Wednesday, 17 Jul 2024
"Mnemosyne," ca. 1876-1881, door Dante Gabriel Rossetti. (Publiek domein)

Mnemosyne en de Muzen: De rol van het geheugen in het onderwijs

Inzichten uit de Griekse mythologie over hoe onderwijs te benaderen

In de Griekse mythologie was Mnemosyne, de godin van het geheugen, de moeder van de negen muzen, de godinnen van de kunsten en wetenschappen. Zoals gewoonlijk leert de Griekse poëtisch-allegorische geest iets waars en belangrijks over de concepten die in het verhaal worden verpersoonlijkt.

In hun verhaal over deze goddelijke wezens communiceerden de Grieken dat, in een zeer reële zin, het geheugen de generator en bewaarder is van menselijke kennis en cultuur—en, bij uitbreiding, van onderwijs.

De echtheid van mythe

Ik denk dat onze moderne, postwetenschappelijke revolutionaire denkwijze mythologie, zoals die van de Grieken, te gemakkelijk wegzet als onverlicht en oninteressant omdat ze niet echt en kwantificeerbaar is in de letterlijke zin, zoals bijvoorbeeld de chemische samenstelling van een blad echt is. Maar, zoals James Sale onlangs opmerkte hier in The Epoch Times, mythologie verkent en verklaart die aspecten van de werkelijkheid die dieper zijn dan wat gemakkelijk kwantificeerbaar is, die waarheden die constant, tijdloos, transcendent en vaak mysterieus zijn.

Mythe of poëzie kan ons veel meer vertellen over de menselijke natuur, liefde, dood, oorlog, het lot, schoonheid en dergelijke dan een wetenschappelijke analyse kan. Dergelijke realiteiten vormen de kern, de essentie van ons leven. Bijgevolg is mythologisch of poëtisch denken, eerder dan “niet echt” te zijn, in zekere zin echter dan louter gegevens of voor de hand liggende feiten. We zouden kunnen zeggen dat grote mythen en gedichten “supra-reëel” zijn in zoverre ze handelen over de belangrijkste, universele, tijdloze en mysterieuze realiteiten van ons bestaan.

Geheugen, kunst, wetenschap en onderwijs

Zo is het ook met het verhaal van de Titaan Mnemosyne, die Zeus negen dochters schonk. In het Griekse denken inspireert en leidt elk van de negen muzen een bepaalde kunst of wetenschap. Een gebruikelijke maar niet-definitieve lijst is als volgt: Calliope (epische poëzie), Clio (geschiedenis), Erato (liefdespoëzie), Euterpe (muziek), Melpomene (tragedie), Polymnia (heilige poëzie), Terpsichore (dans en zang), Thalia (komedie) en Urania (astronomie).

Griekse epische poëzie begint altijd met de aanroeping van de muze, een gebed van de dichter waarin hij de goddelijke hulp van Calliope inroept om hem dichterlijke inspiratie te geven bij het vertellen van zijn verhaal.

De Griekse voorstelling van deze gepersonifieerde kunsten en wetenschappen onthult ons hun onlosmakelijke band met het geheugen. En als onderwijs grotendeels draait om inwijding in onderwerpen zoals de hierboven genoemde, dan blijft ook onderwijs fundamenteel afhankelijk van het geheugen.

Wat is de aard van dit verband tussen geheugen, kennis, kunst en onderwijs? Ik denk dat deze Griekse allegorie op twee manieren kan worden opgevat: Ten eerste is het duidelijk dat we op praktisch niveau niets nieuws kunnen weten of leren zonder geheugen. De epische dichter moet een uitstekend geheugen hebben om zijn verzen te onthouden en uit te voeren, de historicus moet zijn data onthouden, de astronoom moet zijn sterrenbeelden onthouden, net zoals de moderne algebra student bepaalde formules en de volgorde van bewerkingen moet onthouden en moet weten hoe hij zijn Texas Instruments rekenmachine moet gebruiken. Wat bekend is maakt de weg vrij voor wat geleerd moet worden. Alle kennis bouwt voort op wat er eerder in de geest was en het geheugen heeft de leiding over dat proces. Dit is op individueel niveau.

Maar in een tweede en diepere betekenis onthult de Griekse mythe ons dat, op maatschappelijk niveau, ware kunst en wetenschap voortkomen uit een collectieve herinnering aan en eerbied voor het culturele verleden. Om echt bekwaam te zijn, moet een generatie schilders leren van degenen die voorgingen. De dichter moet nederig de poëtische traditie die aan hem voorafging in zich opnemen—evenals de mythen, helden en geschiedenissen van zijn samenleving, waarvan hij deels een bewaarder moet zijn—voordat hij echt kan beginnen met componeren. Stel je een wetenschapper voor die weigert de feiten, experimenten of theorieën die hem zijn voorgegaan te geloven en erop staat alles zelf te bewijzen. Hij zou geen enkele wetenschappelijke vooruitgang boeken.

Net als een boom die bij zijn wortels is weggehakt, worden kunsten en wetenschappen die afgesneden zijn van de traditie die aan hen voorafging en hen leven gaf, verschrompeld, droog en dood. (Ik denk aan de neiging van de moderne beeldende kunst om traditionele schildertechnieken en begrippen als proportie te verwerpen en hoe dit leidt tot veel banale, lelijke en levenloze stukken).

De aard van het ware onderwijs

De eerste taak van de student is dus om nederig het Geheugen (met een hoofdletter M) van zijn of haar cultuur in het algemeen en zijn of haar specifieke onderwerp in het bijzonder te erven. Als de student Clio of Urania in zijn leven wil, moet hij eerst Mnemosyne binnenlaten. Dat Geheugen kan dan geboorte geven aan nieuwe kennis, creativiteit en ontdekking. Het is niet alleen een kwestie van de praktische noodzaak om het geheugen te trainen voor pragmatische doeleinden, zodat de student testantwoorden, e-mailwachtwoorden, boodschappenlijstjes en telefoonnummers kan onthouden (hoewel wie onthoudt telefoonnummers in dit tijdperk van smartphones met contactlijsten?). Het is een kwestie van jezelf laten vormen door het beste dat het verleden te bieden heeft, en om erdoor gevormd te worden moeten we het in ons geheugen opnemen, het een deel van onszelf maken.

Echte educatie betekent immers meer dan alleen kennis van feiten of vaardigheden. Ware educatie betekent de vorming van de hele persoon, inclusief iemands karakter, iemands manier van denken, iemands handelingen, iemands moraliteit. Hoe verder we gaan, hoe meer ons geheugen ons leven en onze opvoeding lijkt te bepalen. We worden voor een deel gedefinieerd door onze herinneringen—niet alleen onze persoonlijke ervaringen, maar ook de dingen die we hebben gelezen, bekeken, beluisterd, gezien en gehoord. Alles wat we hebben geconsumeerd wordt, via ons geheugen en onze verbeelding, een deel van ons en vormt zo wie we zijn.

Aristoteles vertelt ons in deel 8 van “Over de ziel” dat wanneer we aan iets denken, we er een beeld bij denken. Als we bijvoorbeeld aan koeien denken, denken we onmiddellijk aan het uiterlijk, de geur of zelfs het gevoel van een koe (in dit voorbeeld gemakkelijker voor plattelanders!). Dat beeld beïnvloedt op zijn beurt hoe we over het onderwerp in kwestie denken. Die beelden worden opgeslagen in ons geheugen en onze verbeelding. Redeneren, geheugen en verbeelding zijn dus nauw met elkaar verbonden.

Met dit in gedachten zien we hoe geheugen en verbeelding cruciaal zijn om goed te kunnen denken (een van de belangrijkste doelen van onderwijs). Het geheugen van eerdere ervaringen en kennis voorziet ons van het ruwe materiaal waarmee onze redenering kan werken. Als we onze redenering van slecht materiaal voorzien, zullen we slecht denken. Als we het daarentegen voorzien van een rijk scala aan zintuiglijke beelden, zullen we goed en oprecht denken. De grote pedagoog John Senior leerde dat als iemands geheugen en verbeelding slecht gevormd waren, zijn redeneerproces fout zou aflopen. Hij worstelde met wat hij zag als de “zieke verbeelding” van zijn studenten.

De vraag wat goed materiaal is om op te slaan in ons geheugen en onze verbeelding zal het onderwerp moeten zijn van een toekomstig artikel, maar voor het hoogtepunt van de huidige beschouwing kunnen we dit zeggen: Het belangrijkste werk van het geheugen in het onderwijs is—puttend uit bronnen zoals het collectieve culturele geheugen—het opslaan van beelden en ideeën van het goede, het ware en het mooie om te helpen bij de vorming van de persoon en om de basis te leggen voor toekomstig leren, denken en creëren.

Gepubliceerd door The Epoch Times (5 juli 2023): Mnemosyne and the Muses: The Role of Memory in Education

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.