Saturday, 25 May 2024
(Mia Stendal/Shutterstock)

De psychologie van totalitarisme

Eind februari 2020 begon het werelddorp te schudden op zijn grondvesten. De wereld kreeg een dreigende crisis voorgeschoteld, waarvan de gevolgen niet te overzien waren. In enkele weken tijd werd iedereen gegrepen door het verhaal van een virus – een verhaal dat ongetwijfeld op feiten was gebaseerd. Maar op welke?

We vingen een eerste glimp op van “de feiten” via beelden uit China. Een virus dwong de Chinese regering om de meest draconische maatregelen te nemen. Hele steden werden in quarantaine geplaatst, nieuwe ziekenhuizen werden in allerijl gebouwd en personen in witte pakken ontsmetten openbare ruimtes. Hier en daar doken geruchten op dat de totalitaire Chinese regering overdreef en dat het nieuwe virus niet erger was dan de griep. Er deden ook tegengestelde meningen de ronde: dat het veel erger moest zijn dan het leek, omdat anders geen enkele regering zulke drastische maatregelen zou nemen. Op dat moment voelde alles nog ver weg van onze contreien en we gingen ervan uit dat het verhaal ons niet in staat stelde de volle omvang van de feiten te peilen.

Tot het moment dat het virus in Europa aankwam. Toen begonnen we zelf besmettingen en sterfgevallen te registreren. We zagen beelden van overvolle eerstehulpposten in Italië, konvooien van legervoertuigen die lijken vervoerden en mortuaria vol doodskisten. De gerenommeerde wetenschappers van het Imperial College in Londen voorspelden stellig dat het virus zonder de meest drastische maatregelen tientallen miljoenen levens zou eisen. In Bergamo, Italië, loeiden dag en nacht sirenes, die elke stem die in de publieke ruimte het opkomende verhaal in twijfel durfde te trekken het zwijgen oplegden. Vanaf dat moment leken verhaal en feiten samen te lopen en onzekerheid maakte plaats voor zekerheid.

Het onvoorstelbare werd werkelijkheid: we waren getuige van de abrupte ommezwaai en zagen hoe bijna elk land op aarde het voorbeeld van China ging volgen en grote groepen mensen de facto onder huisarrest ging plaatsen, een situatie waarvoor de term “lockdown” werd bedacht. Een angstaanjagende stilte daalde neer – hevig en bevrijdend tegelijk. De lucht zonder vliegtuigen, verkeersaders zonder voertuigen; stof dat neerdwarrelde op de stilstand van de persoonlijke doelen en verlangens van miljarden mensen. In India werd de lucht zo zuiver dat, voor het eerst in 30 jaar, op sommige plaatsen de Himalaya weer zichtbaar werd tegen de horizon.

En daar bleef het niet bij. We zagen ook een opmerkelijke overdracht van macht. Deskundige virologen werden opgeroepen als de varkens van George Orwell – de slimste dieren van de boerderij – om de onbetrouwbare politici te vervangen. Zij zouden de dierenboerderij runnen met nauwkeurige (“wetenschappelijke”) informatie. Maar al snel bleken deze deskundigen nogal wat gewone, menselijke gebreken te hebben. In hun statistieken en grafieken maakten ze fouten die zelfs “gewone” mensen niet snel zouden maken. Het ging zelfs zo ver dat zij op een gegeven moment alle sterfgevallen als coronavirusdoden telden, inclusief mensen die waren overleden aan bijvoorbeeld een hartaanval.

Ook slaagden ze er niet in hun beloften na te komen. Deze deskundigen beloofden dat de Poorten naar de Vrijheid weer open zouden gaan na twee doses van het vaccin, maar vervolgens verzonnen ze dat er een derde dosis nodig was. Net als de varkens van Orwell, veranderden ze de regels van de ene dag op de andere. Eerst moesten de dieren zich aan de maatregelen houden omdat het aantal zieken de capaciteit van het gezondheidszorgsysteem niet kon overschrijden (de curve afvlakken). Maar op een dag werd iedereen wakker en ontdekte men opschriften op de muren waarop stond dat de maatregelen werden verlengd omdat het virus moest worden uitgeroeid (de curve platslaan). Uiteindelijk veranderden de regels zo vaak dat alleen de varkens ze leken te kennen. En zelfs de varkens waren er niet zo zeker van.

Sommige mensen begonnen argwaan te koesteren. Hoe is het mogelijk dat deze experts fouten maken die zelfs leken niet zouden maken? Zijn dat geen wetenschappers, het soort mensen dat ons naar de maan bracht en ons het internet gaf? Zo dom kunnen ze toch niet zijn? Wat is hun eindspel? Hun aanbevelingen brengen ons verder op de weg in dezelfde richting: met elke nieuwe stap verliezen we meer van onze vrijheden, tot we een eindbestemming bereiken waar mensen gereduceerd zijn tot QR-codes in een groot technocratisch medisch experiment.

Dat is hoe de meeste mensen uiteindelijk zeker zijn geworden. Zeer zeker. Maar met diametraal tegenovergestelde standpunten. Sommige mensen werden er zeker van dat we te maken hadden met een dodelijk virus dat miljoenen zou doden. Anderen werden er zeker van dat het niets meer was dan de seizoensgriep. Weer anderen werden er zeker van dat het virus niet eens bestond en dat we te maken hadden met een wereldwijde samenzwering. En er waren er ook die onzekerheid bleven tolereren en zich bleven afvragen: hoe kunnen we adequaat begrijpen wat er aan de hand is?

In het begin van de coronaviruscrisis maakte ik een keuze: ik zou mijn stem laten horen. Vóór de crisis gaf ik vaak lezingen aan universiteiten en presenteerde ik op academische conferenties over de hele wereld. Toen de crisis uitbrak, besloot ik intuïtief dat ik mijn stem zou laten horen in de openbare ruimte, dit keer niet binnen de academische wereld, maar ten overstaan van de samenleving in het algemeen. Ik zou mijn stem laten horen en proberen de aandacht van de mensen te vestigen op het feit dat er iets gevaarlijks aan de hand was, niet zozeer “het virus” zelf als wel de angst en de technocratisch-totalitaire sociale dynamiek die het teweegbracht.

Ik bevond mij in een goede positie om te waarschuwen voor de psychologische risico’s van het coronaverhaal. Ik kon putten uit mijn kennis van individuele psychologische processen (ik ben docent aan de Universiteit Gent); mijn doctoraat over de dramatisch slechte kwaliteit van academisch onderzoek, dat me leerde dat we “wetenschap” nooit als vanzelfsprekend mogen beschouwen; mijn masterdiploma in de statistiek, dat me in staat stelde statistische misleiding en illusies te doorzien; mijn kennis van de massapsychologie; mijn filosofische verkenningen van de grenzen en de destructieve psychologische effecten van de mechanistisch-rationalistische visie op de mens en de wereld; en last but not least, mijn onderzoek naar de effecten van spraak op de mens en het quintessentiële belang van “Waarheid Spreken” in het bijzonder.

In de eerste week van de crisis, maart 2020, publiceerde ik een opiniestuk met de titel “De angst voor het virus is gevaarlijker dan het virus zelf”. Ik had de statistieken en wiskundige modellen geanalyseerd waarop het coronavirusverhaal was gebaseerd en zag onmiddellijk dat ze allemaal de gevaarlijkheid van het virus dramatisch overschatten. Een paar maanden later, eind mei 2020, was deze indruk onomstotelijk bevestigd. In geen enkel land, ook niet in de landen die niet op slot gingen, eiste het virus het enorme aantal slachtoffers dat de modellen voorspelden. Zweden was misschien wel het beste voorbeeld. Volgens de modellen zouden er minstens 60.000 mensen sterven als het land niet zou worden afgesloten. Dat gebeurde niet, en slechts 6.000 mensen stierven.

Hoezeer ik (en anderen) ook probeerden dit onder de aandacht van de samenleving te brengen, het had niet veel effect. Mensen gingen door met het verhaal. Dat was het moment waarop ik besloot me op iets anders te richten, namelijk op de psychologische processen die in de samenleving aan het werk waren en die konden verklaren hoe mensen zo radicaal blind kunnen worden en kunnen blijven geloven in een verhaal dat zo volslagen absurd is. Het kostte me een paar maanden om te beseffen dat wat er gaande was in de samenleving een wereldwijd proces van massavorming was.

In de zomer van 2020 schreef ik een opiniestuk over dit fenomeen dat al snel grote bekendheid kreeg in Nederland en België. Ongeveer een jaar later (zomer 2021) nodigde Reiner Fuellmich me uit op “Corona Ausschuss”, een wekelijkse livestream discussie tussen advocaten en zowel deskundigen als getuigen over de coronaviruscrisis, om uitleg te geven over massavorming. Van daaruit verspreidde mijn theorie zich naar de rest van Europa en de Verenigde Staten, waar het werd opgepikt door mensen als dr. Robert Malone, dr. Peter McCullough, Michael Yeadon, Eric Clapton en Robert Kennedy Jr.

Nadat Malone over massavorming sprak op “The Joe Rogan Experience” podcast, werd de term een buzz-woord en was voor een paar dagen de meest gezochte term op Twitter. Sindsdien is mijn theorie enthousiast onthaald, maar ook fel bekritiseerd.

Wat is massavorming eigenlijk? Het is een specifieke vorm van groepsvorming die mensen radicaal blind maakt voor alles wat ingaat tegen waar de groep in gelooft. Op die manier nemen ze de meest absurde overtuigingen voor lief. Om een voorbeeld te geven: tijdens de Iraanse revolutie in 1979 ontstond er een massavorming waarin mensen gingen geloven dat het portret van hun leider-Ayatollah Khomeini zichtbaar was op het oppervlak van de maan. Telkens wanneer er een volle maan aan de hemel stond, wezen de mensen op straat naar de maan om elkaar te laten zien waar precies het gezicht van Khomeini te zien was.

Een tweede kenmerk van een individu in de greep van massavorming is dat hij bereid wordt het individuele belang radicaal op te offeren ten bate van het collectief. De communistische leiders die door Josef Stalin ter dood werden veroordeeld – meestal onschuldig aan de aanklachten die tegen hen waren ingebracht – aanvaardden hun vonnissen, soms met uitspraken als: “Als dat is wat ik kan doen voor de Communistische Partij, zal ik het met plezier doen.”

Ten derde worden individuen in massavorming radicaal onverdraagzaam voor dissonante stemmen. In het eindstadium van de massavorming zullen zij doorgaans wreedheden begaan jegens hen die niet met de massa meegaan. En nog karakteristieker: zij zullen dit doen alsof het hun ethische plicht is. Om nog eens te verwijzen naar de revolutie in Iran: Ik heb gesproken met een Iraanse vrouw die met eigen ogen had gezien hoe een moeder haar zoon aangaf bij de staat en met haar eigen handen de strop om zijn nek hing toen hij op het schavot stond. En nadat hij was vermoord, beweerde ze een heldin te zijn voor wat ze had gedaan.

Dat zijn de effecten van massavorming. Dergelijke processen kunnen op verschillende manieren ontstaan. Het kan spontaan ontstaan (zoals in nazi-Duitsland), of het kan opzettelijk worden uitgelokt door indoctrinatie en propaganda (zoals in de Sovjet-Unie). Maar als het niet voortdurend wordt ondersteund door indoctrinatie en propaganda die via de massamedia wordt verspreid, zal het meestal van korte duur zijn en zich niet ontwikkelen tot een volwaardige totalitaire staat. Of zij nu spontaan is ontstaan of vanaf het begin opzettelijk is uitgelokt, geen enkele massavorming kan echter lang blijven bestaan, tenzij zij voortdurend wordt gevoed door indoctrinatie en propaganda die via de massamedia wordt verspreid. Als dit gebeurt, wordt de massavorming de basis van een geheel nieuw soort staat, die in het begin van de 20e eeuw voor het eerst opkwam: de totalitaire staat. Dit soort staat heeft een uiterst destructieve invloed op de bevolking, omdat zij niet alleen de openbare en politieke ruimte beheerst – zoals de klassieke dictaturen doen – maar ook de privé-ruimte. Zij kan dit laatste doen omdat zij over een enorme geheime politie beschikt: dat deel van de bevolking dat in de greep is van de massavorming en dat fanatiek gelooft in de verhalen die door de elite via de massamedia worden verspreid. Totalitarisme is dus altijd gebaseerd op “een duivels pact tussen de massa’s en de elite” (zie Arendt’s “The Origins of Totalitarianism“).

Ik sluit me aan bij een intuïtie die Hannah Arendt in 1951 verwoordde: Er ontstaat een nieuw totalitarisme in onze samenleving. Geen communistisch of fascistisch totalitarisme, maar een technocratisch totalitarisme. Een soort totalitarisme dat niet geleid wordt door “een bendeleider” zoals Stalin of Adolf Hitler, maar door saaie bureaucraten en technocraten. Zoals altijd zal een bepaald deel van de bevolking zich verzetten en niet ten prooi vallen aan de massavorming. Als dit deel van de bevolking de juiste keuzes maakt, zal het uiteindelijk zegevieren. Als het de verkeerde keuzes maakt, zal het ten onder gaan. Om te zien wat de juiste keuzes zijn, moeten we uitgaan van een grondige en nauwkeurige analyse van de aard van het verschijnsel massavorming. Als we dat doen, zullen we duidelijk zien wat de juiste keuzes zijn, zowel op strategisch als op ethisch niveau. Dat is wat mijn boek “De psychologie van totalitarisme” presenteert: een historisch-psychologische analyse van de opkomst van massa’s gedurende de afgelopen paar honderd jaar, zoals die heeft geleid tot het ontstaan van totalitarisme.

De coronaviruscrisis kwam niet uit de lucht vallen. Ze past in een reeks van steeds wanhopiger en meer zelfdestructieve maatschappelijke reacties op objecten van angst: terroristen, opwarming van de aarde, coronavirus. Telkens wanneer een nieuw voorwerp van angst opduikt in de samenleving, is er maar één reactie: meer controle. Tegelijk kunnen mensen maar een bepaalde hoeveelheid controle verdragen. Dwingende controle leidt tot angst, en angst leidt tot meer dwingende controle. Op deze manier wordt de samenleving het slachtoffer van een vicieuze cirkel die onvermijdelijk leidt tot totalitarisme (d.w.z. extreme overheidscontrole) en eindigt in de radicale vernietiging van zowel de psychologische als de fysieke integriteit van de mens.

We moeten de huidige angst en het psychologische ongemak beschouwen als een probleem op zich, een probleem dat niet kan worden herleid tot een virus of een ander “voorwerp van bedreiging”. Onze angst vindt zijn oorsprong op een heel ander niveau, namelijk dat van het falen van het Grote Verhaal van onze maatschappij. Dit is het verhaal van de mechanistische wetenschap, waarin de mens wordt gereduceerd tot een biologisch organisme. Een verhaal dat voorbijgaat aan de psychologische, spirituele en ethische dimensies van de mens en daardoor een verwoestend effect heeft op het niveau van de menselijke relaties. Iets in dit verhaal zorgt ervoor dat de mens geïsoleerd raakt van zijn medemens en van de natuur. Iets in dit verhaal zorgt ervoor dat de mens ophoudt te resoneren met de wereld om hem heen. Iets in dit verhaal verandert de mens in een geatomiseerd subject. Het is juist dit geatomiseerde subject dat, volgens Arendt, de elementaire bouwsteen is van de totalitaire staat.

Op het niveau van de bevolking schiep de mechanistische ideologie de voorwaarden die mensen kwetsbaar maken voor massavorming. Ze koppelde mensen los van hun natuurlijke en sociale omgeving, creëerde ervaringen van radicale afwezigheid van betekenis en doel in het leven, en leidde tot extreem hoge niveaus van zogeheten vrij zwevende angst, frustratie en agressie, dat wil zeggen angst, frustratie en agressie die niet verbonden zijn met een mentale voorstelling; angst, frustratie en agressie waarbij mensen niet weten waarover ze zich angstig, gefrustreerd en agressief voelen. Het is in deze toestand dat mensen kwetsbaar worden voor massavorming.

De mechanistische ideologie had ook een specifiek effect op het niveau van de “elite” – het veranderde hun psychologische karakteristieken. Vóór de Verlichting werd de maatschappij geleid door edellieden en geestelijken (het “ancien régime”). Deze elite legde haar wil op een openlijke manier op aan de massa’s door middel van haar autoriteit. Dit gezag werd verleend door de religieuze Grote Verhalen die een stevige greep hielden op de geesten van de mensen. Toen de religieuze verhalen hun greep verloren en de moderne democratische ideologie opkwam, veranderde dit. De leiders moesten nu door de massa’s worden gekozen. En om door de massa’s te worden gekozen, moesten zij te weten komen wat de massa’s wilden en dat min of meer aan hen geven. De leiders werden dus eigenlijk volgelingen.

Dit probleem werd op een nogal voorspelbare maar verderfelijke manier aangepakt. Als de massa niet kan worden gecommandeerd, moet zij worden gemanipuleerd. Dat is waar de moderne indoctrinatie en propaganda werden geboren, zoals beschreven in het werk van mensen als Lippman, Trotter, en Bernays. We zullen het werk van de grondleggers van de propaganda doornemen om de maatschappelijke functie en de invloed van propaganda op de samenleving volledig te begrijpen. Indoctrinatie en propaganda worden meestal geassocieerd met totalitaire staten zoals de Sovjet-Unie, Nazi-Duitsland, of de Volksrepubliek China. Maar het is gemakkelijk aan te tonen dat indoctrinatie en propaganda vanaf het begin van de 20e eeuw ook voortdurend werden gebruikt in vrijwel elke “democratische” staat ter wereld. Naast deze twee zullen we andere technieken van massamanipulatie beschrijven, zoals hersenspoeling en psychologische oorlogsvoering.

In de moderne tijd heeft de explosieve proliferatie van massabewakingstechnologie geleid tot nieuwe en voorheen onvoorstelbare middelen voor de manipulatie van de massa’s. En opkomende technologische ontwikkelingen beloven een geheel nieuwe reeks manipulatietechnieken, waarbij de geest materieel wordt gemanipuleerd via technologische apparatuur die in het menselijk lichaam en de hersenen wordt ingebracht. Tenminste, dat is het plan. Het is nog niet duidelijk in welke mate de geest zal meewerken.

Totalitarisme is geen historisch toeval. Het is het logische gevolg van mechanistisch denken en het waanzinnige geloof in de almacht van de menselijke rationaliteit. Als zodanig is totalitarisme een bepalend kenmerk van de traditie van de Verlichting. Verschillende auteurs hebben dit gepostuleerd, maar het is nog niet onderworpen aan een psychologische analyse. Ik besloot te proberen deze leemte op te vullen, en daarom schreef ik “De psychologie van totalitarisme“. Daarin wordt de psychologie van het totalitarisme geanalyseerd en gesitueerd binnen de bredere context van de sociale fenomenen waarvan het deel uitmaakt.

Het is niet mijn bedoeling me met dit boek te richten op datgene wat gewoonlijk met totalitarisme wordt geassocieerd – concentratiekampen, indoctrinatie, propaganda – maar veeleer op de bredere cultuurhistorische processen waaruit totalitarisme voortkomt. Deze benadering stelt ons in staat ons te concentreren op wat het belangrijkst is: de omstandigheden die ons in ons dagelijks leven omringen en van waaruit totalitarisme wortel schiet, groeit en bloeit.

Uiteindelijk verkent mijn boek de mogelijkheden om een uitweg te vinden uit de huidige culturele impasse waarin we lijken te zijn vastgelopen. De escalerende sociale crises van de vroege 21ste eeuw zijn de manifestatie van een onderliggende psychologische en ideologische omwenteling – een verschuiving van de tektonische platen waarop een wereldbeeld rust. We beleven het moment waarop een oude ideologie nog een laatste keer aan de macht komt, alvorens in te storten. Elke poging om de huidige maatschappelijke problemen, wat die ook mogen zijn, te verhelpen op basis van de oude ideologie zal de zaken alleen maar erger maken. Je kunt een probleem niet oplossen met dezelfde denkwijze die het heeft gecreëerd. De oplossing voor onze angst en onzekerheid ligt niet in de toename van (technologische) controle. De werkelijke taak waarvoor wij als individu en als samenleving staan, is ons een nieuw mens- en wereldbeeld voor ogen te stellen, een nieuw fundament voor onze identiteit te vinden, nieuwe principes voor het samenleven met anderen te formuleren, en een op dit moment zeer noodzakelijk menselijk vermogen – Waarheid Spreken – terug te winnen.

Oorspronkelijk gepubliceerd op de Substack van de auteur, herplaatst van het Brownstone Institute

De meningen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van The Epoch Times.

Gepubliceerd door The Epoch Times (31 augustus 2022): The Psychology of Totalitarianism

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.