Thursday, 18 Jul 2024
De "U.S.-China Economic and Security Review Commission", een denktank van de Amerikaanse regering, heeft een rapport uitgebracht waarin staat dat het autoritaire optreden van Peking ertoe heeft geleid dat Hongkongers massaal zijn vertrokken. (Sung Pi-Lung/De Epoch Times)

De poging van de CCP om het internationale imago van Hongkong te herstellen is oppervlakkig volgens Amerikaans rapport

Nadat leden van het Amerikaanse Huis en de Senaat eerder deze maand de tweepartijdige “Hongkong Sanctions Act” hadden geïntroduceerd, waarin 49 politieke en juridische medewerkers van Hongkong werden genoemd, bracht de “U.S.-China Economic and Security Review Commission” (USCC) op 15 november haar jaarverslag uit, waarin Hongkong Chief Executive John Lee Ka-chiu wordt genoemd, die wordt omschreven als “de uitvoerder van de belangen van de CCP”. In het rapport wordt ook beweerd dat Peking weliswaar probeert het internationale imago van Hongkong te herstellen, maar dat deze inspanningen oppervlakkig zijn en alleen bedoeld zijn om overzeese investeringen aan te trekken.

Het rapport beveelt ook aan dat de Amerikaanse regering sancties oplegt aan personen die betrokken zijn bij het beperken van de emigratievrijheid van Hongkongers, waaronder degenen die overzeese inwoners van Hongkong beletten hun pensioenfondsen op te vragen. Ook wordt voorgesteld dat het Amerikaanse Congres overweegt actie te ondernemen om te voorkomen dat Amerikaanse financiële instellingen in opdracht van de regering van Hongkong inbreuk maken op de immigratievrijheid van Hongkong en zich verbindt tot acties zoals het inhouden van hun wettelijke pensioenfondsen, waaronder het Mandatory Provident Fund (MPF). In het rapport wordt ook geëist dat het Amerikaanse Congres de beperkingen op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Hongkong beoordeelt en dienovereenkomstig sancties oplegt aan relevante personen, waaronder buitenlandse rechters die zitting hebben in het Hooggerechtshof van Hongkong.

Het rapport bestaat uit zes (vijf hoofdstukken plus één over aanbevelingen) hoofdstukken, te beginnen met hoofdstuk 1: Jaaroverzicht voor een onderzoek van de economische, handels- en diplomatieke betrekkingen tussen de VS en China in het afgelopen jaar, gevolgd door de daaropvolgende hoofdstukken (2 tot 5) over China’s invloed om normen te ondermijnen en open samenlevingen uit te buiten; potentiële risico’s voor China’s toekomstige economische concurrentievermogen; China op zoek naar militaire invloeden en geavanceerde capaciteiten; veranderende betrekkingen met Europa, Taiwan en Hongkong; en eindigt met een uitgebreide lijst van aanbevelingen van de Commissie.

HKCE genoemd als uitvoerder van de belangen van de CCP

Met betrekking tot Hongkong wordt in het rapport de regeringsleider van Hongkong, John Lee Ka-chiu, rechtstreeks genoemd als “de uitvoerder van de belangen van de CCP”, die het democratische systeem en het maatschappelijk middenveld dat Hongkong ooit kende, heeft teruggedraaid, waardoor de CCP nu de allesoverheersende controle heeft over de politiek, de rechterlijke macht, de godsdienst en het onderwijssysteem van Hongkong.

Het rapport wijst erop dat Hongkong nu volledig onder controle staat van het Chinese vasteland. Peking blijft het systeem van Hongkong naar believen veranderen, schakelt het ooit zo levendige maatschappelijk middenveld van Hongkong uit en benoemt rechters en belangrijke ambtenaren die loyaal zijn aan Peking. Peking verscherpt de Hongkongse National Security Law (NSL), neemt de interpretatie en de uitvoering van de NSL “buiten zijn jurisdictie” in eigen hand en vernietigt het rechtsstelsel van Hongkong. In het rapport worden de zaak Jimmy Lai en de zaak van 47 personen bij de prodemocratische voorverkiezingen voor de Wetgevende Raad als voorbeelden genoemd en wordt gezegd dat dit de achteruitgang van het rechtsstelsel van Hongkong en de volledige uitholling van de burgerlijke vrijheden weerspiegelt.

Rechterlijke macht achteruit, burgerlijke vrijheden volledig uitgehold

Tegelijkertijd staat in het rapport dat de religieuze gemeenschappen, vakbonden en journalisten in Hongkong ook te maken hebben met toenemende onderdrukking en intimidatie en dat hun mogelijkheden om deel te nemen aan de burgermaatschappij worden beperkt.

In het rapport wordt vermeld dat de autoritaire buitensporigheid van Peking de massale uittocht van Hongkongers heeft veroorzaakt. Degenen die ervoor kiezen om te blijven, moeten beslissen of ze aan zelfcensuur doen of politieke rechtszaken riskeren. Dit is een gewoonte die ooit wettelijk beschermd was in Hongkong, en nu kunnen ze hiervoor gestraft worden.

In het rapport staat ook dat de regering van Hongkong extraterritoriale rechtshandhaving toepast door personen in het buitenland te beschuldigen op grond van de nationale veiligheid, premies uit te loven voor overzeese prodemocratische activisten en te proberen hun families te intimideren.

Twee aanbevelingen die het Amerikaanse Congres en de regering aansporen om te handelen

Het rapport doet ook twee aanbevelingen voor vervolgacties door het Amerikaanse Congres.

Ten eerste zou het Congres het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten opdragen om in het jaarlijkse rapport dat vereist is op grond van de in 2020 aangenomen wet inzake de autonomie van Hongkong, informatie op te nemen over de beperkingen die de regering van Hongkong oplegt aan de toegang van emigranten (inwoners van Hongkong) tot hun financiële rekeningen in Hongkong, met inbegrip van het door de regering beheerde MPF-fonds, waarvan zij geen geld mogen opnemen. De Amerikaanse regering zou vervolgens sancties moeten opleggen aan personen die betrokken zijn bij het beperken van de vrijheid van emigratie, zoals toegestaan door de Hongkong Autonomy Act. Tegelijkertijd kan het Amerikaanse Congres verdere stappen overwegen om te voorkomen dat in de VS gevestigde financiële instellingen die betrokken zijn bij het beheer van de fondsen van Hongkongers, meewerken aan het schenden van de vrijheid van emigratie door op aandringen van de regering van Hongkong pensioenfondsen achter te houden voor hun rechtmatige eigenaars.

Ten tweede wordt aanbevolen dat het Congres de Hongkongse autonomiewet zodanig wijzigt dat in het jaarlijkse rapport een evaluatie wordt opgenomen van de beperkingen op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht van Hongkong, en specifiek wordt onderzocht of de hoofdbestuurder van Hongkong of een andere instantie die namens de Chinese regering optreedt, ongepaste invloed heeft uitgeoefend op het rechtsstelsel van Hongkong op een wijze die een schending inhoudt van het recht op een eerlijk en onafhankelijk proces dat wordt gewaarborgd door de basiswet van Hongkong. Op basis van de bevindingen van het rapport kan het Congres sancties opleggen aan personen die deel uitmaken van het gerechtelijk apparaat van Hongkong, waaronder buitenlandse rechters die zitting hebben in het Hooggerechtshof van Hongkong.

Hongkong wordt een overslagcentrum voor Amerikaanse technologie naar Rusland

Het rapport is ook van mening dat nu de buitenlandse bedrijven uit Hongkong en Hongkongers evacueren en naar andere plaatsen verhuizen, Hongkong meer ondernemingen en talenten van het Chinese vasteland wil lokken om de momenteel lauwe economie van Hongkong nieuw leven in te blazen. Nu de mankracht en investeringen van het Chinese vasteland Hongkong binnenstromen en het monopolie op het ondernemingsklimaat van Hongkong versterkt, wordt Hongkong steeds afhankelijker van het Chinese vasteland zodat de status van Hongkong als Chinese stad in plaats van internationale stad wordt geconsolideerd. De pogingen van Peking om het internationale imago van Hongkong te herstellen zijn oppervlakkig en beperken zich tot het aantrekken van overzeese investeringen.

Hoewel de rol van Hongkong als internationaal zakencentrum is afgenomen, blijft het belangrijk voor de economische ambities van Peking, vooral als schakel tussen het Chinese vasteland en de internationale financiële markten. In het rapport wordt melding gemaakt van verzamelde inlichtingen dat Hongkong een overslagcentrum is geworden voor de overdracht van Amerikaanse technologie naar Rusland, en Hongkongse bedrijven hebben met China samengewerkt om Russische technologie toeleveringsketens te verbeteren.

Gepubliceerd door The Epoch Times (21 november 2023): CCP’s Attempt to Restore Hong Kong’s International Image Is All but Superficial: US Report

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.