Wednesday, 17 Jul 2024

Voorwaarden

Ieder gebruik en/of bezoek van deze website is onderworpen aan de volgende Gebruiksvoorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden van toepassing sedert 15 juni 2021

Het loutere gebruik van deze website houdt in dat de gebruiker de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van deze website integraal en onherroepelijk aanvaardt.

VZW Epoch Times Belgium behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze voorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op deze website en zullen automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

Als u bepaalde persoonsgegevens meedeelt, garandeert U dat deze juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot deze website of andere websites van VZW Epoch Times Belgium.

Meer informatie over het beleid van VZW Epoch Times Belgium betreffende de verwerking van gegevens in verband met natuurlijke personen vindt u terug bij het ‘Privacy beleid’.

Beperking van de aansprakelijkheid

VZW Epoch Times Belgium streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie in zijn publicaties garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

VZW Epoch Times Belgium is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving over gebruikers of derden, noch is VZW Epoch Times Belgium verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

VZW Epoch Times Belgium is ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, enz.

De verantwoordelijkheid voor de artikels, de informatie en de foto’s berust bij de auteur van het artikel, de informatieverstrekker of de fotograaf.

Links naar andere websites

Voor informatie die, bij wijze van dienstverlening aan de gebruiker, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan VZW Epoch Times Belgium op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites of applicaties zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, enz.

Schade

VZW Epoch Times Belgium is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker door gebruik van deze website. VZW Epoch Times Belgium is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via deze website.

Beschikbaarheid van deze website

VZW Epoch Times Belgium stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van deze website maar kan niet garanderen dat deze website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. VZW Epoch Times Belgium behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot deze website te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen behoudens andersluidende contractuele afspraken. VZW Epoch Times Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering noch kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere compensatie, tenzij in geval van opzettelijke fouten van VZW Epoch Times Belgium.

COPYRIGHT – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van deze website zijn auteursrechtelijk beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook anders beschermd. De website zelf is eveneens auteursrechtelijk beschermd, en ook als databank zowel door de auteurswet als door de databankenwet beschermd.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan VZW Epoch Times Belgium.

Geen enkele van deze bestanddelen noch de op deze website aangeboden informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij VZW Epoch Times Belgium hiervoor voorafgaand en schriftelijk toelating heeft gegeven.

Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon draagt, behoudens andersluidende contractuele afspraken, door het versturen van teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data en andere naar deze website al zijn eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op voormelde werken over aan VZW Epoch Times Belgium en vrijwaart VZW Epoch Times Belgium voor alle eventuele vorderingen van derden in dat verband.

Websites kunnen vrij linken naar de pagina’s van deze website. De links vermelden telkens de naam van deze website. De gebruiker wordt steeds direct gelinkt naar deze website en dus zonder vertraging, zonder tussenstap en zonder dat de pagina’s in een frame van een andere website verschijnen. Voor gebruik van logo’s is vooraf de schriftelijke toestemming van VZW Epoch Times Belgium vereist.

Interactiviteit

VZW Epoch Times Belgium is niet verantwoordelijk voor de inhoud op weblogs die via deze website draaien. Chatten, reageren en berichten insturen gebeurt steeds op eigen risico. De chatsessies, reacties en de weblogs mogen niet, ook niet gedeeltelijk, worden verspreid door derden.

Door berichten of reacties in te sturen, geeft de indiener ook zijn toestemming om deze berichten ook te laten publiceren.

De redactie behoudt zich autonoom het recht voor om reacties te weren of te verwijderen indien ze geen bijdrage leveren aan het debat. Deze beslissing is de autonome bevoegdheid van de redactie die haar beslissing niet moet verantwoorden.

Volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld en dus uiteraard verboden op deze website:
• racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie of het promoten ervan;
• laster, eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen;
• schending van intellectuele of andere eigendommen. Het is verboden om de openbare orde op deze website te verstoren. Dit houdt in dat spamming, het sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina’s, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. vervolgd kunnen worden;
• hacken of poging tot hacken van deze website is absoluut verboden en wordt bestraft;
• openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortdiensten.

Indien een gebruiker van deze website van mening is dat bepaalde informatie op deze website wederrechtelijk of aanstootgevend is, wordt die gebruiker verzocht om contact op te nemen via de op deze website gepubliceerde contact informatie. In geval van onwettig gedrag van een gebruiker, kan het IP-adres van die gebruiker doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Wedstrijden

Wanneer VZW Epoch Times Belgium wedstrijden en commerciële aanbiedingen organiseert, zijn hierop deze gebruiksvoorwaarden, het Privacy beleid van VZW Epoch Times Belgium en de specifieke voorwaarden en het desbetreffende wedstrijdreglement van toepassing.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of niet afdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs.

Tenzij de voorwaarden van een product of dienst een andere bevoegdheid bepalen, is voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van deze website het Belgisch recht van toepassing.