Wednesday, 17 Jul 2024

Privacy beleid

Wie zijn wij

Epoch Times Belgium (‘wij’ of ‘ons’ of ‘onze’) verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring en in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Deze kennisgeving verschaft u de nodige informatie over uw rechten en plichten, en legt uit hoe, waarom en wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Dit Privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruik maakt van websites, mobiele of tablet apps, abonnementen, commentaren of andere diensten van ons (gezamenlijk de “Diensten”).

De maatschappelijke zetel van Epoch Times Belgium is gevestigd te Eeuwfeestlaan 38, 9840 De Pinte, België. Wij kunnen gecontacteerd worden via e-mail: privacy@epochtimes.eu.

Informatie die wij verzamelen

Wanneer u de Diensten gebruikt, bv. een abonnement of andere producten koopt, onze sites doorbladert, onze apps gebruikt, een enquête invult, enz., wordt uw persoonlijke informatie verzameld door Epoch Times Belgium.

Persoonlijke informatie is informatie die u identificeert als een individu of die betrekking heeft op een identificeerbaar individu.

Epoch Times Belgium gebruikt en verwerkt uw persoonlijke gegevens om te voldoen aan onze wettelijke, statutaire en contractuele verplichtingen en om u onze producten en diensten te kunnen leveren. Wij zullen nooit onnodige persoonlijke gegevens van u verzamelen en verwerken uw informatie op geen enkele manier, anders dan reeds vermeld in deze kennisgeving.

De persoonsgegevens worden op verschillende manieren verzameld, onder andere: registratieformulieren, facturering, door de gebruiker gegenereerde inhoud (bijv. opmerkingen), enquête, contact met ons servicecentrum, verschillende cookies en trackingtechnologieën, andere bronnen.

De persoonlijke informatie die wij kunnen verzamelen omvat:

– E-mail (alleen van toepassing op accountregistratie voor onze nieuwsbriefdienst en abonnement)
– factureringsgegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer (alleen van toepassing op abonnement op bepaalde betaalde diensten)
– IP-adres
– geo-locatie
– browsertype
– apparaattype
– besturingssysteem
– gebruikersactiviteit/gedrag op onze sites, apps.

Cookies en Ad-Targeting Technologieën

Wij en externe partners (met inbegrip van dienstverleners en reclamepartners) kunnen cookies, webbakens (“pixels”), mobiele advertentie-identificatiemiddelen en andere soortgelijke technologieën gebruiken om onze relevante diensten voor u te vergemakkelijken en u een aangepaste online ervaring te bieden. Wij gebruiken derde-partijen-partners om de prestaties van onze diensten en online reclame te helpen beheren en optimaliseren.

De derde-partijen-partners die wij gebruiken zijn onder andere:

– serviceprovider, Google: voor het verstrekken van Google Analytics (als Analytics Cookies) om gedrag van uw gebruik van onze sites en apps te analyseren, om onze diensten aan te passen en u een betere ervaring te bieden;
– serviceproviders, FaceBook en Twitter (Social Media Cookies): om het delen van content via social media sites mogelijk te maken en u anderszins in staat te stellen om te communiceren of verbinding te maken met dergelijke sites tijdens het gebruik van onze platforms;
– advertentiepartners: Google (Google Ad Manager) en Lotame: om informatie te verzamelen over uw activiteiten op onze sites en apps, en u gepersonaliseerde advertenties aan te bieden.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijke informatie die wordt verzameld via de door ons gebruikte cookies en soortgelijke technologieën. Persoonsgegevens die worden verzameld via de cookies en soortgelijke technologieën van de externe partners vallen onder het privacybeleid van respectievelijk de externe partners, en niet onder ons privacybeleid.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Epoch Times Belgium neemt uw privacy zeer ernstig en zal uw gegevens nooit openbaar maken of verkopen zonder uw toestemming, tenzij vereist door de wet. Wij bewaren uw gegevens slechts zolang als nodig is en voor de doeleinden die in deze kennisgeving worden vermeld. De doeleinden en redenen voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens worden hieronder nader omschreven:

– om de inhoud van de sites en apps te verbeteren om u van dienst te zijn, deze beter op uw behoeften af te stemmen en de bruikbaarheid ervan te vergroten;
– om uw navigatie aangenamer en gepersonaliseerder te maken, met onze producten (zoals inhoud) en diensten die op u zijn afgestemd;
– om uw ervaring en sociaal delen te vergemakkelijken
– om onze nieuwe producten en diensten te analyseren en te ontwikkelen in het belang van de gebruikers;
– in specifieke gevallen zullen wij contractueel verplicht zijn uw gegevens te delen met een van onze derde partners zoals hierboven uitgelegd. In deze gevallen zullen wij duidelijk maken dat de derde partners, aan wie de door u verstrekte gegevens zullen worden overgedragen, de internationale regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens naleven.

Het delen van uw persoonlijke informatie

Wij delen uw persoonlijke informatie niet of maken deze niet bekend zonder uw toestemming, behalve voor de doeleinden die in deze kennisgeving worden vermeld of wanneer er een wettelijke verplichting is. Epoch Times Belgium gebruikt derde partners om de onderstaande diensten en bedrijfsfuncties te verstrekken, deze derde partners verzamelen en verwerken uw gegevens die onder hun privacybeleid vallen.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende entiteiten:

– onze gelieerde ondernemingen;
– externe dienstverleners, zoals Google, om te analyseren hoe gebruikers onze websites en apps gebruiken, interesses van gebruikers, trends en patronen te volgen om u gepersonaliseerde inhoud aan te bieden die relevant is voor uw interesses;
– externe reclamepartners, zoals Google, Lotame, om gepersonaliseerde, relevante advertenties aan te bieden terwijl u op onze websites en apps bent.

Internationale overdracht van persoonlijke informatie

Onze externe dienstverleners zoals Google, Lotame, Facebook en Twitter zijn Amerikaanse bedrijven. Zij voldoen aan de EU-VS Privacy Shield Framework Principles (de “Privacy Shield Principles”) met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en doorgeven van persoonsgegevens tussen de Europese Economische Ruimte en de VS. Dit zorgt voor een internationale doorgifte van persoonsgegevens tussen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, en de VS in volledige overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) op een hoog niveau van de bescherming van persoonsgegevens, in het geval een dergelijke internationale doorgifte plaatsvindt.

Beschermingsmaatregelen

Epoch Times Belgium neemt uw privacy ernstig en wij nemen alle redelijke maatregelen en voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en te beveiligen. Wij werken hard om u en uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging en hebben bepaalde gekwalificeerde veiligheidsmaatregelen genomen.
Versleuteling is onze beveiligingsstrategie om ervoor te zorgen dat de opgeslagen persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor de geautoriseerde rollen en diensten met gecontroleerde toegang tot de versleutelingscodes.

Persoonsgegevens worden gecodeerd en opgeslagen in een besloten en geïsoleerde omgeving voor uitgebreide beveiliging.

We slaan alle persoonlijke gegevens die we uit de EER en Zwitserland verzamelen op in het EU Data Center van Epoch Times Belgium, dat zich fysiek binnen de EU bevindt. Dit is waar alle verwerking van deze gegevens plaatsvindt.

Gevolgen van het niet verstrekken van uw gegevens

U bent niet verplicht om uw persoonlijke gegevens te verstrekken aan Epoch Times Belgium, echter, aangezien deze informatie nodig is voor ons om u te voorzien van onze diensten/producten te leveren, zullen wij niet in staat zijn om sommige/alle van onze producten of diensten aan te bieden zonder deze.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Epoch Times Belgium bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, om u onze diensten als onze gebruikers op sites en apps te kunnen leveren.

Uw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, verleent de EU General Data Protection Regulation (GDPR) u het recht op toegang tot alle persoonlijke informatie die Epoch Times Belgium over u verwerkt en om informatie te vragen over:

– welke persoonsgegevens wij over u bewaren
– de doeleinden van de verwerking
– de betrokken categorieën van persoonsgegevens
– de ontvangers aan wie de persoonsgegevens werden/worden meegedeeld
– hoe lang wij van plan zijn uw persoonsgegevens te bewaren
– indien wij de gegevens niet rechtstreeks bij u hebben verzameld, informatie over de bron.

Indien u van mening bent dat wij over onvolledige of onnauwkeurige gegevens over u beschikken, hebt u het recht ons te verzoeken de informatie te corrigeren en/of aan te vullen en zullen wij ernaar streven deze zo spoedig mogelijk bij te werken/te corrigeren; tenzij er een geldige reden is om dit niet te doen, in welk geval u hiervan in kennis zult worden gesteld.

U hebt ook het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist of dat de verwerking wordt beperkt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing van onze kant en het recht om te worden geïnformeerd over alle geautomatiseerde besluitvorming die wij gebruiken.

Als wij een verzoek van u ontvangen om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen, kunnen wij u vragen uw identiteit te verifiëren voordat wij aan het desbetreffende verzoek gevolg geven; dit is om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd en veilig worden bewaard.

Houd er rekening mee dat als u dergelijke rechten uitoefent, dit invloed kan hebben op ons vermogen om onze producten en diensten te leveren.

Personen jonger dan 16 jaar

Epoch Times Belgium verwerkt niet opzettelijk en bewust persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Persoonsgegevens van gebruikers jonger dan 16 jaar worden enkel verwerkt indien hiervoor toestemming is gegeven of toestemming is verleend door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt. Wij zullen in dergelijke gevallen alle redelijke inspanningen leveren om dit te verifiëren.

Indienen van een klacht

Epoch Times Belgium verwerkt uw persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien u echter een klacht wenst in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw gegevens zijn omgegaan, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Epoch Times België
Adres: Eeuwfeestlaan 38, 9840 De Pinte, België.
Telefoon: +32.9.233.77.13
E-mail: privacy@epochtimes.eu

Update van ons privacybeleid

Epoch Times Belgium kan deze verklaring van tijd tot tijd bijwerken. Alle wijzigingen zullen hier worden geplaatst en bijgewerkt. Wij zullen u rechtstreeks per e-mail (indien wij er één voor u hebben) of via andere gepaste middelen op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen. Alle wijzigingen in het privacybeleid worden van kracht wanneer het bijgewerkte beleid wordt geplaatst. Wij adviseren u om hier regelmatig terug te komen om de meest recente versie van deze mededeling te bekijken.

Andere vragen?

Als u andere vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op: privacy@epochtimes.eu

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17 dec 2019.