Saturday, 25 May 2024
Advocaat-generaal Merrick Garland wordt beëdigd tijdens zijn bevestigingshoorzitting voor de Senaatscommissie voor Justitie in het Hart Senate Office Building op 22 februari 2021. (Drew Angerer/Getty Images)

Spygate documenten en Trump’s RICO rechtszaak: Onderzoek naar de echte redenen achter de FBI inval

Na de inval van de FBI in de woning van voormalig president Donald Trump, is er veel gespeculeerd over de motivatie van het Department of Justice (DOJ). Was het gedaan om te voorkomen dat Trump zich in 2024 opnieuw kandidaat zou stellen, of had de inval te maken met documenten en bewijsmateriaal rond de commissie van 6 januari?

Hoewel deze factoren van invloed kunnen zijn geweest op de inval van de FBI, kunnen er ook geheel andere, en mogelijk grotere, factoren in het spel zijn.

Het is waarschijnlijk dat de inval van de FBI werd gedreven door de angst van de inlichtingendiensten voor informatie die in die documenten stond over de Russiagate hoax.

De gecoördineerde inval van de DOJ in Mar-a-Lago had waarschijnlijk te maken met de mogelijke openbaarmaking en presentatie van deze informatie – met name in verband met Trump’s Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) aanklacht tegen Hillary Clinton, het Democratisch Nationaal Comité en voormalige FBI-functionarissen zoals voormalig directeur James Comey, voormalig adjunct-directeur Andrew McCabe, voormalig agent Peter Strzok en voormalig FBI-advocate Lisa Page – en zijn gewijzigde RICO-aanklacht, waarbij meer verdachten werden toegevoegd.

Naarmate nieuwe informatie aan het licht kwam, hebben we meer vertrouwen gekregen in deze theorie en zijn we er nog meer van overtuigd geraakt. Alleen al de enorme reikwijdte van het huiszoekingsbevel heeft deze theorie versterkt. Maar dat is lang niet de enige reden achter onze overtuiging.

Een artikel in Newsweek van 17 augustus bevatte een aantal opmerkelijke verklaringen van twee bronnen binnen de inlichtingengemeenschap (IC).

Een van deze bronnen merkte op dat “agenten de woning van Trump binnengingen onder het voorwendsel dat ze op zoek waren naar alle overheidsdocumenten … maar het werkelijke doelwit was deze privé-stash” van documenten die Trump had verzameld, “waarvan functionarissen van het Ministerie van Justitie vreesden dat Trump ze als wapens zou gaan gebruiken”. De tweede bron beweerde dat hoewel de FBI zogenaamd “alles verzamelde wat rechtmatig toebehoorde aan de Amerikaanse regering,” het werkelijke doelwit van de door DOJ geleide FBI-inval “deze documenten waren die Trump al sinds het begin van zijn regering had verzameld.”

Beide bronnen merken op dat de “gezochte documenten gaan over een verscheidenheid van inlichtingenzaken die van belang zijn” voor Trump – “waaronder materiaal waarvan Trump blijkbaar dacht dat het hem zou vrijpleiten van alle beweringen van Russische samenspanning in 2016 of andere verkiezingsgerelateerde aanklachten.” Met andere woorden, documenten die Trump had verzameld en in zijn bezit had, bewezen dat de Russiagate hoax precies dat was: een hoax, die werd geleid door functionarissen van de hoogste instellingen van onze natie – waaronder, maar niet beperkt tot, de FBI en de DOJ.

Hoewel we over het algemeen niet de gewoonte hebben veel, of zelfs helemaal geen, acht te slaan op bronnen binnen het IC, overlappen deze specifieke onthullingen met onze eigen theorie en de informatie die we zijn tegengekomen. Zoals we zullen zien aan de hand van de gebeurtenissen in de tijdslijn, lijken de acties van Trump en de documenten die hij in de loop van de tijd heeft verzameld, een zeer directe bedreiging te zijn geweest voor de agentschappen die zich achter onze regering schuilhouden, wat een institutionele reactie heeft uitgelokt die zich uitte in de inval van de FBI in Mar-a-Lago op 8 augustus.

Met name de RICO-rechtszaak die Trump in 2022 aanspande, vormde mogelijks een vehikel dat kon gebruikt worden om deze documenten in de openbaarheid te brengen.

Op 19 januari 2021 declasseerde toenmalig president Trump “een map met materiaal met betrekking tot het Crossfire Hurricane-onderzoek van het Federal Bureau of Investigation”, hoewel hij ook akkoord ging met enkele “aanpassingen met het oog op verdere geheimhouding door de FBI”.

Belangrijk is dat Trump ook verklaarde dat “op mijn aanwijzing, de procureur-generaal een passende beoordeling heeft uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het materiaal in de ordner door het Witte Huis openbaar mag worden gemaakt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.” Met andere woorden, het ministerie van Justitie was op de hoogte van alle documenten in de map die Trump heeft vrijgegeven, en had deze documenten ook gereviseerd. Zoals we weten, heeft de DOJ van procureur-generaal Merrick Garland “niet één pagina van die documenten vrijgegeven”.

Fast forward naar half januari van 2022. Volgens een verklaring van 7 februari van de National Archives and Records Administration (NARA) hebben de archieven 15 dozen met presidentiële documenten uit Mar-a-Lago laten overbrengen, “na besprekingen met de vertegenwoordigers van president Trump in 2021”. Trump verklaarde dat de gesprekken “collaboratief en respectvol” waren en zei dat het een “grote eer” was om met de archieven samen te werken.

Zijn vertegenwoordigers vertelden het bureau ook dat ze zouden blijven zoeken naar meer presidentiële archieven. Kort daarna, op 14 februari, beweerde het NARA in een verklaring dat “sommige van de presidentiële documenten van Trump die door de National Archives and Records Administration waren ontvangen, papieren documenten bevatten die door de voormalige president Trump waren verscheurd.”

De volgende dag, 15 februari 2022, stuurden Sens. Chuck Grassley (R-Iowa) en Ron Johnson (R-Wis.) een brief aan Garland waarin staat dat het DOJ tot nu toe heeft geweigerd te voldoen aan het declassificatiebevel dat Trump in januari 2021 heeft uitgevaardigd. De brief merkte op dat “het ministerie van Justitie niet alleen heeft nagelaten om ook maar één pagina te declassificeren, het ministerie heeft ook nagelaten om voor het Congres documenten aan te wijzen waarvan het met zekerheid weet dat ze onder de declassificeringsrichtlijn vallen.”

Grassley zei tegen Garland dat het Ministerie van Justitie “de documenten moet identificeren die onder het declassificatiebevel vallen en, ten tweede, deze documenten zonder ongepaste redigering aan het Congres en het Amerikaanse volk moet overhandigen”.

Drie dagen later, in een brief van NARA archivaris David Ferriero aan het gepolitiseerde House Oversight and Reform Committee, verklaarde Ferriero dat “NARA items heeft geïdentificeerd die zijn gemarkeerd als geclassificeerde nationale veiligheidsinformatie binnen de dozen.” Vergeet niet dat Trump als president de uiteindelijke bevoegdheid had over de vraag of de documenten geclassificeerd waren.

Denk ook aan de brief van Grassley van slechts drie dagen eerder, waarin hij opmerkte dat het ministerie van Justitie tot dusver had geweigerd gehoor te geven aan het declassificatiebevel van Trump. Een week later eiste de House Oversight Committee dat “NARA aanvullende informatie zou voorleggen, waaronder een inventaris van de dozen die zijn teruggevonden op Mar-a-Lago en informatie over alle geclassificeerde documenten, evenals documenten van de Trump Administration die verband houden met de vernietiging van dossiers door de voormalige president.”

Sen. Charles Grassley (R-Iowa) spreekt voor de Senate Judiciary Committee op Capitol Hill in Washington, op 14 okt. 2020. (Susan Walsh/AP Photo)

Terwijl dit spel zich afspeelde, was Trump bezig met het samenstellen van zijn oorspronkelijke RICO-aanklacht.

Trump diende op 24 maart formeel zijn RICO-aanklacht in, waarin stond dat “de gedaagden kwaadwillig samenspanden om een vals verhaal te weven” dat Trump “samenspande met een vijandige buitenlandse soevereiniteit,” namelijk Rusland. De aanklacht van Trump stelde dat “de acties die zijn ondernomen om hun plan te bevorderen – het vervalsen van bewijsmateriaal, het misleiden van wetshandhavers en het uitbuiten van toegang tot zeer gevoelige gegevensbronnen – zo schandalig, subversief en opruiend zijn dat zelfs de gebeurtenissen in Watergate daarbij verbleken”.

De volgende twee maanden bleef het relatief rustig. Toen, op 31 mei, stuurde Grassley de eerste van vier brieven naar Garland en FBI directeur Christopher Wray.

Grassley uitte een zeer ernstige beschuldiging en merkte op dat “terwijl hij een zeer gevoelige rol vervulde die drempelbeslissingen omvat over welke federale corruptiezaken worden geopend voor onderzoek,” de assistent-special agent Timothy Thibault van het Washington Field Office, federale voorschriften en richtlijnen van het departement overtrad die bedoeld zijn om te voorkomen dat politieke vooroordelen FBI-zaken besmetten.

Grassley zei tegen Wray en Garland dat de acties van Thibault “zowel de FBI als DOJ ondermijnen omdat het op zijn minst de indruk wekt dat de wet ongelijk wordt toegepast”.

Op 3 juni, drie dagen na Grassley’s brief aan Wray, gingen FBI-agenten naar Mar-a-Lago en inspecteerden de opslagfaciliteit en de opslagplaats van documenten die in het bezit waren van Trump. Naar verluidt heeft Jay Bratt, de hoogste ambtenaar voor contraspionage bij de nationale veiligheidsdivisie van het Ministerie van Justitie, “persoonlijk de opslagfaciliteit geïnspecteerd terwijl hij in gesprek was met zowel Trump als een van zijn advocaten”.

Trump zou naar verluidt “de drie FBI-agenten die Bratt bij zich had, hebben toegestaan om dozen in de opslagruimte te openen en te doorzoeken.”

Deze FBI-agenten vertrokken naar verluidt met enkele documenten. Bratt vroeg ook om “verhoogde beveiliging van de faciliteit en vroeg om de bewakingsbeelden van de beveiligingscamera’s te mogen zien.” Een advocaat van Trump voldeed aan de verzoeken.

FBI-directeur Christopher Wray getuigt tijdens een hoorzitting voor de Senate Judiciary Committee op Capitol Hill in Washington op 4 aug. 2022. (Alex Wong/Getty Images)

Deze volgorde is belangrijk omdat het aantoont dat de DOJ en FBI wisten, of een zeer goed idee hadden, van wat ze in beslag namen tijdens hun inval op 8 augustus. Het maakt ook sommige van de lekken naar de media, die beweerden dat Trump de nationale veiligheid in gevaar bracht, achteraf gezien enigszins belachelijk.

Als de FBI wist dat Trump dergelijk materiaal in zijn bezit had, of hem kon beschuldigen van het in gevaar brengen van de nationale veiligheid, dan hadden ze dat ter plaatse gedaan tijdens het bezoek aan Mar-a-Lago op 3 juni. Op zijn minst had de FBI in de dagen direct na het bezoek kunnen reageren met een huiszoekingsbevel. In plaats daarvan gingen er verscheidene maanden voorbij voordat de DOJ en de FBI besloten een inval te doen op Mar-a-Lago.

Zoals we zullen zien, waren er een aantal belangrijke gebeurtenissen die volgden op het bezoek van de FBI op 3 juni.

De eerste van deze gebeurtenissen vond plaats op 21 juni, toen Trump een gewijzigde RICO aanklacht indiende tegen Clinton en een groot aantal andere DNC-gerelateerde personen die betrokken waren bij de Russiagate hoax.

De nieuwe aanklacht, die 193 pagina’s besloeg, was aanzienlijk uitgebreider en gedetailleerder dan de oorspronkelijke RICO-aanklacht van Trump van 24 maart, en bevatte meer gedaagden. Op dezelfde dag kondigde Kash Patel, een voormalige ambtenaar van de Trump-regering die hard heeft gewerkt om de vrijgegeven documenten van Trump vrij te krijgen, op een podcast aan dat hij officieel een vertegenwoordiger van Trump bij de Nationale Archieven was.

Patel zei dat het zijn bedoeling was om “elk document te identificeren dat ze hebben geblokkeerd om te worden gederubriceerd,” en verklaarde dat hij “volgende week zou beginnen met het naar buiten brengen van die informatie.”

De volgende dag, 22 juni, trok Magistraat Bruce Reinhart zich plotseling terug uit Trump’s rechtszaak tegen Clinton en Company. Slechts 44 dagen later, na zijn onverwachte terugtrekking uit Trump’s RICO-zaak tegen Clinton, tekende Reinhart persoonlijk het huiszoekingsbevel voor de inval in Mar-a-Lago.

Op 14 juli was er nog een verrassende ontwikkeling in de RICO-zaak van Trump tegen Clinton en Company. In een motie, ingediend door Juan Gonzalez, de openbare aanklager van het zuidelijke district van Florida, werd verzocht om “de Verenigde Staten als gedaagde in de plaats te stellen”. Met andere woorden, de DOJ wilde “zichzelf als gedaagde in de plaats stellen van James Comey, Andrew McCabe, Peter Strzok, Lisa Page, en Kevin Clinesmith.”

De motie beweerde dat Trump’s RICO claims “gebaseerd waren op gedrag binnen de reikwijdte van het dienstverband van deze voormalige FBI medewerkers bij de overheid,” en verklaarde dat “de Verenigde Staten de enige en exclusieve gedaagde is voor deze claims.” De motie vroeg ook dat als de vervanging werd aanvaard, “het Hof de Verenigde Staten zou schrappen als beschuldigde wegens gebrek aan jurisdictie over het onderwerp”.

De motie merkte op dat aangezien Trump zijn administratieve rechtsmiddelen niet had uitgeput, het Hof geen subject matter jurisdictie had en daarom de zaak zou moeten verwerpen na de Verenigde Staten als gedaagde te hebben vervangen. De DOJ was aan het manoeuvreren om zichzelf in Trump’s RICO zaak te plaatsen en vervolgens Trump’s zaak te laten seponeren. Deze tactiek was succesvol, althans gedeeltelijk.

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heft zijn vuist op terwijl hij naar een voertuig loopt buiten de Trump Tower in New York City op 10 aug. 2022. (Stringer/AFP via Getty Images)

Op 22 juli stond procesrechter Donald Middlebrooks de motie tot substitutie toe, waarbij Comey, McCabe, Strzok, Page en Clinesmith werden vervangen door de Verenigde Staten als gedaagde.

Middlebrooks beriep zich op de Westfall Act, die “federale werknemers absolute immuniteit verleent tegen vorderingen wegens onrechtmatige daden die voortvloeien uit handelingen die zij stellen in het kader van hun officiële taken”. Hij stelde de uitspraak over de verwerping uit en merkte op dat Trump het recht had om te “procederen over de vraag of de werknemers handelden binnen de reikwijdte van hun dienstverband toen het gewraakte gedrag zich voordeed”.

Het Ministerie van Justitie had zich met succes gemengd in de RICO-aanklacht tegen Trump en bracht daarmee al het juridische gewicht en de vuurkracht van de Amerikaanse regering met zich mee. Het is vermeldenswaard dat de informatie die eerder door Trump is vrijgegeven, direct relevant is voor zijn aanklacht. Ondertussen is het Ministerie van Justitie, dat de vrijgave ervan heeft tegengehouden, nu in de officiële juridische positie om de vrijgave ervan in de rechtszaal te bestrijden.

Te midden van deze manoeuvres van het DOJ stuurde Grassley op 18 juli een tweede brief naar Wray en Garland. Grassley vertelde beide mannen dat beschuldigingen van een aantal “zeer geloofwaardige klokkenluiders” hebben geleid tot “fundamentele vragen over de vraag of het ministerie van Justitie en de FBI hun gecombineerde missie van wetshandhaving naar behoren vervullen met onpartijdigheid en zonder fraude, misbruik en grove mismanagement.”

Een week later, op 25 juli, gaf Grassley een verklaring uit met brieven aan Wray en Garland, waarin stond dat informatie die Grassley had ontvangen “betrekking heeft op zorgen over de ontvangst en het gebruik door de FBI van informatie die schadelijk was voor Hunter Biden, en de onjuiste afschildering door de FBI van verworven bewijsmateriaal als desinformatie,” verwijzend naar de zoon van president Joe Biden. Grassley zei dat “als deze beschuldigingen waar en accuraat zijn, het Ministerie van Justitie en de FBI tot in hun diepste binnenste gecorrumpeerd zijn”.

Beveiligingsagenten bewaken de ingang van het Paul G. Rogers Federal Building and Courthouse terwijl de rechtbank een hoorzitting houdt om te bepalen of de beëdigde verklaring die de FBI gebruikte als rechtvaardiging voor de huiszoeking op Trumps landgoed Mar-a-Lago moet worden vrijgegeven, in West Palm Beach, Fla., op 18 aug. 2022. (Chandan Khanna/AFP via Getty Images)

Kort daarna, op 4 augustus, diende Trump een bezwaarschrift in tegen de uitspraak van Middlebrooks om de Verenigde Staten – met andere woorden, de DOJ – in de plaats te stellen van Comey, McCabe, Strzok, Page, en Clinesmith. Trump diende ook een bezwaarschrift in tegen Clinton’s eerdere motie om de hele RICO klacht tegen haar en haar medegedaagden te verwerpen, waaronder de DNC, en bekende namen zoals advocaten Marc Elias en Michael Sussmann, Rep. Adam Schiff (D-Calif.), voormalig journalist Glenn Simpson, voormalig DOJ ambtenaar Bruce Ohr, en zijn vrouw, Nellie Ohr.

De volgende dag, 5 augustus, ondertekende Reinhart het huiszoekingsbevel van de FBI voor het landgoed van Trump in Mar-a-Lago. Garland verklaarde later in zijn persconferentie dat hij “persoonlijk had ingestemd met het besluit om een huiszoekingsbevel aan te vragen”. Drie dagen later, op 8 augustus, werd er een inval gedaan in de woning van Trump op Mar-a-Lago.

We weten dat het huiszoekingsbevel niet “gericht” was, zoals Garland had verklaard. In feite was het zeer breed en omvatte alle presidentiële documenten van de gehele ambtstermijn van Trump.

Het is ook de moeite waard te herhalen dat het DOJ na het bezoek op 3 juni wist welke documenten Trump in zijn bezit had. Het DOJ wist ook alles wat er in de map zat die Trump had laten declassificeren, aangezien Trump de map naar het departement had gestuurd om te laten declassificeren.

Als het ministerie van Justitie bewijs had van specifieke misdrijven, zou het niet zo’n breed en vaag bevel hebben gebruikt. Het was een gerichte ‘vis-expeditie’ – bedoeld om alle informatie in verband met de Russiagate hoax te verzamelen – precies op het moment dat het DOJ zijn acties in het kader van de Russiagate hoax voor de rechter verdedigt tegen de RICO-zaak van Trump.

Op 17 augustus stuurde Grassley een vierde brief aan Wray, waarin hij stelt dat “een diepgewortelde politieke infectie zich heeft verspreid in de onderzoeksactiviteiten naar voormalig president Trump en Hunter Biden.” Tot op heden is de FBI niet ingegaan op de door Grassley geuite zorgen en heeft de FBI de door hem gevraagde dossiers niet voorgelegd.

Gepubliceerd door The Epoch Times (19 augustus 2022): Spygate Docs and Trump’s RICO Lawsuit: Exploring the Real Reasons Behind FBI Raid

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.