Thursday, 20 Jun 2024
(Shutterstock - pathdoc/Nikki Zalewski)

Ruimdenkende wetenschapper onderzoekt vermogen van mensen om anderen met enkel hun geest op afstand te beïnvloeden

Dr. Imants Barušs bestudeert concepten die vaak als ongrijpbaar of onwetenschappelijk worden beschouwd. Men hoort praten over menselijke “energievelden”, het menselijk bewustzijn dat andere mensen beïnvloedt, en andere dergelijke fenomenen, maar bij het onderzoeken daarvan kan men zich afvragen: hoeveel daarvan is ingebeeld, en hoeveel bestaat echt?

Dr. Barušs, hoogleraar psychologie aan het King’s University College, verbonden aan de Universiteit van Western Ontario, geeft geen volledig of definitief antwoord op dergelijke vragen, maar zijn recente onderzoek brengt de zaak wel in beeld. Hij leidde het schrijven van een artikel getiteld “Alterations of Consciousness at a Self-Development Seminar: A Matrix Energetics Seminar Survey,” gepubliceerd in 2014 in het Journal of Consciousness Exploration Research.

Hij rapporteerde een paar experimenten met betrekking tot de kracht van bewustzijn.

Beïnvloeding op afstand

In twee experimenten richtte Barušs zijn gedachten op mensen van ver weg om te zien of die mensen iets konden voelen. Deze experimenten zijn beschreven in hoofdstuk drie van zijn boek “The Impossible Happens” en worden genoemd in het huidige artikel. Hij richtte zich op het effect van deze gedachten op het energieniveau van de proefpersonen—of ze zich energieker of vermoeider voelden dan normaal.

Hij testte 37 deelnemers en sprak met hen via e-mail tijdstippen af waarop hij deze sessies zou houden. De deelnemers zouden ervoor zorgen dat ze op die tijdstippen niet achter het stuur zaten, en ze zouden ook bijhouden hoe ze zich op dat moment voelden. Barušs gooide aan het begin van elke sessie een muntje op om willekeurig te bepalen of hij beïnvloeding op afstand zou uitvoeren of niets zou doen.

Hij controleerde ook zijn eigen concentratieniveau en “de diepte van zijn veranderde bewustzijnstoestand”. Als de diepte van zijn veranderde toestand groter was, hadden de deelnemers meer kans om zich vermoeid te voelen. Hij vond het waarschijnlijk dat de beïnvloeding op afstand een effect had op de deelnemers—zijn resultaat was p < .05, wat betekent dat het minder dan 5 procent waarschijnlijk is dat hun verandering in energieniveau te wijten was aan toeval en niet aan zijn invloed; met andere woorden, het is meer dan 95 procent waarschijnlijk dat hij invloed had op hun energietoestand.

De resultaten moeten worden gezien als een interessant uitgangspunt, hoewel Barušs waarschuwde dat de resultaten kunnen veranderen als er meer vergelijkingspunten worden gemaakt.

Matrix Energetics

Matrix Energetics is een praktijk waarbij een persoon een ander met intentie beïnvloedt. Barušs vatte enkele van de effecten samen zoals beschreven door een andere onderzoeker, Jos Marlowe van het Instituut voor Transpersoonlijke Psychologie: “Deelnemers ervaren soms verschillende somatische sensaties, waaronder vallen, en dat de werkelijkheid plastischer is geworden, zodat onwaarschijnlijke gebeurtenissen zich eerder voordoen, zoals de spontane remissie van ziekte.

“Al deze gebeurtenissen moeten nauwkeuriger worden onderzocht, en in deze studie proberen we daar een begin mee te maken.”

Zijn experimenten werden uitgevoerd op een Matrix Energetics conferentie in Philadelphia in 2012. Deze werden de belangrijkste focus van zijn document. Er waren verschillende deelnemers bij betrokken, van gezondheidswerkers tot ingenieurs en pompbedienden. Voor de meesten was het de eerste keer dat ze met Matrix Energetics werkten.

Barušs en zijn medeonderzoekers lieten de deelnemers enquêtes invullen vóór het seminar, direct na de ervaring en twee maanden later, om te zien welke korte- en langetermijneffecten werden gerapporteerd met betrekking tot fysieke en mentale gezondheid.

Hij gebruikte een aantal standaard psychologische tests om hun mentale en emotionele toestand te beoordelen. Hij gebruikte ook de RAND 36-Item Health Survey, een standaard maatstaf voor fysieke en emotionele gezondheid in medisch onderzoek.

Volgens de resultaten van het vervolgonderzoek verbeterde de algemene gezondheid van de deelnemers op lange termijn. Nogmaals, Barušs adviseerde voorzichtigheid bij het interpreteren van de resultaten. Hij zei dat sommige mensen wier gezondheid niet verbeterde misschien niet hebben deelgenomen aan het vervolgonderzoek, aangezien niet alle deelnemers aan het onderzoek hebben gereageerd. Het is ook mogelijk dat degenen wier gezondheid verbeterde andere maatregelen hebben genomen om gezonder te worden en dat de verbetering geen direct gevolg is van de Matrix Energetics.

“De bewustzijnsveranderingen die worden ervaren in de context van Matrix Energetics moeten verder worden onderzocht,” schreef hij. Hij merkte ook op: “In het kader van deze studie wordt geen poging gedaan om ME [Matrix Energetics] te onderscheiden van niet-specifieke factoren zoals sociale interacties met gelijkgestemde personen, suggestie, luisteren naar een charismatische spreker, enzovoort. Om die uit te pluizen zouden afzonderlijke studies nodig zijn.”

Kan het net als hypnose zijn?

Wanneer een persoon een ander op een dergelijke manier lijkt te beïnvloeden, rijst de vraag wat er op onbewust niveau gebeurt. Is dit vergelijkbaar met hypnose?

Gedragingen tijdens seminars van Matrix Energetics zijn vergelijkbaar met die tijdens hypnose, aldus Barušs. Hij zei dat het gedrag van mensen die genezing ondergaan in Pinksterdiensten in de vergelijking kan worden betrokken: “Het mechanisme is voor geen van deze bekend.”

De definitie van hypnose die onderzoekers over het algemeen gebruiken is vaag, verklaarde Barušs: “Hypnose-onderzoekers kunnen het niet eens worden over een definitie van hypnose. Ze komen het dichtst bij overeenstemming door te zeggen dat hypnose is wat er gebeurt in situaties die als hypnose zijn bestempeld.”

Mensen die zeer vatbaar zijn voor hypnose vallen in een paar categorieën: “de positief ingestelde, de fantasiegevoelige en de amnesiegevoelige.”

In het geval van Matrix Energetics of beïnvloeding op afstand kan een persoon actief besluiten om beïnvloed te blijven, in welk geval hij of zij tot de categorie “positief ingesteld” zou kunnen behoren.

Barušs zei dat het toeschrijven van deze verschijnselen aan “hypnose geen verklaring is maar een heretikettering,” en dat verder onderzoek moet worden gedaan om een verklaring te vinden.

Dit werd voorafgaand aan de studie door de onderzoekers besproken. Zij vonden in de gehele studie geen bewijs dat hypnose datgene was wat tijdens het seminar gebeurde; de studie was niet opgezet om dit vast te stellen. Het is waar: wat er gebeurt op de seminars van Matrix Energetics kan op hypnose lijken, zei Barušs. Maar er is verder onderzoek nodig om de relatie tussen de twee vast te stellen.

Gepubliceerd door The Epoch Times (12 december 2022): Open-Minded Scientist Explores People’s Power to Remotely Influence Others With Their Mind Alone

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.