Thursday, 18 Jul 2024

Spygate documenten en Trump’s RICO rechtszaak: Onderzoek naar de echte redenen achter de FBI inval

Na de inval van de FBI in de woning van voormalig president Donald Trump, is er veel gespeculeerd over de motivatie van het Department of Justice (DOJ). Was het gedaan om te voorkomen dat Trump zich in 2024 opnieuw kandidaat zou stellen, of had de inval te maken met documenten en bewijsmateriaal rond de commissie van 6 januari?

Hoewel deze factoren van invloed kunnen zijn geweest op de inval van de FBI, kunnen er ook geheel andere, en mogelijk grotere, factoren in het spel zijn.

Het is waarschijnlijk dat de inval van de FBI werd gedreven door de angst van de inlichtingendiensten voor informatie die in die documenten stond over de Russiagate hoax.

De gecoördineerde inval van de DOJ in Mar-a-Lago had waarschijnlijk te maken met de mogelijke openbaarmaking en presentatie van deze informatie – met name in verband met Trump’s Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) aanklacht tegen Hillary Clinton, het Democratisch Nationaal Comité en voormalige FBI-functionarissen zoals voormalig directeur James Comey, voormalig adjunct-directeur Andrew McCabe, voormalig agent Peter Strzok en voormalig FBI-advocate Lisa Page – en zijn gewijzigde RICO-aanklacht, waarbij meer verdachten werden toegevoegd.

Naarmate nieuwe informatie aan het licht kwam, hebben we meer vertrouwen gekregen in deze theorie en zijn we er nog meer van overtuigd geraakt. Alleen al de enorme reikwijdte van het huiszoekingsbevel heeft deze theorie versterkt. Maar dat is lang niet de enige reden achter onze overtuiging.

Een artikel in Newsweek van 17 augustus bevatte een aantal opmerkelijke verklaringen van twee bronnen binnen de inlichtingengemeenschap (IC).

Een van deze bronnen merkte op dat “agenten de woning van Trump binnengingen onder het voorwendsel dat ze op zoek waren naar alle overheidsdocumenten … maar het werkelijke doelwit was deze privé-stash” van documenten die Trump had verzameld, “waarvan functionarissen van het Ministerie van Justitie vreesden dat Trump ze als wapens zou gaan gebruiken”. De tweede bron beweerde dat hoewel de FBI zogenaamd “alles verzamelde wat rechtmatig toebehoorde aan de Amerikaanse regering,” het werkelijke doelwit van de door DOJ geleide FBI-inval “deze documenten waren die Trump al sinds het begin van zijn regering had verzameld.”

Beide bronnen merken op dat de “gezochte documenten gaan over een verscheidenheid van inlichtingenzaken die van belang zijn” voor Trump – “waaronder materiaal waarvan Trump blijkbaar dacht dat het hem zou vrijpleiten van alle beweringen van Russische samenspanning in 2016 of andere verkiezingsgerelateerde aanklachten.” Met andere woorden, documenten die Trump had verzameld en in zijn bezit had, bewezen dat de Russiagate hoax precies dat was: een hoax, die werd geleid door functionarissen van de hoogste instellingen van onze natie – waaronder, maar niet beperkt tot, de FBI en de DOJ.

Hoewel we over het algemeen niet de gewoonte hebben veel, of zelfs helemaal geen, acht te slaan op bronnen binnen het IC, overlappen deze specifieke onthullingen met onze eigen theorie en de informatie die we zijn tegengekomen. Zoals we zullen zien aan de hand van de gebeurtenissen in de tijdslijn, lijken de acties van Trump en de documenten die hij in de loop van de tijd heeft verzameld, een zeer directe bedreiging te zijn geweest voor de agentschappen die zich achter onze regering schuilhouden, wat een institutionele reactie heeft uitgelokt die zich uitte in de inval van de FBI in Mar-a-Lago op 8 augustus.

Met name de RICO-rechtszaak die Trump in 2022 aanspande, vormde mogelijks een vehikel dat kon gebruikt worden om deze documenten in de openbaarheid te brengen.

Op 19 januari 2021 declasseerde toenmalig president Trump “een map met materiaal met betrekking tot het Crossfire Hurricane-onderzoek van het Federal Bureau of Investigation”, hoewel hij ook akkoord ging met enkele “aanpassingen met het oog op verdere geheimhouding door de FBI”.

Belangrijk is dat Trump ook verklaarde dat “op mijn aanwijzing, de procureur-generaal een passende beoordeling heeft uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het materiaal in de ordner door het Witte Huis openbaar mag worden gemaakt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.” Met andere woorden, het ministerie van Justitie was op de hoogte van alle documenten in de map die Trump heeft vrijgegeven, en had deze documenten ook gereviseerd. Zoals we weten, heeft de DOJ van procureur-generaal Merrick Garland “niet één pagina van die documenten vrijgegeven”.

Fast forward naar half januari van 2022. Volgens een verklaring van 7 februari van de National Archives and Records Administration (NARA) hebben de archieven 15 dozen met presidentiële documenten uit Mar-a-Lago laten overbrengen, “na besprekingen met de vertegenwoordigers van president Trump in 2021”. Trump verklaarde dat de gesprekken “collaboratief en respectvol” waren en zei dat het een “grote eer” was om met de archieven samen te werken.

Zijn vertegenwoordigers vertelden het bureau ook dat ze zouden blijven zoeken naar meer presidentiële archieven. Kort daarna, op 14 februari, beweerde het NARA in een verklaring dat “sommige van de presidentiële documenten van Trump die door de National Archives and Records Administration waren ontvangen, papieren documenten bevatten die door de voormalige president Trump waren verscheurd.”

De volgende dag, 15 februari 2022, stuurden Sens. Chuck Grassley (R-Iowa) en Ron Johnson (R-Wis.) een brief aan Garland waarin staat dat het DOJ tot nu toe heeft geweigerd te voldoen aan het declassificatiebevel dat Trump in januari 2021 heeft uitgevaardigd. De brief merkte op dat “het ministerie van Justitie niet alleen heeft nagelaten om ook maar één pagina te declassificeren, het ministerie heeft ook nagelaten om voor het Congres documenten aan te wijzen waarvan het met zekerheid weet dat ze onder de declassificeringsrichtlijn vallen.”

Grassley zei tegen Garland dat het Ministerie van Justitie “de documenten moet identificeren die onder het declassificatiebevel vallen en, ten tweede, deze documenten zonder ongepaste redigering aan het Congres en het Amerikaanse volk moet overhandigen”.

Drie dagen later, in een brief van NARA archivaris David Ferriero aan het gepolitiseerde House Oversight and Reform Committee, verklaarde Ferriero dat “NARA items heeft geïdentificeerd die zijn gemarkeerd als geclassificeerde nationale veiligheidsinformatie binnen de dozen.” Vergeet niet dat Trump als president de uiteindelijke bevoegdheid had over de vraag of de documenten geclassificeerd waren.

Denk ook aan de brief van Grassley van slechts drie dagen eerder, waarin hij opmerkte dat het ministerie van Justitie tot dusver had geweigerd gehoor te geven aan het declassificatiebevel van Trump. Een week later eiste de House Oversight Committee dat “NARA aanvullende informatie zou voorleggen, waaronder een inventaris van de dozen die zijn teruggevonden op Mar-a-Lago en informatie over alle geclassificeerde documenten, evenals documenten van de Trump Administration die verband houden met de vernietiging van dossiers door de voormalige president.”

Sen. Charles Grassley (R-Iowa) spreekt voor de Senate Judiciary Committee op Capitol Hill in Washington, op 14 okt. 2020. (Susan Walsh/AP Photo)

Terwijl dit spel zich afspeelde, was Trump bezig met het samenstellen van zijn oorspronkelijke RICO-aanklacht.

Trump diende op 24 maart formeel zijn RICO-aanklacht in, waarin stond dat “de gedaagden kwaadwillig samenspanden om een vals verhaal te weven” dat Trump “samenspande met een vijandige buitenlandse soevereiniteit,” namelijk Rusland. De aanklacht van Trump stelde dat “de acties die zijn ondernomen om hun plan te bevorderen – het vervalsen van bewijsmateriaal, het misleiden van wetshandhavers en het uitbuiten van toegang tot zeer gevoelige gegevensbronnen – zo schandalig, subversief en opruiend zijn dat zelfs de gebeurtenissen in Watergate daarbij verbleken”.

De volgende twee maanden bleef het relatief rustig. Toen, op 31 mei, stuurde Grassley de eerste van vier brieven naar Garland en FBI directeur Christopher Wray.

Grassley uitte een zeer ernstige beschuldiging en merkte op dat “terwijl hij een zeer gevoelige rol vervulde die drempelbeslissingen omvat over welke federale corruptiezaken worden geopend voor onderzoek,” de assistent-special agent Timothy Thibault van het Washington Field Office, federale voorschriften en richtlijnen van het departement overtrad die bedoeld zijn om te voorkomen dat politieke vooroordelen FBI-zaken besmetten.

Grassley zei tegen Wray en Garland dat de acties van Thibault “zowel de FBI als DOJ ondermijnen omdat het op zijn minst de indruk wekt dat de wet ongelijk wordt toegepast”.

Op 3 juni, drie dagen na Grassley’s brief aan Wray, gingen FBI-agenten naar Mar-a-Lago en inspecteerden de opslagfaciliteit en de opslagplaats van documenten die in het bezit waren van Trump. Naar verluidt heeft Jay Bratt, de hoogste ambtenaar voor contraspionage bij de nationale veiligheidsdivisie van het Ministerie van Justitie, “persoonlijk de opslagfaciliteit geïnspecteerd terwijl hij in gesprek was met zowel Trump als een van zijn advocaten”.

Trump zou naar verluidt “de drie FBI-agenten die Bratt bij zich had, hebben toegestaan om dozen in de opslagruimte te openen en te doorzoeken.”

Deze FBI-agenten vertrokken naar verluidt met enkele documenten. Bratt vroeg ook om “verhoogde beveiliging van de faciliteit en vroeg om de bewakingsbeelden van de beveiligingscamera’s te mogen zien.” Een advocaat van Trump voldeed aan de verzoeken.

FBI-directeur Christopher Wray getuigt tijdens een hoorzitting voor de Senate Judiciary Committee op Capitol Hill in Washington op 4 aug. 2022. (Alex Wong/Getty Images)

Deze volgorde is belangrijk omdat het aantoont dat de DOJ en FBI wisten, of een zeer goed idee hadden, van wat ze in beslag namen tijdens hun inval op 8 augustus. Het maakt ook sommige van de lekken naar de media, die beweerden dat Trump de nationale veiligheid in gevaar bracht, achteraf gezien enigszins belachelijk.

Als de FBI wist dat Trump dergelijk materiaal in zijn bezit had, of hem kon beschuldigen van het in gevaar brengen van de nationale veiligheid, dan hadden ze dat ter plaatse gedaan tijdens het bezoek aan Mar-a-Lago op 3 juni. Op zijn minst had de FBI in de dagen direct na het bezoek kunnen reageren met een huiszoekingsbevel. In plaats daarvan gingen er verscheidene maanden voorbij voordat de DOJ en de FBI besloten een inval te doen op Mar-a-Lago.

Zoals we zullen zien, waren er een aantal belangrijke gebeurtenissen die volgden op het bezoek van de FBI op 3 juni.

De eerste van deze gebeurtenissen vond plaats op 21 juni, toen Trump een gewijzigde RICO aanklacht indiende tegen Clinton en een groot aantal andere DNC-gerelateerde personen die betrokken waren bij de Russiagate hoax.

De nieuwe aanklacht, die 193 pagina’s besloeg, was aanzienlijk uitgebreider en gedetailleerder dan de oorspronkelijke RICO-aanklacht van Trump van 24 maart, en bevatte meer gedaagden. Op dezelfde dag kondigde Kash Patel, een voormalige ambtenaar van de Trump-regering die hard heeft gewerkt om de vrijgegeven documenten van Trump vrij te krijgen, op een podcast aan dat hij officieel een vertegenwoordiger van Trump bij de Nationale Archieven was.

Patel zei dat het zijn bedoeling was om “elk document te identificeren dat ze hebben geblokkeerd om te worden gederubriceerd,” en verklaarde dat hij “volgende week zou beginnen met het naar buiten brengen van die informatie.”

De volgende dag, 22 juni, trok Magistraat Bruce Reinhart zich plotseling terug uit Trump’s rechtszaak tegen Clinton en Company. Slechts 44 dagen later, na zijn onverwachte terugtrekking uit Trump’s RICO-zaak tegen Clinton, tekende Reinhart persoonlijk het huiszoekingsbevel voor de inval in Mar-a-Lago.

Op 14 juli was er nog een verrassende ontwikkeling in de RICO-zaak van Trump tegen Clinton en Company. In een motie, ingediend door Juan Gonzalez, de openbare aanklager van het zuidelijke district van Florida, werd verzocht om “de Verenigde Staten als gedaagde in de plaats te stellen”. Met andere woorden, de DOJ wilde “zichzelf als gedaagde in de plaats stellen van James Comey, Andrew McCabe, Peter Strzok, Lisa Page, en Kevin Clinesmith.”

De motie beweerde dat Trump’s RICO claims “gebaseerd waren op gedrag binnen de reikwijdte van het dienstverband van deze voormalige FBI medewerkers bij de overheid,” en verklaarde dat “de Verenigde Staten de enige en exclusieve gedaagde is voor deze claims.” De motie vroeg ook dat als de vervanging werd aanvaard, “het Hof de Verenigde Staten zou schrappen als beschuldigde wegens gebrek aan jurisdictie over het onderwerp”.

De motie merkte op dat aangezien Trump zijn administratieve rechtsmiddelen niet had uitgeput, het Hof geen subject matter jurisdictie had en daarom de zaak zou moeten verwerpen na de Verenigde Staten als gedaagde te hebben vervangen. De DOJ was aan het manoeuvreren om zichzelf in Trump’s RICO zaak te plaatsen en vervolgens Trump’s zaak te laten seponeren. Deze tactiek was succesvol, althans gedeeltelijk.

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heft zijn vuist op terwijl hij naar een voertuig loopt buiten de Trump Tower in New York City op 10 aug. 2022. (Stringer/AFP via Getty Images)

Op 22 juli stond procesrechter Donald Middlebrooks de motie tot substitutie toe, waarbij Comey, McCabe, Strzok, Page en Clinesmith werden vervangen door de Verenigde Staten als gedaagde.

Middlebrooks beriep zich op de Westfall Act, die “federale werknemers absolute immuniteit verleent tegen vorderingen wegens onrechtmatige daden die voortvloeien uit handelingen die zij stellen in het kader van hun officiële taken”. Hij stelde de uitspraak over de verwerping uit en merkte op dat Trump het recht had om te “procederen over de vraag of de werknemers handelden binnen de reikwijdte van hun dienstverband toen het gewraakte gedrag zich voordeed”.

Het Ministerie van Justitie had zich met succes gemengd in de RICO-aanklacht tegen Trump en bracht daarmee al het juridische gewicht en de vuurkracht van de Amerikaanse regering met zich mee. Het is vermeldenswaard dat de informatie die eerder door Trump is vrijgegeven, direct relevant is voor zijn aanklacht. Ondertussen is het Ministerie van Justitie, dat de vrijgave ervan heeft tegengehouden, nu in de officiële juridische positie om de vrijgave ervan in de rechtszaal te bestrijden.

Te midden van deze manoeuvres van het DOJ stuurde Grassley op 18 juli een tweede brief naar Wray en Garland. Grassley vertelde beide mannen dat beschuldigingen van een aantal “zeer geloofwaardige klokkenluiders” hebben geleid tot “fundamentele vragen over de vraag of het ministerie van Justitie en de FBI hun gecombineerde missie van wetshandhaving naar behoren vervullen met onpartijdigheid en zonder fraude, misbruik en grove mismanagement.”

Een week later, op 25 juli, gaf Grassley een verklaring uit met brieven aan Wray en Garland, waarin stond dat informatie die Grassley had ontvangen “betrekking heeft op zorgen over de ontvangst en het gebruik door de FBI van informatie die schadelijk was voor Hunter Biden, en de onjuiste afschildering door de FBI van verworven bewijsmateriaal als desinformatie,” verwijzend naar de zoon van president Joe Biden. Grassley zei dat “als deze beschuldigingen waar en accuraat zijn, het Ministerie van Justitie en de FBI tot in hun diepste binnenste gecorrumpeerd zijn”.

Beveiligingsagenten bewaken de ingang van het Paul G. Rogers Federal Building and Courthouse terwijl de rechtbank een hoorzitting houdt om te bepalen of de beëdigde verklaring die de FBI gebruikte als rechtvaardiging voor de huiszoeking op Trumps landgoed Mar-a-Lago moet worden vrijgegeven, in West Palm Beach, Fla., op 18 aug. 2022. (Chandan Khanna/AFP via Getty Images)

Kort daarna, op 4 augustus, diende Trump een bezwaarschrift in tegen de uitspraak van Middlebrooks om de Verenigde Staten – met andere woorden, de DOJ – in de plaats te stellen van Comey, McCabe, Strzok, Page, en Clinesmith. Trump diende ook een bezwaarschrift in tegen Clinton’s eerdere motie om de hele RICO klacht tegen haar en haar medegedaagden te verwerpen, waaronder de DNC, en bekende namen zoals advocaten Marc Elias en Michael Sussmann, Rep. Adam Schiff (D-Calif.), voormalig journalist Glenn Simpson, voormalig DOJ ambtenaar Bruce Ohr, en zijn vrouw, Nellie Ohr.

De volgende dag, 5 augustus, ondertekende Reinhart het huiszoekingsbevel van de FBI voor het landgoed van Trump in Mar-a-Lago. Garland verklaarde later in zijn persconferentie dat hij “persoonlijk had ingestemd met het besluit om een huiszoekingsbevel aan te vragen”. Drie dagen later, op 8 augustus, werd er een inval gedaan in de woning van Trump op Mar-a-Lago.

We weten dat het huiszoekingsbevel niet “gericht” was, zoals Garland had verklaard. In feite was het zeer breed en omvatte alle presidentiële documenten van de gehele ambtstermijn van Trump.

Het is ook de moeite waard te herhalen dat het DOJ na het bezoek op 3 juni wist welke documenten Trump in zijn bezit had. Het DOJ wist ook alles wat er in de map zat die Trump had laten declassificeren, aangezien Trump de map naar het departement had gestuurd om te laten declassificeren.

Als het ministerie van Justitie bewijs had van specifieke misdrijven, zou het niet zo’n breed en vaag bevel hebben gebruikt. Het was een gerichte ‘vis-expeditie’ – bedoeld om alle informatie in verband met de Russiagate hoax te verzamelen – precies op het moment dat het DOJ zijn acties in het kader van de Russiagate hoax voor de rechter verdedigt tegen de RICO-zaak van Trump.

Op 17 augustus stuurde Grassley een vierde brief aan Wray, waarin hij stelt dat “een diepgewortelde politieke infectie zich heeft verspreid in de onderzoeksactiviteiten naar voormalig president Trump en Hunter Biden.” Tot op heden is de FBI niet ingegaan op de door Grassley geuite zorgen en heeft de FBI de door hem gevraagde dossiers niet voorgelegd.

Gepubliceerd door The Epoch Times (19 augustus 2022): Spygate Docs and Trump’s RICO Lawsuit: Exploring the Real Reasons Behind FBI Raid

Memo onthult: begin 2020 achtte US State Department labo lek als oorsprong van COVID-19

Nieuws Analyse

Een onlangs vrijgegeven memo van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken onthult dat regeringsfunctionarissen al vroeg wisten dat de COVID-pandemie waarschijnlijk afkomstig was uit een lab in Wuhan, China.

In die memo, gedateerd april 2020, staat dat van de vijf mogelijke oorsprongen voor COVID, een lek in een lab verreweg het meest waarschijnlijk was. De memo suggereert ook dat er alternatieve theorieën waren ingevoerd om te voorkomen dat een lablek zou worden onderzocht. De memo, die zich bijna volledig richt op de waarschijnlijkheid van een lablek, bevat een grote hoeveelheid informatie die nog niet publiekelijk bekend was op het moment dat hij werd geschreven.

Hoewel een lek in het lab nu algemeen wordt aanvaard als een waarschijnlijke oorsprong van het virus, werd ten tijde van het schrijven van de memo een gezamenlijke poging ondernomen om die mogelijkheid in diskrediet te brengen. Het roept ook de vraag op wat de leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken, inclusief toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, wist en waarom de informatie voor het publiek werd achtergehouden.

Volgens de onlangs vrijgegeven memo wist het ministerie van Buitenlandse Zaken vanaf april 2020 dat de centrale kwestie te maken had met een obsessief verzamelen en testen van een enorme hoeveelheid virusdragende vleermuizen door het Wuhan Institute of Virology en China’s Center for Disease Control and Prevention (CDC) in Wuhan.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken merkte op dat bij laboratoriumonderzoek van de vroegst bekende patiënt in het centrale ziekenhuis van Wuhan in december 2019 werd vastgesteld dat het virus een “vleermuis SARS-achtig Coronavirus” was. Op het moment dat deze patiënt werd getest, had de Chinese Communistische Partij (CCP) nog niet bekend gemaakt dat er überhaupt een probleem was.

Toen ze eindelijk erkenden dat er een uitbraak was, gaven ze in eerste instantie longontsteking de schuld. Pas eind januari begon de CCP eindelijk toe te geven dat COVID-19 werd veroorzaakt door een nieuw virus dat tussen mensen werd overgedragen.

Tegen die tijd was het virus al over de hele wereld uitgezaaid en was elke kans op onderdrukking verkeken. Het was in diezelfde periode dat de directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Dr. Anthony Fauci, op de hoogte werd gebracht van de waarschijnlijke oorsprong van het virus, nadat hij van een groep wetenschappers die hij financierde te horen had gekregen dat er een grote waarschijnlijkheid was dat het virus was gemanipuleerd.

Hoewel al sinds juni 2021 bekend is dat Fauci en de NIH zijn kennis over de herkomst van het virus hebben verdoezeld, was het vroege inzicht van het ministerie van Buitenlandse Zaken in deze zaken pas eind maart 2022 volledig bekend, toen de transparantiegroep U.S. Right to Know de beschikking kreeg over de memo van april 2020.

Twee laboratoria

De memo, getiteld “An Analysis of Circumstantial Evidence for Wuhan Labs as the Source of the Coronavirus,” telt vijf pagina’s en is geschreven in militaire BLUF-stijl, wat betekent “bottom line up front.”

De memo begint met de verklaring dat een van de twee laboratoria in Wuhan de waarschijnlijke bron is van de COVID-uitbraak. De twee laboratoria die door het ministerie van Buitenlandse Zaken worden genoemd zijn het Wuhan CDC-laboratorium in het centrum van Wuhan en het Wuhan Institute of Virology, waar Shi Zhengli gevaarlijke “gain-of-function”-experimenten op vleermuisvirussen heeft uitgevoerd.

De aandacht van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het laboratorium van het CDC van Wuhan als mogelijke bron is bijzonder significant, aangezien die faciliteit zich op slechts een paar honderd meter van de Huanan Seafood Market bevindt, waar een reeds besmette klant in december 2019 een superspreider-gebeurtenis kan hebben veroorzaakt.

Opmerkelijk is dat de hoofdonderzoeker van de Wereldgezondheidsorganisatie naar de oorsprong van het virus, Peter Ben Embarek, privé aan een Deense tv-ploeg vertelde dat hij vermoedde dat het laboratorium van het CDC in Wuhan de oorsprong van de pandemie was. Embarek, die in zijn openbaar verslag een natuurlijke oorsprong van het virus propageerde, merkte privé op dat het CDC-laboratorium begin december op mysterieuze wijze naar zijn nieuwe locatie in het centrum was verhuisd en dat een dergelijke verhuizing de kans op een lek van het lab vergroot kan hebben.

Het andere laboratorium dat door het Ministerie van Buitenlandse Zaken is aangewezen als de waarschijnlijke bron van de pandemie is het Wuhan Institute of Virology, dat de afgelopen twee jaar in het middelpunt van de belangstelling heeft gestaan.

In de memo wordt opgemerkt dat het Wuhan-instituut, dat verreweg de meest logische plaats is om de oorsprong van het virus te onderzoeken, door de CCP volledig is afgesloten voor onderzoek van buitenaf. In het memo wordt ook opgemerkt dat op 1 januari 2020 een spreekverbod voor beide laboratoria in Wuhan is uitgevaardigd, en dat een generaal-majoor van het Volksbevrijdingsleger sinds begin januari 2020 de controle heeft overgenomen over het Wuhan Instituut voor Virologie.

In het memo van het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd nadrukkelijk gesteld dat “alle andere voorgestelde theorieën waarschijnlijk een afleidingsmanoeuvre zijn om onderzoek naar Wuhan CDC en Wuhan Institute of Virology te voorkomen”.

Het dient onderstreept te worden dat de memo werd geschreven in april 2020.

Dat komt omdat het afleidingsargument van het ministerie van Buitenlandse Zaken een afspiegeling is van de acties van Fauci en het toenmalige hoofd van het National Institutes of Health (NIH), Dr. Francis Collins, die – op hetzelfde moment dat deze memo werd geschreven – actief bezig waren met het onderdrukken en censureren van elke publieke discussie over het scenario van het lablek. Toen Fox News in april 2020 met een verhaal kwam waarin werd gesuggereerd dat het virus uit een lab in Wuhan kwam, nam Collins onmiddellijk contact op met Fauci om te onderzoeken hoe de twee mannen “deze zeer destructieve samenzwering de kop in konden drukken”.

Collins had Fauci en zijn groep wetenschappers eerder verteld dat “wetenschap en internationale harmonie” geschaad zouden kunnen worden als de theorie van het lablek ingang zou vinden. Collins’s richtlijn leidde ertoe dat Fauci’s groep twee artikelen publiceerde die de lablektheorie categorisch verwierpen, één in het medische tijdschrift de Lancet en de andere in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Deze twee artikelen zouden de hoeksteen worden van gecombineerde inspanningen van Fauci’s wetenschappers, de media, Big Tech, en de Amerikaanse regering om elke discussie over een lablek te onderdrukken, terwijl tegelijkertijd de natuurlijke oorsprongstheorie werd gepromoot.

De memo van het Ministerie van Buitenlandse Zaken somt ook veel feiten op die het publiek slechts mondjesmaat te weten is gekomen in de afgelopen twee jaar. Veel van deze details hebben we eerder in onze show behandeld, waaronder het feit dat het CDC in Wuhan een residente “Batman” had – Tian Junhua – die opschepte over het feit dat hij persoonlijk meer dan 10.000 virusdragende vleermuizen als laboratoriummonsters uit Chinese grotten had verzameld.

Tian stond ook algemeen bekend om zijn roekeloosheid en onzorgvuldigheid tijdens het verzamelen.

Met betrekking tot het Wuhan Institute of Virology werd in het memo van het Ministerie van Buitenlandse Zaken opgemerkt dat de directeur van het laboratorium, Shi Zhengli, aan “gain-of-function engineering” van vleermuisvirussen had gedaan om ze gemakkelijker overdraagbaar te maken op mensen. Zoals wij nu weten, is het hoofdkenmerk voor het COVID-19 virus, zijn furinesplitsingsplaats, hetgeen het virus bijzonder overdraagbaar maakt op de mens. Hoewel in natuurlijk voorkomende SARS-coronavirussen nooit een furinesplitsingsplaats is waargenomen, maakte Shi deel uit van een onderzoeksvoorstel uit 2018 dat erop gericht was precies zo’n kenmerk in coronavirussen in te bouwen.

De memo van het ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt ook de slechte veiligheidsnormen in het Wuhan-instituut, een feit dat gemakkelijk zou kunnen leiden tot een onbedoeld lek van het dodelijke virus naar de buitenbevolking. Interessant is dat in de memo ook vraagtekens worden geplaatst bij de verdwijning van laboratoriummedewerker Huang Yanling, wiens biografie, profiel en foto kort na de uitbraak van de website van het instituut werden verwijderd. Tot op de dag van vandaag zijn Huangs verblijfplaats en welzijn onbekend.

Tenslotte wordt in de memo uitvoerig ingegaan op een Chinese arts wiens online-naam Wu Xiaohua is. Wu beweerde dat Shi Zhengli voor God speelde door coronavirussen te creëren met het specifieke doel ze beter overdraagbaar te maken op mensen. Wu beweerde ook dat Shi intermediaire dieren in haar lab gebruikte en dat het beheer van de dodelijke virussen in haar lab verschrikkelijk slecht en nalatig was.

In het memo van het ministerie van Buitenlandse Zaken werden de beweringen van Wu geloofwaardig bevonden en die beoordeling blijft overeind, gezien de informatie die in de tussenliggende twee jaar openbaar is gemaakt. We weten nu dat Shi een actief plan had om splitsingsplaatsen voor furine in vleermuisvirussen in te bouwen, we weten dat zij gebruik heeft gemaakt van gehumaniseerde muizen om te testen hoe haar viruscreaties mensen zouden beïnvloeden, en we weten dat haar laboratorium herhaaldelijk is geciteerd vanwege zijn slechte staat van dienst op het gebied van veiligheid.

De meest opvallende uitkomst van het memo is dat het zich bijna volledig richt op het scenario van een lek in een lab, waaruit blijkt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken er in april 2020 vrijwel zeker van was dat het virus afkomstig was uit een lab. Wat volstrekt onduidelijk blijft, is waarom noch het ministerie van Buitenlandse Zaken, noch minister Pompeo deze informatie vrijgaven zodra ze die hadden.

Was het memo bijna twee jaar geleden openbaar gemaakt toen het werd geschreven, dan zou de gang van zaken heel anders zijn geweest. Als bekend was geweest dat het virus uit een laboratorium kwam, was de aandacht van het publiek weer op scherp komen te staan en had gerichter naar remedies kunnen worden gezocht.

Ook zouden er meer gecoördineerde inspanningen zijn geweest om toekomstige lekken te voorkomen. In plaats van het publiek op het verkeerde been te zetten in de richting van een natuurlijke oorsprong, zouden Fauci en het NIH zijn ontmaskerd voor hun rol in de financiering van het werk in het Wuhan-instituut.

Het belangrijkste is dat de Chinese Communistische Partij onder grotere internationale druk zou zijn komen te staan voor haar rol bij het onderdrukken van informatie over de uitbraak. De memo zou ook een impact kunnen hebben gehad op de presidentsverkiezingen van 2020, aangezien de kiezers Donald Trump veel beter in staat achtten om het op te nemen tegen de CCP dan Joe Biden.

Hoewel we niet met zekerheid weten waarom de memo werd verzwegen, was de enige persoon die een grondwettelijke rol had om te beslissen of het onderdrukken van een lablek het beleid van de Amerikaanse regering moest zijn, president Trump. Hoewel het mogelijk is dat Trump besloot dat het beter was om de feiten te verzwijgen, is het veel waarschijnlijker dat de president, net als wij allemaal, in het ongewisse werd gelaten.

Durham spionagedossier van Trump’s Witte Huis: implicaties voor nationale veiligheid

Nieuws Analyse

Een nieuw dossier van speciaal raadsman John Durham heeft grote bezorgdheid gewekt over de nationale veiligheid in verband met de toegang tot het internetverkeer van het Witte Huis.

Het dossier, dat laat op de avond van 11 februari werd ingediend in verband met de aanklacht tegen Michael Sussmann, een voormalig advocaat van Hillary Clinton’s campagne van 2016, onthult dat Rodney Joffe, een IT directeur die met Sussmann samenwerkte, toegang had tot het DNS-internetverkeer van het Executive Office of the President of the United States (EOP), van Trump Tower, en van het Central Park West-appartementsgebouw van Donald Trump.

Uit het dossier blijkt ook dat Joffe, een particulier die in het verleden betrokken is geweest bij postzwendel, ten minste sinds 2014 toegang had tot het DNS-internetverkeer van het Witte Huis.

Joffe kreeg deze toegang toen zijn bedrijf, Neustar, door de overheid werd ingehuurd om “toegang te krijgen tot en het beheren van speciale servers voor het EOP als onderdeel van een gevoelige regeling waarbij het DNS-resolutieservices leverde” aan het Executive Office of the President.

Durham geeft niet aan of de toegang van Joffe tot het President’s Office misbruikt werd tussen 2014 en 2016 toen Barack Obama president was. Durham beweert echter dat toen Trump president werd, Joffe “en zijn medewerkers deze regeling hebben uitgebuit door het DNS-verkeer van het EOP uit te spitten“ om “denigrerende informatie over Donald Trump” te verzamelen.

De Trump Tower in New York City, op 10 dec. 2018. (Spencer Platt/Getty Images)

DNS functioneert als een telefoonboek van het Internet. Door het DNS internetverkeer te monitoren, zou Joffe toegang hebben gehad tot informatie over welke websites werden bezocht vanuit het Witte Huis. Maar volgens Durham behoorden de DNS-gegevens “tot de internetgegevens” die door Joffe werden gedolven en geëxploiteerd, wat suggereert dat Joffe toegang had tot aanvullende gegevens over de internetactiviteiten van Trump.

In het dossier van Durham staat dat Joffe een kleine groep universitaire onderzoekers de opdracht heeft gegeven internetgegevens te ontginnen om “een gevolgtrekking” en “een verhaal” op te stellen dat Trump met Rusland in verband brengt. Durham zegt dat Joffe daarmee “bepaalde VIP’s een plezier wilde doen.” Volgens Durham identificeerde Joffe deze VIP’s als personen bij Sussmann’s advocatenkantoor, Perkins Coie, en de Clinton campagne.

Hoewel in Durhams laatste dossier niet wordt vermeld of Joffe rechtstreeks werd betaald voor het bespioneren van Trumps internetactiviteiten, stond in een eerder dossier van Durham dat Joffe niet alleen “bepaalde VIP’s” een plezier wilde doen, maar ook beweerde dat Joffe een hoge functie in een Clinton-administratie was aangeboden. In een eerder dossier van Durham werd opgemerkt dat Joffe ook het internetverkeer van een onbekende werknemer van het kantoor van de inspecteur-generaal van het ministerie van Justitie in de gaten hield.

John Durham (L) wordt beëdigd als de U.S. Attorney for the District of Connecticut door Chief U.S. District Judge Janet C. Hall in New Haven, Conn., op 22 feb. 2018. (Met dank aan het U.S. Attorney’s Office for the District of Connecticut)

In een reactie op de aanklacht van Durham vertelde een woordvoerder van Joffe aan de media: “In tegenstelling tot de aantijgingen in deze recente aanklacht, is de heer Joffe een apolitieke internetbeveiligingsdeskundige met tientallen jaren dienst aan de Amerikaanse regering die nooit voor een politieke partij heeft gewerkt, en die legaal toegang verschafte tot DNS-gegevens die waren verkregen van een particuliere klant die afzonderlijk DNS-diensten verleende aan het Executive Office of the President (EOP).”

Het is opmerkelijk dat — ondanks de nieuwe informatie over Joffe — de laatste aanvraag van Durham nominaal betrekking heeft op een potentieel belangenconflict voor de huidige raadsman van Sussmann, Latham and Watkins. Latham heeft eerder andere partijen vertegenwoordigd die in het onderzoek van Durham zijn betrokken en wier belangen strijdig kunnen zijn met die van Sussmann. Daarnaast vertegenwoordigde Latham ook Perkins Coie “in verband met gebeurtenissen die waarschijnlijk relevant zullen zijn tijdens het proces,” en werd hij door Durham genoemd als iemand die “professionele en/of persoonlijke relaties onderhield met personen die getuigen zouden kunnen zijn.”

Durham vraagt om een formele verklaring van afstand door Sussmann, waardoor hij een veroordeling niet kan aanvechten op grond van het feit dat hij een conflicterende raadsman heeft gehad. Hoewel het aanvragen van een verklaring van afstand niet ongewoon is (Durham heeft ook een verklaring van afstand aangevraagd voor Igor Danchenko, de bron van Christopher Steele die in november 2021 door Durham werd aangeklaagd), heeft Durham in feite het publiek op de hoogte gebracht van de voortgang van zijn onderzoek.

Rol van Biden Nationaal Veiligheidsadviseur Jake Sullivan

Durham heeft geïmpliceerd dat de inspanningen van Sussmann en Joffe’s team waarschijnlijk ergens in april 2016 zijn begonnen. In de oorspronkelijke aanklacht tegen Sussmann wordt specifiek opgemerkt dat er al gegevens waren samengevoegd van “op of rond 4 mei 2016, tot en met op of rond 29 juli 2016.”

Maar er kan ook sprake zijn geweest van eerdere coördinatie waarbij mogelijk leden van de Clinton-campagne betrokken waren in de aanloop naar de inspanningen om gegevens te verzamelen. Op 26 februari 2016 werd Jennifer Palmieri, communicatiedirecteur voor de Clinton-campagne, in een e-mail door voormalig Bill Clinton-adviseur Joel Johnson gevraagd: “Wie had de leiding over het Trump swift boat-project?” — een verwijzing naar lastercampagnes die tegen politieke tegenstanders werden opgezet.

De nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, Jake Sullivan, spreekt tijdens de dagelijkse persbriefing in het Witte Huis op 23 aug. 2021. (Drew Angerer/Getty Images)

Die vroege uitwisseling is des te opmerkelijker omdat Palmieri’s naam voorkomt in Durham’s aanklacht tegen Sussmann. De verwijzing wordt gemaakt in verband met een e-mail uitwisseling over de beschuldigingen van een geheim communicatiekanaal tussen de Trump Organisatie en Rusland’s Alfa Bank. Bij die e-mailwisseling waren voormalig Perkins Coie-advocaat Marc Elias en drie functionarissen van de Clinton-campagne betrokken: communicatiedirecteur Palmieri, Clinton-campagnemanager Robbie Mook, en Jake Sullivan, die destijds de senior adviseur buitenlands beleid van de Clinton-campagne was. Sullivan is nu de nationale veiligheidsadviseur van president Joe Biden.

De e-mailwisseling over de nu ontkrachte Alfa Bank beschuldigingen vond plaats op 15 sep. 2016, slechts vier dagen voordat Sussmann de Alfa informatie naar de FBI bracht. Sussmann wordt ten laste gelegd dat hij een verkeerde voorstelling heeft gegeven van wie zijn cliënt was toen hij de valse Alfa beschuldigingen naar de FBI bracht.

Bij ondervraging door de House Intelligence Committee op 21 dec. 2017 impliceerde Sullivan dat hij geen directe kennis had van deze zaken en vertelde hij de onderzoekers van het Huis dat Elias ons “af en toe updates zou geven over het oppositieonderzoek dat ze uitvoerden.” Sullivan getuigde dat hij “niet wist wat de aard van die inspanning was” of “wie het financierde.” Hij bagatelliseerde ook specifieke inzichten van Elias en vertelde de onderzoekers dat de informatie die Elias gaf “meestal stukjes informatie waren die ik ook van verslaggevers had gehoord”.

Ondanks deze beweringen heeft Sullivan een belangrijke rol gespeeld bij het verspreiden van informatie over de beschuldigingen aangaande de Alfa Bank, een feit dat ongetwijfeld niet aan Durham’s aandacht is ontsnapt.

Alfa Bank zou nationale aandacht krijgen op 31 oktober 2016, toen drie afzonderlijke artikelen werden gepubliceerd. Het meest geciteerde daarvan was een artikel in Slate van Franklin Foer dat veel van Sussmann’s beschuldigingen aan voormalig FBI-algemeen adviseur James Baker gedetailleerd beschreef. Foer was een van de journalisten met wie Sussmann contact had gehad in dezelfde periode dat hij met de FBI sprak.

Het FBI-logo buiten het hoofdkantoor in Washington, op 5 juli 2016. (Yuri Gripas/AFP/Getty Images)

Onmiddellijk na de publicatie van Foer’s artikel stuurde Hillary Clinton een tweet waarin ze verklaarde dat “computerwetenschappers blijkbaar een geheime server hebben ontdekt die de Trump Organisatie linkt aan een Russische bank”. De tweet van Clinton bevatte een verklaring van Jake Sullivan die beweerde: “Dit zou de meest directe link tot nu toe kunnen zijn tussen Donald Trump en Moskou.”

Zowel Sullivan als Palmieri namen de leiding in het briefen van de media over de Trump-Rusland collusie beschuldigingen in 2016. Palmieri schreef over hun inspanningen in maart 2017 en merkte op dat zij en Sullivan “op een missie waren om de pers te laten focussen op … het vooruitzicht dat Rusland niet alleen de e-mails van het Democratisch Nationaal Comité had gehackt en gestolen, maar dat het dit had gedaan om Donald Trump te helpen en Hillary Clinton te schaden.”

CIA gaf vroege waarschuwingen over Clinton-plot om Trump te belasteren

Sullivans rol als belangrijke promotor van de valse Alfa Bank beschuldigingen is des te opmerkelijker in het licht van een vrijgegeven CIA memo die in september 2016 naar voormalig FBI-directeur James Comey en toenmalig adjunct-assistent-directeur van contraspionage Peter Strzok werd gestuurd.

Die memo beschreef het onderscheppen van informatie dat Hillary Clinton “een plan betreffende de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump en Russische hackers die de Amerikaanse verkiezingen hinderen als middel om het publiek af te leiden van haar gebruik van een privé-e-mailserver” zou hebben goedgekeurd.

Een man kruist het logo van de Central Intelligence Agency in de lobby van het hoofdkwartier van de dienst in Langley, Va., op 14 aug. 2008. AFP FOTO/SAUL LOEB (SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

De inhoud van de memo werd ondersteund door de vrijgave van handgeschreven notities die toenmalig CIA-directeur John Brennan maakte tijdens een vergadering op 28 juli 2016 met toenmalig president Barack Obama. Uit de aantekeningen blijkt dat Brennan inlichtingen deelde met Obama dat Clinton had ingestemd met “een voorstel van één van haar adviseurs op het gebied van buitenlands beleid om Donald Trump zwart te maken door een schandaal aan te wakkeren waarin inmenging van de Russische veiligheidsdienst werd beweerd.” Comey schijnt bij de briefing aanwezig te zijn geweest.

De CIA-memo en Brennans briefing aan Obama over beweringen over Clintons plan om zich te beroepen op mogelijke Russische inmenging zijn des te significanter omdat Brennan iets meer dan een maand later zou beginnen met het opstellen van de Intelligence Community Assessment (ICA) waarin werd beweerd dat Rusland zich bemoeide met de verkiezingen van 2016. Brennan’s beoordeling, gepubliceerd in januari 2017, zou een hoeksteen worden van de valse beschuldiging dat Trump met Rusland zou hebben samengespannen.

Durham’s aanklacht tegen Sussmann, samen met zijn daaropvolgende rechtbankdossiers, bevestigen nu dat de inlichtingen die Brennan met Obama deelde correct waren — er was een plan om Trump zwart te maken en dat plan werd uitgevoerd door Clinton-medestanders zoals Sussmann en Joffe. En de beschrijving van de CIA van Clintons “adviseur buitenlands beleid” lijkt overeen te komen met de werktitel van Sullivan in die tijd.

De timing van Brennan’s briefing is veelzeggend: deze kwam slechts drie dagen voor de FBI officieel haar Crossfire Hurricane onderzoek naar de vermeende banden tussen de Trump campagne en Rusland opende. Dit roept ook vragen op over waarom de Clinton campagne niet door de FBI is onderzocht.

In de aanklacht van Durham staat ook dat Sussmann de beschuldigingen tegen Alfa Bank, samen met “aanvullende beschuldigingen” die voortkwamen uit Joffe’s surveillance van Trump’s internetactiviteiten in het Witte Huis, op 9 februari 2017 naar de CIA heeft gebracht. Die vergadering, waarbij verschillende medewerkers van het agentschap betrokken lijken te zijn geweest, is des te opmerkelijker gezien de memo van de CIA aan de FBI over beschuldigingen dat Clinton het plan om Trump te belasteren had goedgekeurd.

Voormalig CIA-directeur John Brennan arriveert bij een hoorzitting met gesloten deuren voor de Senate Intelligence Committee in Washington op 16 mei 2018. (Alex Wong/Getty Images)

Het lijkt er niet op dat de CIA een eigen onderzoek heeft ingesteld of de FBI ertoe heeft aangezet dit te doen in de nasleep van de ontmoeting met Sussmann. Vreemd genoeg waren de beschuldigingen tegen Alfa Bank tegen die tijd openbaar en waren ze onderzocht door de FBI, die ze snel weerlegde. De “aanvullende aantijgingen” bestonden uit DNS lookups die naar verluidt “aantoonden dat Trump en/of zijn medewerkers gebruik maakten van zogenaamd zeldzame, draadloze telefoons van Russische makelij in de buurt van het Witte Huis en andere locaties”.

In feite, zoals Durham uitlegt, verzuimden Sussmann en Joffe te onthullen dat er miljoenen van dergelijke lookups van Amerikaanse internetadressen waren en dat het feit dat sommige daarvan in de buurt van het Witte Huis voorkwamen, niets betekende.

Gezien de eerdere afwijzing door de FBI van Sussmann’s Alfa Bank gegevens en de gemakkelijk te weerleggen Russische telefoon beschuldigingen, lijkt het verwonderlijk dat de CIA geen contact opnam met de FBI of een onderzoek instelde naar wie er achter de valse beschuldigingen zat — vooral omdat Sussmann binnen de kringen van de inlichtingengemeenschap bekend stond als iemand die banden had met de Clinton campagne.

Het feit dat de beschuldigingen van 9 februari informatie bevatten die afkomstig was van het DNS-verkeer van Trump’s Witte Huis, had de inlichtingendienst moeten waarschuwen dat de beschuldigingen afkomstig waren van Joffe. Deze zaak is bijzonder verontrustend. Als de FBI of de CIA wisten dat de gegevens van Joffe afkomstig waren, lijkt het even waarschijnlijk dat zij wisten op welke manier Joffe aan de gegevens is gekomen.

Joffe’s toegang tot zeer gevoelige gegevens genegeerd door FBI, CIA

In de jaren tachtig was Joffe, die oorspronkelijk uit Zuid-Afrika komt, betrokken bij een zwendel waarbij mensen in de Verenigde Staten per post bericht ontvingen dat ze een staande klok hadden “gewonnen”. Vervolgens werd hen gevraagd 70 dollar te betalen voor verzending en afhandeling. De toenmalige procureur-generaal van Iowa, Tom Miller, trof een schikking met Joffe, waarbij hij vaststelde dat ten minste 10.000 inwoners waren opgelicht. Miller zei dat de slachtoffers van de zwendel “slechts een goedkope, op batterijen werkende, geperst houten en plastic klok kochten tegen een overdreven prijs”.

Uit historische krantenknipsels blijkt dat de zwendel zich uitbreidde tot andere staten, waaronder Arizona, Missouri, New Mexico, Rhode Island en Tennessee.

Ondanks zijn uitstapjes in de postzwendel, richtte Joffe UltraDNS op, een internet directory services bedrijf dat uiteindelijk werd overgenomen door een ander IT bedrijf, Neustar, in 2006. Toen hij senior vice president en hoofd beveiliging bij Neustar was, zou Joffe zijn toegang tot privé-internetgegevens, waaronder gegevens van de EOP, hebben misbruikt.

Voormalig president Donald Trump spreekt tijdens een rally in Perry, Ga, op 25 sept. 2021. (Sean Rayford/Getty Images)

Hoewel niet bekend is hoe Joffe de veiligheidsmachtiging heeft kunnen verkrijgen die nodig was om zich toegang te verschaffen tot zeer gevoelige gegevens, waaronder informatie over de internetactiviteiten van de president, geeft het feit dat hij dit heeft kunnen doen aanleiding tot ernstige bezorgdheid over de nationale veiligheid. Volgens Durham gingen de gegevens verder dan DNS lookups en konden zij een willekeurig aantal gevoelige bestanden omvatten, waaronder persoonlijke medische of belastinggegevens.

Hoewel Durham beweert dat Joffe zijn toegang tot deze gevoelige gegevens heeft misbruikt om namens de Clinton-campagne denigrerende informatie over Trump te vinden, is niet te achterhalen wat hij nog meer met de informatie zou hebben gedaan. Naast degenen die verbonden zijn aan de Clinton-campagne, zou een willekeurig aantal buitenlandse tegenstanders of leden van de media heel graag zelf toegang tot de gegevens hebben gehad. Het feit dat de FBI en de CIA zich blijkbaar niet stoorden aan Joffe’s toegang en zijn pogingen om die toegang voor politieke doeleinden te gebruiken, is al even alarmerend.

Tijdens de ambtstermijn van voormalig FBI-directeur James Comey ontving Joffe de Director’s Award for Cybersecurity van de FBI voor 2013.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (14 februari 2022): Durham Filing Detailing Spying on Trump White House Raises National Security Implications

E-mails onthullen hoe invloedrijke artikelen tot stand kwamen die de theorie van de ‘natuurlijke oorsprong’ van COVID-19 poneerden

De twee belangrijkste artikelen waarin de theorie van de “natuurlijke oorsprong” van de uitbraak van COVID-19 wordt gepromoot, zijn afkomstig van wetenschappers die deel uitmaakten van een reactieteam van “deskundigen” dat door de National Academies of Sciences, Engineering, Medicine (NASEM) was ingeschakeld, in antwoord op een verzoek van een ambtenaar van het Witte Huis.

Deze invloedrijke artikelen werden uitvoerig gebruikt door media-organisaties om de theorie te promoten dat COVID-19 een natuurlijke oorsprong zou hebben, terwijl tegelijkertijd alternatieve theorieën – waaronder die van een mogelijk labo lek – werden afgedaan als samenzweringstheorieën.

De artikelen lijken deel uit te maken van een gecoördineerde inspanning die zijn oorsprong vindt in een teleconferentie op 1 februari 2020 georganiseerd door Dr. Anthony Fauci, directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), en Dr. Jeremy Farrar, directeur van de Britse Wellcome Trust, die plaatsvond nadat een groep gezondheidsambtenaren eind januari 2020 aan het werk gegaan was om te reageren op publieke berichtgeving over een mogelijk verband tussen COVID-19 en het Wuhan Institute of Virology in China.

Na de gesprekken tussen de ambtenaren werd de publieke discussie over de mogelijkheid dat een labo lek de bron was van de verspreiding van COVID-19 actief onderdrukt door sociale media platformen, gezondheidsambtenaren en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Het eerste artikel, meer bedoeld als een open brief aan het publiek, werd gepubliceerd op 19 februari 2020 en ondertekend door een aantal wetenschappers. Uit een e-mail van 6 februari 2020 (blz. 251) die U.S. Right to Know kon inzien na een verzoek om informatie, bleek dat EcoHealth-voorzitter Peter Daszak de brief had opgesteld waarin hij opriep tot “solidariteit met alle wetenschappers en gezondheidswerkers in China”.

Daszak’s organisatie heeft in het verleden $3.7 miljoen aan fondsen ontvangen van Fauci’s NIAID, waarvan tenminste $600.000 naar het Wuhan Instituut is gegaan.

Het P4 laboratorium op de campus van het Wuhan Instituut voor Virologie in Wuhan, provincie Hubei, China, op 13 mei 2020. (HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

In de brief van Daszak wordt opgemerkt dat “het transparant delen van gegevens over deze uitbraak nu wordt bedreigd door geruchten en verkeerde informatie over de oorsprong ervan.”

“We staan samen om samenzweringstheorieën die suggereren dat COVID-19 geen natuurlijke oorsprong heeft, krachtig te veroordelen”, staat in de brief die door 27 wetenschappers is ondertekend.

Het tweede artikel, “The Proximal Origin of SARS-CoV-2“, gepubliceerd op 17 mrt. 2020 in het tijdschrift Nature, richtte zich op de wetenschappelijke gemeenschap. Dit artikel werd geleid door “corresponding author” Kristian Andersen, die onlangs zijn hele Twitter-profiel heeft verwijderd, samen met vier andere onderzoekers.

Van de vijf wetenschappers die het artikel schreven, hadden er vier rechtstreeks deelgenomen aan de teleconferentie tussen Fauci- en Farrar – die in een e-mail van Farrar van 1 februari 2020 (blz. 3.197) werd omschreven als een “discussie … die in volstrekt vertrouwen werd gevoerd”.

De enige auteur die niet aanwezig was op de teleconferentie van 1 februari 2020 heeft sindsdien zijn standpunt herroepen.

NASEM: Aanvullende gegevens “nodig om de oorsprong en evolutie van het virus vast te stellen”

Net voordat Daszak het ontwerp van de Lancet-brief verspreidde, was er op 3 februari 2020 een bijeenkomst (blz. 116), georganiseerd door de National Academies of Sciences, Engineering, Medicine (NASEM), waar naar verluidt “functionarissen van de FBI, het Office of the Director of National Intelligence, samen met de NIH en het Department of Health and Human Services” bij aanwezig waren.

De inderhaast bijeengeroepen vergadering kwam er op dringend verzoek van Kelvin Droegemeier, directeur van het Office of Science and Technology Policy (OSTP) van het Witte Huis, die de NASEM vroeg om “te helpen de oorsprong van 2019-nCoV vast te stellen.”

De NASEM-vergadering kwam twee dagen na de teleconferentie van Fauci en Farrar. Interne e-mails van Fauci, vrijgegeven via verzoeken tot vrijgave van informatie, onthullen dat de teleconferentie werd ingegeven door de publicatie van een artikel in Science dat verwees naar een artikel van 9 november 2015 in Nature over “gain-of-function” experimenten die werden uitgevoerd in het Wuhan lab met behulp van “chimere virussen” bij muizen en die werden gefinancierd door Fauci’s organisatie.

De NASEM-bijeenkomst omvatte een presentatie van 10 minuten (blz. 116) van Fauci tijdens de bijeenkomst van een uur, en ook zowel Daszak als Andersen waren aanwezig.

NIAID-directeur Dr. Anthony Fauci luistert tijdens een Senate Appropriations Labor, Health and Human Services Subcommittee hoorzitting over de begrotingsramingen voor National Institute of Health en de staat van medisch onderzoek op Capitol Hill in Washington, op 26 mei 2021. (Sarah Silbiger/Pool/Getty Images)

De interne e-mails suggereren dat er een aanzienlijke interne discussie was na de formele vergadering – van zowel functionarissen bij NASEM als de deskundigen die door de organisatie waren ingeschakeld voor advies – over de officiële reactie op het verzoek van Droegemeier.

Andersen reageerde op de discussie van Daszak en de rest van de deskundigengroep per e-mail (blz. 125) op 4 februari 2020, en schreef “Ik vraag me af of we ons niet standvastiger moeten opstellen in de kwestie van de genetische manipulatie. De belangrijkste maffe theorieën die momenteel de ronde doen, gaan ervan uit dat dit virus op de een of andere manier met opzet is gemanipuleerd en dat is aantoonbaar niet het geval. Genetische manipulatie kan vele dingen betekenen en kan worden gedaan voor fundamenteel onderzoek of om onfrisse redenen, maar de gegevens tonen onomstotelijk aan dat geen van beide is gedaan”.

Andersen had Fauci echter enkele dagen voor de Fauci-Farrar-teleconferentie van 1 februari 2020 een e-mail gestuurd waarin hij opmerkte dat “men echt goed naar alle sequenties moet kijken om te zien dat sommige kenmerken (mogelijk) gemanipuleerd lijken”.

Het antwoord van de NASEM werd ook gevormd door Trevor Bedford, een computationeel bioloog die het volgende voorstelde: “1. Ik zou het hier niet hebben over bindingsplaatsen. Als je het bewijsmateriaal gaat wegen, is er voor beide scenario’s veel te overwegen. 2. Ik zou zeggen ‘geen bewijs van genetische manipulatie’, punt.”

De gebeurtenissen gingen snel. Op 4 februari 2020 schreef Andrew Pope van NASEM aan de deelnemers, waarin hij opmerkte: “De plannen zijn veranderd wat betreft ons product. In plaats van een ‘Based on Science’ web posting, ontwikkelen we nu een brief die ondertekend zal worden door de 3 voorzitters van onze 3 Academies.”

Na veel beraadslaging werd op 6 februari 2020 een antwoord van NASEM’s Marcia McNutt, John Anderson en Victor Dzau naar Droegemeier van het Witte Huis gestuurd, waarin werd opgemerkt dat de NASEM “vooraanstaande deskundigen had geraadpleegd … die konden helpen de oorsprong en evolutie van 2019-nCoV te verduidelijken.”

De brief bevatte het officiële advies van het NASEM-deskundigenpanel, dat “ons heeft meegedeeld dat aanvullende genomische sequentiegegevens van geografisch en temporeel gediversifieerde virusmonsters nodig zijn om de oorsprong en evolutie van het virus te bepalen”.

Concepten van Daszak en Andersen brieven worden verspreid

Een dag voor het officiële antwoord van de NASEM circuleerde Daszak echter al zijn brief waarin hij de oorsprong van het laboratorium afdeed als een samenzweringstheorie. En volgens Andersen’s co-auteur Robert Garry, circuleerde er ook reeds een concept van Andersen’s “The Proximal Origin of SARS-CoV-2” artikel voor Nature op het moment van NASEM’s antwoord.

Ralph Baric, een viroloog die samenwerkte met Wuhan Institute of Virology directeur Shi Zheng-Li aan “gain-of-function” experimenten, was opgenomen in vroege ontwerpen van Daszak’s brief. In een e-mail van 6 februari 2020 schreef Daszak dat er “geen noodzaak was voor jou om de ‘Verklaring’ te ondertekenen Ralph!!!”, waarop Baric antwoordde: “Ik denk ook dat dit een goede beslissing is. Anders ziet het er egoïstisch uit en verliezen we impact. Ralph”

Baric was de auteur van het Nature-artikel van 9 november 2015, dat de aanzet gaf tot de conferentie die Fauci en Farrar op 1 februari 2020 hielden.

Tijdens de verspreiding van zijn concepten, vertelde Daszak mensen (p. 273): “Ik heb hieronder een eerste lijst gemaakt. Suggereert u alstublieft namen van collega’s waarvan u denkt dat zij dit ook zouden willen ondersteunen.”

Daszak sloot af (p. 274) met de volgende boodschap aan degenen die op de hoogte waren van het eerste ontwerp: “Merk op dat deze verklaring geen EcoHealth Alliance logo zal hebben en niet identificeerbaar zal zijn als afkomstig van een organisatie of persoon, het idee is om dit te publiceren als een gemeenschap die onze collega’s ondersteunt.”

Interessant is dat Daszak een dag eerder, toen hij voor het eerst begon met het rondsturen van zijn ontwerp, verklaarde dat hij “deze verklaring niet zou moeten ondertekenen, zodat het enige afstand van ons heeft en daardoor niet op een contraproductieve manier werkt.” Daszak vervolgde: “We zullen het dan naar buiten brengen op een manier die het niet koppelt aan onze samenwerking, zodat we zoveel mogelijk een onafhankelijke stem laten weerklinken.”

Het is niet duidelijk waarom Daszak van gedachten veranderde en uiteindelijk toch de brief ondertekende.

Het Lancet artikel van 19 februari was ondertekend door 27 wetenschappers van over de hele wereld. Hoewel slechts twee ondertekenaars, Farrar en Christian Drosten, daadwerkelijk aanwezig waren op de teleconferentie van 1 februari, waren ten minste vijf van hen direct verbonden aan EcoHealth Alliance. Daarnaast waren er twee partners van EcoHealth. Deze banden werden niet vermeld in de Lancet brief. In plaats daarvan verklaarden de auteurs specifiek dat zij geen concurrerende belangen hadden.

Bovendien werkten vijf van de ondertekenaars met of voor de Wellcome Trust onder leiding van Jeremy Farrar.

Sommige ondertekenaars die niets te maken hebben met de teleconferentie van 1 februari of met EcoHealth zijn onlangs van mening veranderd over de oorsprong van het virus. Stanley Perlman zegt nu dat de theorie van het labo lek “terug op tafel ligt“. En ondertekenaar Charles Calisher beweert dat het “overdreven” was om het labo lek een samenzweringstheorie te noemen.

Een andere ondertekenaar, Peter Palese, eist nu een behoorlijk onderzoek. Met name professor Bernard Roizman van de Universiteit van Chicago heeft verklaard dat het virus door “slordigheid” uit het lab is gekomen, en beweert dat het personeel van het Wuhan lab “niet kan toegeven dat ze zoiets stoms hebben gedaan”.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (8 juni 2021): Emails Reveal How Influential Articles That Established COVID-19 Natural Origins Theory Were Formed