24 maart, en bevatte meer gedaagden. Op dezelfde dag kondigde Kash Patel, een voormalige ambtenaar van de Trump-regering die hard heeft gewerkt om de vrijgegeven documenten van Trump vrij te krijgen, op een podcast aan dat hij officieel een vertegenwoordiger van Trump bij de Nationale Archieven was.

Patel zei dat het zijn bedoeling was om “elk document te identificeren dat ze hebben geblokkeerd om te worden gederubriceerd,” en verklaarde dat hij “volgende week zou beginnen met het naar buiten brengen van die informatie.”

De volgende dag, 22 juni, trok Magistraat Bruce Reinhart zich plotseling terug uit Trump’s rechtszaak tegen Clinton en Company. Slechts 44 dagen later, na zijn onverwachte terugtrekking uit Trump’s RICO-zaak tegen Clinton, tekende Reinhart persoonlijk het huiszoekingsbevel voor de inval in Mar-a-Lago.

Op 14 juli was er nog een verrassende ontwikkeling in de RICO-zaak van Trump tegen Clinton en Company. In een motie, ingediend door Juan Gonzalez, de openbare aanklager van het zuidelijke district van Florida, werd verzocht om “de Verenigde Staten als gedaagde in de plaats te stellen”. Met andere woorden, de DOJ wilde “zichzelf als gedaagde in de plaats stellen van James Comey, Andrew McCabe, Peter Strzok, Lisa Page, en Kevin Clinesmith.”

De motie beweerde dat Trump’s RICO claims “gebaseerd waren op gedrag binnen de reikwijdte van het dienstverband van deze voormalige FBI medewerkers bij de overheid,” en verklaarde dat “de Verenigde Staten de enige en exclusieve gedaagde is voor deze claims.” De motie vroeg ook dat als de vervanging werd aanvaard, “het Hof de Verenigde Staten zou schrappen als beschuldigde wegens gebrek aan jurisdictie over het onderwerp”.

De motie merkte op dat aangezien Trump zijn administratieve rechtsmiddelen niet had uitgeput, het Hof geen subject matter jurisdictie had en daarom de zaak zou moeten verwerpen na de Verenigde Staten als gedaagde te hebben vervangen. De DOJ was aan het manoeuvreren om zichzelf in Trump’s RICO zaak te plaatsen en vervolgens Trump’s zaak te laten seponeren. Deze tactiek was succesvol, althans gedeeltelijk.

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heft zijn vuist op terwijl hij naar een voertuig loopt buiten de Trump Tower in New York City op 10 aug. 2022. (Stringer/AFP via Getty Images)

Op 22 juli stond procesrechter Donald Middlebrooks de motie tot substitutie toe, waarbij Comey, McCabe, Strzok, Page en Clinesmith werden vervangen door de Verenigde Staten als gedaagde.

Middlebrooks beriep zich op de Westfall Act, die “federale werknemers absolute immuniteit verleent tegen vorderingen wegens onrechtmatige daden die voortvloeien uit handelingen die zij stellen in het kader van hun officiële taken”. Hij stelde de uitspraak over de verwerping uit en merkte op dat Trump het recht had om te “procederen over de vraag of de werknemers handelden binnen de reikwijdte van hun dienstverband toen het gewraakte gedrag zich voordeed”.

Het Ministerie van Justitie had zich met succes gemengd in de RICO-aanklacht tegen Trump en bracht daarmee al het juridische gewicht en de vuurkracht van de Amerikaanse regering met zich mee. Het is vermeldenswaard dat de informatie die eerder door Trump is vrijgegeven, direct relevant is voor zijn aanklacht. Ondertussen is het Ministerie van Justitie, dat de vrijgave ervan heeft tegengehouden, nu in de officiële juridische positie om de vrijgave ervan in de rechtszaal te bestrijden.

Te midden van deze manoeuvres van het DOJ stuurde Grassley op 18 juli een tweede brief naar Wray en Garland. Grassley vertelde beide mannen dat beschuldigingen van een aantal “zeer geloofwaardige klokkenluiders” hebben geleid tot “fundamentele vragen over de vraag of het ministerie van Justitie en de FBI hun gecombineerde missie van wetshandhaving naar behoren vervullen met onpartijdigheid en zonder fraude, misbruik en grove mismanagement.”

Een week later, op 25 juli, gaf Grassley een verklaring uit met brieven aan Wray en Garland, waarin stond dat informatie die Grassley had ontvangen “betrekking heeft op zorgen over de ontvangst en het gebruik door de FBI van informatie die schadelijk was voor Hunter Biden, en de onjuiste afschildering door de FBI van verworven bewijsmateriaal als desinformatie,” verwijzend naar de zoon van president Joe Biden. Grassley zei dat “als deze beschuldigingen waar en accuraat zijn, het Ministerie van Justitie en de FBI tot in hun diepste binnenste gecorrumpeerd zijn”.

Beveiligingsagenten bewaken de ingang van het Paul G. Rogers Federal Building and Courthouse terwijl de rechtbank een hoorzitting houdt om te bepalen of de beëdigde verklaring die de FBI gebruikte als rechtvaardiging voor de huiszoeking op Trumps landgoed Mar-a-Lago moet worden vrijgegeven, in West Palm Beach, Fla., op 18 aug. 2022. (Chandan Khanna/AFP via Getty Images)

Kort daarna, op 4 augustus, diende Trump een bezwaarschrift in tegen de uitspraak van Middlebrooks om de Verenigde Staten – met andere woorden, de DOJ – in de plaats te stellen van Comey, McCabe, Strzok, Page, en Clinesmith. Trump diende ook een bezwaarschrift in tegen Clinton’s eerdere motie om de hele RICO klacht tegen haar en haar medegedaagden te verwerpen, waaronder de DNC, en bekende namen zoals advocaten Marc Elias en Michael Sussmann, Rep. Adam Schiff (D-Calif.), voormalig journalist Glenn Simpson, voormalig DOJ ambtenaar Bruce Ohr, en zijn vrouw, Nellie Ohr.

De volgende dag, 5 augustus, ondertekende Reinhart het huiszoekingsbevel van de FBI voor het landgoed van Trump in Mar-a-Lago. Garland verklaarde later in zijn persconferentie dat hij “persoonlijk had ingestemd met het besluit om een huiszoekingsbevel aan te vragen”. Drie dagen later, op 8 augustus, werd er een inval gedaan in de woning van Trump op Mar-a-Lago.

We weten dat het huiszoekingsbevel niet “gericht” was, zoals Garland had verklaard. In feite was het zeer breed en omvatte alle presidentiële documenten van de gehele ambtstermijn van Trump.

Het is ook de moeite waard te herhalen dat het DOJ na het bezoek op 3 juni wist welke documenten Trump in zijn bezit had. Het DOJ wist ook alles wat er in de map zat die Trump had laten declassificeren, aangezien Trump de map naar het departement had gestuurd om te laten declassificeren.

Als het ministerie van Justitie bewijs had van specifieke misdrijven, zou het niet zo’n breed en vaag bevel hebben gebruikt. Het was een gerichte ‘vis-expeditie’ – bedoeld om alle informatie in verband met de Russiagate hoax te verzamelen – precies op het moment dat het DOJ zijn acties in het kader van de Russiagate hoax voor de rechter verdedigt tegen de RICO-zaak van Trump.

Op 17 augustus stuurde Grassley een vierde brief aan Wray, waarin hij stelt dat “een diepgewortelde politieke infectie zich heeft verspreid in de onderzoeksactiviteiten naar voormalig president Trump en Hunter Biden.” Tot op heden is de FBI niet ingegaan op de door Grassley geuite zorgen en heeft de FBI de door hem gevraagde dossiers niet voorgelegd.

Gepubliceerd door The Epoch Times (19 augustus 2022): Spygate Docs and Trump’s RICO Lawsuit: Exploring the Real Reasons Behind FBI Raid

De inval bij Trump en de afbrokkeling van Amerika’s rechtssysteem

De Verenigde Staten van Amerika zijn groot geworden dankzij hun grondwettelijke rechten en een rechtssysteem dat de burgers van oudsher heeft beschermd tegen overregulering door de overheid.

Het beginsel van gelijke rechten voor de wet heeft de afgelopen jaren echter een flinke deuk opgelopen.

De ongeziene inval van de FBI in het huis van een voormalig president doet de Amerikanen bang afwachten wat het volgende kan zijn.

Als een oppositiepoliticus, die heeft aangegeven dat hij zich opnieuw kandidaat zal stellen, op deze manier door federale agenten onder vuur kan worden genomen, hoe zit het dan met gewone burgers?

De inval in het huis van voormalig president Donald Trump volgt op het jarenlange onderzoek van het ministerie van justitie naar de samenzwering met Rusland. Dat onderzoek leverde geen bewijs van wangedrag op. Maar onderzoek naar de oorsprong van het onderzoek bracht een bevooroordeelde operatie aan het licht die gebaseerd was op leugens die door een politieke tegenstander werden gefinancierd.

Deze incidenten stellen kwesties aan de orde die groter zijn dan politiek. Ze raken aan de kern van datgene waar Amerika voor staat.

De Verenigde Staten zijn de vaandeldrager van de fundamentele rechten. Een functioneel rechtssysteem onderscheidt ons van dictatoriale regimes.

De inval bij Trump op basis van beschuldigingen over zijn omgang met overheidsdocumenten, die hij als president mocht declassificeren, heeft het land verder verdeeld.

Als het doel van een gepolitiseerde inval was om de steun voor de voormalige president te verminderen, lijkt deze een averechts effect te hebben gehad. In de nasleep van de inval zijn in het hele land protesten gehouden. Zelfs degenen die politiek tegen Trump zijn, hebben de huiszoeking veroordeeld.

Intussen hebben Republikeinse wetgevers, in afwachting van een onderzoek door het Congres als de meerderheid in november verschuift, de leiders van de FBI en het ministerie van Justitie gevraagd om documenten over de inval te bewaren.

Te midden van de controverse wordt onze natie geconfronteerd met enorme externe bedreigingen. De Chinese Communistische Partij (CCP) werkt onophoudelijk verder aan haar zelfverklaarde doel om Amerika te vernietigen.

Hoewel de FBI onlangs – terecht – een aantal onderzoeken heeft ingesteld tegen CCP-agenten die op Amerikaans grondgebied opereren, verliest de dienst nu het vertrouwen van tientallen miljoenen mensen.

Het is geen geheim dat communistische groeperingen, zowel groeperingen van binnen de VS als internationale groeperingen, al tientallen jaren trachten te infiltreren in alle instellingen van de VS met het doel de natie van binnenuit te ondermijnen. Het boek “Hoe het spook van het communisme onze wereld beheerst“, gepubliceerd door The Epoch Times, beschrijft dit in groot detail.

Amerika moet sterk zijn om deze dreiging het hoofd te bieden. Om sterk te zijn, moeten we onze interne verdeeldheid helen. Verdere politisering van federale agentschappen bereikt het tegenovergestelde effect.

Hoe gaan we als land vooruit als de rechtsstaat ongelijk lijkt te worden toegepast, waardoor het vertrouwen in onze instellingen afneemt?

De schijn van politieke beïnvloeding van het besluitvormingsproces is gevaarlijk voor Amerika en de wereld.

Zonlicht is het beste ontsmettingsmiddel. Om te beginnen moet de regering volledige openheid van zaken geven over de inval op Mar-a-Lago. Volledige openheid zou een stap in de goede richting zijn en de temperatuur in de natie helpen verlagen.

Gepubliceerd door The Epoch Times (18 augustus 2022): The Trump Raid and the Erosion of America’s Justice System

Biden geeft nieuwe impuls aan grootste offshore olie- en gaspachtverkoop in de geschiedenis van de VS

Toen president Joe Biden op 16 augustus de Inflation Reduction Act ondertekende, zette hij met zijn handtekening de deur open voor de herinvoering van de grootste olie- en gaspachtverkoop in de geschiedenis van de VS, die door een rechtbank was geblokkeerd wegens bezorgdheid over de gevolgen voor het klimaat.

De Inflation Reduction Act bevat bepalingen die voorzien in rechtstreekse uitgaven, belastingkredieten en leningen ter ondersteuning van technologieën zoals zonnepanelen en apparatuur om de verontreiniging van kolen- en gasgestookte elektriciteitscentrales te verminderen.

Maar de wetgeving bevat ook een bepaling die de eerder stopgezette Leaseverkoop 257, de grootste offshore olie- en gaspacht in de geschiedenis van de VS, die bijna 81 miljoen acres in de Golf van Mexico beslaat, weer op gang brengt.

Leaseverkoop 257, die in maart 2019 voor 192 miljoen dollar werd geveild, werd aangevochten door milieugroeperingen. Zij beweerden dat de verkoop in strijd was met de federale wetgeving omdat werd uitgegaan van een inadequate milieueffectbeoordeling waarin de uitstoot van broeikasgassen niet nauwkeurig in aanmerking werd genomen.

Rechter Rudolph Contreras van het U.S. District Court of the District of Columbia was het daarmee eens en oordeelde in januari (pdf) dat het besluit van het Bureau of Ocean Energy Management om door te gaan met de verkoop “arbitrair en grillig” was.

De uitspraak van Contreras blokkeerde de huurovereenkomst en de regering Biden ging niet in beroep. Maar door het ondertekenen van de Inflation Reduction Act, heeft Biden de huurovereenkomst nieuw leven ingeblazen.

“Leaseverkoop 257 is opnieuw ingesteld en de hoogste bieders moeten hun huur krijgen”, zei de National Ocean Industries Association (NOIA), een groep die de offshore olie-, gas-, en windindustrieën dient, in een verklaring.

De NOIA wees ook op een handvol andere leaseverkopen die nu moeten worden gehouden wegens de invoering van de Inflation Reduction Act (IRA) nadat de regering-Biden ze in mei had geannuleerd, toen de prijzen aan de pomp tot recordhoogten stegen.

De directeur van de organisatie gaf de wetgeving in het algemeen een voldoende voor wat hij omschreef als “een kader voor verdere ontwikkeling van offshore olie en gas in de VS, mechanismen om offshore windenergie te bevorderen en stimulansen om offshore koolstofsekwestratie-innovatie aan te moedigen”.

De IRA verhoogt de federale belastingvoordelen voor koolstofafvang en -opslag en heft een moratorium op voor het leasen van offshore-windenergie in delen van het zuidoosten van de Verenigde Staten en de Golf van Mexico.

“Geen enkele wetgeving is perfect, maar de offshore-energiebepalingen van de IRA zullen blijvende investeringen in Amerikaanse energieprojecten mogelijk maken door een industrie die al bezig is met het oplossen, opschalen en implementeren van koolstofarme energieoplossingen”, aldus NOIA-voorzitter Erik Milito in een verklaring.

Het Amerikaanse Petroleum Instituut (API), een groepering uit de fossiele-brandstofindustrie die in beroep is gegaan namens de ondernemingen die betrokken waren bij de geblokkeerde Leaseverkoop 257, toonde zich opgelucht dat de IRA de verkoop nieuw leven inblaast, maar had bedenkingen bij de algemene gevolgen van de maatregel.

“Hoewel de herinvoering van Leaseverkoop 257 een positieve stap voorwaarts is voor het Amerikaanse energieleiderschap, schiet de wetgeving als geheel ernstig tekort om de energiebehoeften van Amerika op lange termijn aan te pakken”, vertelde Frank Macchiarola, de senior vicepresident van beleid, economie en regelgeving van API, aan The Epoch Times in een gemailde verklaring.

De Inflation Reduction Act vereist de herinvoering van Leaseverkoop 257 binnen 30 dagen na inwerkingtreding van de wetgeving.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (18 augustus 2022): Biden Revives Biggest Offshore Oil, Gas Lease Sale in US History

Nieuw informatieplatform wil gezinsvriendelijk digitaal stadsplein creëren

Stel je een informatieplatform voor dat vrij is van politieke censuur en gedegenereerde inhoud, zoals geweld, drugs en pornografie.

Ziedaar, Ganjing World.

De naam komt uit het Chinees en betekent “Schone Wereld.” Het bedrijf is opgericht door Chinese dissidenten die het communistische China ontvluchtten. Het bedrijf is onlangs verhuisd van Californië naar Middletown, New York. Het wil een nieuwe vorm van “schone” sociale media bieden, met als doel een digitaal stadsplein te creëren dat gezinsvriendelijk is. Het platform bereidt zich voor om op 8 augustus zijn Engelstalige versie te lanceren.

Gezien de hevige concurrentie is de lancering van een informatieplatform geen eenvoudige taak, maar volgens CEO James Chiu onderscheidt Ganjing World zich op een belangrijk punt.

Terwijl andere platforms algoritmes gebruiken om zo veel mogelijk kliks te genereren – ongeacht of de inhoud nuttig is voor mensen of niet – is het doel van Ganjing World om het leven van mensen echt te verrijken, aldus Chiu.

“We proberen mensen de inhoud te geven die hen zal helpen een beter leven op te bouwen,” vertelde Chiu aan The Epoch Times. “Wanneer het platform zijn eigen missie heeft, is het gedrag van het platform anders.”

Logo van het onlangs gelanceerde informatieplatform ‘Ganjing World.’ (Met dank aan Ganjing World)

Tot nu toe publiceert het platform video’s in het Chinees, die een breed scala aan onderwerpen bestrijken, waaronder lifestyle, kunst, cultuur en video’s die de misdaden van de Chinese Communistische Partij aan de kaak stellen.

De laatste jaren is er enorm veel politieke censuur op grote techplatforms.

Ganjing World ziet zichzelf als een andere plek, een plek waar mensen eerlijke gesprekken kunnen voeren en zich kunnen ontplooien.

“We noemen het een ‘Schone Wereld’. Het is een plek die schone informatie zal bieden, en ook een kans voor mensen om zich beter te voelen nadat ze naar het platform zijn gekomen, in plaats van zich depressief te voelen,” vertelde Ganjing World’s chief content officer, Vivian Wang, aan The Epoch Times.

Het platform zal artikelen en video’s samenstellen over een grote verscheidenheid aan onderwerpen, waaronder actualiteiten, financiën, cultuur, kunst, gezondheid, leven, entertainment, reizen en onderwijs.

De vier richtlijnen van Ganjing World zijn: “Geen geweld, geen pornografie, geen misdaad, en geen drugs of schadelijke dingen.” Daarnaast zijn mensen vrij om hun mening te uiten en om delen van hun leven te delen zonder angst of censuur.

“We wilden een ‘Ganjing World’ creëren om de digitale wereld van vandaag te veranderen … en zowel technologisch als inhoudelijk een schone internetruimte bieden waar gezinnen en kinderen van kunnen genieten,” zei Chiu.

Bij de opening ceremonie eerder deze maand, verwelkomde de burgemeester van Middletown, Joseph DeStefano, de lancering van Ganjing World, die hij beschreef als “een overwinning voor onze stad en een overwinning voor onze regio”.

Hij zei dat het gezinsgerichte concept van het platform een “veiligheidsklep” zal zijn waardoor mensen met vertrouwen gebruik kunnen maken van het internet.

“Het bedrijf zal bloeien. En als het bedrijf bloeit, zal Middletown mee bloeien”, vertelde hij op 4 juli aan The Epoch Times.

Gepubliceerd door The Epoch Times (8 augustus 2022): New Information Platform Seeks to Create Family Friendly Digital Town Square

De gracieuze Villa Melzi aan het Comomeer in Italië

Villa Melzi d’Eril ligt prachtig aan de waterkant van het Comomeer te midden van een zeldzame tuin, op slechts 50 km van Milaan in Lombardije, Noord-Italië.

In het begin van de 19e eeuw wilde Francesco Melzi d’Eril, vice-president van de door Napoleon gestichte Italiaanse Republiek, de villa als zomerverblijf gebruiken. Bij de villa horen een familiekapel, een orangerie die dienst deed als serre, en een paviljoen aan de oever van het meer. Deze werden aangelegd in een wonderlijke tuin met zeldzame exotische planten, beeldhouwwerken en een Aziatisch toevluchtsoord, die herinneringen en verbeelding oproepen aan verre landen.

De Villa werd ontworpen door de in Zwitserland geboren architect, schilder en beeldhouwer Giocondo Albertolli, en gebouwd tussen 1808 en 1815. De neoklassieke stijl is geïnspireerd op de klassieke wortels van het oude Griekenland en heeft een eenvoudige vorm met een subtiele decoratieve expressie. De zachte, vriendelijke tinten van de witte muren met lichtgrijze boorden en blauwe vensterluiken passen bij de sfeer van het meer met de hoge wolken die vaak voorbij drijven alvorens te verdwijnen tussen de achterliggende bergen.

Aan de noordkant van het landgoed ligt een Aziatische tuin met een verscheidenheid aan soorten, waaronder Japanse esdoorns. In de Aziatische tuin slingeren paden rond een vijver, steken een brug over en gaan verder de heuvel op. Plateaus langs de heuvel geven uitzicht over de tuinen en het achterliggende meer. Vanaf het meer gezien, vormen de tuinen op de heuvel de achtergrond van de villa.

Terwijl de stad Como gevuld is met vele levendige hotels en villa’s, staat Melzi aan de rand van het water te midden van een lieflijke omgeving. Haar gracieuze aanwezigheid sluit aan bij de geest van het Comomeer en ontroert gasten en voorbijgangers al meer dan 200 jaar op tijdloze wijze.

Villa Melzi staat aan de rand van het meer met daarachter de tuinen. De familiekapel met de groene koepel is hier iets dichter bij de kijker te zien. Op de achtergrond is Bellagio te zien, het punt waar bezoekers tegenwoordig aankomen met de boot en waar het een korte wandeling is naar Villa Melzi, verder terug langs de oever van het meer. (Lanfranconi/Giardini di Villa Melzi)
De villa kijkt uit op het meer en heeft een rustige uitstraling. (JHSmith/Cartiophotos)
Vier leeuwen gebeeldhouwd in Egyptische stijl verwelkomen de gasten in de villa. (Deror_avi/CC0 3.0)
De Lotusvijver wordt gepresenteerd als een offering aan de villa gasten. Hier contrasteren de zachte witte calla-lelies met de harde stenen omgeving. (JHSmith/Cartiophotos)
De Lotusvijver is gecentreerd op het terras aan de oever van het meer voor Villa Melzi. Het is representatief voor het meer, binnen het bereik van de gasten gebracht om het van dichtbij te kunnen bekijken. De kleine vijver vestigt niet te veel aandacht op zichzelf om het brede terras met uitzicht op het Comomeer en het bergachtige terrein als het belangrijkste spektakel te laten. (JHSmith/Cartiophotos)
Villa Melzi kijkt uit over het meer. (Daderot/CCO)
Verscholen aan de zuidkant van het landgoed ligt een spiritueel rijk: de familiekapel. De bezoeker moet het uitgestrekte grasveld, omringd door reusachtige oude bomen, oversteken om deze plek te ontdekken. Er zijn geen paden naar toe. (JHSmith/Cartiophotos)
Het interieur van de kapel is eveneens in neoklassieke stijl. Ze heeft een verfijnd wit interieur, met ornamentele tongewelfjes die uitlopen in een hoge lichtkoepel. De kapel herbergt de graven van de familieleden. (JHSmith/Cartiophotos)
Achthoekige rozetten omzomen de koepel en nemen in omvang af naarmate ze dichter bij de centrale blauwe koepel komen, die naar boven toe oploopt. Dit creëert een uitdijende illusie die de uitgestrekte kosmos en hemelen daarboven voorstelt. (JHSmith/Cartiophotos)
De achthoekige rozetten zijn versierd met fijne bloemmotieven. Het sculpturale karakter van het ornament weerspiegelt de subtiele verschuivingen van het natuurlijke licht in de loop van de dag. (JHSmith/Cartiophotos)
In het paviljoen staan borstbeelden van de Oostenrijkse keizer Ferdinand I (hier afgebeeld) en keizerin Marianna van Savoye, naast de hertog Lodovico Melzi en zijn vrouw Josephine Melzi Barbò. (JHSmith/Cartiophotos)
De heuvel biedt uitkijkpunten over het meer en de bergtoppen die tevoorschijn komen tussen nevelige wolken. (JHSmith/Cartiophotos)
Een elegante smeedijzeren brug strekt zich uit over de “kleine waterlelievijver”. De fijne ontwerpmotieven en het vakmanschap vullen het Aziatische tuinontwerp aan. (JHSmith/Cartiophotos)
Een palet van kleurrijke bloemen siert de tuin. Roze rododendrons en witte azalea’s zijn hier op de voorgrond te zien. De promenade wordt omzoomd door platanen langs de waterkant van het Comomeer. (MT-Afb/Giardini di Villa Melzi)

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (3 juli 2022): Graceful Villa Melzi on Lake Como, Italy

Beëindig de Falun Gong genocide

Peking voert een genocide uit tegen niet alleen Oeigoeren, maar ook Falun Gong beoefenaars. De economische sancties tegen Xinjiang zouden moeten worden uitgebreid tot heel China.

De genocide van de Chinese Communistische Partij (CCP) tegen de Oeigoeren is nu welbekend. De toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo deed de vermelding in januari 2021, net toen de regering-Trump vertrok. De huidige minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken bevestigde dit twee maanden later.

De genocide tegen Falun Gong wordt minder erkend.

Een internationaal tribunaal dat in 2019 in Londen is gehouden, heeft echter uitgebreid bewijs gevonden dat bijdraagt tot de aanwijzing van genocide tegen Falun Gong. Uit aanvullend bewijsmateriaal, onder meer in rapporten van de Chinese staatsmedia van 12 juli jongstleden, blijkt de intentie van het regime om de spirituele praktijk “uit te roeien”.

Het steeds totalitairder wordende politieke systeem van China heeft ten minste tientallen miljoenen Falun Gong beoefenaars onderdrukt, onder meer door willekeurige detentie, marteling en gedwongen bekering. Eén van de meest schokkende genocide-instrumenten van de CCP is de gedwongen orgaanoogst, waarbij een gevangene wordt geëxecuteerd, of levend naar de operatietafel wordt gebracht, wanneer een patiënt een orgaan nodig heeft dat overeenkomt met de bloedgroep van de gedetineerde.

In april publiceerde het door vakgenoten beoordeelde American Journal of Transplantation bewijzen van deze gedwongen orgaanoogst, onder andere door de moord op levende gevangenen.

Het illustreert een van de ergste bedreigingen voor de CCP, namelijk het in opspraak brengen van niet alleen partijleden of zelfs Chinese burgers, maar mensen over de hele wereld die denken dat zij voordeel kunnen halen uit China vanwege het repressieve politieke systeem en de lakse bescherming van individuele rechten.

Die voordelen omvatten soms het leven zelf, zelfs wanneer een Chinese gevangene datzelfde wordt ontnomen.

“Transplantatietoerisme” naar China is een voorbeeld waarbij de overgrote meerderheid van de organen afkomstig is van gevangenen die hier geen toestemming voor hebben gegeven. Patiënten uit de hele wereld vliegen naar China om organen te kopen die zij in hun eigen land niet via jarenlange wachtlijsten kunnen verkrijgen.

Een reconstructie van het wegnemen van organen bij beoefenaars van Falun Gong in China, tijdens een bijeenkomst in Ottawa, Canada, in 2008. (The Epoch Times)

Volgens een Chinese ambtenaar die in 2015 verantwoordelijk was voor nationale orgaantransplantaties, was 80 procent van de 8.600 transplantaties in het jaar daarvoor afkomstig van gevangenen.

Ondanks geraffineerde pogingen van de CCP om de internationale beeldvorming over China’s transplantaties te verbeteren, onder meer door het vervalsen van wetenschappelijke gegevens, zijn er weinig aanwijzingen dat de praktijk van het verkrijgen van organen van gevangenen is veranderd.

Er zijn zelfs nieuwe aanwijzingen dat het donorbestand voor gedwongen orgaanvergaring is uitgebreid als gevolg van de massale detentie van Oeigoeren en de systematische verzameling van hun bloedmonsters.

Maar de voornaamste bron van organen zijn de beoefenaars van Falun Gong, omdat zij over het algemeen gezondere organen hebben als gevolg van hun spirituele levensstijl, waarbij alcohol en roken worden vermeden.

Wetten zouden hen moeten beschermen, maar de meeste doen dat niet.

Internationale kaders die de orgaanhandel trachten in te perken zijn niet specifiek genoeg en worden onvoldoende nageleefd. Tot de landen van waaruit patiënten voor orgaantransplantaties reizen, behoren enkele van de rijkste en machtigste, waaronder de Verenigde Staten, Japan, Australië, Canada, Israël, Oman en Saoedi-Arabië.

Slechts een paar landen verbieden de handel in organen. In mei nam het Verenigd Koninkrijk een wet aan tegen zijn burgers en degenen die naar het buitenland reizen voor orgaantransplantaties die in Groot-Brittannië illegaal zouden zijn. In de Verenigde Staten is een soortgelijk wetsvoorstel ingediend.

Maar we moeten verder gaan.

Net zoals we de sancties tegen de Russische export over de hele linie opvoeren om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne, kunnen we China sancties opleggen om een einde te maken aan de mensenrechtenschendingen in dat land. De huidige sancties tegen China zijn beperkt van omvang.

De strengste maatregelen zijn gericht tegen goederen die zijn vervaardigd door middel van  dwangarbeid uit de regio Xinjiang, maar Xinjiang is slechts 1 van de 31 provincies, autonome regio’s en gemeenten. Bedrijven uit Xinjiang kunnen nog steeds naar de Verenigde Staten exporteren door hun goederen te vermommen als zijnde vervaardigd door middel van dwangarbeid uit een van de 30 andere plaatsen in China.

En aangezien genocides tegen Oeigoeren en Falun Gong beoefenaars op nationaal niveau worden bedacht en aangestuurd, mogen sancties tegen China niet tot bepaalde regio’s worden beperkt. Evenmin moeten zij gericht zijn op individuen die, wanneer zij hoog genoeg in rang zijn, grotendeels onaangetast blijven. Dergelijke sancties zijn eerder symbolisch dan dat zij grote economische gevolgen hebben. Voor dat laatste moet heel China worden gesanctioneerd, hetgeen maximale druk op het regime in Peking zou leggen.

Onze internationale bondgenoten zouden moeten volgen en steeds ruimere sancties moeten opleggen die zouden resulteren in een geleidelijke ontkoppeling van China van de internationale financiële en handelsstelsels indien Peking weigert zijn mensenrechten te verbeteren.

Dat geeft de CCP een duidelijke keuze: de mensenrechten in China verbeteren of zich bij landen als Rusland, Iran en Noord-Korea voegen als internationale paria’s.

De standpunten in dit artikel zijn de mening van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van The Epoch Times.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (23 juli 2022): End the Falun Gong Genocide

CCP gebruikte COVID-19 voor ‘biologische oorlogsvoering’, zegt onderzoeksgroep

De Chinese Communistische Partij (CCP) heeft COVID-19 gebruikt voor biologische oorlogsvoering, volgens een nieuw rapport van negen deskundigen van het in Washington gevestigde Center for Security Policy (CSP).

Generaals, medische deskundigen en deskundigen op het gebied van buitenlands beleid, waaronder Pete Hoekstra, voormalig voorzitter van de Amerikaanse House Intelligence Committee, en gepensioneerd militair luitenant-generaal William “Jerry” Boykin, voormalig ondersecretaris van defensie, hebben bijgedragen aan het rapport, dat in boekvorm verkrijgbaar is op Amazon.

In het rapport, getiteld “De CCP is in oorlog met Amerika”, wordt gesteld dat er geen bewijs is dat COVID-19 een natuurlijk virus is en dat er sterke aanwijzingen zijn dat het virus afkomstig is uit een biologisch wapenlaboratorium van de regering in China. Het stelt ook dat de CCP opzettelijk toeliet dat het virus zich wereldwijd verspreidde door internationale vluchten toe te staan terwijl het reizen binnen China werd geblokkeerd.

Het CSP beschrijft zijn rapport als een “oefening in concurrentie-analyse die de conclusie van de directeur van de nationale inlichtingendienst in september 2021 ten stelligste betwist”.

De pestoorlog

Terwijl Amerikaanse inlichtingendeskundigen in 2021 concludeerden dat zij wellicht nooit met zekerheid zullen weten waar COVID-19 vandaan komt, legt het CSP de schuld ondubbelzinnig bij het Chinese regime.

“Het overgrote deel van het bewijsmateriaal wijst erop dat SARS-CoV-2 in een laboratorium werd geproduceerd”, aldus het rapport. “Peking heeft in ieder geval met moorddadige bedoelingen gehandeld door de ziekte buiten de grenzen van China te verspreiden.”

Als bewijs voor deze beweringen wordt in het rapport gewezen op genetische kenmerken van COVID-19 die niet worden aangetroffen in natuurlijke virussen. Het rapport merkt op dat het Chinese leger een programma voor biologische oorlogsvoering heeft.

Ten slotte wordt benadrukt dat het Chinese regime het binnenlands verkeer heeft beperkt om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, maar zijn internationale grenzen open heeft gehouden. Terzelfder tijd kocht het wereldwijd voorraden op van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ofschoon de oorspronkelijke verspreiding van het virus een ongeluk was, was de wereldwijde verspreiding ervan opzettelijk, aldus het rapport. Het waarschijnlijke motief was ervoor te zorgen dat de rest van de wereld in dezelfde mate economisch nadeel zou ondervinden van het virus als China.

De omslag van het rapport “The CCP is at War with America” op Amazon. Screenshot genomen op 5 aug. 2022. (Jackson Elliott/The Epoch Times)

“Het regime van de Chinese leider Xi Jinping zag duidelijk de dwingende noodzaak om ervoor te zorgen dat niet alleen zij economische ontberingen zou lijden in het voordeel van zijn vijanden, met name de Verenigde Staten”, stelt het rapport. “Het actief verspreiden van het virus was dus een middel om economische oorlogsvoering te voeren en de Chinese communisten hebben zich daar met veel wraakzucht voor ingezet.”

Volgens het rapport werkte de CCP aan de verspreiding van zijn COVID-19 quarantaine beleid over de hele wereld, zodat het de pandemie in het voordeel kon doorstaan. De schade die de COVID-19 maatregelen toebrachten aan de Amerikaanse economie heeft de CCP een voorsprong gegeven.

“Een van de belangrijkste begunstigden van een dergelijk economisch trauma zou de Chinese Communistische Partij zijn”, aldus het rapport.

Wapens naar keuze

In het rapport staat ook dat het Chinese regime een geschiedenis van biologische oorlogsvoering heeft. In het begin van de jaren negentig zei generaal Chi Haotian tegen China’s biologische wapenprogramma dat het moest proberen de Verenigde Staten te ontvolken door het gebruik van niet-destructieve wapens, zodat China de VS kon overnemen, aldus het rapport. Maar China hield dat plan geheim.

“Op dit moment is het niet de tijd om openlijk te breken met [Amerika]”, zei Chi. “Onze hervormingen en openstelling voor de buitenwereld zijn nog steeds afhankelijk van hun kapitaal en technologie.”

Biologische wapens zouden China’s weg naar wereldheerschappij kunnen zijn, aldus het rapport. Chinese militaire tijdschriften hebben openlijk artikelen gepubliceerd over genetisch gerichte biologische oorlogsvoering. China heeft genetische gegevens over buitenlanders verzameld, terwijl het de genetische profielen van Chinezen nauwlettend in de gaten houdt, aldus het rapport.

“Als Chinese wetenschappers erin slagen ziekteverwekkers te ontwerpen die alleen op buitenlanders zijn gericht, kan de volgende kiem, virus of microbe uit China het einde betekenen van niet-Chinese samenlevingen”, aldus het rapport.

“Xi zal de eerste opperbevelhebber zijn die een wapen bezit dat wereldwijde Chinese heerschappij mogelijk maakt”, staat er.

In het rapport wordt gesuggereerd dat dodelijke slachtoffers van COVID-19 buiten China als “moordslachtoffers” moeten worden beschouwd.

Het document bevat verschillende conclusies, waaronder dat de CCP en degenen die met deze partij hebben samengespannen verantwoordelijk moeten worden gehouden voor de gevolgen van de pandemie; dat de regering de kwetsbaren geen vaccinatieplicht mag opleggen; dat de Verenigde Staten afschrikmiddelen moeten ontwikkelen tegen Chinese biowapens; en dat toekomstige volksgezondheidsmaatregelen niet het Chinese totalitaire lockdown-advies moeten volgen.

“Wij mogen nooit meer toestaan dat onze grondwettelijke vrijheden worden ontzegd onder het voorwendsel van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid, vooral niet op aandringen van buitenlandse mogendheden, laat staan van onze aartsvijand.”

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (5 augustus 2022): CCP Used COVID-19 for ‘Biological Warfare,’ Research Group Says

400 miljoen mensen verbreken hun banden met de CCP in weerwil van de communistische controle

NEW YORK – Chinees ondernemer Chen Quanhong had één boodschap die hij aan de hele wereld wilde vertellen: “Tuidang.”

Het is een Chinese uitdrukking en het betekent “verlaat de Partij”.

De woorden stonden op een gele vlag die Chen op 21 juli tijdens een parade in Washington omhoog hield om de aandacht te vestigen op de talloze schendingen van de mensenrechten door het Chinese communistische regime.

Chen is nu één van de 400 miljoen Chinezen die afstand hebben gedaan van hun banden met de Chinese Communistische Partij (CCP) en de daaraan gelieerde organisaties.

In juni legde de zakenman uit de oostelijke Chinese provincie Shandong een verklaring af waarin hij formeel zijn banden met de partij verbrak. Daarmee nam hij deel aan een reeds bijna twee decennia durende volksbeweging die de geschiedenis van bedrog en moordpartijen door het communistische regime aan de kaak wil stellen en mensen de kans wil geven om zich van de entiteit te distantiëren.

“In China was ik niet anders dan een worm die vertrapt werd door de autoritaire macht en die zich niet durfde te roeren,” vertelde Chen aan The Epoch Times. “Pas toen ik naar Amerika kwam, begon ik me een persoon te voelen, want eindelijk is er geen angst meer voor de Communistische Partij.”

De parade in Washington was de eerste van zijn soort waaraan Chen in zijn meer dan 50-jarige leven had deelgenomen. De parade kwam er net voor een belangrijke mijlpaal voor de Tuidang beweging: 400 miljoen mensen die hun lidmaatschap van de CCP hebben opgezegd. Dat aantal werd op 3 augustus overschreden.

“Vierhonderd miljoen – dit aantal is groter dan de totale bevolking van sommige landen,” vertelde Yi Rong, voorzitter van het Global Tuidang Center in Flushing, New York, aan The Epoch Times. “Als zo’n grote groep de CCP verlaat en zich distantieert van haar misdaden, zal dat een positieve verandering in de Chinese samenleving teweegbrengen”.

“Naarmate meer mensen zich aansluiten bij de zoektocht naar vrijheid, lijkt een “nieuw China” vrij van communistische controle steeds dichter bij de realiteit te komen”, voegde ze eraan toe.

Donkere herinneringen

De moorddadige geschiedenis van de Partij tijdens haar heerschappij over China heeft generaties van families gebroken en getekend achtergelaten, inclusief die van Chen zelf.

Chen’s moeder was ongeveer 21 jaar oud toen ze haar moeder verloor tijdens de Grote Hongersnood, een ramp waardoor tientallen miljoenen mensen tussen 1959 tot 1961 de hongerdood stierven als rechtstreeks gevolg van het industriebeleid van de toenmalige leider van de CCP, Mao Zedong.

Gedreven door honger namen Chen’s grootmoeder en de 17-jarige zus van zijn moeder ongeveer een halve zak mungbonen van een veld dat het regime had gecollectiviseerd. Nadat dit werd ontdekt, stelden de autoriteiten de twee publiekelijk aan de kaak en mishandelden hen. Chen’s grootmoeder, die geblinddoekt en omringd door een groep misdadigers werd geslagen en geschopt, stierf ongeveer 10 dagen later.

Donkere herinneringen zoals deze, die Chen’s moeder in de loop der jaren in stukjes en beetjes heeft verteld of die hij te weten kwam door teksten over de geschiedenis te lezen, hebben de zakenman geholpen om de aard van de CCP in te zien, ondanks haar herhaalde bewering de “redder van het volk” te zijn, zei hij.

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht ter herdenking van de 23e verjaardag van de vervolging van de spirituele discipline in China, in New York’s Chinatown op 10 juli, 2022. (Larry Dye/The Epoch Times)

Tuidang Beweging

De Tuidang beweging begon in 2004, naar aanleiding van het verschijnen van de “Negen commentaren op de Communistische Partij“, een boek dat gepubliceerd werd door de Chineestalige editie van The Epoch Times en waarin de wreedheden en het bedrog van het totalitaire regime gedetailleerd worden beschreven.

Sindsdien hebben miljoenen exemplaren van het boek hun weg gevonden naar China. Velen die hebben geholpen bij de verspreiding van deze exemplaren waren beoefenaars van Falun Gong, een spirituele discipline. De afgelopen afgelopen 23 jaar heeft het regime de beoefening van Falun Gong proberen uit te roeien met een maatschappijbrede campagne van arrestatie, marteling en belastering.

Falun Gong is een meditatiepraktijk die bestaat uit een reeks morele overtuigingen rond de beginselen van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. De enorme populariteit van Falun Gong in China in de jaren negentig – in 1999 waren er wel 100 miljoen aanhangers – werd beschouwd als een bedreiging voor de autoritaire greep van de CCP op de macht.

Als restauranteigenaar in Shandong ontving Chen op een dag informatiemateriaal over Falun Gong van twee beoefenaars die in zijn zaak dineerden en die, zo zei hij, “ongelooflijk vreedzaam en vriendelijk” waren.

Hun volharding ondanks de meedogenloze onderdrukking door de staat deed hem toen versteld staan, en opnieuw in juli in Flushing, toen hij een informatiestand van Falun Gong tegenkwam die mensen aanmoedigde zich terug te trekken uit de CCP en haar neven-organisaties.

“Ik dacht alleen maar: ‘Wat voor soort mensen zou diegenen arresteren die streven naar waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid? Diegenen die dat doen zijn zeker geen goede mensen,” zei hij, verwijzend naar de drie kernwaarden van Falun Gong.

In het Global Tuidang Center in Flushing, gaf een vrijwilliger Chen een exemplaar van de “Negen Commentaren”. Hij las het drie keer en wist dat hij niet langer verbonden wilde zijn met de CCP.

Een vrouw neemt deel aan een kaarslichtwake bij het Lincoln Memorial in Washington op 20 juli 2017, om degenen te eren die zijn gestorven tijdens de vervolging van Falun Gong beoefenaars in China. (The Epoch Times)

De controle van de Partij doorbreken

De CCP onderhoudt drie organisaties voor verschillende leeftijdsgroepen: de Jonge Pioniers, voor kinderen van 14 jaar en jonger; de Communistische Jeugdliga, voor wie tussen 14 en 28 jaar oud is; en het Partijlidmaatschap.

Hoewel de laatste twee niet verplicht zijn, wordt partijlidmaatschap nog steeds beschouwd als een noodzakelijke geloofsbrief voor iedereen die een carrière ambieert bij de overheid of in staatsbedrijven. Volgens overheidsgegevens telde China in 2021 ongeveer 110,4 miljoen Jonge Pioniers, 73,7 miljoen leden van de Jeugdliga en 96,7 miljoen partijleden. Dit komt neer op een totaal van 280,8 miljoen – een vijfde van de totale Chinese bevolking.

Het cijfer van 400 miljoen mensen die hun lidmaatschap van de partij hebben opgezegd, omvat iedereen die ooit deel uitmaakte van de partij of de daaraan gelieerde entiteiten, met inbegrip van degenen die automatisch uit het lidmaatschap zijn gestapt naarmate zij ouder werden. Velen die afkomstig zijn van het Chinese vasteland of daar relaties hebben, kiezen er ook voor een pseudoniem te gebruiken uit vrees voor represailles van het regime.

Om lid te worden van één van de afdelingen van de Partij moet een persoon een gelofte afleggen om zijn leven aan de Partij te wijden. Een dergelijke belofte bindt de persoon in wezen aan het regime, zelfs als hij automatisch uit de jeugdgroepen wordt uitgeschreven owv leeftijd, aldus Yi.

Om de eed te herroepen is een formele verklaring nodig, zei ze.

“Omdat je je leven aan de Partij hebt gegeven, ben je niet langer een vrij persoon. Je hebt geen controle meer over je eigen leven,” zei Yi. “Daarom heeft de Communistische Partij de vrije hand om Chinezen af te slachten, te hersenspoelen, te misleiden en te vervolgen zoals zij dat willen.”

Beoefenaars van Falun Gong houden een optocht om de terugtrekking van 390 miljoen mensen uit de Chinese Communistische Partij en haar geassocieerde groepen te steunen, in Brooklyn, N.Y., op 27 februari 2022. (Chung I Ho/The Epoch Times)

Verandering van houding

In Taiwan zijn er ongeveer 3.000 vrijwilligers die de Tuidang-beweging steunen. Elke maand stemmen ongeveer 20.000 Chinezen van het vasteland ermee in hun partijlidmaatschap op te geven na een telefoongesprek of een persoonlijk gesprek met de vrijwilligers, volgens een coördinator, Bai Dexiong.

Bai vertelde over een recent geval van een man uit Shandong die een van de Tuidang centra opzocht voor hulp. De man zag er ergens tussen de 20 en 30 jaar oud uit. Hij beschreef zichzelf als een voormalige nationalist die geagiteerd raakte bij de geringste kritiek op de CCP.

Zijn houding veranderde echter toen hij positief testte op COVID-19 en de autoriteiten de deur van zijn appartement verzegelden en hem binnen opsloten, waardoor hij geen basisactiviteiten kon verrichten zoals eten kopen. Hij verloor zijn baan tijdens de quarantaine periode. Hij bracht zijn nieuwe vrije tijd door op het internet, en door gebruik te maken van een virtueel privé-netwerk om de digitale censuur van de CCP te omzeilen, las hij gulzig over het verleden van het regime en schaamde hij zich voor zijn vroegere onwetendheid, zo vertelde hij de vrijwilliger, aldus Bai.

Het regime kan alleen zichzelf de schuld geven van de groeiende aantrekkingskracht van de Tuidang beweging, zei Yi, en noemde Beijings draconische lock-down beleid als de meest recente demonstratie van zijn minachting voor het menselijk leven.

Wereldwijd lijkt het sentiment zich ook tegen het regime te keren. Een petitie georganiseerd door het Global Tuidang Center die oproept tot steun om “een einde te maken aan de CCP” heeft al meer dan 2,5 miljoen handtekeningen verzameld.

Omstanders tekenen een petitie in de buurt van een parade ter ondersteuning van de terugtrekking van 390 miljoen mensen uit de Chinese Communistische Partij en haar geassocieerde groepen, in Brooklyn, N.Y., op 27 februari 2022. (Chung I Ho/The Epoch Times)

‘Weg met de Communistische Partij’

De beweging krijgt ook een steeds grotere weerklank op het vasteland van China.

Zeng Hanxiao, een 26-jarige uit de provincie Sichuan in het zuidwesten van China, werd vier maanden gevangen gehouden nadat hij zijn steun had betuigd aan een dissident die op de opsporingslijst van de Partij stond.

Hij vroeg in april om uit de Jonge Pioniers te stappen nadat hij over Tuidang had gehoord.

“Tuidang is een soort wedergeboorte en verlossing”, zei Zeng destijds over zijn besluit tegen The Epoch Times, en hij voegde eraan toe dat zijn ziel nu “schoon” was.

Kort daarna werd Zeng opnieuw aangehouden voor het schreeuwen van slogans zoals “Weg met de Communistische Partij” voor het Amerikaanse Consulaat-Generaal in Guangzhou. Hij werd op borgtocht vrijgelaten op 28 juli nadat hij door de politie op zijn hoofd was geslagen en een langdurige eenzame opsluiting had ondergaan.

Na zijn vrijlating zei Zeng dat hij bemoedigd was door het nieuws over Tuidang’s momentum.

“Het laat zien hoeveel mensen zich samen met mij distanciëren van de CCP,” zei hij.

Gepubliceerd door The Epoch Times (3 augustus 2022): 400 Million Cut Their Ties With the CCP in Defiance of Communist Control

Waarom Amerikanen aandacht moeten besteden aan de benarde situatie van Falun Gong

Op 20 juli 1999 heeft de Chinese Communistische Partij Falun Gong verboden en is begonnen met het onderwerpen van haar volgelingen “aan wijdverspreide surveillance, willekeurige detentie, afschuwelijke martelingen en buitengerechtelijke moorden – wantoestanden die tot op de dag van vandaag voortduren”, aldus Freedom House, een non-profitorganisatie.

Het is drieëntwintig jaar later… en de vervolging gaat nog steeds door.

Waarom?

Volgens Levi Browde, uitvoerend directeur van het Falun Dafa Informatie Centrum, “is Falun Gong de grootste klokkenluider van de misdaden van de CCP op het wereldtoneel, met tientallen miljoenen mensen die betrokken zijn bij burgerlijke ongehoorzaamheid in China alsmede mediabedrijven, mensenrechtengroeperingen en culturele organisaties die zijn opgericht door Falun Gong beoefenaars over de hele wereld – die allemaal de tirannieke aard en de misdadige geschiedenis van de CCP aan het licht brengen.”

“Dit is de belangrijkste reden waarom de CCP na 23 jaar de onderdrukking van Falun Gong nog steeds als een topprioriteit beschouwt”, concludeerde hij.

Op 21 juli zullen beoefenaars van Falun Gong in Washington een parade houden om een einde te maken aan wat volgens de Chinese staatsmedia een “uitroeiingscampagne” is tegen de spirituele praktijk. Als zodanig is de vervolging een genocide zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties.

Volgens het Falun Dafa Informatiecentrum wordt Falun Gong in de wetgeving van de meeste westerse landen beschouwd als een religie of een beschermde geloofsovertuiging. Falun Gong is echter niet geïnstitutionaliseerd; het heeft geen formele inwijdingsmethode, geen formele geloofsbelijdenis, geen devotionele praktijken van aanbidding, enz.

Falun Gong wordt ook Falun Dafa genoemd. De beoefenaars ervan houden jaarlijks eind juli een parade om hun verliezen te herdenken, hun geloof dat onder vuur ligt te vieren en hun toewijding te tonen aan de drie hoogste principes: waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid.

Tot ver buiten Washington worden parades gehouden om de aandacht te vestigen op de vervolging van Falun Gong, zoals in Londen, New York, San Francisco, Melbourne en Toronto. Daarnaast zijn er ook veel lokale optochten.

Falun Gong beoefenaars lopen in Londen, Groot-Brittannië, op 16 juli 2022 om aandacht te vragen voor het 23ste jaar van vervolging in China tegen de spirituele discipline. (Yanning Qi/The Epoch Times)

Om de propaganda van de CCP tegen te gaan, houden beoefenaars van Falun Gong vaak spandoeken omhoog met de tekst “Falun Dafa is goed” of “Stop de vervolging”. Ze houden vreedzame protesten en mediteren wereldwijd voor Chinese ambassades en consulaten.

Een muziekkorps bestaande uit beoefenaars van Falun Gong neemt deel aan een parade van 1.200 mensen door het centrum van Toronto, Canada, op 17 juli 2022. Het evenement markeert het 23ste jaar van de vervolging van de spirituele praktijk door de Chinese Communistische Partij. (Evan Ning/The Epoch Times)

De beginselen van Falun Gong staan lijnrecht tegenover wat de CCP dagelijks doet. Dit verklaart de antipathie van Peking tegen de groep en de bredere betekenis van Falun Gong op dit kritieke moment in de geschiedenis tussen het internationale op regels gebaseerde systeem dat na 1945 is ontwikkeld en dat democratie en mensenrechten voorstaat, en de poging van China, Rusland, Iran en Noord-Korea om dat systeem omver te werpen ten gunste van “een nieuwe vorm van internationale betrekkingen” die gebaseerd is op “macht regeert”.

De Verenigde Staten en hun naaste bondgenoten worden zich eindelijk bewust van de dreiging die van China uitgaat, maar het gaat traag. Ook de schendingen van de mensenrechten van de Oeigoeren en Falun Gong beoefenaars in China worden maar langzaam erkend.

Pas in 2021 begonnen de Amerikaanse regering en enkele andere regeringsinstanties wereldwijd de vervolging van Oeigoeren als genocide te erkennen. Zij hebben dat nog steeds niet gedaan voor Falun Gong, terwijl het bewijs voor genocide in overvloed bestaat.

Voormalig ambtenaar van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken Miles Yu betoogde in 2021 dat er meer bewijs is van genocide tegen Falun Gong beoefenaars dan tegen de Oeigoeren.

De realiteit van China’s gedwongen orgaanoogst – en het gebruik ervan als een genocidewapen – wordt steeds meer erkend, onder meer door internationale tribunalen, door vakgenoten beoordeelde tijdschriften, de reguliere media en in hoorzittingen in het Amerikaanse Congres.

De Canadese mensenrechtenadvocaat David Matas getuigt tijdens een hoorzitting van het Amerikaanse Congres over het oogsten van organen op deze ongedateerde archieffoto. (Lisa Fan/The Epoch Times)

Volgens een artikel in USA Today vorige maand: “Nieuw bewijs suggereert dat executie door orgaandonatie een doorlopend onderdeel is van de systematische campagne tegen Oeigoeren, Falun Gong beoefenaars, Tibetanen, Christenen en andere mensen die Peking als politiek problematisch beschouwt.”

Dreiging van communistisch China

Amerikanen moeten zich zorgen maken over communistisch China, niet alleen vanwege de schendingen van de mensenrechten, maar ook omdat de ambities van Peking niet ophouden bij de landsgrenzen. De CCP streeft naar wereldwijde hegemonie, zoals inmiddels in de academische literatuur wordt erkend. China’s economie en militaire macht groeien zo snel dat het in 2017 het BBP van de VS met koopkrachtpariteit (KKP) overtrof. Peking bouwt zijn toch al grotere marine nu sneller uit dan die van de VS.

De diplomaten van de CCP zijn inmiddels zo zeker van hun superieure militaire en economische macht dat ze lijsten met eisen hebben voorgelegd aan zowel de Verenigde Staten als Australië. Als ze het bij ons hebben gedaan, hebben ze het waarschijnlijk ook bij andere bondgenoten gedaan.

Een baken van hoop

Het is in het nationale belang van Amerika om Falun Gong te steunen en er bondgenootschappen mee aan te gaan om redenen die verder gaan dan onze historische steun voor de mensenrechten. De CCP is Amerika’s gevaarlijkste tegenstander en Falun Gong heeft tientallen miljoenen beoefenaars in het land en mogelijk in het regime zelf.

Vóór de vervolging telde Falun Gong volgens Chinese staatsbronnen in die tijd 70 tot 100 miljoen beoefenaars of meer.

Na 18 jaar vervolging schat Freedom House dat er nog 7 tot 20 miljoen beoefenaars in China zijn.

Maar volgens Browde schatten Falun Gong-bronnen van enkele jaren geleden 20 tot 40 miljoen mensen in China die actief deelnamen aan de verspreiding van Falun Gong materiaal.

Als dit waar is, aldus Browde, zou dit betekenen dat een groter aantal mensen alleen maar praktiseert, maar zich niet bezighoudt met wat neerkomt op een zeer riskante vorm van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid.

Daarom is het mogelijk dat het aantal Falun Gong beoefenaars niet is afgenomen, maar juist is toegenomen sinds het begin van de vervolging. En degenen die ondanks de vervolging beoefenaars blijven, zijn waarschijnlijk sterker in hun overtuigingen en moediger in hun daden.

Vóór de vervolging hadden vele Falun Gong leden een hoge positie in de hiërarchie van de CCP. Indien dat vandaag nog steeds het geval is, dan proberen die individuen misschien wel om China’s regime van binnenuit te veranderen.

De nood aan zo’n hervorming is in ieder geval groot en Falun Gong beoefenaars zijn misschien wel onze beste kans op dergelijke hervormingen.

De standpunten in dit artikel zijn de mening van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van The Epoch Times.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (20 juli 2022): Why Americans Should Pay Attention to the Plight of Falun Gong

De censuur van Twitter veroordelen en onze supporters bedanken

Als onafhankelijke nieuwsorganisatie die de waarheid wil brengen, is The Epoch Times het slachtoffer geworden van buitensporige censuur door Big Tech.

In het meest recente incident heeft Twitter op 28 juli al onze inhoud gecensureerd door onze website te blokkeren, deze als “onveilig” te omschrijven en gebruikers aan te moedigen niet verder te gaan.

De acties van Twitter – net als die van andere tech-giganten zoals Facebook en YouTube – waren specifiek gericht op het bereik van onze onafhankelijke nieuws- en video-inhoud.

Twitter heeft niet gereageerd op meerdere verzoeken om commentaar en wederwoord, noch heeft het bedrijf uitgelegd waarom het onze inhoud heeft gecensureerd of waarom het de blokkade twee dagen later heeft opgeheven na een golf van publieke verontwaardiging.

De stap van de social media gigant kwam er minder dan een week nadat we onze nieuwe documentaire “The Real Story of January 6” publiceerden en op dezelfde dag in ons programma “American Thought Leaders” een interview plaatsten met Eliza Bleu – een overlevende van sekshandel.

Hoewel het onduidelijk blijft waarom Twitter ons als doelwit koos, is het wel duidelijk dat The Epoch Times anders is dan de meeste andere grote nieuwsorganisaties, in die zin dat wij de verhalen durven te volgen daar waar de feiten ons brengen.

In onze documentaire over 6 januari geven onze verslaggevers een onverbloemde kijk op de gebeurtenissen van die dag en presenteren ze nieuwe getuigen en bewijzen die de heersende verhalen in twijfel trekken. Er wordt uitgebreid bewijs geleverd van buitensporig gebruik van geweld door de politie, waarbij het protocol en het beleid werden overtreden, en er worden vragen gesteld over het gebrek aan veiligheid die dag. Tot nu toe is de documentaire al meer dan een half miljoen keer bekeken op ons EpochTV-platform.

De afgelopen jaren zijn er andere belangrijke verhalen geweest waarin The Epoch Times, vanwege onze onafhankelijkheid en het vasthouden aan traditionele journalistiek, verschilde van andere grote nieuwsorganisaties, om vervolgens gelijk te krijgen.

The Epoch Times heeft bijvoorbeeld nauwkeurig verslag gedaan van de gebeurtenissen rond de beschuldigingen dat toenmalig kandidaat en later president Donald Trump zou hebben samengespannen met Rusland. Vanaf de eerste dag rapporteerde The Epoch Times over de feiten en door onze verslaggeving brachten we aanzienlijke problemen aan het licht met betrekking tot het onderzoek van de FBI naar de campagne van Trump, waaronder problematisch gedrag met betrekking tot surveillance.

Terwijl andere nieuwsorganisaties Pulitzers wonnen voor hun artikelen waarin heimelijke afspraken tussen de president en Rusland werden gesuggereerd, was The Epoch Times in feite correct door te melden dat de beschuldigingen geen basis hadden – zoals bevestigd door onderzoeken van ’special counsel’ Robert Mueller en de inspecteur-generaal van het ministerie van Justitie, evenals het lopende onderzoek naar de oorsprong van het FBI-onderzoek door ’special counsel’ John Durham.

The Epoch Times was ook één van de eersten die berichtte over de mogelijkheid dat het nieuwe coronavirus was uitgelekt uit het Wuhan Institute of Virology in China. Onze documentaire van april 2020 over het onderwerp werd gecensureerd door Facebook. Vandaag de dag wordt een labo-lek als de meest waarschijnlijke verklaring voor de verspreiding van het virus gezien, zowel door mediaorganisaties als door veel overheidsfunctionarissen.

Wanneer een platform zoals Twitter de rol van scheidsrechter van de waarheid op zich neemt schuilt daarin het gevaar dat zij, in veel gevallen, er ronduit naast zitten. Het meest prominente voorbeeld was Twitter’s onderdrukking van de New York Post over zijn berichtgeving over een laptop die toebehoorde aan Hunter Biden, de zoon van toenmalig presidentskandidaat Joe Biden.

Dit censuurgedrag, dat in strijd is met de bescherming die Big Tech op grond van Sectie 230 geniet, heeft ook bezorgdheid gewekt over het feit dat social media platforms inhoud censureren namens de overheid. Onlangs heeft een federale rechter de regering bevolen om mee te werken aan een rechtszaak waarin wordt beweerd dat er achter de schermen zou zijn geprobeerd om de verspreiding van informatie over COVID-19 die niet in het verhaal van de regering paste – inclusief de mogelijke oorsprong en alternatieve behandelingen – tegen te werken.

“De overheid kan haar censuur niet uitbesteden aan Big Tech,” zei Eric Schmitt, procureur-generaal van Missouri.

Publieke verontwaardiging

De publieke verontwaardiging over Twitter’s censuur van The Epoch Times kwam er erg snel, met drie Amerikaanse senatoren die openlijk vragen stelden aan het platform – dat in de afgelopen jaren herhaaldelijk in opspraak is gekomen voor censuur – over de acties tegen onze nieuwsorganisatie.

Senator Marco Rubio (R-Fla.) eiste dat Twitter “zich zou verantwoorden voor deze schandelijke censuur”.

Ondertussen vroeg senator Rick Scott (R-Fla.): “Waar is het respect voor vrije meningsuiting en persvrijheid, Twitter?”

“We herinneren ons allemaal je bevooroordeelde censuur van [de New York Post] en hoe dat voor jou afliep,” zei Scott.

Senator Ron Johnson (R-Wis.) beschreef de actie van Twitter als “alarmerend”.

“Twitter censureert [The Epoch Times] onder het mom van ‘onveilige’ meningsuiting. Weet je nog wat er gebeurde de laatste keer dat corporate media en big tech mijn onderzoek naar de corruptie van Hunter Biden probeerden te censureren?”, schreef hij. “De waarheid overwint altijd.”

Kevin Roberts, voorzitter van The Heritage Foundation, omschreef de actie van Twitter als “een schandalige daad van censuur.”

Stanford professor Jay Bhattacharya hekelde Twitter’s blokkade en schreef: “Het is volkomen veilig om door te klikken naar de [Epoch Times] site in de tweet. Om één of andere reden besloot Twitter dat vandaag een goede dag was om de toegang tot Epoch Times te onderdrukken.”

Overlevende van sekshandel Bleu, die als een van de eersten de censuur door Twitter opmerkte door de blokkering van haar interview met EpochTV’s programma “American Thought Leaders”, plaatste een video waarin ze de acties van het platform veroordeelde, waarna die video ‘viraal ging’.

Het veroorzaakte ook opschudding onder Twitter-gebruikers, met velen die de acties van het platform veroordeelden.

The Epoch Times wil iedereen bedanken die zich heeft uitgesproken tegen deze nieuwe vorm van censuur.

We zullen blijven berichten op de enige manier die we kennen, geworteld in onze slogan Waarheid & Traditie, zonder voorkeur of angst. De strijd voor de waarheid is er een die nooit stopt en die altijd heeft bestaan. Wij geloven dat de wereld alleen een accuraat beeld van de gebeurtenissen en de geschiedenis kan krijgen als dappere mensen doorzetten en de ware gebeurtenissen vastleggen.

Gepubliceerd door The Epoch Times (31 juli 2022): Condemning Twitter’s Censorship and Thanking Our Supporters