Sunday, 16 Jun 2024
Het blijkt dat sommige geluksfactoren in onze genen zijn verankerd, andere studies wijzen op de rol van hormonen bij het reguleren van onze stemming. Samen bepalen deze biologische structuren hoe we ons voelen, maar ook onze ervaringen en ons handelen spelen een rol in ons geluk. (Pexels)

Biologische factoren van geluk, en hoe het onze fysieke gezondheid beïnvloedt

Zijn marshmallows de sleutel tot geluk?

Misschien wel, maar niet zoals u denkt.

In het klassieke “Marshmallow Experiment” over uitgestelde bevrediging brachten onderzoekers honderden kinderen—meestal van ongeveer 4 en 5 jaar oud—naar een kamer en boden hen een deal aan. De onderzoeker zei dat het kind nu een marshmallow kon eten. Of ze konden wachten en als ze de marshmallow 15 minuten lang niet opaten, zouden ze een tweede marshmallow krijgen.

Het was een eenvoudige keuze: nu één marshmallow eten, of later twee marshmallows.

De onderzoekers verlieten de kamer, en videobeelden van de kinderen die worstelden om de marshmallow niet op te eten zijn beroemd geworden. Sommige kinderen aten de marshmallow meteen op. Anderen wachtten en kregen later een tweede marshmallow.

De studie werd uiteindelijk baanbrekend, deels omdat in vervolgstudies de kinderen die hun bevrediging konden uitstellen het uiteindelijk beter deden in de meeste facetten van het leven—ze presteerden beter op school, konden beter omgaan met stress, werden beoordeeld als sociaal vaardiger, en nog veel meer.

Maar de studie werpt ook licht op geluk en hoe dat te bereiken.

Wat is geluk? Biologische factoren

Het blijkt dat sommige geluksfactoren in onze genen zijn verankerd.

Eén studie suggereert dat genetische factoren voor 35 tot 50 procent bijdragen aan ons geluk. Er zijn verschillende genen geïdentificeerd die lijken te beïnvloeden hoe we emoties en onze basisstemming ervaren.

Deze lijken een effect te hebben op onze hersenen. Sommige delen van de hersenen (zoals de amygdala, de hippocampus en het limbisch systeem) en verschillende neurotransmitters (waaronder dopamine, serotonine, noradrenaline en endorfine) spelen een rol in hoe wij geluk ervaren.

Andere studies wijzen op de rol van hormonen bij het reguleren van onze stemming. Cortisol en adrenaline (uit de bijnieren) en oxytocine (uit de hypofyse) zijn daar enkele van.

Samen bepalen deze biologische structuren hoe we ons voelen.

Maar ook onze ervaringen en ons handelen spelen een rol in ons geluk.

Hedonisch en Altruïstisch geluk

De betekenis van geluk is subjectief. Iedereen kan zijn eigen definitie hebben.

Dit begrip welzijn is subjectief en bestaat uit drie componenten: levenstevredenheid, de aanwezigheid van een positieve stemming, en de afwezigheid van een negatieve stemming, samen vaak samengevat als geluk.

Psychologen hebben eigenlijk tientallen jaren onderzoek gedaan naar de factoren die bijdragen aan onze gezondheid en ons geluk. En het onderzoek wordt behoorlijk interessant. De positieve psychologie is de tak van de psychologie die zich vooral bezighoudt met het bestuderen van factoren die geluk en welzijn bevorderen.

Welzijn betekent, heel eenvoudig, het leven positief beoordelen en je goed voelen. Een belangrijk onderscheid dat psychologen maken is het verschil tussen soorten welzijn.

Hedonisch welzijn is het soort geluk of tevredenheid dat voortkomt uit het verkrijgen van plezier en het vermijden van pijn. Het is het soort dat je krijgt van het eten van een marshmallow.

Dit concept van hedonisme gaat terug tot Democritus en Epicurus en werd herzien door Hobbes, Bentham, en Mill. Het idee is dat iemand, om goed te zijn en zich tevreden te voelen met het leven, mentale en fysieke genoegens en plezier moet ervaren en tegelijkertijd lijden moet vermijden. Deze denkers benadrukken echter ook dat als we zoveel mogelijk genot willen, we daar rationeel en evenwichtig naar moeten streven, zodat het genot ons niet overheerst.

Eudaimonisch (wat we ook “altruïstisch” kunnen noemen) welzijn daarentegen is een soort voldoening die voortkomt uit het besteden van tijd aan zinvolle activiteiten en het hebben van een doel. Nogmaals, het begrip eudaimonia stamt uit de oude Griekse filosofie, toen Aristoteles het voorstelde in zijn werk Nicomachische Ethiek. Voor Aristoteles, en ook voor meer recente voorstanders van eudaimonisch welzijn, wordt iemand gelukkig door te streven naar zijn beste zelf en door uiting te geven aan deugdzaamheid.

Eudaimonisch welzijn ontstaat door het uitvoeren van taken en werken die in overeenstemming zijn met je waarden. Het omvat het nastreven van intrinsieke doelen, autonoom leven, mindful zijn, welwillend en altruïstisch zijn.

Voordelen van de 2 soorten welzijn

Onderzoekers hebben onderzocht welke vorm van welzijn meer geluk creëert.

Wat zij ontdekten was dat elk van beide verschillende resultaten oplevert, en dat het ene niet noodzakelijkerwijs beter is dan het andere.

Uit sommige onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat hedonisch gedrag positieve emoties en levenstevredenheid verhoogt, emoties kan helpen reguleren en negatieve emoties zoals stress en depressie vermindert.

Anderzijds leidt eudaimonisch gedrag meestal tot meer betekenis in het leven en ervaringen van verheffing—positieve gevoelens door getuige te zijn van morele deugdzaamheid. Het leidt tot gevoelens van algehele levenstevredenheid.

Dus wat is beter? Sommige psychologen pleiten voor het ene boven het andere, maar de meeste mensen stellen dat beide nodig zijn om werkelijk tot bloei te komen.

Hedonische adaptatie en een geluksinstelling

Hoewel beide noodzakelijk kunnen zijn, kan er een beperking zijn van hedonische genoegens—ze zijn niet blijvend.

Hedonische aanpassing is een theorie die stelt dat mensen een beginniveau van geluk hebben en uiteindelijk naar dat punt terugkeren na zowel slechte of pijnlijke als goede of plezierige ervaringen.

Dit kan verklaren waarom het effect van plezierige gebeurtenissen op ons welzijn van relatief korte duur is. Hoewel we misschien even genieten van een feestje, lekker eten of hardlopen, keren we uiteindelijk terug naar onze basislijn.

Tijdens dit psychologische proces produceert ons lichaam een stofje—dopamine.

Echter, eudaimonische activiteiten kunnen effectiever zijn in het creëren van levenstevredenheid na verloop van tijd.

Eudaimonisch welzijn en gezondheid

Eudaimonisch welzijn richt zich op de verwezenlijking van je potentieel en het nastreven van zinvolle activiteiten. Het benadrukt autonomie, persoonlijke groei, positieve relaties met anderen, een doel in het leven, en zelfacceptatie.

Hierdoor voel je je niet alleen gelukkig, maar het lijkt ook een zinvolle bijdrage te leveren aan de lichamelijke gezondheid.

In een epidemiologische studie op gemeenschapsniveau bekeken onderzoekers langetermijngegevens van 1.238 oudere volwassenen. Zij ontdekten dat personen die bij de basistest een groter doel in het leven hadden—d.w.z. zij die hoger scoorden op de “doel in het leven”-schaal—minder kans hadden om vijf jaar later te overlijden. Met andere woorden, de doel-in-leven scores van de mensen die stierven (3,5 op 5) waren statistisch significant lager dan de scores van degenen die overleefden (3,7 op 5).

In een andere studie bekeken onderzoekers langetermijngegevens van 900 oudere volwassenen die in de gemeenschap leefden. Zij wilden weten of het hebben van een doel in het leven verband hield met een betere geestelijke gezondheid. Na een follow-up van zeven jaar ontdekten de onderzoekers dat personen die aangaven een groter gevoel van doelgerichtheid in hun leven te hebben, veel minder kans hadden om de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen. Een persoon in het 90e percentiel op de schaal van doelgerichtheid in het leven had 2,4 maal meer kans om vrij van Alzheimer te blijven.

Andere studies hebben deze bevindingen uitgebreid naar andere facetten van de lichamelijke gezondheid. Uit een meta-analyse bleek dat mensen met een doelgericht leven minder kans hebben op een beroerte of een hartziekte—zij vonden een gezamenlijk relatief risico van 0,83. Mensen met zingeving zijn ook meer geneigd om zich bezig te houden met gedrag dat bijdraagt aan een duurzame gezondheid, zoals het doen van kankerscreenings of het laten testen van een hoog cholesterolgehalte.

In een studie uit 2013, gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), werden de indicatoren van het immuunsysteem onderzocht van mensen met twee verschillende opvattingen van welzijn. De ene opvatting was eudaimonisch welzijn, dat geneigd is menselijke rechtvaardigheid en nobele doelen na te streven, en hedonisch welzijn, dat meer geneigd is persoonlijk zintuiglijk genot na te streven. Men ontdekte dat mensen die eudaimonisch welzijn nastreefden een hogere interferon genexpressie hadden, een groter vermogen om antilichamen te produceren, en een significant lagere expressie van ontstekingsgenen.

Het algemene effect van hun genexpressie is gunstiger voor hun lichaam om virussen, waaronder SARS-CoV-2, te bestrijden.

Samen suggereren deze studies dat zich verbonden voelen met een doel niet alleen een soort psychologisch welzijn met zich meebrengt, maar ook zeer duidelijke voordelen heeft voor de lichamelijke gezondheid.

Hedonisch geluk en gezondheid

Omdat het een filosofie is die het voortdurend zoeken naar genot aanmoedigt, kan hedonistisch gedrag leiden tot gezondheidsproblemen en andere schadelijke gevolgen als het niet wordt gematigd.

Suikerrijk voedsel eten, roken en psychoactieve drugs gebruiken kan bijvoorbeeld problematisch zijn voor de gezondheid en de levenstevredenheid op lange termijn, ook al leveren ze enkele onmiddellijke genoegens op. Dat lijkt een argument tegen een puur hedonische visie op welzijn.

Dit is waar de marshmallow studie ons helpt het verband te begrijpen tussen hedonistisch gedrag en welzijn.

Psychologische voorstanders van hedonisme merken op dat veel mensen—de meeste mensen, in feite—zich meestal met succes onthouden van overdadige hedonistische activiteiten. Zij wijzen er in onderzoek naar zelfcontrole op dat mensen in staat zijn om bevrediging uit te stellen om later meer genot te ervaren.

De meesten van ons geven zich niet over aan suikerrijk voedsel omdat we weten dat we ons er later ziek door zullen voelen en ongezond zullen worden. Dus geven we nu plezier op om later pijn te vermijden. Evenzo zouden zij beweren dat de meeste mensen niet roken omdat ze weten dat ze daar later onder zullen lijden.

Voorstanders van hedonisch welzijn zeggen dus niet per se dat het nastreven van genot nu welzijn oplevert. Zij beweren dat sommige genoegens op korte termijn mogelijk moeten worden vermeden om op langere termijn genot te bevorderen en onaangename chronische ziekten te voorkomen.

Beide zijn belangrijk en beide kunnen excessief gebruikt worden.

In plaats van dat een van deze opvattingen van welzijn “juist” is, is het waarschijnlijk dat beide belangrijk voor ons zijn.

Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat mensen die beide nastreven een hoger niveau van welzijn rapporteren dan mensen die er slechts één nastreven. Zij hebben ook een betere geestelijke gezondheid dan een van beide groepen alleen.

Niet alleen dat, maar het welzijn dat zij bereiken kan meer afgerond zijn. Met andere woorden, de twee verschillende soorten welzijn kunnen verschillende hiaten opvullen. Hedonia lijkt mensen meer op een tijdelijke manier in het heden te beïnvloeden, terwijl Eudonomia op een langere termijn lijkt te werken.

Net zoals beide noodzakelijk zijn, kunnen beide ook overmatig worden gebruikt.

We hebben het al gehad over de gevaren van overdreven hedonisme. Als het te ver gaat, kan het leiden tot impulsiviteit, verslaving, hebzucht en escapisme. Het kan ook leiden tot egoïsme en asociaal gedrag.

Maar ook eudaimonisme kan te ver gaan. Wanneer het te ver wordt doorgedreven, kan dit lijken op een werkverslaafde levensstijl, uitputting en buitensporige zelfopoffering. Het kan een burn-out betekenen, het contact met je lichaam verliezen, te veel nadenken en verlamd raken door zorgen en stress.

Beide zijn nodig, en beide moeten in evenwicht zijn om tot een gezond leven te komen.

Hoe bereik je welzijn?

Beide zijn dus belangrijk, en een evenwicht ook. Hoe bereik je dat evenwicht en hoe werk je aan het optimaliseren van je welzijn?

Ten eerste, zorg ervoor dat u eudaimonische acties in uw leven opneemt. De Noord-Amerikaanse levensstijl heeft de neiging het belang van ons vermaak en plezier te benadrukken—we vallen vaak meer aan de hedonistische kant dan aan de eudaimonische kant.

 • Zorg er dus voor dat je die kant de vruchtbare ruimte geeft die het nodig heeft om te groeien. Dat kan inhouden:
 • De dingen identificeren die je een doel geven en tijd besteden aan die dingen, inclusief een reeks langetermijndoelen.
 • Hobby’s en interesses nastreven die je helpen betekenis te vinden.
 • Bewust oefenen om je vaardigheden te ontwikkelen
 • Vrijwilligerswerk doen en de mensen om je heen helpen
 • Bevorderen van relaties met de mensen om je heen
 • Activiteiten ondernemen om je zelfinzicht te vergroten, zoals je sterke punten vinden of je waarden verduidelijken.

Als je merkt dat je overwerkt, uitgeput of overweldigd bent door sterke negatieve emoties, moet je je misschien meer richten op de hedonistische kant. Neem de tijd om aan de rozen te ruiken of om plezierige activiteiten te ondernemen. Maar probeer activiteiten te vermijden die alleen op korte termijn plezier opleveren, maar die op langere termijn meer lijden veroorzaken.

 • Hier zijn enkele voorbeelden:
 • Breng tijd door met een heerlijke maaltijd met goede vrienden of familie
 • Neem de tijd om een activiteit te doen waar je plezier in hebt, zoals een goed boek lezen, wandelen of tuinieren.
 • Bezoek een versmarkt of bloemenmarkt
 • Doe activiteiten die op lange termijn plezier en gezondheidsvoordelen opleveren, zoals mindfulness meditatie, genieten van de natuur of sporten.
 • Geniet van een spel met vrienden

Natuurlijk hangen de precieze activiteiten af van de individuele persoon—je individuele waarden, verlangens, en genoegens. Ieders idee van “het goede leven” verschilt, en dus kan iedereen zijn beste leven anders leiden dan anderen.

Maar voor ons allemaal lijkt het erop dat we welzijn kunnen bereiken door een combinatie van genieten van de geneugten van het leven en tegelijkertijd zoeken naar zin en doel.

Geen van beide lijkt op zichzelf zoveel voordeel op te leveren als beide samen. En beide kunnen buitensporig worden als je niet oppast.

In plaats daarvan moeten we een evenwicht zoeken.

Referenties

Anic, P., & Tončić, M. (2013). Orientations to happiness, subjective well-being, and life goals.
Psihologijske teme, 22(1), 135-153.

Aristotle (350 B.C.E.) Nicomachean Ethics

Biswas-Diener, R., Kashdan, T. B., & King, L. A. (2009). Two traditions of happiness research, not two distinct types of happiness. The Journal of Positive Psychology, 4(3), 208-211.

Boyle, P. A., Barnes, L. L., Buchman, A. S., & Bennett, D. A. (2009). Purpose in life is associated with mortality among community-dwelling older persons. Psychosomatic Medicine, 71(5), 574.

Centers for Disease Control and Prevention (2018). Well-being Concepts.

Crimmins, J. E. (2021). Jeremy Bentham. Stanford Encyclopedia of Philosophy

Diano, C. (2022). Epicurus: Greek Philosopher. Britannica

Duignan, B. (2022). Democritus: Greek Philosopher. Britannica

Fredrickson, B. L., Grewen, K. M., Coffey, K. A., Algoe, S. B., Firestine, A. M., Arevalo, J. M., … & Cole, S. W. (2013). A functional genomic perspective on human well-being. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(33), 13684-13689.

Goodreads (n.d.). Abraham Joshua Heschel > Quotes > Quotable Quote.

Henderson, L. W., Knight, T., & Richardson, B. (2013). An exploration of the well-being benefits of hedonic and eudaimonic behavior. The Journal of Positive Psychology, 8(4), 322-336.

Huta, V. (2016). An overview of hedonic and eudaimonic well-being concepts. The Routledge Handbook of Media Use and Well-being, 14-33.

Igniter Media (2009, September 24). The Marshmallow Test | Igniter Media | Church Video [YouTube Video].

Kahneman, D., Diener, E., & Schwarz, N. (Eds.). (1999). Well-being: Foundations of hedonic psychology. Russell Sage Foundation.

Keyes, C. L. (2002). The mental health continuum: From languishing to flourishing in life. Journal of Health and Social Behavior, 43(2), 207-222.

Kim, E. S., Strecher, V. J., & Ryff, C. D. (2014). Purpose in life and use of preventive health care services. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(46), 16331-16336.

Macleod, C. (2020). John Stuart Mill. Stanford Encyclopedia of Philosophy

Mischel, W., & Ebbesen, E. B. (1970). Attention in delay of gratification. Journal of Personality and Social Psychology, 16(2), 329–337.

Mount Sinai Medical Center (2015). Have a sense of purpose in life? It may protect your heart. Science Daily.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potential: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of Psychology, 52(1), 141-166.

Ryan, R. M., & Martela, F. (2016). Eudaimonia as a way of living: Connecting Aristotle with self-determination theory. In Handbook of eudaimonic well-being (pp. 109-122). Springer, Cham.

Sorrel, T. (2022). Thomas Hobbes: English Philosopher. Britannica

Stanford University. (n.d.). Heschel, Abraham Joshua: Biography.

Williams, D. M., Rhodes, R. E., & Conner, M. T. (2018). Psychological hedonism, hedonic motivation, and health behavior. In Affective determinants of health behavior (pp. 204-234).

Dr. Yuhong Dong droeg bij aan dit artikel

Gepubliceerd door The Epoch Times (30 oktober 2022): Biological Factors of Happiness, and How It Impacts Our Physical Health

 

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.