Sunday, 16 Jun 2024
Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een parade ter gelegenheid van de 22e gedenkdag van het begin van de vervolging van Falun Gong door het Chinese regime, in Washington op 16 juli 2021. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

VS moeten harder optreden tegen aanvallen van China op Falun Gong

Laten we hopen dat steeds meer Amerikanen Falun Gong zullen steunen in hun zoektocht naar vrijheid van een vorm van vervolging die helaas genocide genoemd zou moeten worden

Tussen 16 en 20 juli gingen duizenden in het geel geklede beoefenaars van Falun Gong de straat op in Washington, New York, San Francisco, Londen en andere steden tijdens hun duidelijk gechoreografeerde jaarlijkse protestbijeenkomsten tegen de meedogenloze, decennialange schendingen van mensenrechten door China. Op de manifestatie in Washington, D.C. beweerde een deskundige op het gebied van godsdienstvrijheid van het Hudson Instituut terecht dat China een genocide tegen Falun Gong aan het plegen is.

Talrijke bronnen van de Amerikaanse regering hebben kennis genomen van de wereldwijde berichtgeving en wetenschap over de vervolging van Falun Gong en van belangrijke, onomstreden bewijzen van massale opsluiting, marteling en gedwongen orgaanoogst van misschien wel miljoenen mensen. De daden van China voldoen aan de wettelijke definitie en de wetenschappelijke beschrijving van genocide overeenkomstig het VN-Verdrag van 1948 inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide.

Falun Gong is een in boeddhistische en taoïstische principes gewortelde spiritualiteit die vanaf 1992 in China populair werd. Zeven jaar later zag de Chinese Communistische Partij (CCP) deze vreedzame praktijk als haar grootste bedreiging.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, staat voor de drie principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagaamheid, die blijkbaar in strijd zijn met de eigen filosofieën van de CCP, zoals bijvoorbeeld dat politieke macht groeit uit de loop van een geweer (volgens Mao Tse Tung in 1938).

Falun Gong vormt een bijzondere bedreiging voor de groeiende macht van de CCP omdat zij vaak deel uitmaakt van het Chinese bedrijfsleven, de universiteiten en de staat. Beoefenaars van Falun Gong in China, die door de vervolging door de staat tot geheimhouding zijn gedwongen, beheren ten minste 200.000 “ondergrondse drukkerijen” in het totalitaire land, “in wat waarschijnlijk het grootste geweldloze volksverzet ter wereld is”, aldus een website van Falun Gong.

Beoefenaars van Falun Gong hebben bij tijd en wijle kritische informatie gelekt naar publicaties buiten China. Dit maakt Falun Gong tot een natuurlijke en krachtige bondgenoot van alle democratieën die de waarheid over de wreedheden van de CCP aan het licht trachten te brengen.

Volgens verschillende bronnen, waaronder de Chinese overheidsmedia, waren er aan het eind van de jaren negentig in de wereld 70 tot 100 miljoen Falun Gong beoefenaars. Dit aantal was groter dan het aantal CCP-leden in die tijd.

Toenemende negatieve aandacht van de CCP dwong de stichter van Falun Gong, Li Hongzhi (李洪志), om zich in 1995 opnieuw in de Verenigde Staten te vestigen. Naarmate de negatieve aandacht toenam, vooral in de staatsmedia, begonnen beoefenaars van Falun Gong in China te protesteren. Dit bereikte een hoogtepunt op 25 april 1999, toen minstens 10.000 Falun Gong beoefenaars een oproep deden aan de CCP door een vreedzame meditatie te houden bij Zhongnanhai, het gebouw van de centrale regering van China in Beijing.

De partij voelde zich bedreigd. Zij verklaarde de beweging tot een “ketterse godsdienst” en de grootste bedreiging voor de staatsveiligheid sinds de democratiebeweging van 1989. Het hoofd van de CCP, Jiang Zemin, verbood Falun Gong op 20 juli 1999 en richtte het Gestapo-achtige ” 610 bureau ” op om de rechtbanken en de politie te overstemmen in China, waar godsdienstvrijheid zogenaamd, maar niet echt, beschermd wordt door de Chinese grondwet.

De vervolging van Falun Gong die volgde werd uitgevoerd door CCP-functionarissen zoals Chen Quanguo (陈全国) en maakte gebruik van “heropvoedingstechnieken” die later deel zouden uitmaken van de genocide tegen de Oeigoeren. De vervolging van Falun Gong in China is eveneens een poging tot “volledige of gedeeltelijke vernietiging van een nationale, etnische, raciale of religieuze groep”, onder meer door moord en andere lichamelijke en geestelijke schade en is derhalve een genocide volgens de definitie van de Verenigde Naties.

Academisch onderzoek heeft het totale aantal lever- en niertransplantaties in China van 2000 tot 2014, waarschijnlijk voornamelijk afkomstig van Falun Gong beoefenaars, geschat op niet minder dan 1,5 miljoen. Het China-tribunaal van 2020, dat in Londen werd gehouden, haalde statistieken aan die wijzen op niet minder dan 60.000 tot 90.000 orgaantransplantaties per jaar (verminderd met ongeveer 5.000 gedocumenteerde vrijwillige donoren, wat een kloof laat zien van ongeveer 55.000 tot 85.000 onverklaarde jaarlijkse transplantaties).

Sir Geoffrey Nice QC, voorzitter van het China-tribunaal, brengt de uitspraak van het tribunaal op 17 juni 2019 in Londen. (Justin Palmer)

Het China Tribunaal stelde verder vast dat “gedwongen orgaanoogst op meerdere plaatsen in de Volksrepubliek China en bij meerdere gelegenheden heeft plaatsgevonden gedurende een periode van ten minste 20 jaar en tot op de dag van vandaag voortduurt. … In de langdurige praktijk van gedwongen orgaanoogst in de Volksrepubliek China waren het inderdaad Falun Gong beoefenaars die werden gebruikt als bron – waarschijnlijk de belangrijkste bron – van organen voor gedwongen orgaanoogst.”

Volgens een rapport van Freedom House uit 2015 werden “honderdduizenden [Falun Gong] beoefenaars veroordeeld tot werkkampen en gevangenisstraffen, waardoor zij de grootste groep gewetensgevangenen in het land zijn”, en ik zou kunnen toevoegen, in de wereld. Falun Gong-bronnen zeggen dat in de afgelopen twintig jaar in China enkele miljoenen Falun Gong beoefenaars gevangen zijn genomen.

Freedom House heeft in 2017 onafhankelijk 933 gevallen geverifieerd van veroordelingen tot twaalf jaar van Falun Gong-gevangenen tussen 2013 en 2016, vaak uitsluitend opgelegd vanwege hun geloofsovertuiging. Volgens de non-profitorganisatie: “Beschikbaar bewijs duidt erop dat gedwongen extractie van organen van Falun Gong-gevangenen voor verkoop in transplantaties op grote schaal heeft plaatsgevonden en mogelijk doorgaat.”

Een cruciaal onderdeel van de anti-Falun Gong campagne is het gebruik van de staatsmedia om beoefenaars af te schilderen als onmenselijk teneinde hun marteling en uitroeiing te rechtvaardigen.

Daden van marteling onthullen in het algemeen een consistente houding en aanpak van de Chinese staat ten aanzien van beoefenaars van Falun Gong, die systematisch van aard is en erop gericht is beoefenaars van Falun Gong te straffen, sociaal uit te sluiten, te vernederen, te ontmenselijken en te demoniseren, zodat zij de beoefening van Falun Gong afzweren en er mee ophouden. De Volksrepubliek China en haar leiders hebben actief tot deze vervolging aangezet met als enig doel de beoefening van en het geloof in Falun Gong uit te roeien.

– Het China-tribunaal

De wijdverbreide en verwoestende gevolgen van de ontmenselijking van Falun Gong door de staatsmedia mogen in een maatschappij zonder vrijheid van meningsuiting niet worden onderschat. Toch hebben volgens Freedom House miljoenen Falun Gong beoefenaars in China de jaren van vervolging doorstaan. Met de demonstraties van deze maand werd de tweeëntwintigste gedenkdag van de onderdrukking van Falun Gong door de CCP herdacht.

Steeds meer Amerikanen worden zich bewust van de genocide die tegen Falun Gong wordt gepleegd. Politici ondernemen actie op een bipartisanale manier. Van de zeventien Amerikaanse senatoren en vertegenwoordigers die een verzoek van Falun Gong om steun te betuigen op de tweeëntwintigste gedenkdag van de vervolging ondersteunden, waren er acht democraten en negen republikeinen. De senatoren Robert Menendez (D-NJ) en Marco Rubio (R-FL) hebben beiden in afzonderlijke 20 juli verklaringen hun steun betuigd aan Falun Gong en aan de godsdienstvrijheid in het algemeen.

Dit jaar waren de Democratische afgevaardigden die hun steun betuigden en dus publieke waardering verdienen, Zoe Lofgren (Californië), Mike Doyle (Pennsylvania), Bill Foster (Illinois), Sean Maloney (New York), Dean Phillips (Minnesota), David Trone (Maryland), Juan Vargas (Californië) en Gerald Connolly (Virginia). De Republikeinen waren Elise Stefanik (New York), Gus Bilirakis (Florida), Vicky Hartzler (Missouri), Tim Walberg (Michigan), Steve Chabot (Ohio), Glenn Grothman (Wisconsin), en Jack Burgman (Michigan).

Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een parade ter gelegenheid van de 22e gedenkdag van het begin van de vervolging van Falun Gong door het Chinese regime, in Washington op 16 juli 2021. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

Senator Menendez, die voorzitter is van de Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen, gaf op 20 juli een verklaring over Falun Gong die zijn weerga niet kent. “Vandaag tweeëntwintig jaar geleden ondernam de Volksrepubliek China een meedogenloos en wreed optreden tegen de volgelingen van de spirituele beweging Falun Gong, dat tot op de dag van vandaag voortduurt”, schreef hij in een brief. “In de meer dan twee decennia die sindsdien zijn verstreken, zijn tienduizenden Chinese burgers vervolgd vanwege hun geloofsovertuiging, gevangen gezet, gemarteld, onderworpen aan dwangarbeid en zijn er serieuze beschuldigingen geuit over het oogsten van organen.”

Senator Rubio legde een soortgelijke treffende verklaring af op 20 juli. “De CCP heeft Falun Gong beoefenaars opgesloten en in sommige gevallen meerdere malen, in ‘transformatie-door-heropvoeding’ centra – een voorproefje van de voortdurende massale internering en daden van genocide tegen Oeigoeren en andere moslims in Xinjiang. Functionarissen van de CCP hebben Falun Gong beoefenaars onderworpen aan lichamelijk en seksueel geweld, dwangarbeid en martelingen om hen te dwingen hun geloof af te zweren. Nog verontrustender zijn de serieuze beschuldigingen van gedwongen orgaanoogst.”

In een rapport van 12 mei van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken over godsdienstvrijheid wordt melding gemaakt van rapportages van tientallen miljoenen Falun Gong beoefenaars in het land, van meer dan 6.600 arrestaties in 2019 en van meer dan 600 veroordelingen tot gevangenisstraffen tot veertien jaar. In het rapport wordt melding gemaakt van marteling en ontzegging van voedsel en medische zorg aan beoefenaars in de gevangenis en wordt verwezen naar het bewijs van gedwongen orgaanoogst, onder meer zoals gevonden in rapporten van het China Tribunaal en de Victims of Communism Memorial Foundation (VOC).

Het ministerie van Buitenlandse Zaken citeerde mediaberichten dat “autoriteiten hebben ingebroken in het huis van een Falun Gong beoefenaar, haar hebben vastgebonden en met geweld een monster van haar bloed hebben genomen, waarbij ze haar vertelden dat dit ‘door de staat was vereist.’

Een officier schreeuwde: “De wet geldt niet voor jullie. We gaan jullie allemaal uitroeien.”

Bij de publicatie van het rapport heeft minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken terecht een visumverbod uitgevaardigd tegen de Chinese Yu Hui en zijn familie wegens de medeplichtigheid van deze functionaris aan de willekeurige opsluiting van Falun Gong-gelovigen.

In het rapport van 2021 van de United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) wordt ook gewezen op de vervolging van Falun Gong in China en op bewijzen van gedwongen orgaanverwijdering. “Volgens berichten werden duizenden Falun Gong beoefenaars in 2020 lastiggevallen en gearresteerd vanwege het belijden van hun geloof en zijn sommigen waarschijnlijk overleden als gevolg van mishandeling en marteling tijdens hun gevangenschap”, aldus het rapport. ” Betrouwbare internationale rapporten suggereerden ook dat het oogsten van organen, waaronder van Falun Gong beoefenaars, waarschijnlijk doorgaat.”

We kunnen misschien niet verwachten dat veel academici of grote bedrijven zich binnenkort voor Falun Gong zullen inzetten, aangezien velen zakelijk voordeel uit China willen halen, waaronder meer Chinese studenten die het volle collegegeld betalen aan Amerikaanse universiteiten. Laten we echter hopen dat steeds meer Amerikanen, van het hierboven genoemde principiële soort, Falun Gong zullen steunen in hun streven naar vrijheid van een mate van vervolging die helaas genocide genoemd zou moeten worden. Deze genocide is des te weerzinwekkender omdat de basisprincipes die Falun Gong beoefenaars beoefenen, namelijk waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid, zo prijzenswaardig zijn en zo jammerlijk ontbreken in het huidige Chinese bewind.

Uit Nationalinterest.org

De standpunten in dit artikel zijn de mening van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van The Epoch Times.

Volg Anders Corr op Twitter: twitter.com/anderscorr

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (6 augustus 2021): US Should Get Tougher on China’s Attacks Against Falun Gong

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.