Saturday, 25 May 2024

Xi’s bezoek aan Europa is een nieuwe poging van de CCP om verdeeldheid te zaaien tussen de VS en Europa

Xi Jinping, de leider van de Chinese Communistische Partij (CCP), brengt van 5 tot 10 mei een bezoek aan drie Europese landen: Frankrijk, Hongarije en Servië. Het is zijn eerste bezoek aan Europa in vijf jaar.

Volgens de Taiwanese onderzoekers Lai Rongwei en Wang Guo-chen is de reis een nieuwe poging van de CCP om Europa en de Verenigde Staten uit elkaar te drijven door middel van economische verleiding en dwang.

Xi’s reis komt op een moment dat de handelsspanningen tussen China en de Europese Unie toenemen, omdat de EU onderzoek doet naar de staatssubsidies van de CCP voor Chinese bedrijven om Europese rivalen te ondermijnen.

Frankrijk wordt beschouwd als een zwakke schakel in de EU, omdat het veel belang hecht aan de handel met China.

Hongarije is het meest vriendelijke land in de EU jegens de CCP en Servië staat bekend als een toegewijde aanhanger van het Chinese regime.

De Hongaarse premier Viktor Orban en de Servische president Aleksandar Vucic behoorden tot de weinige Europese hoogwaardigheidsbekleders die in oktober 2023 het Belt and Road forum in Peking bijwoonden.

Lai, CEO van de Taiwan Inspirational Association, vertelde The Epoch Times over Xi’s Europa-trip. “De CCP wil zogenaamde niet-coöperatie en verdeeldheid creëren tussen Europese landen en wil zelfs verdeeldheid veroorzaken tussen Europa en de Verenigde Staten. En dit vervolgens gebruiken om de inperking van China door de Verenigde Staten te doorbreken.”

Hij zei dat Xi “van plan is om weer zijn toevlucht te nemen tot zijn oude truc, economische druk [om zijn doel te bereiken].”

De Verenigde Staten hebben publiekelijk hun steun betuigd aan landen die door de CCP met economische middelen worden gechanteerd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de afgelopen jaren zijn inspanningen opgevoerd om landen te adviseren strategieën te ontwikkelen om hun afhankelijkheid van China te verminderen en te reageren op de dreigementen van de CCP, vooral na de vergeldingsmaatregelen van het regime tegen Litouwen voor zijn steun aan de soevereiniteit van Taiwan in 2020. Dit jaar hielpen de Verenigde Staten de Filippijnen om hun exportmarkt uit te breiden en andere middelen te zoeken om hun landbouwproductie te ondersteunen en zo hun economische afhankelijkheid van China te verminderen, terwijl de spanningen met Peking escaleerden over het geschil in de Zuid-Chinese Zee.

Lai zei dat het advies van Buitenlandse Zaken aan andere landen de wereld laat zien dat de Verenigde Staten kunnen helpen als een land economisch wordt onderdrukt door de CCP.

“Dit is op een zeer hoog strategisch niveau om bondgenoten te helpen voorkomen dat [de CCP] dingen doet die de status quo in regionale vrede ondermijnen,” zei hij.

“Uit deze reeks acties blijkt dat de Verenigde Staten en Europese landen echt hebben gemerkt dat [de CCP] economische middelen gebruikt om onderdrukking te creëren. Er zijn maar een paar economisch zwakke landen in Europa die de economische uitwisselingen met China nodig hebben.”

Wang, assistent-onderzoeker aan het Chung-Hua Instituut voor Economisch Onderzoek in Taiwan, vertelde The Epoch Times: “Het algemene beeld van Europa en de Verenigde Staten is waarschijnlijk heel duidelijk, dat wil zeggen, van de oorspronkelijke unilaterale confrontatie tussen de Verenigde Staten en China, breidt het zich nu langzaam uit naar de EU en Japan om gezamenlijk [de CCP’s] economische dwang tegen te gaan, van traditionele tariefoorlogen tot technologieverbod, en nu oplopend tot het niveau van economische veiligheid.”

Zhang Hong en Luo Ya hebben bijgedragen aan dit rapport.

Gepubliceerd door The Epoch Times (05 mei 2024): Xi’s Upcoming Visit to Europe Is CCP’s New Attempt to Divide US and Europe: Experts

De Chinese economie vertoont 5 tekenen van grote monetaire tekorten

Terwijl de Chinese economie blijft verzwakken, wijzen experts op vijf belangrijke tekenen die erop wijzen dat het communistische regime met het ergste monetaire tekort geconfronteerd wordt.

“2024 kan het jaar zijn waarin China het tijdperk ingaat van het ergste financiële tekort,” zei Gong Shengli, een onderzoeker bij China Financial Think Tank.

“In het jaar 2024 zijn er verschillende situaties van monetaire tekorten die moeten worden aangepakt. De eerste is schuld, zowel van centrale als lokale overheden.” Vertelde Dhr. Gong aan The Epoch Times:

Nadat de Chinese Communistische Partij (CCP) haar draconische “zero-COVID”-beleid en beperkende controlemaatregelen, die de Chinese economie eind 2022 voor 3 jaar op slot hielden, plotseling opgaf, heeft het land niet de verwachte heropleving van de economie gezien. In plaats daarvan hebben ernstige structurele problemen de economische neergang versneld.

De schulden van het Chinese communistische regime en de schulden van de vastgoedsector hebben er samen voor gezorgd dat China is terechtgekomen in een schuldencrisis van ongekende omvang, aldus Gong.

Goldman Sachs schatte in april 2023 dat de staatsschuld van de CCP in 2022 was opgelopen tot 156 triljoen yuan ($21,56 triljoen), inclusief de leningen van het regime, financieringsplatforms van lokale overheden en nationale banken.

Schuld bijna drie keer BBP

In 2023 bedroeg de schuld van China 287,8 procent van het Chinese bbp, een recordhoogte. Dit is een stijging van 13,5 procentpunten ten opzichte van 2022.

“Er zijn ook verborgen zwarte gaten in kapitaal, financiën, de banksector en onroerend goed”, aldus Gong.

Henry Wu, een macro-econoom uit Taiwan, zei tegen The Epoch Times dat het schuldenprobleem alleen kan worden opgelost door geldbronnen te vinden, maar Wall Street is al begonnen zich terug te trekken uit China. “De CCP is misschien niet meer in staat om met geld over de brug te komen. De begrotingscrisis van de centrale overheid is nu zeer ernstig, met [een] enorm tekort. Verschillende crisissen braken tegelijkertijd uit en moesten ook bijna tegelijkertijd worden opgelost.”

12 provincies stoppen grootschalige infrastructuurprojecten

Dhr. Gong merkt op dat “ongeveer een derde van de provincies, gemeenten en autonome regio’s in China grote projecten hebben stopgezet.”

Eind 2023 vaardigde het Algemeen Bureau van de Staatsraad van de CCP een document uit waarin werd bepaald dat er vóór 2024 geen nieuwe grootschalige infrastructuur mag worden gebouwd op provinciaal, ministerieel of gemeentelijk niveau, behalve voor watervoorziening, stroomvoorziening, verwarming en andere projecten die de basisbehoeften van het levensonderhoud van mensen ondersteunen.

De projecten die zijn stopgezet zijn onder andere snelwegen, de wederopbouw/uitbreiding van luchthavens en stedelijke spoorwegen. De autoriteiten eisten van de 12 provincies en steden, zoals Liaoning, Jilin, Guizhou, Yunnan, Tianjin en Chongqing, dat ze hun “schuldrisico’s naar een laag tot gemiddeld niveau terugbrengen”.

Uitgave van nationale obligaties met een looptijd van 50 jaar

Op 24 maart kondigde het ministerie van Financiën van de CCP de uitgave aan van 23 miljard yuan (3,2 miljard dollar) staatsobligaties met een looptijd van 50 jaar en een couponrente van 3,27 procent.

Paramilitaire politieagenten patrouilleren voor de People’s Bank of China in Peking op 8 juli 2015. (GREG BAKER/AFP via Getty Images)

Dhr. Gong verwees naar een ander teken van het ernstige monetaire tekort van de CCP. “De 50-jarige nationale obligatie van China met ultralange looptijd staat op het punt gelanceerd te worden. Deze keer gaat het om minder dan 30 miljard yuan (4,15 miljard dollar), maar dit is ook heel eng. Iemand die nu 30 jaar oud is, kan deze bijvoorbeeld pas verzilveren als hij 80 jaar oud is. Dit is de eerste ultralange nationale obligatie ter wereld met een looptijd van 50 jaar.”

Sun Kuo-hsiang, een professor aan de afdeling Internationale Zaken en Ondernemerschap van de Nanhua Universiteit in Taiwan, zei dat als de Chinese economie blijft krimpen, “dit (het uitgeven van speciale nationale obligaties met een ultralange looptijd) zeker een beleid zal zijn om schulden voor toekomstige generaties te creëren.”

Enorm financieel tekort in de vastgoedsector

De schulden van de grote en kleine Chinese vastgoedbedrijven overstijgen ruimschoots de omvang van het Chinese bbp. Van januari 2021 tot 24 augustus 2023 zijn meer dan 30 grote vastgoedbedrijven in gebreke gesteld. Daarnaast zijn er in heel China in totaal ongeveer 20 miljoen onafgewerkte wooneenheden en kan het meer dan 440 miljard dollar kosten om deze projecten te voltooien.

Deze luchtfoto toont een wooncomplex gebouwd door de Chinese vastgoedontwikkelaar Vanke in Zhengzhou, China, op 30 augustus 2023. (AFP via Getty Images)

Vanke, de grootste vastgoedontwikkelaar in China, bevindt zich in een ernstige schuldencrisis.

“Het is zeker dat de schuld van Vanke buiten proportie is. Momenteel bedraagt de schuld ongeveer 7 tot 8 miljard dollar. Het bedrag loopt op tot een schuld van ongeveer 50 miljard dollar die Vanke moet betalen. Als Vanke niet kan betalen, kan dat desastreus zijn voor de Chinese vastgoedsector en dit kan de vastgoedmarkt verder doen dalen.” Aldus Gong.

“Vastgoedbedrijven [In China] draaien allemaal op schulden. Vastgoed heeft lange termijnschulden, wat betekent dat het geld van morgen wordt gebruikt om vandaag te betalen. Deze vicieuze cirkel is misschien nog niet op zijn ergst.”

M2 nadert 300 triljoen

Uit de laatste financiële gegevens blijkt dat eind februari de omvang van M2 in China 299,56 triljoen yuan (41,5 triljoen dollar) had bereikt, een stijging van 8,7 procent ten opzichte van een jaar eerder.

M2 is een maat voor de geldhoeveelheid. Hoe meer kredietgeld er wordt uitgegeven, hoe groter de omvang van de schuld. Wanneer de groei van de uitgave van kredietgeld hoger blijft dan de groei van het BBP, nemen de schuldrisico’s geleidelijk toe.

Op dit moment is het M2 van China 2,3 keer het BBP, terwijl dat van de Verenigde Staten slechts 0,76 keer het BBP is.

De groei van het M2 van China is aanzienlijk versneld. Eind 2000 was het nog maar 13 triljoen yuan ($ 1,8 triljoen) en in maart 2013 bereikte het 100 triljoen yuan ($ 13,8 triljoen). Het overschreed 200 triljoen yuan ($27,6 triljoen) in januari 2020. Het duurde slechts vier jaar om bijna 300 triljoen yuan (41,5 triljoen dollar) te bereiken in februari 2024.

Gong verduidelijkte: “China heeft te veel uitgegeven en op een te grote schaal. Veel van hun projecten zuigen constant geld op. Daarom is het monetaire tekort van China op dit moment op een historisch hoogtepunt. De uitgave heeft een historische piek bereikt.”

Huang Yun en Luo Ya hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (5 april 2024): China’s Economy Is Showing 5 Signs of Major Monetary Shortfalls: Experts

Politieke topbijeenkomsten CCP gekenmerkt door twijfelachtige economische cijfers, machtsconsolidatie

Nieuwsanalyse

Bij de afsluiting van de een week durende cruciale jaarlijkse bijeenkomsten – de “Twee Zittingen” – van de regerende Chinese Communistische Partij (CCP) op 11 maart, benadrukten externe waarnemers als belangrijkste conclusies de twijfelachtige economische gegevens van Peking en de centralisatie van de macht door CCP-leider Xi Jinping.

Waarnemers uit China merken op dat Xi meer autoritaire maatregelen nam naarmate de economie van het land achteruitging. Daarom waarschuwen ze dat de CCP steeds onzekerder wordt en elk moment kan instorten.

De “Twee Zittingen” van de CCP verwijst naar de jaarlijkse plenaire zittingen van de Politieke Consultatieve Conferentie van het Chinese Volk (CPPCC) en het Nationale Volkscongres (NPC), de twee kamers van China’s wetgevende macht.

Tijdens de vergaderingen gaf minister van Financiën Lan Foan toe dat het “aanhalen van de broekriem” op alle bestuursniveaus een langetermijnoplossing is tegen de achtergrond van China’s inzakkende economie en ongekende schulden van lokale overheden.

Premier Li Qiang benadrukte in zijn verslag tijdens de vergaderingen ook dat “overheden op alle niveaus moeten wennen aan soberheid”, waarbij hij wees op de moeilijke financiële situatie van lokale overheden.

Volgens financiële dataleverancier Wind zou de totale uitstaande rentedragende schuld van lokale overheden eind 2023 5,5 biljoen dollar bedragen. Dit cijfer omvat echter alleen openbaar gemaakte schulden en niet de enorme buitenbalansschulden van lokale overheden.

BBP, Militair budget

Volgens het verslag van de premier is de doelstelling voor de groei van het BBP in 2024 vastgesteld op 5 procent, ongeveer hetzelfde als het officieel bekendgemaakte groeicijfer van 5,2 procent van vorig jaar. Het militaire budget zal in 2024 met 7,2 procent stijgen.

De internationale gemeenschap heeft de afgelopen jaren vraagtekens gezet bij het officiële groeicijfer van het BBP van de CCP, omdat de Chinese economie blijft verslechteren.

Volgens statistieken van de Amerikaanse denktank Rhodium Group zou China’s werkelijke groei van het BBP in 2023 slechts ongeveer 1,5 procent bedragen.

Song Guocheng, een senior onderzoeker aan het International Relations Research Center van de Nationale Chengchi Universiteit van Taiwan, zei dat het “BBP en het militaire budget die tijdens de ‘Twee Zittingen’ zijn aangekondigd, niet geloofwaardig zijn”.

“Over het algemeen wordt het BBP in landen met een vrije markteconomie ‘op natuurlijke wijze gegenereerd’. Aan het eind van een jaar is het BBP wat het is. Maar in China wordt het BBP bepaald door de autoriteiten, zoals de 5 procent, die ‘bevolen index’ zou moeten worden genoemd”, schreef hij in een artikel voor UpMedia op 10 maart.

“Daarom maakt het niet uit of de lagere ambtenaren 5 procent groei kunnen realiseren; ze moeten met het getal op de proppen komen! Anders wordt het ‘ongehoorzaamheid aan de centrale autoriteiten van de CCP’ genoemd!” voegde hij eraan toe.

Bovendien schreef Song dat de CCP haar militaire budget vaak “verdeelt en verbergt” in andere departementen, “zoals het verbergen van het militaire onderwijs- en trainingsbudget in het Ministerie van Onderwijs, zodat de werkelijke militaire uitgaven zeker hoger zijn dan de aangekondigde 7,2 procent”.

Hij merkte op: “Dit is het 30ste opeenvolgende jaar dat de CCP haar militaire uitgaven jaar na jaar verhoogt; dat wil zeggen dat ze haar leger blijft uitbreiden en versterken en zich blijft voorbereiden op oorlog.”

Soldaten van het Chinese Volksbevrijdingsleger (PLA) nemen deel aan een militaire training in het Pamir-gebergte in Kashgar, de regio Xinjiang in het noordwesten van China, op 4 januari 2021. (STR/AFP via Getty Images)

Bovendien zei hij: “In een tijdperk waarin China in feite al 30 jaar geen oorlog meer heeft gevoerd, wat is dan het doel om de militaire uitgaven elk jaar te verhogen? Om de Filippijnen of Taiwan of de Verenigde Staten aan te vallen?”

Xi’s centralisatie van autoriteit

De boodschap die tijdens de “Twee Zittingen” werd overgebracht is volgens The Economist dat hoewel de Chinese economie vertraagt, de macht zich verder consolideert in Xi’s handen en dat hij zich steeds meer richt op de concurrentie met de Verenigde Staten.

Volgens China-waarnemer Wang He geeft het artikel echter alleen de visie van het Westen weer op de huidige politieke en economische situatie in China.

“Terwijl het niet goed gaat met de Chinese economie, verslechtert de hele politieke situatie in het land. Het gezag wordt gecentraliseerd door Xi Jinping, wat precies de belangrijkste factor is die de economische verslechtering van China veroorzaakt,” vertelde hij op 11 maart aan The Epoch Times.

Wang merkte op dat Xi’s machtsconsolidatie neigt naar een links beleid, met als kern “de vooruitgang van het land en de achteruitgang van de privésector”.

Sinds vorig jaar hebben Chinese particuliere ondernemers politieke eisen gesteld aan de CCP-autoriteiten, zoals het wijzigen van de grondwet en het herzien van de politieke economische theorie van Peking. Hun doel is om een omgeving te creëren waarin de private en publieke sector op gelijke voet met elkaar concurreren in plaats van particuliere ondernemingen te willen vernietigen.

“Maar het is onmogelijk voor Xi Jinping om dit verzoek te accepteren, dus verlaten de privébedrijven het land. Daarom is de hoofdoorzaak van China’s economische puinhoop politiek, en de hoofdschuld ligt bij Xi Jinping,” zei Wang.

“Xi Jinping is niet bereid om het toneel van de geschiedenis te verlaten. In plaats daarvan wil hij zijn macht consolideren. Hoe slechter het gaat met de economie, hoe meer iedereen tegen hem is, hoe meer hij de macht wil grijpen en hoe harder hij het volk wil onderdrukken. Dit creëert een vicieuze cirkel,” vervolgt hij.

“Het uiteindelijke resultaat zal een explosieve situatie zijn: Xi Jinping zal ten val worden gebracht en de Communistische Partij zal desintegreren,” waarschuwde hij.

Mensen wachten op bussen bij een bushalte in de buurt van een bouwwerf in het centrale zakendistrict in Peking op 26 maart 2023. (Jade Gao/AFP/Getty Images)

De Chinese econoom Li Hengqing vertelde The Epoch Times op 11 maart dat Xi een figuur is geworden wiens beslissingen onbetwistbaar worden gevolgd en het economische beleid van de CCP wordt gevormd door zijn grillen.

“Wanneer Xi op een mislukking [van zijn beleid] stuit, geeft hij de mensen om hem heen de schuld. Hij legt alle macht in zijn eigen handen. Met de zogenaamde anti-corruptie [campagne] kan hij iedereen arresteren die hij wil of verdenkt.”

Li wees erop dat de financiën van de CCP uitgeput zijn. In zulke nijpende omstandigheden zou de bevolking wel eens in opstand kunnen komen tegen de autoriteiten, zei hij, en hij voegde eraan toe dat er gespeculeerd wordt dat CCP-leden zouden kunnen oproepen tot het aftreden van Xi.

“Xi Jinping heeft zich dit gerealiseerd. Als hij het heeft over politieke veiligheid, bedoelt hij het beschermen van het leiderschap van de Communistische Partij en zijn persoonlijke leiderschap. Het betekent dat hij steeds onzekerder wordt,” zei hij.

Ning Haizhong, Luo Ya en Xia Song hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (14 maart 2024): CCP’s Top Political Meetings Characterized by Questionable Economic Numbers, Consolidation of Power

CCP verscherpt uitreiscontroles nu het aantal burgers dat China ontvlucht sterk toeneemt

De sterke toename van het aantal Chinese burgers dat China probeert te ontvluchten, zowel op legale als illegale wijze, heeft internationale aandacht getrokken, vooral sinds de draconische “zero-COVID” lockdowns van de Chinese Communistische Partij (CCP) die drie jaar hebben geduurd en talloze humanitaire tragedies hebben veroorzaakt.

De meesten van hen hebben verschillende routes genomen naar de Verenigde Staten, hun ultieme bestemming.

Ondertussen wordt er gerapporteerd dat de CCP de controle op buitenlandse reizen van Chinese burgers heeft verscherpt om haar imago te redden nu er zoveel burgers op de vlucht zijn, in tegenstelling tot de bewering van de CCP dat er nog steeds “vertrouwen” is in haar systeem.

Verschillende routes

Volgens mediaberichten en getuigenissen van vluchtende Chinese burgers aan The Epoch Times, nemen deze Chinese staatsburgers, die afkomstig zijn uit alle lagen van de bevolking, verschillende routes naar de Verenigde Staten.

Mensen met voldoende geld kunnen Mexico binnenkomen via een Schengenvisum of een visum voor kort verblijf. Sommigen gebruiken een Koreaans visum om zonder visum Panama binnen te komen, en sommigen krijgen rechtstreeks een Mexicaans visum via een reisbureau en steken via de kortste route de zuidgrens van de V.S. over.

Andere Chinezen hebben langere routes genomen en vliegen eerst naar Thailand, dan naar Turkije en dan naar Ecuador. Anderen vliegen naar Turkije via Hong Kong.

Meneer Lu, die zaken doet in Thailand, vertelde aan The Epoch Times dat het Chinese regime de uitreiscontroles heeft verscherpt. Zijn volledige naam en die van anderen die in dit artikel worden vermeld, worden uit veiligheidsoverwegingen niet genoemd.

Als mensen een groepsreis maken, zullen ze geen last hebben van grenscontroleagenten. Maar mensen die zelfstandig reizen zullen waarschijnlijk voor langere tijd ondervraagd worden door de douane over hun redenen om naar Thailand te reizen.

“De autoriteiten zijn bang dat mensen nadat ze naar Thailand zijn gegaan, van Thailand naar Turkije of Zuid-Amerika zullen doorreizen om vervolgens de Verenigde Staten te kunnen bereiken,” zei hij. “Sommige mensen uit Chengdu, Luoyang en andere delen van China vertelden me dat wanneer ze China als individu probeerden te verlaten, ze allemaal eerst werden ondervraagd, en de kortste ondervragingstijd was 25 minuten.”

Meneer Lu denkt dat de douane reizigers op deze manier ondervraagt omdat ze orders van hogerhand hebben gekregen om de redenen te achterhalen waarom mensen vertrekken.

Meneer Zhang, die net uit China is gevlucht, vertelde aan The Epoch Times dat toen ze China in september 2023 via Turkije verlieten, het relatief normaal was en er nog niet veel beperkingen waren. Maar sinds begin december vorig jaar begon het land de beperkingen aan te scherpen.

Migranten lopen langs de Amerikaanse kant van de grensmuur van de Verenigde Staten nadat ze zijn overgestoken door een open gat in Jacumba, Californië, op 6 december 2023. (John Fredricks/De Epoch Times)

Zhang zei dat toen een van zijn vrienden in december naar Turkije reisde, de situatie helemaal was veranderd.

“Hij kocht een ticket dat een tussenstop in Chengdu in China vereiste. Dat wil zeggen, hij vloog van Bangkok naar Chengdu en vervolgens naar Turkije,” zei hij. “Toen hij op de luchthaven van Chengdu aankwam, hield het Chinese luchthavenpersoneel hem tegen en probeerde hem uit de internationale zone te sleuren, waardoor hij niet zou kunnen vertrekken. Gelukkig bleef hij bij een andere passagier die Turks is in de internationale zone van de luchthaven en stak hij niet over naar de Chinese kant van de luchthaven. Als hij in het Chinese deel van de luchthaven was beland, had hij het land zeker niet kunnen verlaten. Hij dacht er achteraf over na en vond het nogal eng.”

CCP verscherpt controle om imago te redden

Meneer Yang, een Chinese expat in Thailand, vertelde aan The Epoch Times: “De Chinezen die de middelen hebben om te vluchten, zijn ondertussen al vertrokken nadat de CCP de COVID-19 restricties had afgeschaft. Er vertrekken nu nog meer mensen die eerst tijd nodig hadden om voor hun familie, kinderen, onroerend goed en bedrijven in China te zorgen, dus langzaam maar zeker vertrekken ze.” Hij zei dat het zeker is dat het communistische regime dit probeert te onderdrukken, omdat er nu te veel Chinezen het land ontvluchten.

“Veel Chinezen zijn niet ondervraagd door de nationale veiligheidsdienst van de CCP. Ze hebben niet de aandacht getrokken van de CCP, of lagen niet in het vizier van de CCP, dus konden ze vertrekken. De mensen die ondervraagd zijn door de nationale veiligheidsdienst mogen China niet verlaten, dus moeten ze manieren vinden om het land illegaal te verlaten,” zei hij.

Meneer Wei, die vorig jaar naar de Verenigde Staten kwam, vertelde aan The Epoch Times: “Ik heb van veel mensen gehoord dat de uitreiscontrole in veel [lucht]havens in China momenteel wordt verscherpt.”

Li Beixing, die vorig jaar naar de Verenigde Staten reisde, vertelde aan The Epoch Times: “Het douanepersoneel van de CCP vroeg me om alles uit mijn tas te halen. Daarna namen ze mijn mobiele telefoon mee om mijn communicatie te controleren. Ze ondervroegen me minstens twee uur lang en stelden elke vraag die ze maar konden bedenken.”

Advocaat Liang Shaohua, voormalig chief compliance officer van een vermogensbeheerder op het Chinese vasteland, vertelde The Epoch Times dat iedereen op het Chinese vasteland vroeger een paspoort kon aanvragen, maar dat lijkt nu niet meer het geval te zijn. Degenen die een paspoort hebben, mogen het ook niet verlengen.

Een bericht op Chinese sociale media heeft de afgelopen dagen veel aandacht getrokken. Hieruit blijkt dat het district Lianjiang in de provincie Fujian een bijeenkomst hield met de titel “bijeenkomst van het district Lianjiang om hard op te treden tegen mensensmokkel naar de Verenigde Staten en de controle van de belangrijkste personeelsleden die betrokken zijn bij fraude” om zich te richten op de “vlucht” beweging in het district.

Meneer Wu uit Fujian vertelde The Epoch Times dat het waar is wat er in Lianjiang is gebeurd. “Als iemand daar wordt betrapt, wordt hij beboet tot hij failliet gaat,” zei hij.

Wu zei dat het district Lianjiang de woonplaats is van overzeese Chinezen en bekend staat om de mensensmokkel vanuit het land. Na drie jaar van COVID-19 lockdowns en strenge restricties is een groot aantal mensen weer op de vlucht geslagen en worden veel mensen naar andere landen gesmokkeld, de meesten naar de Verenigde Staten.

“Waarom [moet de CCP] zo hard optreden? De mensen zijn allemaal vertrokken, er is hier niemand meer en dat klinkt niet goed in de internationale gemeenschap,” zei Wu.

Meneer Li in Lianjiang bevestigde ook tegenover The Epoch Times dat Lianjiang de laatste tijd bijzonder streng is geworden. “Het is omdat de CCP bang is voor imagoverlies, dus de hogere ambtenaren onderdrukken lokale functionarissen, en nu mensen gearresteerd worden voor mensensmokkel zullen ze veroordeeld worden tot gevangenisstraf.”

Een agent van de Border Patrol houdt een Chinees koppel aan dat net de Rio Grande vanuit Mexico is overgestoken naar Eagle Pass, Texas, op 25 januari 2022. (Charlotte Cuthbertson/De Epoch Times)

In mei vorig jaar publiceerde de internationale mensenrechtenorganisatie Safeguard Defenders een rapport waarin stond dat de CCP “steeds vaker haar toevlucht neemt tot uitreisverboden om mensenrechtenactivisten en hun families te straffen, maar ook gijzeling van mensen om doelwitten in het buitenland te dwingen terug te keren naar China (een praktijk die ‘persuade to return’ wordt genoemd, een vorm van transnationale onderdrukking), controle van etnisch-religieuze groepen, een gijzeldiplomatie en intimidatie van buitenlandse journalisten”.

Het uitreisverbod van de CCP en andere maatregelen zijn “onwettig en in strijd met het beginsel van bewegingsvrijheid van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens”, aldus het rapport.

Song Tang en Yi Ru hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (18 februari 2024): CCP Tightens Exit Controls Amid Sharp Increase in Citizens Fleeing China

China’s poging om buitenlandse investeerders aan te trekken in Davos mislukt

Nieuwsanalyse

De Chinese Communistische Partij (CCP) stuurde dit jaar een grote delegatie naar het World Economic Forum in een poging om buitenlandse investeringen aan te trekken om China’s kwakkelende economie te redden.

De CCP slaagde er echter niet in om afgevaardigden ervan te overtuigen dat haar economie een betrouwbare plek is om te investeren vanwege fundamentele structurele verschillen in de economieën van gecentraliseerde versus liberale, vrije marktsystemen, zoals experts aangaven.

De delegatie die door de CCP werd gestuurd naar de jaarlijkse bijeenkomst in Davos, Zwitserland, die plaatsvond van 15 tot 19 januari, was deze keer ongewoon groot, met 140 leden, onder leiding van regeringsleider Li Qiang, waaronder 10 ministers, economische en financiële topambtenaren en Chinese experts en ondernemers.

De Chinese economie blijft momenteel krimpen en kampt met meerdere structurele crises, zoals staatsschulden, een uiteenspattende vastgoedbubbel en een hoge werkloosheid.

Het extreem restrictieve “zero-COVID” beleid en de controlemaatregelen van de CCP tijdens de eerste drie jaar van de COVID-19 pandemie en de implementatie van een anti-spionage wet hebben een groot aantal buitenlandse investeerders en zakenmensen afgeschrikt. In het derde kwartaal van 2023 vond voor het eerst een netto-uitstroom van buitenlands kapitaal plaats, een trend die zich naar verwachting zal voortzetten.

In Davos promootte Li China echter nog steeds als een veilige investeringsbestemming.

In een zorgvuldig voorbereide toespraak op het forum deed Li enkele vage suggesties in de hoop “het vertrouwen met het Westen te herstellen en de economische samenwerking tussen China en het Westen te versterken”, waaronder macro-economische coördinatie, handhaving en eerbiediging van op China gerichte toeleveringsketens, meer internationale technische samenwerking en samenwerking op het gebied van groene doelen.

Li zei ook dat China zijn beloften nakomt. Toen de CCP in 2001 toetrad tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO), beloofde het land om binnen de 15 jaar grondig marktgeoriënteerde hervormingen door te voeren en zich op een wederzijdse manier open te stellen voor ontwikkelde landen. Maar na de eenzijdige openstelling van het Westen voor China profiteert de CCP echter van haar gesloten markt en gebruikt ze subsidies om staatsbedrijven uit te breiden, in plaats van haar markt open te stellen.

Het Westen is sceptisch

Het Westen is zijn toeleveringsketens nu op een ordelijke manier aan het weghalen uit China en investeert meer in democratische of bevriende landen zoals India, Vietnam en Mexico. Toch hoopt de CCP nog steeds op de terugkeer van buitenlands kapitaal.

Het kantoor van de lokaal opgerichte JPMorgan Chase Bank in Peking op 11 oktober 2007. (STR/AFP via Getty Images)

Op 16 januari had Li een ontmoeting met Jamie Dimon, CEO van JPMorgan Chase, en andere bedrijfsleiders van Wall Street over het openstellen van China voor westerse financiële instellingen. Dimon vertelde de Amerikaanse media op 17 januari dat investeerders die naar China trekken, zich “een toch beetje zorgen” zouden moeten maken aangezien “de risico-rendementverhouding drastisch is veranderd”.

Het Westen heeft herhaaldelijk verklaard dat het nauwe economische relaties wil aangaan met gelijkgestemde democratische en vrije landen en de “risico’s wil afbouwen” van totalitaire tegenstanders zoals China. De steun van de CCP voor Rusland en Hamas is nog niet veranderd terwijl de CCP er aan de andere kant bij de internationale gemeenschap op aandringt om China te integreren in een bredere economie.

Li’s toespraak in Davos ging dit keer alleen over de economie en ging niet in op geopolitieke onderwerpen. Oekraïense functionarissen hebben aangegeven dat president Volodymyr Zelenskyy openstond voor een ontmoeting met CCP-functionarissen in Zwitserland, maar Li nam niet het initiatief om met Zelenskyy te praten. De buitenwereld aanziet dit als het laatste teken dat de CCP ervoor heeft gekozen om de kant van Rusland te blijven kiezen.

In tegenstelling tot Li, die alleen over economische zaken sprak, noemde Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, “democratie” negen keer en “vrijheid” zes keer in haar 20 minuten durende toespraak in Davos.

“Onze bedrijven gedijen op vrijheid om te innoveren, te investeren en te concurreren. Maar vrijheid in het bedrijfsleven is afhankelijk van de vrijheid van onze politieke systemen,” zei ze. “Daarom geloof ik dat het onze gemeenschappelijke en blijvende plicht is om onze democratie te versterken en haar te beschermen tegen de risico’s en inmenging waarmee ze geconfronteerd wordt. We moeten meer dan ooit vertrouwen opbouwen en Europa is bereid daarbij een sleutelrol te spelen.”

G7-leiders, waaronder (met de klok mee van vooraan) voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, voorzitter van de Raad van de Europese Unie Charles Michel, premier van Italië Mario Draghi, premier van Canada Justin Trudeau, de Franse president Emanuel Macron, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, de Amerikaanse president Joe Biden, de Britse premier Boris Johnson en premier van Japan Fumio Kishida, tijdens een dinersessie tijdens de G7-top in Schloss Elmau, Duitsland, op 26 juni 2022. (Stefan Rousseau – Pool/Getty Images)

Tijdens het Dallas Forum een jaar geleden stelde Von der Leyen voor het eerst het concept van ” de-risking in plaats van ontkoppeling ” voor om de industriële en economische strategie van de EU ten opzichte van China te herdefiniëren. Dit concept is sindsdien overgenomen door de Verenigde Staten en andere G7-landen.

In Davos herhaalde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken de Amerikaanse steun voor de democratie in Taiwan.

“We feliciteerden de verkozen president, maar ook de bevolking van Taiwan met hun robuuste democratie en het grote voorbeeld dat die niet alleen voor de regio, maar voor de hele wereld is,” zei hij.

Blinken bekritiseerde ook de pogingen van de CCP om “druk uit te oefenen op Taiwan – economische druk, militaire druk, diplomatieke druk, isolatie – het heeft alleen maar de mensen versterkt die ze juist niet willen versterken”.

Li reageerde niet op de opmerkingen van Von der Leyen of Blinken.

CCP zet agressie voort

Song Guo-cheng, onderzoeker aan het International Relations Research Center van de Nationale Chengchi-universiteit van Taiwan, vertelde The Epoch Times dat de toespraken van Li in Davos dit jaar allemaal draaiden rond het uitzenden van SOS-signalen om hulp te vragen voor het redden van de economie van de CCP. Maar tegelijkertijd is de CCP niet gestopt met het doordrukken van haar ‘model’ in omstreden gebieden.

Hij wees erop dat terwijl Li wereldwijde geopolitieke conflicten wil vermijden, de CCP nog steeds tot aan de knieën in conflicten verwikkeld zit en deze zelfs heimelijk heeft aangewakkerd.

“De CCP erkent nog steeds niet dat Rusland Oekraïne is binnengevallen en heeft altijd aangedrongen op een hereniging met Taiwan door middel van geweld. Ze stelt een valse vrede voor tijdens de oorlog tussen Israël en Hamas”, aldus Song.

“De westerse wereld ziet [de CCP] nu duidelijk voor wat ze is. Li Qiang probeerde de Westerse wereld te misleiden, maar de Westerse wereld trapt niet langer in de tactieken van de CCP.”

Yeh Yaoyuan, voorzitter Internationale Studies aan de Universiteit van St. Thomas, vertelde aan The Epoch Times dat de CCP in dit stadium zelf een investeringsdoel met een hoog risico is geworden.

“Het maakt niet uit of het contact unilateraal, bilateraal of multilateraal is, het kan grootschalige investeringen in China niet over de streep trekken,” zei hij.

Mannen aan het werk bij een complex van onafgewerkte appartementsgebouwen in de stad Xinzheng in Zhengzhou, provincie Henan, China, op 20 juni 2023. (Pedro PARDO / AFP)

“Ze moeten eerst de kern van de zaak oplossen. Er zou op zijn minst een transparant en open wettelijk proces moeten zijn, vooraleer we zelfs ook maar kunnen spreken over democratisering. Maar de Communistische Partij doet dat nog steeds niet en gaat nog verder achteruit.

“De Communistische Partij is bang dat wanneer de hele markt actief wordt, er veel privé-informatie zal ontstaan die niet gecontroleerd kan worden. Als je die probeert te controleren, wordt het geen normale concurrerende markt. De CCP is bang dat deze privé-informatie het regime van de CCP zal ondermijnen.”

Yeh zei dat de meeste economen voorspellen dat de economische groei in China zal blijven afnemen.

“Er is nu ongeveer 5 procent groei [zoals gerapporteerd door de CCP], daarna misschien 4 procent en dan gaan we naar 3 procent,” zei hij. “De situatie van grootschalige buitenlandse investeringen en economische groei die we hebben gezien in het verleden zou zich niet opnieuw mogen voordoen.”

Song Tang en Yi Ru hebben bijgedragen aan dit rapport.

Gepubliceerd door The Epoch Times (21 januari 2024): China’s Attempt at Davos to Attract Foreign Investors Falls Short: Experts

CCP spreekt eerdere reactie aan WHO tegen in nieuw gezondheidsrapport

Chinese gezondheidsautoriteiten hebben toegegeven dat een nieuwe COVID-19 variant infecties heeft veroorzaakt tijdens een snel verergerende uitbraak van longontsteking in heel China, nadat ze de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) eind november hadden verteld dat er zich geen nieuwe variant in het land verspreidde.

De Chinese communistische overheidsdienst voor ziektecontrole en -preventie gaf op 15 december een vraag en antwoord vrij over de JN.1 variant van COVID-19. Het zei dat sinds de eerste ontdekking van de lokale JN.1-variant in november en vanaf 10 december, de autoriteiten zeven lokale gevallen in China hebben gedetecteerd.

Volgens eerdere berichten van Chinese media op het vasteland, zoals Economic Observer en The Paper, bleek echter uit gegevens van het Nationaal Biologisch Informatiecentrum van de regerende Chinese Communistische Partij (CCP) dat er al op 11 oktober gevallen van besmetting met de JN.1-variant waren gemeld in Shanghai.

De laatste aankondiging van de CCP staat in contrast met wat ze de WHO op 23 november vertelden nadat het internationale agentschap officieel om gegevens had gevraagd over China’s “ongediagnosticeerde longontsteking” uitbraak, vooral bij kinderen, te midden van meldingen van het “witte long” syndroom dat vaak voorkomt bij ernstige COVID-19 gevallen. CCP-functionarissen reageerden op het verzoek van de WHO door te zeggen dat er geen “ongebruikelijke of nieuwe ziekteverwekkers” waren gevonden in de verschillende regio’s van China, waaronder Peking en de provincie Liaoning, en dat er ook geen abnormale klinische manifestaties waren gevonden.

De golf van longontsteking begon zich in september in China te verspreiden, bereikte een piek halverwege oktober en verergerde verder in november, terwijl de uitbraak zich over het hele land bleef verspreiden. De CCP schreef de uitbraak toe aan kruisinfecties van griep, mycoplasma longontsteking, respiratoir syncytieel virus, rhinovirus en andere luchtweginfecties, terwijl COVID-19 werd vermeden en gebagatelliseerd.

In november meldden verschillende landen in Azië, Europa en de Verenigde Staten dat het aantal gevallen van longontsteking bij kinderen sterk was gestegen ten opzichte van oktober.

JN.1 Variant

JN.1 is de tweede generatie subtak van de COVID-19 Omicron BA.2.86 variant en wordt verondersteld besmettelijker te zijn.

Tussen 1 en 3 december heeft de CCP vijf nieuwe Chinese COVID-19-vaccins voor “noodgebruik” goedgekeurd, waarvan één gericht op de BA-stam van het SARS-CoV-2-virus dat COVID-19 veroorzaakt, naast de XBB-varianten.

Dr. Dong Yuhong, een Europese expert op het gebied van virologie en infectieziekten en medewerker van The Epoch Times, vertelde The Epoch Times op 18 december dat Chinese media op het vasteland zeiden dat JN.1 al in oktober in China was gemeld, maar de CCP zei later dat het virus voor het eerst in november was ontdekt. Volgens officiële gegevens van de Chinese autoriteiten zijn er in twee maanden tijd echter maar zeven gevallen geweest.

Ondertussen verspreidt ongediagnosticeerde longontsteking zich al een paar maanden over China, met overweldigende berichten op sociale media die melden dat veel mensen besmet zijn. Hun symptomen, China’s overvolle ziekenhuizen en wachtrijen voor begrafenisondernemingen zijn een herhaling van de taferelen die te zien waren tijdens de massale COVID-19 uitbraak in januari van dit jaar, nadat de CCP in december vorig jaar haar strenge afsluitingsmaatregelen had opgeheven uit angst voor massale protesten en onrust onder de bevolking.

De CCP is door de internationale gemeenschap beschuldigd van het ernstig onderrapporteren van COVID-19-gerelateerde gegevens en het verdoezelen van de omvang van de COVID-19-uitbraak in China sinds de eerste uitbraak in Wuhan eind 2019. COVID-19 werd oorspronkelijk “Wuhan longontsteking” genoemd vanwege de oorsprong en symptomen van de ziekte.

Dr. Dong gelooft dat COVID een grote bijdrage levert aan de golf van longontstekingen die inwoners van China treft. Ze wees er echter op dat in veel ziekenhuizen “wanneer ze ernstige gevallen zien met het ‘witte long’ syndroom, de artsen direct zeggen dat het ‘mycoplasma longontsteking’ is en niet eens testen op de COVID-19. Dit is onredelijk in termen van statistische epidemiologie. Dit is onredelijk vanuit het oogpunt van statistische epidemiologie.”

China’s CDC heeft meestal “mycoplasma longontsteking” de schuld gegeven van de huidige uitbraak van longontsteking.

Dr. Dong zei dat JN.1 meerdere eigenschappen heeft. Naast de snelle overdrachtssnelheid, die zeven tot acht keer sneller is dan de originele XBB, heeft het ook een verbeterde immuunontwijkingscapaciteit vanwege twee nieuwe mutaties.

Op 12 december vertelde Wang Pengfei, een onderzoeker aan de School of Life Sciences van de Fudan University in Shanghai, aan The Paper dat gezien de daling van het aantal antilichamen na de vorige COVID-19 infectiegolf en de sterke immuunontwijking van JN.1, het mogelijk is dat de ziekte in 2024 in China van januari tot maart een piek bereikt. Vanwege de complexe infectieachtergrond van de huidige bevolking is het echter moeilijk om de intensiteit van de nieuwe ronde van ziekte-uitbraak te voorspellen.

Patiënten worden verzorgd door familieleden en medisch personeel terwijl ze op bedden liggen in het atrium van een druk ziekenhuis in Shanghai, China, op 13 januari 2023. (Kevin Frayer/Getty Images)

De JN.1 subvariant werd voor het eerst gedetecteerd in monsters verzameld in Luxemburg op 25 augustus. Sindsdien is de ziekte gemeld in meer dan een dozijn landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Spanje, Nederland en IJsland.

Op 8 december nam de U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) JN.1 voor het eerst apart op in zijn COVID-virus nowcast (SARS-CoV-2 Nowcast), met de mededeling dat JN.1 momenteel de snelst groeiende COVID-virusvariant in de Verenigde Staten is. Vanaf die dag schatte het CDC dat JN.1 15 tot 29 procent van de heersende mutantstammen in de Verenigde Staten uitmaakte. Aan het einde van oktober was het slechts goed voor minder dan 0,1 procent van de COVID-19 mutante stammen in de Verenigde Staten.

Dr. Dong zei: “Met zo’n snelle groei van infecties in het buitenland klinkt het heel vreemd dat de groei in China zo traag is en het aantal gevallen nog steeds op een niveau van één cijfer ligt. Omdat we tijdens de pandemie van de afgelopen jaren hebben gezien dat de uitbraak in China in principe synchroon loopt met de uitbraken in het buitenland.”

Wat betreft de timing van de erkenning door de CCP van de nieuwe variant die de infectie veroorzaakt, vertelde commentator Zhong Yuan op 18 december aan The Epoch Times dat de CCP eerder had geweigerd om te erkennen dat COVID-19 varianten de uitbraak konden veroorzaken, omdat ze hoopten de schuld op andere landen te kunnen schuiven.

“De CCP geeft niet toe dat er weer een golf COVID in het land is en zegt alleen dat het griep of longontsteking is. Het heeft echter opnieuw preventiemaatregelen ingevoerd die precies hetzelfde zijn als de vereisten voor COVID-epidemiepreventie en is stilletjes opnieuw begonnen met COVID-19 PCR-tests,” zei hij.

Snel verergerende uitbraak

De uitbraak van longontsteking op het Chinese vasteland verergert snel en een groot aantal mensen in het hele land is besmet. Burgers hebben aan de media verteld en op sociale media gepost dat de ernst van de epidemie het voorstellingsvermogen te boven gaat.

Een behandelend arts van de afdeling Traditionele Chinese Geneeskunde van een tertiair ziekenhuis plaatste een video op haar geverifieerde account “TCM Inheritance Health,” dat 1,31 miljoen volgers heeft, waarin ze op 15 december zei dat “de nieuwe COVID-19 mutante stam is gekomen en dat de infectie explosief toeneemt. Er kan een piek van infecties zijn rond Nieuwjaarsdag.”

Ze voegde eraan toe dat de recente uitbraak van “mycoplasma longontsteking” in Xi’an, de provinciehoofdstad van Shaanxi, nog steeds voortduurt. Als een kind eenmaal geïnfecteerd is, zal het erg pijnlijk zijn en als je niet oppast, zal het “witte longen” veroorzaken.

Artsen bekijken een CT-beeld van een long in een ziekenhuis in Yunmeng county, stad Xiaogan, in de Chinese provincie Hubei in het midden van China op 20 februari 2020. (AFP via Getty Images)

Tao Yuan, plaatsvervangend hoofdarts van de afdeling Oogheelkunde van het Tweede Volksziekenhuis van Jinan, zei op 13 december in een video dat de uitbraak van “mycoplasma longontsteking” in de provincie Anhui in het oosten van China de laatste tijd steeds ernstiger is geworden. En “mycoplasma longontsteking” begint zich op grote schaal te verspreiden in de provincie Shaanxi in het noordwesten van China, waar veel ziekenhuizen vol liggen met kinderen die hoesten en koorts hebben.

De plaatsvervangende hoofdarts van het Departement voor Traditionele Chinese Geneeskunde zei in een post op sociale media op 15 december dat er een grote uitbraak is van “mycoplasma longontsteking” in de provincie Shaanxi.

Mevrouw Hong, die in het district Weicheng van de stad Xianyang in de centrale provincie Shaanxi woont, vertelde op 13 december aan The Epoch Times: “Ik heb ook verkoudheidsachtige symptomen en voel me erg ongemakkelijk. Veel buren zijn besmet. Mijn familieleden die besmet zijn, zijn naar het ziekenhuis gegaan maar konden geen ziekenhuisbed krijgen. Ik had niet verwacht dat de uitbraak nu zo ernstig zou zijn. Het gaat mijn voorstellingsvermogen te boven en het is weer een grote golf.”

Mensen met beschermende maskers lopen op de Nanjing-weg in Shanghai, China, op 11 dec. 2022. (Hu Chengwei/Getty Images)

De autoriteiten van Xianyang hebben onlangs een bericht uitgevaardigd dat alle inwoners verplicht om de nieuwe COVID-19 vaccinaties te halen.

Mevrouw Wang uit Xianyang City vertelde The Epoch Times: “In de namiddag van 12 december heeft onze gemeente de oproep gedaan. Maar het lijkt erop dat niemand zich wil laten vaccineren. Het hervatten van de vaccinatie laat zien dat de COVID-19 epidemie zich opnieuw verspreidt, en het is al zeer ernstig.”

Een netizen in de provincie Guizhou in het zuidwesten van China, wiens accountnaam “Ginseng Tree Takes You Travel” is, zei in haar programma op sociale media op 15 december dat haar tweelingdochters allebei besmet waren met “mycoplasma longontsteking.” De toestand van de jongste dochter is ernstiger. Een röntgenfoto van haar borst toonde aan dat haar “mycoplasma longontsteking” was uitgegroeid tot emfyseem. Het Zunyi Medical University Hospital had een groot tekort aan bedden en ze konden alleen ter observatie in de polikliniek blijven. Pas de volgende dag werden de tweelingmeisjes op de afdeling opgenomen.

Mycoplasma longontsteking infecties leiden meestal niet tot ernstige ademhalingsaandoeningen zoals emfyseem of “witte long” syndroom.

De netizen onthulden dat de wegen naar het ziekenhuis erg druk waren, met mensen die vanuit omliggende provincies en steden naar het topziekenhuis in de provincie kwamen voor behandeling.

Ning Haizhong, Luo Ya, Fang Xiao en Li Xi hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (19 december 2023): CCP Contradicts Earlier Response to WHO in Latest Health Update

CCP verwerpt WHO-bezorgdheid over uitbraak longontsteking nu Japan TB-test aankondigt voor reizigers uit China

China heeft gereageerd op het verzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om gegevens te verstrekken over de piek in het aantal ziekenhuisopnames en clusters van ongediagnosticeerde longontstekingen bij kinderen en in toenemende mate volwassenen in het hele land.

De aandacht van de WHO gaat uit naar een uitbraak van “ongediagnosticeerde longontsteking” die door het land raast en waarbij veel zieke kinderen de Chinese ziekenhuizen overspoelen. Maar er wordt gemeld dat de uitbraak in China zich ook heeft verspreid naar volwassenen, met naar verluidt veel medisch personeel dat is besmet, evenals mogelijke gevallen die zijn gemeld in een buurland.

Op 23 november hield de WHO een telefonische vergadering met het Centrum voor Ziektebeheersing en Preventie van de regerende Chinese Communistische Partij (CCP) en het Kinderziekenhuis in Peking over het officiële verzoek om gegevens over de ongediagnosticeerde uitbraak van longontsteking bij kinderen de dag voordien.

CCP-functionarissen reageerden op het verzoek van de WHO door te zeggen dat er geen “ongebruikelijke of nieuwe ziekteverwekkers” zijn gevonden in verschillende regio’s, waaronder Peking en de provincie Liaoning, en dat er geen abnormale klinische manifestaties zijn gevonden. De CCP erkende een algemene toename van aandoeningen van de luchtwegen, maar zei dat deze wordt veroorzaakt door meerdere bekende ziekteverwekkers.

ProMED, een wereldwijd bewakingssysteem voor de volksgezondheid dat uitbraken van ziekten bij mens en dier wereldwijd volgt, had op 21 november een melding gedaan van een gemelde epidemie van “ongediagnosticeerde longontsteking” bij kinderen in China, waarbij het vermoeden bestond dat een onbekende ziekteverwekker de uitbraak veroorzaakt. Dit leidde ertoe dat de WHO China ondervroeg.

De Chinese autoriteiten beweerden op 21 november dat meerdere ziekteverwekkers van de luchtwegen, zoals het influenzavirus, RSV, SARS-CoV-2 dat COVID-19 veroorzaakt, en vooral het mycoplasma longontstekingsvirus, de gemengde infecties van de luchtwegen veroorzaken die in het hele land te zien zijn.

De WHO zei over de reactie van China: “Sommige van deze stijgingen zijn vroeger in het seizoen dan in het verleden, maar niet onverwacht gezien het opheffen van de COVID-19 beperkingen, zoals ook in andere landen is gebeurd.”

“De WHO volgt de situatie op de voet en staat in nauw contact met de nationale autoriteiten in China,” voegde de WHO eraan toe.

Alle leeftijdsgroepen geïnfecteerd

Mycoplasma-infecties zijn waargenomen in cyclische epidemieën om de drie tot vier jaar, met eerdere oplevingen in 2011, 2015 en 2019. De infecties vereisen meestal geen ziekenhuisopname, hoewel in het verleden jonge kinderen met een zwak immuunsysteem gevoelig waren voor het ontwikkelen van ernstigere symptomen van de ziekte.

Op 24 november plaatste ProMED een bericht van een arts genaamd Robin Motz waarin stond dat de “ongediagnosticeerde longontsteking” niet beperkt was tot kinderen. ” Ik hoorde het van een collega-arts in China. De virale longontsteking is een epidemie en treft alle leeftijdsgroepen. Het wordt heel vaak gevolgd door een bacteriële longontsteking die gevoelig is voor levofloxacine,” zei Dr. Motz. Levofloxacine is een antibioticum.

Sean Lin, assistent-professor aan de afdeling biomedische wetenschappen van het Feitian College en voormalig microbioloog bij het Amerikaanse leger, zei dat wanneer het COVID-19 virus, of CCP-virus, samenwerkt met andere respiratoire virussen of mycoplasma longontstekingsbacteriën om door het immuunsysteem van het lichaam te breken, er ernstigere infecties zullen optreden, die het witte long syndroom en andere aandoeningen in de longen veroorzaken.

“COVID-19 is nooit echt verdwenen in China en ik denk dat de ambtenaren het nog steeds in de doofpot stoppen,” zei hij.

Sinds half oktober zijn veel kinderen geïnfecteerd met longontsteking, ze hebben koorts en vertonen zelfs witte longsymptomen zoals eerder gezien bij ernstige COVID-19 infecties in verschillende regio’s in China. In november schoten de gevallen verder omhoog, waardoor ook volwassenen besmet raakten en de Chinese ziekenhuizen overspoeld werden.

Een video op sociale media laat zien hoe het Chinese Medicine Hospital van de provincie Liaoning op 23 november wordt overspoeld met patiënten.

Berichten op sociale media laten zien dat de ademhalingsziekte in China ook negatieve gevolgen heeft voor volwassenen: veel medisch personeel, leraren en ouders raken besmet en moeten vrij nemen van hun werk.

Een verpleegster in de provincie Liaoning in het noordoosten van China postte op 21 november op sociale media dat de pediatrische afdeling van haar ziekenhuis vol is, een echo van de situatie tijdens de massale COVID-19 uitbraak in december vorig jaar toen de CCP plotseling alle pandemiebestrijdingsbeleid en -maatregelen losliet en stopte met het op grote schaal testen van COVID-19. Er zijn 12 mensen op haar afdeling, van wie er negen koorts hebben.

Meer netizens postten op 23 november dat door de woedende uitbraak in China een groot aantal medische medewerkers besmet is geraakt.

Op veel scholen wordt de helft van de studentenpopulatie vermist omdat ze besmet zijn met de longontsteking en ook leraren en ouders raken besmet.

Mevrouw Yuan, een inwoner van Shanghai, vertelde The Epoch Times dat ze heeft gemerkt dat de longontsteking besmettelijk is.

“Verschillende kinderen van mijn collega’s werden eerst besmet. Toen ze thuiskwamen, besmetten ze hun moeders en daarna de ouderen. De belangrijkste bron van verspreiding is eerst onder kinderen, en dan zullen de kinderen de mensen die bij hen wonen besmetten wanneer ze naar huis terugkeren, waardoor volwassenen besmet raken,” zei ze.

De ongediagnosticeerde uitbraak van longontsteking heeft zich snel verspreid naar veel provincies en steden in China. Een groot aantal video’s en berichten op sociale media laten inwoners van China zien die uitleggen dat ziekenhuizen in Peking, Tianjin, Shanghai, Liaoning en andere plaatsen vol zitten, met polikliniekzalen en spoedeisende hulp overvol en bedden voor opname naar verluidt zeer moeilijk te verkrijgen.

Eerder deze week meldde de staatsradio China National Radio in een online artikel dat het gemiddelde aantal patiënten op de afdeling interne geneeskunde van het kinderziekenhuis in Peking de 7000 per dag had overschreden, waarmee de capaciteit van het ziekenhuis werd overschreden.

Desondanks vertelden de Chinese autoriteiten de WHO dat het totale aantal patiënten in Chinese gebieden de capaciteit niet heeft overschreden.

Op 24 november gaf de Staatsraad van de CCP een bericht uit waarin werd gewaarschuwd dat de piek van de landelijke “influenza-epidemie” in de winter en lente zal plaatsvinden en dat mycoplasma-pneumonie-infecties ook in de toekomst “veel zullen voorkomen.”

CCP moedigt reizen aan

Terwijl de uitbraak snel verergerde, kondigde het ministerie van Buitenlandse Zaken van de CCP op 24 november plotseling aan dat het vanaf 1 december eenzijdige visumvrije toegang zal bieden voor Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje en Maleisië.

Toen COVID-19, dat in China eerst “Wuhan longontsteking” werd genoemd vanwege zijn oorsprong, eind 2019 uitbrak, verzweeg de CCP de waarheid over hoe het virus door mensen kon worden overgedragen. In januari 2020 werd het binnenlandse verkeer in en uit Wuhan stilgelegd vanwege de epidemie, maar het regime bleef mensen toestaan China te verlaten, waardoor de verspreiding van COVID versneld werd en al snel uitgroeide tot een wereldwijde pandemie.

Ambtenaren in Wuhan gaven begin 2020 toe dat in die periode meer dan 5 miljoen mensen Wuhan verlieten en naar landen over de hele wereld reisden.

Uitbraken van longontsteking in andere landen

Uitbraken van mycoplasma longontsteking zijn ook gemeld in Zuid-Korea, waar het aantal meldingen van infecties sinds de derde week van oktober meer dan verdubbeld is.

Volgens een update van 19 november van het Koreaanse Agentschap voor Ziektebeheersing en Preventie hebben 226 of 96 procent van de 236 gehospitaliseerde patiënten in het hele land met bacteriële luchtweginfecties “mycoplasma longontsteking.” De meeste patiënten zijn jonger dan 12 jaar en 80 procent van de nieuwe infecties betreft kinderen jonger dan vijf jaar.

Frankrijk heeft ook een verhoogd aantal gevallen van mycoplasma longontsteking bij kinderen onder de 15 jaar gemeld—de ergste infectiecijfers in meer dan tien jaar.

Een passagiersvliegtuig wacht om op te stijgen op de internationale luchthaven van Tokio. De meeste Japanse luchthavens kampen met ernstige financiële problemen. (Junko Kimura/Getty Images)

De Japanse minister van Volksgezondheid, Takemi Keizo, bevestigde op 16 november tijdens een bijeenkomst over de volksgezondheid dat Japan vanaf 2024 van reizigers uit zes landen—China, de Filippijnen, Vietnam, Indonesië, Nepal en Myanmar—zal eisen dat ze een tuberculosetest ondergaan voordat ze Japan binnenkomen voor een bezoek van meer dan drie maanden, en voegde eraan toe dat veel nieuwe tbc-patiënten in Japan uit die landen komen.

TB vertoont soortgelijke symptomen van longinfecties als de ongediagnosticeerde longontsteking en COVID-19, zoals longknobbels.

Eind oktober drong de Japanse minister van Volksgezondheid Takemi Keizo er tijdens een persconferentie bij China op aan om gerelateerde informatie en gegevens over de uitbraak van longontsteking bij kinderen te delen, aldus Japanse media.

Cheng Jing en Ning Haizhong hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (26 november 2023): CCP Dismisses WHO Concerns Over Pneumonia Outbreak as Japan Announces TB Test for Travelers from China

Longontsteking bij kinderen overspoelt Chinese ziekenhuizen en alarmeert de WHO

Chinese ziekenhuizen zijn overspoeld met kinderen die geïnfecteerd zijn met longontsteking, terwijl het aantal uitbraken van luchtwegaandoeningen in het hele land toeneemt. Naar verluidt is ook een groot aantal medische medewerkers geïnfecteerd.

Sinds half oktober zijn veel kinderen geïnfecteerd met longontsteking, ze hebben koorts en vertonen zelfs witte longsymptomen zoals blijkt uit ernstige COVID-19 infecties in verschillende regio’s in China. De gevallen schoten verder omhoog in november, waardoor ziekenhuizen overspoeld werden.

De rapporten over de escalatie van de “ongediagnosticeerde longontsteking” uitbraken in grote Chinese steden hebben de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en ProMED, een groot publiek toezichtsysteem dat uitbraken van ziektes bij mens en dier wereldwijd volgt, gealarmeerd.

Op 22 november gaf de WHO een verklaring uit op sociale media waarin ze er bij China op aandrong om informatie over de uitbraak te delen.

“De WHO heeft China officieel verzocht om gedetailleerde informatie over een toename van aandoeningen aan de luchtwegen en gerapporteerde clusters van longontsteking bij kinderen.

Op 21 november gaf ProMed een melding uit met details over een gerapporteerde epidemie van “ongediagnosticeerde longontsteking” bij kinderen in China.

Recente berichten van officiële Chinese media hebben de snelle verspreiding van infecties aan de luchtwegen, in eerste instantie geïdentificeerd als “Mycoplasma longontsteking”, die vooral kinderen treffen in verschillende regio’s van China, onder de aandacht gebracht. Het beeld toont ouders die met hun kinderen wachten op een polikliniek van een ziekenhuis in China op de ochtend van 19 oktober 2023. (Video Screen Shot door The Epoch Times)

ProMed gaf eind december 2019 een waarschuwing uit die de aandacht vestigde op een mysterieus virus dat later SARS-CoV-2 werd genoemd en dat de COVID-19-pneumonie-uitbraak in China had veroorzaakt. De waarschuwing hielp om artsen en wetenschappers wereldwijd te informeren, waaronder hoge functionarissen bij de WHO.

Aan het einde van de melding zeiden de medewerkers van ProMED: “De pandemische klok tikt, we weten alleen niet hoe laat het is.”

Nu beweerden de Chinese autoriteiten op 21 november dat meerdere ziekteverwekkers van de luchtwegen, zoals het COVID-19-virus van de Chinese Communistische Partij (CCP), het influenzavirus en het mycoplasma longontstekingsvirus, naar verluidt gemengde infecties van de luchtwegen veroorzaken in het land.

Ziekenhuizen lopen over, ouders zwijgen

Een groot aantal berichten op Chinese sociale media ging over studenten die ziek werden en niet naar school konden gaan, terwijl ze geen doktersafspraak konden krijgen in ziekenhuizen omdat er te veel zieke kinderen waren. Sommige dokters in de frontlinie zeiden dat ze niet eens medische afspraken konden maken voor hun eigen kinderen. De heersende CCP heeft ouders echter verboden om in het openbaar over hun problemen te spreken.

Veel video’s op sociale media laten zien dat ziekenhuizen in grote steden in het hele land, zoals Peking, Tianjin, Shanghai, Nanjing, Wuhan, Liaoning en andere plaatsen overvol zijn.

Een verpleegster in de provincie Liaoning in het noordoosten van China postte op 21 november op sociale media dat de kinderafdeling van haar ziekenhuis vol is, een echo van de situatie tijdens de massale uitbraak van COVID-19 afgelopen december, toen de CCP plotseling alle beleid en maatregelen om pandemieën onder controle te krijgen liet varen. Er zijn 12 mensen op haar afdeling, van wie er negen koorts hebben.

Een collega kocht een testkit en de test toonde twee rode lijnen. “Influenza, mycoplasma en COVID-19 zijn allemaal positief. Het is zo eng!” zei ze.

De heer Cheng, een inwoner van de stad Benxi in de provincie Liaoning, vertelde The Epoch Times op 21 november dat het nu in het hele land hetzelfde is, met veel kinderen die ziek worden: “Het is heel ernstig. Er zitten hier 40 tot 50 kinderen in een klas en er gaan er maar een dozijn naar de les. De andere kinderen zijn allemaal ziek.

Gezondheidswerkers begeleiden een COVID-patiënt in Shanghai op 14 januari 2023. (Kevin Frayer/Getty Images)

Zhao Lanjian, een voormalige Chinese journalist die nu in de Verenigde Staten woont, postte op sociale media: “Dalian Children’s Hospital was overvol en gerelateerd nieuws werd van het hele internet verwijderd. De screenshot van een social media post laat zien dat een ouder de leraar vertelde dat zijn kind was overleden in het ziekenhuis.”

De heer Tong, een inwoner van Tianjin, vertelde The Epoch Times op 21 november: “Deze golf van virusuitbraak is zeer ernstig. Nu zijn de kinderafdelingen van ziekenhuizen in Peking, Tianjin, Dalian, Shenyang en andere plaatsen allemaal vol en kunnen kinderen geen behandeling krijgen.”

Hij zei dat de kinderafdeling van het ziekenhuis al geruime tijd overvol is en dat het nu steeds ernstiger wordt.

“Deskundigen spreken zich echter niet uit en artsen vertellen het publiek ook niets, inclusief Zhong Nanshan (de topadviseur van de CCP op het gebied van gezondheid),” zei Tong.

Op recente video’s op sociale media is te zien hoe de lobby van het Tianjin Beichen Ziekenhuis vol zit met zieke kinderen en hun ouders.

Er zijn ook video’s waarop te zien is hoe de lobby van het Peking Children’s Hospital ook overvol zit met zieke kinderen en hun ouders. Er was een groot aantal patiënten te zien die in de rij stonden voor bloedafname, waarbij verpleegkundigen het getal 1.541 riepen—wat mogelijk aangeeft hoe lang de dag duurde.

Het nummer dat de persoon die de video opnam had was 1.887. De persoon suggereerde in de video dat degenen die naar het ziekenhuis gaan een kruk moeten meenemen, omdat er geen plek is om te zitten.

De heer Wei, een inwoner van Peking, vertelde The Epoch Times op 21 november dat veel kinderen nu ziek zijn en dat velen zijn opgenomen in het ziekenhuis. “Ze hoesten niet en hebben geen andere symptomen dan hoge koorts. Veel van hen hebben symptomen van longknobbeltjes.”

“Alle leerlingen in een klas zijn ziek en hun familieleden en leraren zijn ook besmet. Het is zeer ernstig.” zei meneer Wei. “Nu verbieden de scholen ouders om erover te praten, en het is ook niet toegestaan om deze dingen in de groeps-chat van de klas te bespreken.”

Patiënten in rolstoelen en mensen op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Peking op 3 januari 2023. (JADE GAO/AFP via Getty Images)

Afgelopen december liet de CCP plotseling haar strenge maatregelen om pandemieën onder controle te houden varen, wat leidde tot een massale uitbraak van COVID-19 in heel China en talloze doden. Sindsdien kwam de CCP elke keer dat er een grootschalige ziekte-uitbraak was waarbij patiënten uit ziekenhuizen stroomden met een nieuwe term om de ziekte te verklaren, zoals influenza A, faryngitis en recentelijk mycoplasma-infectie.

Over het algemeen geloven Chinezen echter dat de nieuwe namen die worden gebruikt misschien bedoeld zijn om nieuwe uitbraken van COVID-19 te verdoezelen.

Li Yun en Li Shanshan hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (23 november 2023): Child Pneumonia Cases Overwhelm Chinese Hospitals, Alarming the WHO

CCP snoeit in politiemacht, experts wijzen op economische crisis en ineenstortingen van voormalige communistische regimes in het verleden

De Chinese Communistische Partij (CCP) heeft onlangs het aantal lokale politiebureaus in China verminderd, ondanks de toenemende sociale onrust.

Waarnemers in China geloven dat dit is gedaan om de crisis van krimpende inkomsten van de lokale overheid aan te pakken, veroorzaakt door de achteruitgang van de Chinese economie, maar ook als signaal van een dreigende ineenstorting van het regime, vergelijkbaar met dat van het voormalige Oostblok van Europese communistische staten in 1989.

Meizhou Daily, een lokaal medium in de stad Meizhou in de provincie Guangdong, meldde op 10 november dat het Meizhou Municipal Public Security Bureau de sluiting van de politiebureaus van Wuzhou en Dongshan had aangekondigd. Als officiële reden werd opgegeven dat het de bedoeling was om “bestaande politiemiddelen effectief te integreren.”

Twee weken geleden kondigden de openbare veiligheidsdiensten van Qingdao, Yantai en Weifang in de provincie Shandong ook plannen aan om lokale politiebureaus te “ontmantelen en consolideren.” Het Qingdao Public Security Bureau meldde in een officiële aankondiging dat vanaf 23 oktober negen politiebureaus zouden worden samengevoegd met negen andere.

Op dit moment blijft de Chinese economie achteruitgaan, de vastgoedmarkt is traag en de schulden van lokale overheden zijn tot recordhoogte gestegen.

“Ze kunnen niet eens salarissen betalen, de financiën zijn onhoudbaar en veel lokale overheden gaan failliet”, zegt Lai Jianping, een voormalig advocaat op het Chinese vasteland. “In feite zijn ze al failliet. Er is geen andere manier. Het maakt niet uit of het hulppolitie is of niet. Het maakt niet uit welke afdelingen, ze ontslaan mensen, snijden in functies en salarissen. Het is echt moeilijk vol te houden.”

Cheng Chin-mo, universitair hoofddocent en hoofd van de afdeling Diplomatie en Internationale Betrekkingen aan de Tamkang Universiteit in Taiwan, vertelde dit aan the Epoch Times: “De schulden van lokale overheden leiden tot salarisverlagingen voor ambtenaren. Om te overleven plunderen en bestelen deze lokale overheden gewone mensen overal, inclusief het verhogen van boetes. Ze grijpen naar alle middelen om geld bij elkaar te schrapen. Dit zal grote sociale onrust veroorzaken.”

Studenten van medische opleidingen die gelijk loon voor gelijk werk eisen, protesteren op de avond van 12 december 2022 in verschillende Chinese provincies, waaronder Yunnan, Sichuan, Jiangxi en Jiangsu. (Video screenshot/The Epoch Times)

De heer Lai zei: “Wanneer de sociale conflicten toenemen, schaffen ze deze stabiliteitsdiensten af of verlagen ze hun salarissen en voordelen. Het zal hun moraal voor het handhaven van stabiliteit aantasten en zeer schadelijk zijn voor het handhaven van hun heerschappij.

“Als de financiën het nog steeds zouden kunnen ondersteunen en handhaven, zouden ze niet tot dit punt komen, vooral niet om de afdelingen zoals de politie, openbare aanklagers en zelfs de hulppolitie en veiligheid te verzwakken.”

De heer Cheng zei: “Dit is onderdeel van de economische ineenstorting in China. Dit is het begin van de ineenstorting van het Chinese communistische regime. Want daarna zullen we veel sociale onrust en chaos zien, in combinatie met de zeer hoge jeugdwerkloosheid. In dit geval denk ik dat dit de val van de CCP versnelt.”

Dhr. Lai zei dat “deze mensen die ontslagen zijn misschien terug zullen vechten.”

“Omdat velen van hen het werk in feite niet deden uit idealen of moraal, zijn ze een groep aan de onderkant van de samenleving die probeert in hun levensonderhoud te voorzien. Dus om in hun levensonderhoud te voorzien, kunnen ze alles doen, zelfs lid worden van bendes,” zei hij.

Teken van instorting

Over de massale inkrimping van de politiemacht door de CCP zei de heer Cheng het volgende: “Uit onderzoek, vooral naar de ineenstorting van de communistische regimes in Centraal- en Oost-Europese landen in die tijd, blijkt dat dit deel uitmaakt van het uiteenvallen van de hele sociale orde.

West-Berlijners drommen samen voor de Berlijnse Muur terwijl ze toekijken hoe Oost-Duitse grenswachten een deel van de muur afbreken op 11 november 1989. (Gerard Malie/AFP via Getty Images)

“Historisch gezien was dit het geval in de voormalige Sovjet-Unie en later in de voormalige communistische landen in Centraal- en Oost-Europa, zoals Polen, Tsjechië, Hongarije en Roemenië. Later sloten deze werkloze ambtenaren, vooral de politie en zelfs soldaten die werden ontslagen, zich allemaal aan bij het volk en demonstreerden tegen de regimes, wat al snel leidde tot hun ondergang.

“Ik denk dat zelfs het leger de volgende keer ontslagen zal worden. Deze mensen waren georganiseerd en getraind, en ze zullen in de toekomst een anti-regerings organisatiemacht worden.”

Cheng Jing en Luo Ya hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (21 november 2023): CCP Cuts Police Force, Experts Point to Economic Crisis and Past Collapses of Former Communist Regimes

Chinees-Amerikaanse anti-CCP anime-serie wordt wereldwijd populair

De nieuwe anime-serie van een Chinees-Amerikaanse kunstenaar die het Chinese communistische regime en zijn volgelingen bespot en bekritiseert, heeft wereldwijd aan populariteit gewonnen onder Chinezen.

Het kanaal “MrMarmot” op YouTube heeft vorige week een animevideo uitgebracht met de titel “Chinese Social Credit System in 2077“, geïnspireerd op het rollenspel “Cyberpunk 2077”.

Het verhaal speelt zich af in de nabije toekomst, nadat de Chinese Communistische Partij (CCP) de wereld heeft overgenomen en mensen leven in een typische CCP-gecontroleerde maatschappij zonder vrijheid, zoals “social credit” scores, literaire censuur en massale surveillance van burgers.

De anime laat zien hoe mensen die dit systeem niet willen accepteren in opstand komen en worden onderdrukt door het regime. Sommige beelden zijn afkomstig van historische foto’s van de anti-uitleveringsbeweging in Hongkong in 2019, met het onderschrift: “Aan mijn vrienden in Hongkong, sta achter Hongkong!”.

De video, met Engelse ondertiteling, kreeg 491.000 views en 30.000 likes in een week nadat hij werd uitgebracht.

Veel mensen uit China, Hongkong, Taiwan en de rest van de wereld, die welgemeende opmerkingen onder de video hebben achtergelaten, zijn erdoor geraakt.

Op één stond te lezen: “Als Chinees van het vasteland vulden mijn ogen zich met tranen toen ik dit zag. Ik heb medelijden met de mensen in Hongkong. Ik hoop dat de mensen van Taiwan zullen vasthouden aan het laatste vrije land.”

Een Australisch mediapersoon en immigrant uit Hongkong, Dr. Song Lin, vertelde aan The Epoch Times dat omdat deze film scènes laat zien van Hongkongers die door de politie worden geslagen tijdens de anti-uitleveringsbeweging in 2019 tegen de aantasting van de juridische onafhankelijkheid van Hongkong door de CCP, Hongkongers diepe gevoelens zullen hebben na het zien van de film. “De geest van de mensen in Hongkong is om te vechten voor democratie en vrijheid. Tegenover het autoritaire regime staan we allemaal dapper op.”

De politie pakt pro-democratische demonstranten aan en arresteert ze tijdens confrontaties in Wan Chai in Hongkong op 1 oktober 2019. (Chris McGrath/Getty Images)

Lin zei dat deze video niet alleen gaat over China en Hongkong onder de heerschappij van de CCP, maar dat de hele wereld te maken heeft met de infiltratie en onderdrukking van de CCP.

“De hele wereld wordt geconfronteerd met dezelfde situatie. Wat deze cartoon zegt is dat de Verenigde Staten in 2077 niet langer een democratische en vrije samenleving is. Mensen in de Verenigde Staten worden in de gaten gehouden door de dictatuur [van de CCP] en iedereen moet een masker dragen. Dat masker is een lachend gezicht.”

Volgens de introductie van het “MrMarmot” kanaal is de artiest die de anime heeft gemaakt een Chinees-Amerikaan die is geboren en getogen in Shanghai. Hij woont nu in Los Angeles en is fulltime videogame-artiest. Sommige video’s op het kanaal vertellen ook over de pesterijen en censuur van de CCP waaronder de artiest in China te lijden had en hoe hij ontsnapte naar de Verenigde Staten.

‘The Life of Little Pinks’

Op 28 oktober heeft het kanaal “MrMarmot” ook de 12 minuten durende anime “The Life of Little Pinks” geüpload.

De anime toont de huidige situatie van jongeren onder de heerschappij van de CCP. Het vertelt op humoristische en satirische wijze het verhaal van Chinese jongeren die gehersenspoeld zijn in onwetendheid en als gevolg daarvan een blinde dubbele moraal hebben en ongecontroleerde woorden en daden zonder logica.

De video kreeg meer dan 1,3 miljoen views en 10.000 reacties in ongeveer drie weken en werd op grote schaal verspreid op buitenlandse sociale mediaplatforms.

Chinese netizens gaven aan dat de video erg herkenbaar is.

“Als Chinees kan ik alleen maar zeggen dat deze video te realistisch is… De collega’s om me heen klagen over hoe het bedrijf hen uitknijpt, terwijl ze jaloers zijn op werken in het buitenland, en tegelijkertijd schelden ze ‘buitenlandse krachten’ uit,” zei iemand in een commentaar.

Pro-China sympathisanten protesteren tegen de aankomst van de Taiwanese president Tsai Ing-wen bij de Ronald Raegan Presidential Library in Semi Valley, Californië, op 5 april 2023. (John Fredricks/De Epoch Times)

Lin zei dat Chinese mensen inderdaad vreselijk veranderd zijn door de CCP. Sommigen zijn in China en sommigen zijn in het buitenland, maar worden nog steeds vrijwillig gehersenspoeld. “Ik heb enkele familieleden in Australië die China al meer dan 20 jaar verlaten hebben, maar ze lezen alleen dingen op WeChat en lezen geen andere media. Ze zijn nog steeds ‘kikkers in de put’.”

Ning Haizhong en Luo Ya hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (20 november 2023): Chinese-American Anti-CCP Anime Series Gains Worldwide Popularity

Shi Zhengli, ‘Batwoman’ van het Wuhan Instituut voor Virologie, zegt dat een nieuwe COVID-19 uitbraak ‘zeer waarschijnlijk’ is

De Chinese topviroloog Shi Zhengli, ook bekend als “Batwoman” vanwege haar werk aan het onderzoek naar het coronavirus bij vleermuizen, waarschuwde in haar onlangs gepubliceerde onderzoeksartikel dat een toekomstige uitbraak van het coronavirus “zeer waarschijnlijk” is.

Mevrouw Shi is directeur van het Emerging Infectious Diseases Research Center aan het Wuhan Institute of Virology in China. Haar team houdt zich al jaren bezig met riskant virusonderzoek naar coronavirussen bij vleermuizen en soortoverstijgende infecties, en met onderzoek naar functieverbetering. Het Wuhan Institute of Virology wordt alom verdacht van een lek in het viruslaboratorium, dat in december 2019 de eerste COVID-19-uitbraak in Wuhan veroorzaakte en leidde tot de wereldwijde pandemie.

Mevrouw Shi verklaarde in een onderzoeksartikel getiteld “Assessment and sero-diagnosis for coronaviruses with risk of human spillover” gepubliceerd in het tijdschrift Emerging Microbes & Infections in juli dat haar team wel 40 coronavirussen heeft gevonden die mensen kunnen infecteren, waarvan de helft een “hoog risico” heeft om uitbraken bij mensen te veroorzaken. Van zes soorten coronavirussen is vastgesteld dat ze besmettelijk zijn voor mensen en ziekte veroorzaken, en nog eens drie soorten coronavirussen kunnen worden overgedragen op andere dieren nadat ze ziekte hebben veroorzaakt bij mensen.

“We voerden een uitgebreide analyse uit van alle bekende alfa- en bèta-coronavirussoorten en stelden een lijst op van 20 CoV-soorten met een hoog risico op menselijke spillover, die de veroorzaker zouden kunnen zijn van een toekomstige uitbraak,” schreef mevrouw Shi en anderen.

De Chinese viroloog Shi Zhengli is te zien in het P4-laboratorium in Wuhan, de hoofdstad van de Chinese provincie Hubei, op 23 februari 2017. (Johannes Eisele/AFP via Getty Images)

Mevrouw Shi en haar collega’s waarschuwden in het artikel: “Het is bijna zeker dat er in de toekomst een ziekte zal opduiken en het is hoogstwaarschijnlijk weer een CoV-ziekte. De vroegtijdige voorbereiding op de dierlijke CoV’s met risico op spillover is dus belangrijk om voorbereid te zijn op toekomstige ziekten, met betrekking tot de waarschijnlijke dierlijke oorsprong van SARS, MERS en COVID-19.”

In het centrum van de controverse, onderzoeken

Shi en het Wuhan Institute of Virology staan in het middelpunt van de controverse en het wereldwijde onderzoek naar de oorsprong van de ziekte COVID-19, veroorzaakt door het SARS-CoV-2 virus.

Op 24 april stuurde de Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een brief naar de Chinese ambassade in de Verenigde Staten. In de brief vroegen ze niet alleen aan de regerende Chinese Communistische Partij (CCP) om zich niet langer te bemoeien met het traceren van de oorsprong van het COVID-19 virus, maar ook aan het Chinese regime om vijf mensen “beschikbaar te stellen voor persoonlijke, getranscribeerde interviews met betrekking tot de oorsprong van COVID-19.”

Mevrouw Shi, directeur van het onderzoekscentrum van het Wuhan Institute of Virology, is een van de vijf.

Beveiligingspersoneel houdt de wacht buiten het Wuhan Institute of Virology tijdens het bezoek van het team van de Wereldgezondheidsorganisatie dat de oorsprong van COVID-19 moet onderzoeken, in Wuhan, provincie Hubei, China, op 3 februari 2021. (Thomas Peter/Reuters)

Op 31 augustus werd mevrouw Shi officieel geselecteerd voor de lijst van kandidaten voor de extra verkiezing van de academici van de Chinese Academie van Wetenschappen. Dit veroorzaakte controverse in de media en op sociale media, waarbij mensen haar rol in het veroorzaken van de COVID-19 pandemie in twijfel trokken.

Op 17 september drong directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) er bij de CCP op aan om volledige toegang te verlenen aan een tweede groep WHO-deskundigen in Wuhan, China, om het onderzoek naar de oorsprong van het virus opnieuw op te starten. Hij drong er opnieuw bij Peking op aan om meer informatie te verstrekken over de oorsprong van het virus dat COVID-19 veroorzaakte. De CCP heeft niet gereageerd.

Zorgen over de volgende uitbraak

De waarschuwing van mevrouw Shi voor een toekomstige uitbraak veroorzaakt door coronavirussen zoals COVID-19 heeft de afgelopen dagen veel aandacht getrokken en bezorgdheid gewekt, gezien het stijgende aantal COVID-19 infecties wereldwijd en de voortdurende mutatie van het virus.

Op 20 september kondigde de Amerikaanse regering aan dat ze het gratis COVID-19 testprogramma opnieuw zou opstarten en 600 miljoen dollar aan financiële steun zou geven aan fabrikanten van COVID-19 testkits.

Li Longteng, voormalig adjunct-directeur van het Taiwanese ministerie van Volksgezondheid, zei tegen The Epoch Times: “Zij (Shi Zhengli) weet het uit eerste hand, natuurlijk kan ze voorspellen dat de uitbraak zich zeker weer zal voordoen.”

Qin Peng, commentator voor actuele zaken, zei op 27 september tegen The Epoch Times: “Ik geloof dat wat ze zei waar is. Ze is ‘s werelds beste expert op het gebied van het coronavirus.”

Medisch personeel controleert een oudere patiënt die aankomt bij een spoedafdeling in een ziekenhuis in Peking op 7 januari 2023. (Andy Wong/AP Foto)

Hij zei: “We hebben tekenen gezien dat COVID-19 opnieuw de kop opsteekt op het Chinese vasteland. Er zijn nieuwe uitbraken in sommige steden.”

Volgens Chinese mediaberichten en berichten op Chinese sociale media zijn veel ziekenhuizen in China overvol. Peng Jie, directeur van het Diagnostic and Treatment Center for Difficult Infections van het Southern Medical University Nanfang Hospital, vertelde de media dat de overgrote meerderheid van de patiënten nu geïnfecteerd is met COVID-19 of influenza A.

Over de waarschuwing van mevrouw Shi voor een nieuwe uitbraak zei Qin dat “de COVID-19 pandemie werd veroorzaakt door het lek in het CCP-laboratorium en de laissez-faire van de CCP. Nu geeft Shi Zhengli alleen maar een waarschuwing, wat geen oplossing is voor het probleem.

“Om het probleem op te lossen, moeten ze alle virusbibliotheken die eigenlijk eigendom zijn van het Wuhan Institute of Virology openstellen voor de experts van de Wereldgezondheidsorganisatie voor onderzoek, en ze kunnen niet privébezit blijven van de CCP,” zei hij.

Qin gelooft echter dat het voor de CCP onmogelijk is om zich verder open te stellen en de WHO toe te staan verder onderzoek te doen of meer informatie te verstrekken. In feite heeft de CCP veel kostbaar materiaal vernietigd, waaronder een aantal specimens.

De heer Li zei: “Ik hoop alleen dat ze het [virus] niet opnieuw vrijgeven, anders wordt het steeds erger. Ik vind dat wetenschappers een geweten moeten hebben en niet lukraak dingen moeten doen. Dit is niet goed voor de hele wereld.”

Nog een dodelijk virus creëren

Op 21 augustus publiceerde mevrouw Shi een ander onderzoeksartikel getiteld “Characterization of a mouse-adapted strain of bat severe acute respiratory syndrome-related coronavirus” in Journal of Virology.

Shi en andere onderzoekers verkregen de aan de muis aangepaste stam SMA1901 door seriële passages van vleermuis-afgeleid coronavirus in muizen.

Witte ratten in het lab, klaar voor experimenten. (NiDerLander/iStock)

Sean Lin, een microbioloog en voormalig laboratoriumdirecteur bij het Walter Reed Army Institute of Research, wees er in “Health 1+1” op NTD op 22 september op dat mevrouw Shi nooit is gestopt met haar onderzoek naar vleermuiscoronavirussen en soortoverstijgende infecties en onderzoek naar functievermeerdering. “Hoewel het aan muizen aangepaste virus ongevaarlijk klinkt, hebben Shi en haar laboratorium in feite een andere gevaarlijke nieuwe virusstam gecreëerd door middel van functievermeerdering.

“Shi’s methode van functievermeerdering is gevaarlijker, omdat ze een nieuwe virusstam in het lab creëerden door het genoom van het virus te manipuleren en te veranderen, wat zeer riskant is.”

Lin zei dat Shi’s experimenten en onderzoek naar vleermuisvirussen, kruisbesmettingen en functievermeerdering het risico op menselijke infecties verhoogden en de nieuwe stam bij muizen pathogener maakten.

Huang Yun en Luo Ya hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (1 oktober 2023): Wuhan Institute of Virology’s ‘Batwoman’ Shi Zhengli Says Another COVID-19 Outbreak ‘Highly Likely’

Broadway-ster stopt plotseling met Amerikaanse musical over het bloedbad van Tiananmen tijdens tournee in China

Broadway-ster Zachary Noah Piser heeft zich enkele weken voor het debuut abrupt teruggetrokken uit de hoofdrol in een musical over het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989.

Piser maakte de aankondiging op 25 augustus tijdens een concerttournee in China. Hij plaatste een korte ondertekende verklaring op Instagram: “Ik heb me teruggetrokken uit de musical Tiananmen”. Er werd geen reden gegeven.

Piser, een Amerikaanse acteur geboren in Californië uit een Chinese moeder en een Amerikaanse vader, zou de hoofdrol spelen in ‘Tiananmen: The New Musical‘, die 4 oktober in Phoenix, Arizona, debuteert.

Volgens andere Instagram-posts van Piser en berichten in de Chinese staatsmedia was hij op tournee in Shanghai, China, waar hij Broadway-hits uitvoerde toen hij zijn aankondiging deed.

Zijn manager, Dave Brenner, vertelde CNN dat “een creatief verschil” leidde tot zijn terugtrekking uit de musical.

Piser werd geciteerd in een Playbill artikel dat een dag voordat hij stopte met de musical werd gepubliceerd: “Ik ben er trots op om dit krachtige verhaal tot leven te brengen op het podium. Omdat ik sinds 2015 heb meegeholpen aan de ontwikkeling van dit stuk, is deze rol nog veel betekenisvoller.”

Zachary Noah Piser treedt op tijdens de 9e jaarlijkse ‘Revels & Revelations’ ter ondersteuning van de geestelijke gezondheid van tieners in City Winery op 2 dec. 2021 in New York City. (Craig Barritt/Getty Images)

De protesten en het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989 staan in China bekend als het 4 juni incident.

Het leger van het Chinese communistische regime opende het vuur op ongewapende prodemocratische studenten en burgers op het Plein van de Hemelse Vrede en hoofdwegen in Peking na twee maanden van massale protesten tegen de corruptie van het regime en eisen voor democratie.

Schattingen van het aantal mensen dat werd gedood tijdens het harde optreden zijn omstreden, maar volgens geheime Britse documenten die in 2017 werden vrijgegeven, werden minstens 10.000 mensen gedood.

Wat er op 4 juni gebeurde is in China een streng gecensureerd onderwerp door de Chinese Communistische Partij (CCP), en elke herdenking van het incident kan leiden tot gevangenisstraf.

Vragen over waarom Piser stopte

Wu Zuolai, een cultuurwetenschapper die nu in de Verenigde Staten woont en een voormalig ambtenaar van de Chinese Academie van Kunsten vertelde aan The Epoch Times dat de CCP alles over het 4 juni incident streng censureert.

Wu zei dat de CCP elk jaar rond 4 juni strenge voorzorgsmaatregelen zal nemen en dat alle herdenkingsactiviteiten volledig zullen worden stilgelegd; zelfs het aansteken van kaarsen en het plaatsen van een kaars op internet zal worden gecensureerd.

“Omdat de CCP bang is dat het 4 juni incident de pijnlijke herinneringen van veel mensen zal opfrissen, de wrok van veel mensen tegen de CCP weer zal aanwakkeren en dat de herdenking van 4 juni een golf van anticommunisme zal ontketenen die ze niet zal kunnen weerstaan,” zei hij.

Wu zei dat hij gelooft dat de CCP een rol heeft gespeeld in de beslissing van Piser om te stoppen met ‘Tiananmen: The New Musical’.

Piser is een bekende Broadway-artiest, zei Wu, en het zou een grote impact hebben gehad als hij de hoofdrol in de productie had gespeeld.

Wu zei dat hij denkt dat er zorgvuldige regelingen door de CCP moeten zijn getroffen rond de terugtrekking van Piser uit de show, omdat een dergelijke last-minute actie zeldzaam is in een westerse samenleving die geloofwaardigheid hoog in het vaandel draagt.

Wu had veel vragen over wat er was gebeurd.

Aangezien ‘Tiananmen: The New Musical’ in oktober in première gaat, waarom kan Piser dan op dit moment in China optreden? Hoe kon hij worden uitgenodigd voor een tournee door China? Wat voor soort betaling kan er zijn aangeboden om hem terug te laten trekken uit het gecontracteerde podiumproject?

Wu merkte op dat omdat Piser een Chinese achtergrond heeft, “de CCP hem ofwel mentaal onder druk heeft gezet of hem veel geld heeft betaald om hem uit de musical te laten stappen. Dit zijn de gebruikelijke methodes van de CCP.”

Hij waarschuwde: “Dit is geen triviale zaak. Dit incident zou de Amerikaanse samenleving eraan moeten herinneren dat de strategie van het Verenigd Front van de CCP – inmenging met speciale methoden – het punt heeft bereikt van welke middelen dan ook die nodig zijn.”

Chinezen verzamelen zich op het Plein van de Hemelse Vrede rond een replica van 10 meter van het Vrijheidsbeeld, de Godin van de Democratie genoemd, op 2 juni 1989. (Catherine Henriette/AFP via Getty Images)

Hu Ping, hoofdredacteur van het tijdschrift ‘Beijing Spring’, een maandblad in de Chinese taal dat zich richt op mensenrechten, democratie en sociale rechtvaardigheid in China, vertelde op 31 augustus aan The Epoch Times dat hoewel het al 34 jaar geleden is dat het 4 juni incident plaatsvond, het nog steeds een zeer gevoelig onderwerp is voor de CCP.

Hu zei dat wat er op 4 juni 1989 op het Plein van de Hemelse Vrede is gebeurd een enorme misdaad is en dat de CCP dit in de doofpot wil blijven stoppen.

Hu dacht ook dat Piser was opgestapt onder druk van de CCP, een daad die de Amerikaanse productiemaatschappij veel problemen bezorgd heeft.

“Dit weerspiegelt ook een veel voorkomend probleem – sommige Chinezen die zich in het Westen gevestigd hebben en er werken, hopen de kans te krijgen om terug te keren naar China om zaken te doen, op te treden of bepaalde activiteiten uit te voeren,” zei Hu.

“Maar ze hebben veel aarzelingen en zorgen wanneer ze hun mening vrij willen uiten buiten het Chinese vasteland.”

Luo Ya en Fang Xiao hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (01 september 2023): Broadway Star Suddenly Quits US Musical About Tiananmen Massacre While on Tour in China

Hervormingsmaatregelen CCP voor kapitaalmarkt zullen dreigende economische crisis niet voorkomen

De China Securities Regulatory Commission (CSRC) heeft op 18 augustus een aantal maatregelen voorgesteld om de Chinese aandelenmarkt nieuw leven in te blazen, temidden van de groeiende bezorgdheid van de internationale gemeenschap over de trage Chinese economie en de wereldwijde gevolgen daarvan.

De hervormingsmaatregelen van de toezichthouder omvatten het verlagen van de afhandelingskosten voor effectentransacties en tegelijkertijd het verlagen van de commissies van effectenbedrijven; het verder uitbreiden van de doelstellingen voor marginfinanciering en het uitlenen van effecten; het verbeteren van het systeem voor het verminderen van aandelenbezit; het optimaliseren van het toezicht op transacties en het vergroten van het gemak en de soepelheid van transacties; en het onderzoeken van de gepaste uitbreiding van de handelsuren van de A-aandelenmarkt en de markt voor beursobligaties.

Ze beloofde ook om het terugkopen van aandelen te ondersteunen en moedigde langetermijninvesteringen aan om een aandelenmarkt te ondersteunen.

Zodra de maatregelen bekend werden, meldde de grote Chinese financiële website Caixin dat de Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange en Beijing Stock Exchange aankondigden dat ze de kosten voor het verwerken van effectentransacties verder zouden verlagen vanaf 28 augustus.

De Chinese economie is nog steeds traag en de vastgoedmarkt is verder ingezakt, waarbij de ene na de andere vastgoedgigant in gebreke is gebleven. De China Evergrande Group vroeg op 17 augustus faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten, wat de markt schokte. De Chinese aandelenmarkt is nog steeds zwak, de renminbi is sterk in waarde gedaald en de financiële reus Zhongrong Trust dreigt ook failliet te gaan.

Een vrouw loopt langs het kantoor van Zhongrong International Trust Co. in Beijing, deels eigendom van de Zhongzhi Enterprise Group, op 17 augustus 2023. (Greg Baker/AFP via Getty Images)

Chinese activa, waaronder A-aandelen, aandelen uit Hongkong, Chinese conceptaandelen en de wisselkoers van de renminbi, zijn blijven dalen, terwijl buitenlandse investeerders blijven vluchten. Het vertrouwen van wereldwijde beleggers in Chinese activa heeft een dieptepunt bereikt, waarbij velen zich afvragen of het Chinese communistische regime bedrijven die in gebreke blijven zal redden.

Video: Protesten nadat vermogensbeheerder in China niet betaalt | EpochTV (theepochtimes.com)

Een CSRC-functionaris beantwoordde 10 vragen tijdens een persconferentie over de nieuwe hervormingsmaatregelen op 18 augustus, maar gaf geen oplossing voor de kwesties waar de markt het meest bezorgd over is.

Met betrekking tot het zegelrecht liet de ambtenaar alleen doorschemeren dat zodra dit door de hogere autoriteiten is goedgekeurd, de toezichthouder het zegelrecht op alle effectentransacties kan verlagen.

“Historisch gezien heeft deze maatregel een positieve rol gespeeld in het verlagen van transactiekosten en het revitaliseren van de markt,” vertelde de ambtenaar aan de verslaggevers.

De ambtenaar zei ook dat hoewel de markt vraagt om een omschakeling van next-day naar same-day handel, het doorvoeren van een dergelijke verandering in dit stadium het risico op marktspeculatie en -manipulatie kan vergroten.

Maatregelen zullen niet effectief zijn

De populaire Chinese financiële expert Cold Eye on Finance (een pseudoniem) vertelde The Epoch Times op 18 augustus: “Deze maatregelen zullen weinig effect hebben, omdat ze slechts oppervlakkig zijn en het fundamentele probleem van China’s economische recessie niet oplossen.

“Hoewel de verlaging van de administratiekosten en een aantal preferentiële maatregelen worden gebruikt om investeerders aan te trekken om de aandelenmarkt op te gaan, is het eigenlijk om iedereen te lokken om de rommel over te nemen.

“Omdat alle activa in China in recessie zijn – of het nu de vastgoedmarkt, aandelenmarkt of Chinese ondernemingen zijn die wegzakken – hoe kan de aandelenmarkt dan goed zijn?”

De Financial Times citeerde analisten die zeiden dat “de roep om meer aandeleninkoop het sentiment op korte termijn een boost zou geven, ook al is het onwaarschijnlijk dat het de malaise die over de Chinese markten hangt volledig zou wegnemen.”

Cold Eye on Finance zei dat het fundamentele probleem in China niet is hoe beleggers zich op de aandelenmarkt gedragen, maar eerder de ernst van de economische crisis van het land, die onderbelicht blijft.

Hij gebruikte het faillissement van de China Evergrande Group en het risico op wanbetaling van Country Garden als voorbeelden. “De 30-jarige zeepbel op de vastgoedmarkt is aan het barsten, en in versneld tempo. De meeste vastgoedbedrijven in China dreigen failliet te gaan,” zei hij.

Volgens statistieken van Chinese media op het vasteland hebben Chinese vastgoedbedrijven in de eerste helft van dit jaar meer dan 460 miljard yuan ($63,2 miljard) aan marktwaarde verloren. Van de top 100 vastgoedbedrijven met marktkapitalisatie in China hebben 70 bedrijven hun marktwaarde zien dalen. Sunac China, waarvan de marktwaarde het meest is gekrompen, zag een daling van 68,28 procent.

Een luchtfoto van de 39 gebouwen die zijn ontwikkeld door de China Evergrande Group en die op bevel van de lokale autoriteiten moeten worden gesloopt, in de provincie Hainan, China, op 6 januari 2022. (Aly Song/Reuters)

De in gebreke blijvende vastgoedgiganten hebben de financiële sector aangetast. Op 31 juli waren 106 beleggingsproducten in gebreke gebleven, met een totale waarde van ongeveer 44 miljard yuan (6,04 miljard dollar), waarvan 74 procent betrekking had op vastgoedinvesteringen. Er waren ook miljarden dollars aan wanbetalingen op financiële producten in 2022.

“Nu heeft de internationale gemeenschap het risico van China’s economische recessie erkend, en ze zijn allemaal bezorgd over het uiteenspatten van China’s vastgoedmarktzeepbel,” zei Cold Eye on Finance.

“De vastgoedmarktcrisis, de bankencrisis en China’s lokale schuldenprobleem – als al deze risico’s samenkomen, kunnen de problemen van de Chinese economie niet op korte termijn worden opgelost. Deze recessie kan een decennium of twee duren, of zelfs 30 jaar.”

Beveiligingspersoneel staat voor de Chinese regelgevende commissie voor het bankwezen in Peking op 6 augustus 2018, nadat de Chinese politie hardhandig een gepland protest tegen de verliezen van peer-to-peer leenplatforms de kop had ingedrukt. (Greg Baker/AFP via Getty Images)

Hij zei dat hij gelooft dat “de CCP deze crisis waarschijnlijk niet zal overleven”.

“In het verleden schoot de buitenwereld te hulp op kritieke momenten van crisis,” zei hij. “Toen de economie bijvoorbeeld op instorten stond, lanceerde de CCP hervormingen en openstelling om buitenlandse investeringen en technologieën aan te trekken om te overleven. In 1998 werden veel mensen ontslagen en door de bankencrisis leek de economie in te storten. China mocht echter toetreden tot de Wereldhandelsorganisatie, wat het land redde.

“Maar nu kan gezegd worden dat er geen kracht is die de Chinese economie kan redden. Het eindresultaat kan dus een grote ineenstorting zijn en China’s economische crisis kan officieel uitbreken. Deze keer zal de CCP het niet overleven.

“Als iemand nu wil investeren, moet hij zich niet op de Chinese aandelenmarkt begeven.”

Cheng Jing en Luo Ya hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (21 augustus 2023): CCP’s Capital Market Reform Measures Won’t Prevent Looming Economic Crisis: Experts

Intern document onthult enorme economische verliezen nadat Chinese steden onder water werden gezet om politieke centrum in Peking en Xiong’an te vrijwaren

Nadat Peking, Tianjin en delen van de omliggende provincie Hebei vorige week door een enorme regenval werden getroffen, verlegde het Chinese communistische regime het hoogwater opzettelijk naar nabijgelegen gebieden in de provincie Hebei om de hoofdstad Peking en het nieuwe politieke centrum Xiong’an te beschermen, waardoor steden, dorpen en uitgestrekte stukken landbouwgrond onder water kwamen te staan door het snel stijgende water.

De stad Zhuozhou en de omliggende gebieden werden het zwaarst getroffen. Naast het onmetelijke verlies aan mensenlevens, eigendommen en bestaansmiddelen, hebben de zware overstromingen ook grootschalige high-tech industrieparken in het gebied verwoest. Volgens een intern document van de Chinese Communistische Partij (CCP) dat in handen kwam van The Epoch Times, is het geschatte economische verlies voor de Chinese staatsbedrijven in de technologiesector gigantisch.

De stad Zhuozhou heeft een Economische Ontwikkelingszone op provinciaal niveau, die de Jingnan Economische Ontwikkelingszone, de High-tech Industriële Ontwikkelingszone en de Songlindian Economische Ontwikkelingszone omvat, volgens een bericht van de Chinese staatsmedia Global Times op 16 november 2021. Veel centrale overheidsorganisaties en grote staatsbedrijven hebben al filialen en dochterondernemingen opgezet in Zhuozhou. Zij zijn hard getroffen door de overstromingen, aldus het document.

Een overstroomde straat na zware regenval in Zhuozhou, in de Noord-Chinese provincie Hebei. (AFP via Getty Images)

Het interne document, dat gedateerd is op 7 augustus, is een onvolledig gegevensformulier van de geschatte economische verliezen van enkele bedrijven in het ontwikkelingsgebied.

De aantekeningen op het gegevensformulier geven aan dat omdat sommige projecten nog steeds onder water staan, waarvan sommige wel 6 meter diep zijn, en sommige niet toegankelijk zijn omdat de wegen zijn verwoest, de relevante verliezen slechts schattingen zijn en de specifieke verliezen voorlopig niet kunnen worden geverifieerd.

“De tijd voor het hervatten van de werkzaamheden is nog niet bevestigd”, of “wacht op het herstel van de water-, elektriciteits- en gasvoorziening”, aldus het rapport.

Staatsbedrijven CCP lijden enorme verliezen

Van de geregistreerde bedrijven leed de China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), een militaire onderneming die vliegdekschepen bouwt, het grootste verlies. Zes van haar subondernemingen en projecten verloren honderden miljoenen yuan aan uitrusting en eigendommen.

Het bouwproject van het China Power Research Center in het China Shipbuilding Industry Marine Equipment Science and Technology Industrial Park leed volgens voorlopige schattingen een verlies van 10 miljoen yuan (1,38 miljoen dollar).

Het aanvankelijk geschatte verlies voor het Zhuozhou CSIC 612 project (ook een project van het China Construction Third Bureau) was ongeveer 6,15 miljoen yuan (850.000 dollar).

Bij het bouwproject van het commerciële complex van het Zhuozhou Marine Equipment Science and Technology Industrial Park van CSIC bedroegen de voorlopig geschatte verliezen ongeveer 25,2 miljoen yuan ($3,48 miljoen).

Het bouwproject van het woongebied van het Zhuozhou Marine Equipment Science and Technology Industrial Park van CSIC had een voorlopig geschat verlies van 205,5 miljoen yuan (28,4 miljoen dollar).

In het eerste deel van het bouwproject van de foto-elektrische industriële basis van het Zhuozhou Marine Science and Technology Industrial Park van CSIC werd het verlies aanvankelijk geraamd op 60 miljoen yuan ($8,3 miljoen).

En het eerste fase bouwproject van Zhuozhou Industrial Base van CSIC Zhuozhou Great Wall Information Technology Co., Ltd. heeft een voorlopig geschat verlies van 50 miljoen yuan ($6,9 miljoen).

Andere bedrijven die grote verliezen hebben geleden zijn de Zhuozhou Base of China Iron and Steel Research Institute, met een voorlopige schatting van 104,3 miljoen ($14,4 miljoen); Tianbao Smart Science and Technology Park, met een voorlopige schatting van een verlies van 40 miljoen yuan ($5,53 miljoen); en Beijing Aerospace Sanfa High-Tech Co. Xinrui Electromechanical Zhuozhou Branch, met een geschat verlies van 150 miljoen yuan ($ 20,7 miljoen).

Mensen maken modderige spullen schoon na de regen en overstromingen als gevolg van de tyfoon Doksuri in Zhuozhou, provincie Hebei, China, op 7 augustus 2023. (Tingshu Wang/Reuters)

Het Inspur Zhuozhou Big Data Industry Service Base Project heeft een geschat verlies van 53,12 miljoen yuan ($7,34 miljoen).

Volgens het Chinese nieuwsportaal Sohu.com is de Zhuozhou Inspur Big Data Industry Service Base gevestigd in de Zhuozhou High-tech Industrial Development Zone, met een totale investering van ongeveer 1,8 miljard yuan ($ 249 miljoen) en een totale bouwoppervlakte van 4,6 miljoen vierkante meter.

De Epoch Times belde op 10 augustus met een aantal bedrijven in de economische ontwikkelingszone van Zhuozhou. Hun telefoonlijnen waren bezet of de oproepen werden doorgeschakeld naar een automatische beantwoording. De oproep naar het bouwproject van het woongebied van het Zhuozhou Marine Equipment Science and Technology Industrial Park van CSIC werd doorverbonden, maar het personeel hing snel op toen ze hoorden dat het om media ging.

Dongping (alias), een insider in de CCP-afdeling in Zhuozhou, vertelde The Epoch Times op 10 augustus dat het water in de ontwikkelingszone dezelfde dag daalde en een deel van het slib werd verwijderd. Nu zijn de dorpen en steden zwaar getroffen door de overstroming. Bovendien is bekend dat PetroChina een motorencomplex heeft in de ontwikkelingszone, dat een verlies van 800 miljoen yuan (110,55 miljoen dollar) heeft geleden. “Het grootste bedrijf hier is PetroChina en zij dragen veel bij aan de belastinginkomsten.”

De verliezen van PetroChina staan overigens niet vermeld op het onvolledige formulier met economische verliesgegevens.

Het voordeel van Zhuozhou ten opzichte van Xiong’an

Dongping zei dat een van de voordelen van Zhuozhou is dat het een high-tech ontwikkelingszone heeft, voornamelijk omdat Zhuozhou erg dicht bij Peking ligt, wat handig is voor wetenschappelijke onderzoekers. De belangrijke servers van een aantal grote ondernemingen die in handen zijn van de centrale overheid van de CCP zijn daar bijvoorbeeld gevestigd, evenals hun R&D-afdelingen.

“Het ene is dat het heel dicht bij het hoofdkantoor van de bedrijven is, en het andere is dat de omstandigheden hier [in Zhuozhou] veel beter zijn dan in Xiong’an, en de ondersteunende faciliteiten zijn relatief goed. Iedereen is bereid om hierheen te komen in plaats van naar Xiong’an. Xiong’an is ver weg, de ondersteunende faciliteiten blijven achter. Het is minder dan een uur van hier naar Peking.”

Een kaart van het overstroomde gebied rond de Chinese hoofdstad Peking (Julia Jiang/The Epoch Times)

Xiong’an is het geplande nieuwe politieke centrum van CCP-leider Xi Jinping. De stad Zhuozhou, gelegen tussen Peking en Xiong’an, en de omliggende gebieden – waar ongeveer een miljoen mensen wonen – kwamen vervolgens onder water te staan toen de autoriteiten besloten de regio’s op te offeren als een “overstromingsgebied”.

Wang Weiluo, een hydrologiedeskundige uit Duitsland, vertelde eerder aan The Epoch Times dat het overstromingsbeheer van de CCP gebaseerd is op haar politieke behoeften: “[Het gehele concept van de CCP] voor wat betreft overstromingsbeheer is niet gericht op de veiligheid van mensenlevens. De belangrijkste stedelijke gebieden van Peking of Tianjin, waar de centrale overheid is gevestigd en het nieuw gebouwde Xiong’an zijn de focus van de maatregelen,” zei Wang.

Ning Haizhong en Luo Ya hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (13 augustus 2023): CCP Internal Document Reveals Huge Economic Loss in Chinese City Flooded to Save Political Centers

Controverse over omleiding van overstromingen in China: Hydrologiedeskundige trekt intenties Peking in twijfel

Peking en delen van de nabijgelegen provincie Hebei zijn getroffen door recordoverstromingen, waarbij ten minste 21 doden zijn gevallen en grote verwoestingen zijn aangericht.

Tyfoon Doksuri bracht vanaf 29 juli zware regenval naar Peking, Tianjin en Hebei.

In de ochtend van 31 juli vonden er overstromingen plaats in het Mentougou district in het westen van Peking. Op video’s op sociale media waren veel auto’s te zien die werden meegesleurd door het woelige modderige water. Ondertussen is op beelden te zien hoe Peking Daxing International Airport eruit ziet als een meer met passagiersvliegtuigen die in het water geparkeerd staan.

Op 1 augustus lieten acht reservoirs in het district Changping in het noordoosten van Peking, het district Pinggu in het oosten van Peking en de rivier Yongding—de grootste rivier die door Peking stroomt—tegelijkertijd overstromingswater ontsnappen.

De stad Zhuozhou in de provincie Hebei, met 718.000 inwoners, en nabijgelegen gebieden kwamen vervolgens onder water te staan, waarbij veel mensen slechts twee uur de tijd kregen om te evacueren. Een groot aantal mensen kwam vast te zitten in de snel stijgende overstromingen.

De medewerkers van het Zhuozhou Emergency Management Bureau gaven tegenover de Chinese media op het vasteland toe dat de overstromingsafvoer van stroomopwaarts (Peking) ervoor zorgde dat het waterpeil in Zhuozhou snel steeg.

De Chinese autoriteiten gaven toe dat er op 3 augustus 21 doden en 26 vermisten waren. Het werkelijke aantal slachtoffers kan echter hoger liggen.

Bewoners maken de straat schoon na overstromingen in een dorp na zware regenval in Peking op 3 augustus 2023. (Jade Gao/AFP via Getty Images)

Op 2 augustus was het water teruggetrokken in de zwaar getroffen buitenwijken van Peking, maar op video’s op sociale media waren tonnen afval, modder en puin te zien die de straten bedekten.

Controle op overstromingen gebaseerd op politieke behoeften

Wang Weiluo, een hydrologiedeskundige uit Duitsland, vertelde The Epoch Times op 2 augustus dat de overstromingen in Hebei deze keer ernstiger waren dan die in Peking. De overstromingen in Zhuozhou waren afkomstig van de Juma rivier, die was opgezwollen door de overstromingsafvoer uit de districten Fangshan, Mentouguo en de Yongding rivier in Peking.

“Het is zeker dat Peking het overstromingswater heeft vrijgelaten. Het heeft maatregelen genomen om de overstroming om te leiden,” zei Wang. “Het belangrijkste doel van het omleiden van de overstroming is om de druk te verminderen op het gebied stroomafwaarts, waar zich de Xiong’an New Area bevindt.”

Xiong’an is het geplande nieuwe politieke centrum van de Chinese Communistische Partij (CCP) leider Xi Jinping.

Deze luchtfoto toont een overstroomd dorp na zware regenval in Zhuozhou, de stad Baoding, in de Noord-Chinese provincie Hebei op 2 augustus 2023. (Jade Gao/AFP via Getty Images)

Zhuozhou en nabijgelegen gebieden tussen Peking en Xiong’an werden een overstromingsgebied, zei Wang.

Video’s op sociale media tonen dorpen, steden en uitgestrekte landbouwgronden in het gebied rond Zhuozhou die onder diep water staan.

Lokale functionarissen in Zhuozhou zeiden dat het water binnen een maand niet zou wegtrekken.

“Het hele ontwerp voor overstromingsbeheer van de CCP is niet gericht op de veiligheid van mensenlevens. De belangrijkste stedelijke gebieden van Peking of Tianjin, waar de centrale regering is gevestigd, en het nieuw gebouwde Xiong’an New Area zijn de focus van de bescherming,” zei Wang.

Een inwoner loopt in borstdiep overstromingswater bij Zhuozhou, provincie Hebei ten zuiden van Peking, China, op 3 augustus 2023. (Kevin Frayer/Getty Images)

Het falen van Xi’s ‘sponssteden’

De ernstige overstromingen in Peking hebben de aandacht van het publiek gevestigd op de problemen met de stedelijke afwatering in Chinese steden.

Wang zei dat overstromingen onder de heerschappij van de CCP vaak het gevolg zijn van twee soorten rampen: een grote hoeveelheid water of gebrekkige stedelijke afwateringssystemen.

“Deze keer worden de ernstige overstromingen in Peking veroorzaakt door een combinatie van deze twee factoren,” zei hij.

In december 2013 benadrukte Xi de bouw van “sponssteden” tijdens de “Centrale Urbanisatie Werkconferentie” om 70 procent van de neerslag in de stad te absorberen en lokaal te gebruiken.

“Sponssteden” is een drainageconcept dat suggereert dat stedelijke gebieden met veel natuurlijke gebieden, zoals meren en parken, regen kunnen absorberen en overstromingen kunnen voorkomen.

Bewoners, sommigen in een geïmproviseerde boot, praten voor hun huizen in een door overstromingen overstroomd gebied bij Zhuozhou, provincie Hebei, ten zuiden van Peking, China, op 3 augustus 2023. (Kevin Frayer/Getty Images)

Eind 2021 waren er volgens Chinese staatsmedia 5.237 sponsprojecten voltooid in de bebouwde gebieden van Peking.

” Het doel om 70 procent van de stortregens in China lokaal te houden is technisch onmogelijk en de kosten zijn te hoog”, zegt Wang.

“Het moet zijn zoals in Londen, Tokio, Chicago, München en Keulen, waar drainagefaciliteiten het water de grond in leiden waar het wordt opgeslagen en vervolgens weer naar buiten leidt. De opslagcapaciteit moet erg groot zijn.

“Als je nu het overstromingswater in China ziet, als 70 procent ervan in het lokale gebied blijft om geabsorbeerd te worden, zullen de huizen van de mensen volledig onder water komen te staan,” zei hij.

In 2021 werd Zhengzhou City in de provincie Henan getroffen door stortregens, die zware overstromingen veroorzaakten waarbij 71 mensen omkwamen. Zhengzhou is sinds 2016 een van de piloot “sponssteden” en heeft 50 miljard yuan ($6,98 miljard) uitgegeven aan gerelateerde stedelijke constructie.

Een luchtfoto toont een overstroomde weg na zware regenval in Zhengzhou, provincie Henan, China, op 23 juli 2021. (Aly Song/File Photo/Reuters)

Wang voegde eraan toe dat de CCP geen holistische kijk heeft op waterbouwkunde en rivierbeheer en gebruikte de Haihe rivier die door de stad Tianjin stroomt als voorbeeld.

“In het stroomgebied van de Haihe rivier bouwde Mao Zedong in het begin van de jaren 1950 stuwmeren en werden er volkscommunes gevormd. Er werden veel stuwmeren gebouwd om de waterstroom in de rivier af te snijden. Als gevolg daarvan zijn veel plaatsen in de rivier opgedroogd en is het ondiepe grondwater verdwenen, terwijl op andere plaatsen overstromingen plaatsvonden,” zei Wang.

“In 1963 waren de hevige stortregens nog groter dan nu. Een reservoir in het stroomgebied van de Haihe, het Dongchuankou Reservoir, brak tijdens de hevige regenval en veroorzaakte een grote overstroming. Hoeveel mensen daarbij omkwamen is niet volledig bekend gemaakt,” zei hij.

Ning Haizhong en Luo Ya hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (4 augustus 2023): China Flood Diversion Controversy: Hydrology Expert Questions Beijing’s Intentions

Amerikaans video-sharing platform aangevallen door hackers van de CCP tijdens livestream van een parade voor Falun Gong

Het in New York gevestigde video-sharing platform Gan Jing World werd op 20 juli aangevallen door hackers van het Chinese communistische regime tijdens het uitzenden van een live stream van een evenement ter gelegenheid van de 24-jarig bestaan van de vervolging op Falun Gong. De hackers probeerden haatberichten tegen de spirituele praktijk te verspreiden.

Beoefenaars van Falun Gong hielden een bijeenkomst en parade in Washington om het begin te herdenken van de vervolging van het geloof door de Chinese Communistische Partij (CCP), waarbij miljoenen mensen te maken kregen met intimidatie, willekeurige opsluiting, marteling, dwangarbeid en zelfs de dood door gedwongen orgaanoogst. NTD, een zusterorganisatie van The Epoch Times, zond de parade live uit op het online platform Gan Jing World, waarvan de naam “Gan Jing” in het Chinees “schoon” betekent.

De commentaarsecties van de kanalen van NTD en die van verschillende commentatoren op Gan Jing World werden overspoeld met kwaadaardige berichten gericht tegen Falun Gong, gepost door honderden accounts tegelijkertijd.

Falun Gong is een traditionele spirituele praktijk gebaseerd op de principes van waarheid, mededogen en verdraagzaamheid. De naar schatting 100 miljoen aanhangers worden wreed vervolgd door het Chinese regime sinds de voormalige CCP-leider Jiang Zemin in 1999 een campagne lanceerde om Falun Gong uit te roeien.

Beoefenaars van Falun Gong namen deel aan een parade in Washington op 20 juli 2023 ter gelegenheid van het 24 jarig bestaan van de vervolging van de spirituele discipline in China door de Chinese Communistische Partij. (Madalina Vasiliu/The Epoch Times)

Op 20 juli gaf het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een verklaring uit waarin het engagement van de VS werd bevestigd om de vrijheid van geloof van Falun Gong-aanhangers te ondersteunen. De Amerikaanse ambassadeur voor internationale godsdienstvrijheid Rashad Hussain riep de CCP op om een einde te maken aan de al 24 jaar durende vervolging van Falun Gong-aanhangers op Twitter. De U.S. Congressional-Executive Commission on China gaf ook een verklaring uit waarin ze de “meest afschuwelijke mensenrechtenschendingen” van de CCP veroordeelde en er bij de Chinese autoriteiten op aandrong om alle vastgehouden Falun Gong-aanhangers onvoorwaardelijk vrij te laten.

Gan Jing World, met hoofdkantoor in Middletown, New York, is een nieuwe generatie van online informatie- en video-sharing platform. Volgens de website maakt het platform gebruik van de nieuwste streaming- en cloudtechnologieën om een levendige online gemeenschap te creëren en gezonde en positieve inhoud te bieden. Het stelt mensen in staat om traditie en moraliteit te herstellen. Het platform richt zich op de bescherming van de privacy van klanten en is momenteel een van de snelst groeiende online platforms.

Gecoördineerde aanval

Volgens technici van Gan Jing World waren de schadelijke berichten die op 20 juli op het platform verschenen allemaal in het Chinees en gemiddeld niet langer dan 30 tekens. Honderden accounts kopieerden in wezen dezelfde berichten, die laster tegen Falun Gong bevatten. Bijna alle accounts waren in korte tijd geregistreerd en slechts weinige hadden andere reacties geplaatst dan de bovengenoemde haatberichten.

Beoefenaars van Falun Gong namen deel aan een parade in Washington op 20 juli 2023 ter gelegenheid van het 24 jarig bestaan van de vervolging van de spirituele discipline in China door de Chinese Communistische Partij. (Madalina Vasiliu/The Epoch Times)

Nick Janicki, een woordvoerder van Gan Jing World, vertelde The Epoch Times dat de hackers sommige accounts speciaal hadden opgezet om video’s te uploaden die Falun Gong belasteren. Naast NTD’s live-uitzending van het evenement op 20 juli, waren andere programma’s het doelwit van bekende Chinese actualiteitencommentatoren, met name degenen die de misdaad van de CCP van het gedwongen oogsten van organen van levende Falun Gong beoefenaars aan de kaak hebben gesteld. De kwaadaardige commentaren en de kanalen die werden aangevallen waren allemaal in het Chinees, zei hij.

Janicki zei dat Gan Jing World de bron van de aanvallen onderzoekt en ook accounts zal aanpakken die haatdragende en kwaadaardige inhoud verspreiden, in overeenstemming met de richtlijnen van het platform.

Westerse inlichtingendiensten en cyberbeveiligingsorganisaties beschuldigen de CCP al lange tijd van het uitvoeren van gecoördineerde cyberaanvallen over de hele wereld gericht op gouvernementele en militaire organisaties, bedrijven en mediagroepen.

Het exporteren van de vervolging

Met betrekking tot de online aanval van de CCP op de livestreaming van de Falun Gong-parade zei de Amerikaanse commentator Heng He dat telkens wanneer de CCP dit soort aanvallen uitvoert, het haar kwaadaardige aard blootlegt.

De CCP houdt zich niet aan internationale regels, zei hij.

“Het is in haar natuur om internationale regels te overtreden”, zei Heng. “Dit soort cyber trollenaanvallen heeft, net als de rechtspraak die ze gebruikt, een sterk politiek doel, met als doel de vervolging van Falun Gong, vrijheid van geloof en mensenrechten uit te breiden naar andere landen.

Ambassadeur Andrew Bremberg, voorzitter en CEO van de Victims of Communism Memorial Foundation, spreekt tijdens een bijeenkomst voor Falun Gong in Washington op 20 juli 2023 ter gelegenheid van het 24-jarig bestaan van de vervolging van de spirituele discipline in China door de CCP. (Madalina Vasiliu/The Epoch Times)

Heng merkte op dat Falun Gong, ondanks 24 jaar vervolging in China, wereldwijd goed ontvangen wordt behalve in China en dat de CCP niet bij machte is om de beoefening te stoppen.

“Mensen in veel landen en regio’s erkennen Falun Gong al lang en de Amerikaanse regering heeft Falun Gong gesteund tegen de vervolging,” zei hij. “De CCP voelt zich erg radeloos.”

Lin Nan heeft bijgedragen aan dit verslag.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (23 juli 2023): US Video-Sharing Platform Attacked by CCP Hackers During Falun Gong Parade Livestream

Premier van China houdt vergadering met experts om economie te redden

De Chinese premier Li Qiang verzamelde op 6 juli suggesties van economen van het Chinese vasteland over hoe de kwakkelende economie van het land kan worden hersteld, hoewel analisten zeggen dat de hoofdoorzaak van China’s economische neergang in het politieke systeem ligt, dat wordt gedicteerd door het communistische regime onder leiding van Xi Jinping.

Met meerdere crisissen die de Chinese economie momenteel bedreigen en de voortdurende divergentie van het regime met het Westen, is er geen oplossing voor de Chinese Communistische Partij (CCP), zeggen de analisten.

Het symposium over de economische situatie werd bijgewoond door de heer Li, vicepremier Ding Xuexiang en acht wetenschappers van de financiële, politiek-economische en bancaire instellingen van China.

Onder het leiderschap van de heer Xi “heeft de economie een positieve trend van herstel laten zien”, beweerde de heer Li tijdens de bijeenkomst. Vervolgens gaf hij het buitenland de schuld van China’s economische problemen door te zeggen dat “de politieke en economische situatie in de wereld gecompliceerd is en veel invloed heeft gehad op de ontwikkeling van ons land”, meldden Chinese staatsmedia.

Li zei ook dat hij hoopte op meer constructieve suggesties over de Chinese economie van de experts en geleerden.

Zheng Xuguang, een onafhankelijke politiek-economische geleerde en presentator van de talkshow “Xuguang Times Commentary”, vertelde The Epoch Times op 7 juli dat Li vooral op zoek is naar pro-CCP geleerden om te helpen de gedachten in de academische wereld te verenigen.

“Xi Jinping is degene die echt dingen beslist en hij geeft alleen om politieke stabiliteit,” zei Zheng.

“De huidige economische problemen zijn eigenlijk geworteld in de politiek en hij [Li] kan niet aan de politieke kwesties raken. Hij stuurde een boodschap naar de academische wereld: ‘Jullie moeten constructievere suggesties doen, namelijk het regime helpen en geen problemen veroorzaken,'” voegde hij eraan toe.

Economische neergang houdt aan

De Taiwanese financiële expert Edward Huang vertelde The Epoch Times op 6 juli dat Li het economische symposium vooral organiseerde omdat de Chinese en Hongkongse aandelenmarkten de laatste tijd zijn gekelderd en de yuan ook in waarde daalt. De industrie is nogal pessimistisch over de Chinese economie.

Liu Yuanchun, voorzitter van de Shanghai University of Finance and Economics, publiceerde in juni het “2023 China Macroeconomic Analysis and Forecast Report”, waarin “vijf 20 procent” problemen voor de Chinese economie werden beschreven. Het gaat om een jeugdwerkloosheid van meer dan 20 procent, een jaar-op-jaar daling van de winsten van de Chinese industriële ondernemingen met meer dan 20 procent, een daling van de grondoverdrachtinkomsten van de lokale overheid met 20 procent, een daling van de nieuwbouw van vastgoed met 20 procent en een kloof van 20 procent in de index van het consumentenvertrouwen.

Mensen op een banenbeurs in Peking op 26 aug. 2022. (JADE GAO/AFP via Getty Images)

Liu Xiaoguang, co-auteur van het rapport en professor aan het Instituut voor Ontwikkeling en Strategie van de Renmin Universiteit van China, zei dat deze “vijf 20 procent” fenomenen extreem abnormaal zijn, wat erop wijst dat de druk in China’s gerelateerde gebieden voorbij het punt van zelfherstel is.

Het is niet alleen moeilijk om een automatisch economisch herstel te verwachten; bovendien zal het een vicieuze cirkel vormen in bepaalde economische sectoren, schreef Liu.

Li wees er tijdens het symposium op dat het noodzakelijk is dat alle sectoren van de Chinese samenleving aandacht besteden aan het uitzetten van beleid gericht op het stabiliseren van groei, werkgelegenheid en het voorkomen van risico’s, en dat er snel een reeks gerichte, gecombineerde en gecoördineerde beleidsmaatregelen worden geïntroduceerd en geïmplementeerd.

In reactie op de opmerkingen van de premier zei Huang: “De economie van China wordt momenteel niet bepaald door het beleid. Het maakt niet uit hoeveel vergaderingen ze houden, het zal nutteloos zijn. Meneer Li heeft het over gecombineerde beleidsmaatregelen, maar er staan geen specifieke dingen in. Tot nu toe hebben we nog geen beleid gezien dat de status quo kan veranderen.”

Meneer Huang gelooft dat premier Li geen beslissingen kan nemen die de echte onderliggende problemen van de economie aanpakken, zoals de spanningen tussen China en de Verenigde Staten of de vooruitgang van de staatsinstellingen van de CCP ten koste van de particuliere sectoren in China, die volgens hem de hoofdoorzaken zijn van de huidige economische neergang van China.

“Het is iets dat alleen Xi Jinping kan beslissen, en er is niets wat anderen kunnen doen als Xi er niets aan doet,” zei Huang.

“China’s aandelenmarkt is dit jaar vrij slecht. De RMB (yuan) deprecieert nog steeds. De aandelenmarkt in Hongkong is de afgelopen dagen erg gedaald, wat laat zien dat het vertrouwen van de hele markt in de Chinese economie erg broos is. Li Qiang heeft niet de mogelijkheid om de situatie te keren,” zei Huang.

“China’s binnenlandse vraag en de vastgoedmarkt zijn blijven dalen. Li Qiang heeft niets bereikt sinds hij premier is geworden en de economie blijft verder afglijden.”

Relaties VS-Sino raken Chinese economie

Wu Jialong, een macro-econoom in Taiwan, gelooft dat het huidige probleem van de Chinese economie het gelijktijdig uitbreken van meerdere crisissen is.

“Ik vergelijk het met het falen van meerdere organen”, zei hij.

“De hoofdoorzaak van China’s werkgelegenheidscrisis ligt in de export en de verwerkende industrie, omdat orders uit China zijn weggetrokken en buitenlandse investeringen zijn teruggetrokken”, vertelde Wu op 7 juli aan The Epoch Times.

De heer Wu was het met de heer Zheng eens dat de oorzaak van China’s economische problemen ook in de politiek ligt.

“Als we verder traceren, dan is dat omdat de relatie tussen de Verenigde Staten en China verslechterd is. De hoofdoorzaak ligt dus in de politiek, niet in de economie. Dus als ze advies vragen aan economische experts, is wat ze kunnen krijgen beperkt.”

“Omdat Xi Jinping het belangrijkste beleid bepaalt, namelijk om de Verenigde Staten uit te dagen, om met de Verenigde Staten te wedijveren om het leiderschap van de wereld of de hegemonie, hebben de Verenigde Staten als gevolg daarvan een tegenaanval ingezet. Bovendien is de binnenlandse vraag van China niet genoeg om de vrijgekomen productiecapaciteit van de exportsector te absorberen. De huidige economische problemen zijn niet gemakkelijk op te lossen.”

Hij voegde eraan toe dat er geen oplossing is voor China’s economische problemen, zelfs niet als Xi aftreedt, omdat het structureel is voor de CCP.

Vrachtcontainers worden gestapeld bij de Yantian terminal in Shenzhen in de zuidelijke Chinese provincie Guangdong op 21 juni 2021. (STR/AFP via Getty Images)

Wu zei dat de Verenigde Staten serieuze maatregelen hebben genomen om de oneerlijke economische praktijken van de CCP tegen te gaan.

“Vervolgens hebben ze een ministeriële functionaris [Yellen] naar China gestuurd. Dit betekent een dialoog voeren terwijl de confrontatie wordt voortgezet. De Verenigde Staten zijn helemaal niet van plan om een overeenkomst te sluiten met de CCP. Het is alleen om een consensus te laten zien dat we een dialoog voeren en de volgende keer verder zullen gaan met de discussie, wat onderhandelen zonder overeenkomst is.”

Ning Haizhong en Yi Ru hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (9 juli 2023): China’s Premier Holds Meeting With Experts to Save Economy; Analysts Say Root Cause Systemic With Communism

Xi vraagt topfunctionarissen van China’s nationale veiligheid zich voor te bereiden op het slechtst denkbare scenario

De leider van de Chinese Communistische Partij (CCP), Xi Jinping, zei op 30 mei tegen zijn hoogste nationale veiligheidsfunctionarissen dat ze klaar moesten zijn voor “de ergste scenario’s” en “stormachtige zeeën”.

Xi sprak functionarissen toe die de eerste vergadering van de Nationale Veiligheidscommissie sinds het 20e Nationale Congres van de CCP vorig jaar bijwoonden, aldus het staatsbedrijf Xinhua.

Als voorzitter van de commissie zei Xi dat ze goed moeten begrijpen dat de complexiteit en de moeilijkheidsgraad van de nationale veiligheidskwesties waarmee we nu worden geconfronteerd, aanzienlijk zijn toegenomen.

Xi riep CCP-functionarissen op om de “geest van strijd” uit te dragen, “zich te houden aan bottom-line denken en het slechtst denkbare scenario,” en zich klaar te maken om de grote beproevingen van harde wind en ruwe golven, en zelfs gevaarlijke, stormachtige zeeën te ondergaan”.

Xi’s gebruik van “bottom-line denken en het slechtst denkbare scenario” heeft de aandacht van de buitenwereld getrokken.

Wang He, commentator voor China-zaken en columnist van The Epoch Times, schreef: “Dit is misschien wel de eerste keer in een politieke topbijeenkomst van de CCP dat de twee termen samen worden gebruikt. De combinatie van deze twee termen laat zien dat de toon van de vergadering van de Nationale Veiligheidscommissie echt strijdlustig is.

“Wanneer de CCP de gevaarlijkste tijd voor zich ziet, handelt ze het wreedst. Het betekent ook dat de CCP op haar zwakste punt is en wrede acties gebruikt om haar innerlijke zwakte te verbergen.”

Militaire voertuigen met hypersonische DF-17 raketten rijden langs het Plein van de Hemelse Vrede tijdens een militaire parade in Peking, China, op 1 oktober 2019. (Jason Lee/Reuters)

‘Complex en ernstig’

Xi benadrukte ook dat het regime de modernisering van het leger moet versnellen, zodat het effectiever wordt in “daadwerkelijke gevechten en praktisch gebruik”, aangezien de CCP te maken heeft met een complexe en ernstige situatie op het gebied van nationale veiligheid.

Wat betreft Xi’s laatste beoordeling van de situatie tijdens de vergadering, vertelde China Affairs-waarnemer Zhong Yuan aan The Epoch Times dat dit gelijk staat aan toegeven dat na het 20e partijcongres van de CCP vorig jaar, de nieuwe topfunctionarissen op het gebied van nationale veiligheid actief zijn geweest, maar de situatie niet hebben verbeterd.

“Nationale veiligheidskwesties voor de CCP zijn daarentegen aanzienlijk verslechterd,” zei Zhong.

“Deze beoordeling is ongebruikelijk, want de situatie zou verbeterd moeten zijn nadat de nieuwe nationale veiligheidscommissie aan de macht kwam. Maar nu hebben ze eindelijk de werkelijke situatie toegegeven, wat laat zien dat de topfunctionarissen van de CCP zich inderdaad meer zorgen maken,” zei hij.

Sinds vorig jaar hebben de Verenigde Staten een reeks maatregelen genomen, zoals de inperking van de CCP in de hightechsector, de arrestaties van Chinese spionnen, de sluiting van China’s overzeese geheime politiebureaus en sancties tegen Chinese functionarissen. Andere landen zijn ook bezig dit voorbeeld te volgen.

“De top van de CCP moet duidelijk voelen dat de druk van de internationale gemeenschap toeneemt,” zei Zhong.

“Nu durft de CCP niet openlijk te pleiten voor oorlog, maar beweert in plaats daarvan ‘het initiatief te nemen om een externe veiligheidsomgeving vorm te geven die gunstig is voor ons’. Ze moeten wel echt bang zijn voor een tegenaanval en een nederlaag.”

Oorlogsschepen en straaljagers van de marine van het Chinese Volksbevrijdingsleger (PLA) nemen deel aan een militaire vertoning in de Zuid-Chinese Zee op 12 april 2018. (Reuters)

Tijdens de bijeenkomst eiste Xi ook dat er een systeem voor het monitoren en vroegtijdig waarschuwen van nationale veiligheidsrisico’s wordt opgezet, dat het onderwijs op het gebied van nationale veiligheid wordt verbeterd en dat het beheer van gegevens en AI-beveiliging wordt verbeterd.

“De CCP is niet alleen bang voor druk van buitenaf,” zei Zhong. ” Het is ook bang voor interne problemen, dus vereist Xi dat de politieke veiligheid wordt gehandhaafd en dat het beheer van gegevens en kunstmatige intelligentie wordt verbeterd.”

‘Existentiële crisis’

Wang merkte ook op dat tijdens de vergadering “politieke veiligheid” prioriteit kreeg boven andere aspecten van het “nationale veiligheidswerk” van de CCP.

“Dit toont aan dat de existentiële crisis van de CCP de autoriteiten dag en nacht onrustig maakt,” schreef hij.

Li Linyi, een Amerikaanse commentator op het gebied van actualiteiten, vertelde aan The Epoch Times dat het feit dat de CCP op hoog niveau blijft hameren op het handhaven van “politieke veiligheid” ook een weerspiegeling is van de eerbiedwaardigheid van de CCP.

“Sinds de oprichting van de Nationale Veiligheidscommissie zijn de veiligheidsproblemen niet verminderd, maar lijken ze zich uit te breiden naar andere gebieden,” zei Li. “We kunnen zeggen dat dit een van de tekenen is dat de CCP het einde nadert.”

Cheng Jing, Ning Haizhong en Luo Ya hebben bijgedragen aan dit verslag.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (1 juni 2023): Xi Calls on China’s Top National Security Officials to Prepare for ‘Worst Case Scenarios’

COVID-19 testen hervat in Beijing, Shandong, nu aantal gevallen van herbesmetting toeneemt

China heeft de COVID-19 PCR-tests in Peking en de provincie Shandong hervat te midden van toenemende herbesmettingen, terwijl de hoogste gezondheidsadviseurs van het regime hebben gewaarschuwd voor een nieuwe golf van massale besmettingen.

Sinds 29 mei hebben netizens op het vasteland op Chinese sociale mediaplatforms gepost dat PCR-testkiosken in Peking stilletjes weer in bedrijf zijn genomen.

“City Interactive”, een dochteronderneming van Zhejiang “City Express”, meldde op 30 mei dat een van de PCR-testkiosken waarover netizens berichtten zich in het Xicheng-district van Beijing bevond, waar de centrale regering en het stadsbestuur van Beijing gevestigd zijn.

Het personeel van die testkiosk zei dat de PCR-test daar nooit is gestopt, meldde “City Interactive”, zonder duidelijk te maken hoe lang de kiosk al open is.

“We hebben nucleïnezuurtesten gedaan in het Xicheng District, maar ik weet niet zeker hoe het zit met andere districten in Beijing,” zei een medewerker.

De medewerker zei dat het laboratorium waar ze voor werkt voornamelijk verantwoordelijk is voor nucleïnezuurtests in het district Xicheng. Op dit moment zijn er meer dan tien testpunten in de open lucht en één persoon heeft dienst per testpunt van 9:00 tot 17:00 uur.

Bewoners krijgen een uitstrijkje tijdens een massale COVID-19 test in het Chaoyang District in Beijing op 14 juni 2022. (Andy Wong/AP Foto)

Een testkiosk in het Chaoyang-district, het centrale zakendistrict van Beijing, is sinds maart operationeel, meldt “City Interactive”. Het personeel van de testcabine zei dat het zich in het gezondheidscentrum in de buurt van Jinsong Middle Street bevindt.

Mevrouw Wang, een inwoner van Beijing, vertelde The Epoch Times op 28 mei dat sommige mensen de PRC test hebben gedaan, terwijl anderen ervoor hebben gekozen om dat niet te doen.

Ze zei dat veel mensen in haar omgeving, waaronder haar kind, al twee keer opnieuw besmet zijn geraakt.

“Deze keer lijken de symptomen onder andere hoge koorts en keelpijn te zijn, erg pijnlijk,” zei ze. “De meeste mensen rusten nu gewoon thuis. Naar de dokter gaan is erg duur en veel medicijnen betalen we nu zelf.”

Gao Yu, een voormalig hooggeplaatst mediapersoon in Peking, bevestigde wat Wang zei. Ze vertelde The Epoch Times dat de familieleden om haar heen twee of drie keer opnieuw besmet zijn geraakt en dat de meesten thuis gewoon uitrusten.

Shandong hervat testen

PCR-testcabines in Qingdao City, provincie Shandong, zijn ook weer geopend.

Een verslag van “Peninsula Metropolis Daily” bevatte een screenshot van een online bericht van het Laoshan District Health Bureau in Qingdao, dat aankondigde dat het district vanaf 29 mei COVID-19 PCR-tests zal uitvoeren voor “alle mensen die dat willen”.

Het vermeldde ook de werktijden van de testlocaties, van 7.00 tot 16.00 uur, zeven dagen per week.

Een ander Chinees medium op het vasteland, “Xinmin Evening News”, meldde op 31 mei dat het personeel van het districtsbureau bevestigde dat het testen is hervat en gratis is.

Volgende golf

Zhong Nanshan, China’s topdeskundige op het gebied van luchtwegaandoeningen, voorspelde op 22 mei dat een nieuwe golf van COVID-19-infecties in China waarschijnlijk eind juni zijn hoogtepunt zal bereiken, wanneer het aantal wekelijkse gevallen 65 miljoen zou kunnen bedragen. Dan zou één Omicron-geïnfecteerde patiënt meer dan 30 mensen kunnen besmetten, zei Zhong, eraan toevoegend dat de besmetting moeilijk te voorkomen is.

Een beveiligingsmedewerker in een beschermend pak houdt de wacht terwijl medisch personeel patiënten verzorgt op de koortsafdeling van het Tongji ziekenhuis, een belangrijke faciliteit voor COVID-19 patiënten in Wuhan, provincie Hubei, China, 1 januari 2023. (Personeel/Reuters)

Chinese burgers in het hele land hebben op sociale media gezegd dat het aantal besmettingen sinds maart is toegenomen.

Zhong zei ook dat er eind april en begin mei een kleine piek in het aantal besmettingen was geweest.

De meeste COVID-19 besmettingen op het vasteland van China worden momenteel veroorzaakt door de XBB-serie gemuteerde stammen van Omicron. Onder de lokaal overgedragen gevallen steeg het percentage varianten van de XBB-serie van 0,2 procent in februari naar 83,6 procent begin mei.

Zhang Wenhong, China’s topviroloog en directeur van China’s National Center for Infectious Diseases, waarschuwde eind april op een conferentie dat COVID-19 besmettingen na zes maanden opnieuw zouden optreden wanneer de immuniteit van eerdere besmettingen is uitgewerkt.

Xiao Lusheng en Luo Ya hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (02 juni 2023): COVID-19 Testing Resumes in Beijing, Shandong, as Reinfection Cases Surge

China behaalt op één na slechtste rating in meest recente index voor persvrijheid in de wereld

China staat samen met andere communistische landen—Vietnam en Noord-Korea—helemaal onderaan op de laatste Reporters Without Borders’ (RSF) World Press Freedom Index, die op 3 mei, de Werelddag voor persvrijheid, werd gepubliceerd.

China nam dit jaar de 179e plaats in op de index van 180 landen en regio’s, één plaats boven Noord-Korea en één plaats lager dan Vietnam. Het daalde vier plaatsen ten opzichte van vorig jaar.

Het door communistisch China gecontroleerde Hongkong staat op de 140e plaats. De persvrijheid in de voormalige Britse kolonie is geclassificeerd als “moeilijk”, terwijl die in China als “zeer ernstig” is geclassificeerd.

De jaarlijkse World Press Freedom Index rangschikt landen en regio’s in vijf categorieën: de politieke context, het juridische kader van de jurisdictie, de economische context, de sociaal-culturele context en veiligheid.

RSF selecteert journalisten, wetenschappers en mensenrechtenactivisten om hun vragenlijst over persvrijheid te beantwoorden. Het gebruikt een kwantitatieve telling van misstanden tegen de media en journalisten en een kwalitatieve analyse van de waarnemingen van persvrijheidsspecialisten om een score van elk land en elke regio te berekenen.

Het rapport beschreef de Volksrepubliek China als “‘s werelds grootste gevangenisbewaarder van journalisten en voorvechters van persvrijheid, en een van de grootste exporteurs van propaganda-inhoud.”

Het RSF-rapport wees erop dat “de één partij regimes en dictaturen in Azië”—met name China en zijn regionale buren Noord-Korea, Vietnam en Birma, ook bekend als Myanmar, dat op de 173e plaats eindigde—”degenen zijn die de journalistiek het meest inperken, met leiders die hun totalitaire greep op het publieke debat verscherpen”.

In deze landen, vergelijkbaar met de voormalige Sovjet-Unie, “worden de traditionele media nauwgezet gecontroleerd door de enige partij”, aldus de in Parijs gevestigde groep.

“Onafhankelijke journalisten en bloggers die ‘gevoelige’ informatie durven te melden, worden vaak onder toezicht geplaatst, lastiggevallen, vastgehouden en in sommige gevallen gemarteld.”

Een pro-democratieactiviste (C) van HK Alliance houdt een bord vast van de vermiste burgerjournalist Fang Bin, terwijl ze protesteert buiten het Chinese verbindingskantoor in Hongkong op 19 februari 2020. (Isaac Lawrence/AFP via Getty Images)

Begin 2020 berichtte The Epoch Times dat Fang Bin, een burgerjournalist in Wuhan, door het Chinese communistische regime gevangen was gezet omdat hij de waarheid had verteld over de COVID-19 pandemie in Wuhan. Drie jaar later, op 30 april, werd hij vrijgelaten, maar hij is door de politie heen en weer gestuurd tussen Peking en Wuhan. Zijn familie durfde hem niet naar huis te laten terugkeren wegens bedreigingen die zij van de autoriteiten hadden ontvangen. Als gevolg daarvan is Fang gedwongen dakloos geworden en wordt hij nog steeds gevolgd en in de gaten gehouden door agenten in burger.

Een andere burgerjournalist, Zhang Zhan, werd ook veroordeeld voor zijn verslaggeving over de pandemie in Wuhan en zit nog steeds achter de tralies.

Zhang Zhan staat bij stellingen buiten een winkel tijdens een bezoek aan Wuhan in de provincie Hubei, China, op 11 april 2020. (Met dank aan Melanie Wang via AP)

De in de VS gevestigde commentator Tang Jingyuan vertelde op 5 mei in het Chinees-talige Panorama-programma van NTD News over China’s allerlaagste ranking: “Dit toont eens te meer aan dat het onder het systeem van de Chinese Communistische Partij (CCP) onmogelijk is om vrijheid van meningsuiting en democratisch denken tot stand te brengen door een snelle economische ontwikkeling.

“Dit illustreert ook dat het rode gecentraliseerde systeem van de CCP zijn greep op de geesten van het volk nooit heeft losgelaten,” zei hij.

China’s bondgenoot, Rusland, is dit jaar ook gedaald in de ranglijst van persvrijheid. Het staat nu op de 164e plaats, negen plaatsen lager dan vorig jaar.

Taiwan (Republiek China), door RSF omschreven als een van ‘s werelds “functionele democratieën,” staat op de 35e plaats.

Geen vrijheid van meningsuiting onder de CCP

Tang voegde daaraan toe: “De persvrijheid in China blijft tot op de bodem zakken. Het laat duidelijk zien dat de onderdrukking van de meningsuiting door de CCP de afgelopen jaren een nieuw hoogtepunt heeft bereikt.”

Zelfs Hu Xijin, de voormalige hoofdredacteur van de spreekbuis van het regime “Global Times” en top-propagandist van de CCP, bekritiseerde het regime in reactie op de RSF-ranglijst om zijn censuur en controle over het nieuwsproces.

“De eigen nieuwskenmerken van de media moeten worden beschermd en gerespecteerd en kunnen niet ondergeschikt worden gemaakt. [Hoewel] sommige regio’s en departementen zich nu sterk interventionistisch opstellen tegenover nieuwsorganisaties, wat zeer discutabel is,” postte hij op Chinese sociale media.

Een politieagent blokkeert de camera om journalisten ervan te weerhouden beelden op te nemen buiten het Volksgerechtshof van Shanghai Pudong New District, waar de Chinese burgerjournalist Zhang Zhan—die verslag deed van de COVID-19-uitbraak in Wuhan en sinds mei in hechtenis is genomen—op 28 december 2020 in Shanghai terecht moet staan. (LEO RAMIREZ/AFP via Getty Images)

Tang zei: “Het is onmogelijk te verwachten dat de CCP zichzelf verandert.”

Chen Weiyu zei in haar Chinese NTD-programma “Wei Yu ziet de wereld”: “De CCP vertrouwt op geweren en pennen om de macht te stelen. De zogenaamde pen is om nieuws en propaganda te controleren. De reden waarom ze zoveel waarde hechten aan nieuws en propaganda, en deze stevig in handen moeten hebben, is voor desinformatie.

“De CCP bouwde de ‘Grote Firewall’ voor hetzelfde doel, namelijk voorkomen dat het Chinese volk toegang krijgt tot echt nieuws en informatie.”

Tang voegde daaraan toe: “Zolang het CCP-systeem niet desintegreert, zullen gewone mensen of journalisten geen dag hebben waarop ze echt vrijuit kunnen spreken.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (6 mei 2023): China Ranks 2nd Worst in Latest World Press Freedom Index