Thursday, 18 Jul 2024

Waarheidszoekende Amerikanen hebben het morele overwicht

Wanneer communisten zoals Mao Zedong, Fidel Castro of Vladimir Lenin regeringen omver wierpen om totalitaire controle op te leggen, waren ze altijd in de minderheid.

Tegenwoordig doet in de Verenigde Staten, in naam van de “vooruitgang”, een radicaal linkse minderheid een poging om grotendeels onze academische wereld te controleren, hoe we online communiceren, hoe het meeste nieuws dat we op televisie zien en in kranten lezen wordt gerapporteerd en zelfs hoe we worden geregeerd. Veel hiervan is te danken aan de invloed van de Chinese Communistische Partij achter de schermen.

Deze radicaal-linkse minderheid probeert te laten uitschijnen dat haar wereldbeeld dominant is en dat andere stemmen of ideeën niet geldig zijn.

Zij valt graag vriendelijke Amerikanen aan die in traditie en God geloven en geeft hen het gevoel dat zij in de minderheid zijn.

De werkelijkheid is dat waarheidszoekende Amerikanen die hun tradities waarderen niet alleen in de meerderheid zijn, maar ook moreel het overwicht hebben. Zij nemen hun toevlucht niet tot geweld, maar zoeken eerder naar feiten in hun streven naar gerechtigheid.

We zien dit nu gebeuren, waar deze Amerikanen, te midden van geloofwaardige beschuldigingen van kiezersbedrog, een eerlijk proces nastreven en feiten en de waarheid aan het licht willen brengen.

Dit zijn mensen die de wet van het land, de grondwet en de door God gegeven natuurwet respecteren. Zij zijn bereid hun eigen belangen opzij te zetten omwille van de waarheid.

Dit zijn mensen die tirannie in al zijn vormen verwerpen en die houden van hun land en de principes en waarden die het vertegenwoordigt.

Dit zijn mensen die hun erfgoed en tradities koesteren.

Toch worden deze mensen, ondanks het feit dat zij in de meerderheid zijn, gemarginaliseerd en als achterlijk afgeschilderd door degenen die hun stemmen tot zwijgen willen brengen in naam van de vooruitgang.

Wat is het verschil met de campagnes die de communisten in China voerden tegen degenen die zij “rechts”, “kapitalisten”, “landeigenaren” of “traditionalisten” noemden? Vraag het maar aan de oprichters van deze krant, die de communistische onderdrukking in China hebben meegemaakt.

Vandaag de dag wordt in Amerika, in naam van de vooruitgang, de waarheid verdraaid en geweld en bedreigingen worden gebruikt om te intimideren.

Dat waren de bedreigingen die Emily Murphy, administrateur van de U.S. General Services Administration, ontving terwijl haar bureau wachtte op de resultaten van de verkiezingen.

In een openbare brief schreef ze dat ze “online, per telefoon en per post bedreigingen had ontvangen gericht tegen mijn veiligheid, mijn familie, mijn personeel en zelfs mijn huisdieren in een poging om mij te dwingen deze beslissing voortijdig te nemen”.

Op dezelfde manier hebben gemaskerde Antifa-extremisten en andere communistische sympathisanten geweld en intimidatie gebruikt om degenen tegen wie zij zijn, het zwijgen op te leggen.

Toen honderdduizenden aanhangers van president Donald Trump op 14 november in Washington bijeenkwamen voor een vreedzaam protest waarin werd opgeroepen tot verkiezingsintegriteit, werden sommigen aangevallen door in het zwart geklede Antifa-leden toen ze na afloop van de bijeenkomst alleen over straat liepen.

In de zomer, toen menigten de monumenten van onze natie afbraken en hun toevlucht namen tot andere vormen van geweld en plundering, merkten velen die in communistisch China zijn opgegroeid op dat het hen aan de Culturele Revolutie deed denken.

De realiteit is dat zij die waarheid en goedheid nastreven en die de tradities en principes van hun natie koesteren, in feite degenen zijn die het morele overwicht hebben.

Oorspronkelijk gepubliceerd door The Epoch Times (26 november 2020): Truth-Seeking Americans Have the Moral High Ground

Amerika’s kritieke punt in de tijd

Sinds de oprichting tot op heden zijn de Verenigde Staten van Amerika een baken van licht geweest, met godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting zoals men die in andere delen van de wereld niet heeft gekend.

Wat velen zich echter niet hebben gerealiseerd, is dat deze grote natie in de afgelopen decennia langzaam is geïnfiltreerd door het communistische spook.

Te midden van geloofwaardige beschuldigingen van kiezersbedrog en onregelmatigheden bij de verkiezingen, staat Amerika nu op het punt in de communistische afgrond te vallen.

Het communistische spook heeft geleid tot de regimes in de Sovjet-Unie, Cuba, Noord-Korea en China. Haar ideologie van totalitarisme streeft naar controle over, in plaats van de bloei van, de mensheid.

De geleidelijke overname van het Westen vond plaats op klaarlichte dag. Zoals de Franse dichter Charles Baudelaire in 1864 schreef, is de “grootste truc van de duivel” u ervan te overtuigen dat hij niet bestaat.

Tijdens de Koude Oorlog was de wereld verdeeld tussen twee militaire en politieke kampen. Maar hoewel hun sociale systemen lijnrecht tegenover elkaar leken te staan, vond aan beide zijden hetzelfde proces plaats, in verschillende vormen.

Veel revisionistische communisten, socialisten, Fabianisten, liberalen en progressieven in westerse stijl verwierpen openlijk het Sovjet- en Chinese model, terwijl hun inspanningen de samenleving op het pad brachten naar een sociale structuur die niet verschilde van die van de Sovjet-Unie en China. Voor een groot deel van de Westerse wereld is het zo gegaan.

Het Westen was opgelucht bij de val van de Berlijnse Muur in 1989 en de val van de Sovjet-Unie slechts een paar jaar later.

Het spook van het communisme is echter nooit gestorven.

Het bleef gedijen in China, ‘s werelds dichtstbevolkte natie. En hoewel de Koude Oorlog eindigde, heeft de internationale communistische beweging haar pogingen om haar wereldwijde doel van communistische overheersing te bereiken nooit gestaakt.

Terwijl communistische regimes zijn doorgegaan met hun rigide dictaturen, is de partijpolitiek in vrije samenlevingen op een punt van crisis gekomen. Het communisme heeft gebruik gemaakt van de mazen in de juridische en politieke stelsels van democratische naties door de grote politieke partijen te manipuleren.

Deze tientallen jaren durende poging is nu bijna geslaagd.

Socialisme

Het socialisme heeft altijd deel uitgemaakt van het marxisme en de internationale communistische beweging. Zoals Vladimir Lenin verklaarde: “Het doel van het socialisme is het communisme.” In democratische staten vreet het socialisme langzaam aan de vrijheden van de mensen door middel van wetgeving.

In het Westen duurt het proces om een socialistisch systeem te vestigen tientallen jaren of generaties, waardoor de mensen geleidelijk afgestompt raken, er zich niet ten volle bewust van zijn en langzaam gewend raken aan het socialisme. Het eindspel van socialistische bewegingen die geleidelijk en met “legale” middelen worden ingevoerd is niet anders dan dat van hun gewelddadige tegenhangers.

Socialisme ondergaat onvermijdelijk een overgang naar communisme, waarbij mensen voortdurend verder van hun rechten worden beroofd totdat er een tiranniek, autoritair regime overblijft.

Het socialisme gebruikt het idee van het garanderen van gelijkheid van uitkomst door middel van wetgeving, maar dit schijnbaar nobele doel gaat in tegen de natuur. Onder normale omstandigheden verschillen mensen van nature in hun geloofsovertuiging, morele normen, culturele geletterdheid, opleidingsachtergrond, intelligentie, standvastigheid, ijver, verantwoordelijkheidsgevoel, agressiviteit, innovatie, ondernemerschap en nog veel meer.

In werkelijkheid leidt het socialistische streven naar gelijkheid tot een verlaging van de moraal en ontneemt het mensen de vrijheid om zich naar het goede te richten.

Het socialisme gebruikt “politieke correctheid” om het fundamentele morele onderscheidingsvermogen aan te tasten en iedereen kunstmatig te dwingen hetzelfde te zijn. Dit is gepaard gegaan met de legalisatie en normalisatie van allerlei anti-theïstische en godslasterlijke taal, seksuele perversies, demonische kunst, pornografie, gokken en drugsgebruik.

Het resultaat is een soort omgekeerde discriminatie tegen hen die in God geloven en streven naar morele verheffing, met als doel hen te marginaliseren en uiteindelijk uit de weg te ruimen.

Linkse en andere verderfelijke agenda’s hebben zoveel invloed kunnen verwerven in Westerse landen, grotendeels dankzij de hulp van de massamedia. In landen met communistische regimes zijn alle media onderworpen aan staatscensuur, als ze al niet rechtstreeks door de communistische partij worden gecontroleerd. Elders zijn de media onder de invloed gebracht van financiële en partijdige vooringenomenheid. Eerlijke berichtgeving en discussie worden bedolven onder een lawine van sensatiezucht, berichten over politieke correcheid en regelrecht nepnieuws.

Overal ter wereld hebben socialistische en communistische bewegingen geprofiteerd van de economische onrust en de pandemie om invloedrijke posities te veroveren, met het uiteindelijke doel om de bestaande sociale orde omver te werpen.

We zien nu hetzelfde gebeuren in Amerika.

De Verenigde Staten zijn ver mee gegaan met de socialistische ideologie. De reguliere media propageren de ideeën van gelijkheid en volgen de aanvallen van de Chinese Communistische Partij (CCP) op Amerika. Onze jongere generaties zijn het socialisme gunstig gezind en behoren tot de meest fervente deelnemers aan protesten en rellen die gericht zijn op de vernietiging van ons cultureel erfgoed.

Intussen is de samenleving in het algemeen het idee gaan steunen dat de overheid moet zorgen voor gezondheidszorg, onderwijs en misschien uiteindelijk de kosten van levensonderhoud. Bewust en onbewust ruilen we geleidelijk onze vrijheden in voor een systeem dat mensen controleert.

Socialisme en communisme eisen volledig zeggenschap over alle eigendommen en mensen. Het socialisme eist dat mensen hun geloof in God opgeven en in plaats daarvan de staat als God aannemen.

De Verenigde Staten, de plaats die is opgericht op basis van een fundamenteel geloof in vrijheid, is een land geworden waar vrijheid wordt verraden. Dit is nu tot een hoogtepunt gekomen met de verkiezingen van 2020 en de geloofwaardige beschuldigingen van kiezersbedrog.

De natie die hier het meest bij gebaat is, is China, waar de CCP al meer dan 70 jaar meedogenloos regeert, met de onnatuurlijke dood van ten minste 65 miljoen mensen tot gevolg.

Voor communistisch China hebben de Verenigde Staten altijd in de weg gestaan van het communistische streefdoel van wereldwijde controle. Het doel van het communistische regime is altijd geweest om de Verenigde Staten omver te werpen en de dominante macht in de wereld te worden.

Tientallen jaren heeft de CCP naar dit doel toegewerkt en ze is nu dicht bij het bereiken van dit doel.

Haar ondermijningsmethoden zijn geraffineerd en gaan ver. FBI-directeur Christopher Wray zei in juli dat het agentschap bijna 2.500 lopende contraspionageonderzoeken in verband met China heeft en dat het agentschap ongeveer elke 10 uur een nieuw onderzoek opent.

De opkomst van China werd echter een halt toegeroepen en zelfs omgebogen onder de regering-Trump, die de dodelijke bedreiging van de CCP voor de Verenigde Staten erkende. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo omschreef de CCP als de “centrale dreiging van onze tijd”. Een landelijke inspanning is ondernomen om de Verenigde Staten te ontdoen van de invloed van de CCP, alsmede om de agressie van de partij overzee tegen te gaan.

Het behoeft geen betoog dat het Chinese communistische regime veel te winnen heeft bij het einde van het presidentschap van Trump.

Een strijd tussen goed en kwaad

Het communisme leert de mensen het geloof in God te vervangen door atheïsme en materialisme.

Als gevolg daarvan zijn in de wereld van vandaag de criteria voor het onderscheiden van goed en kwaad omgedraaid. Rechtvaardigheid wordt verdraaid tot slechtheid en ondeugd tot medelijden.

Aan het begin van de 20e eeuw begon het atheïstische en anti-traditionele gedachtegoed geleidelijk door te sijpelen in de leerprogramma’s van scholen, gefaciliteerd door linkse pedagogische deskundigen die in de academische wereld waren geïnfiltreerd en het onderwijsbeleid in hun greep hielden.

Het publiek wordt doordrongen van een modern bewustzijn en gemobiliseerd om de minderheid van mensen die hardnekkig vasthouden aan traditie, te overstemmen. Intellectuelen uiten zware kritiek op volksculturen over de hele wereld en voeden bekrompen vooroordelen bij hun onwetende publiek. De begrippen “kritisch” en “creatief” denken worden misbruikt om de jongere generatie tegen het gezag op te zetten en hen te verhinderen de kennis en wijsheid van de traditionele cultuur in zich op te nemen.

In communistische landen werd, nadat de dragers van de traditionele cultuur waren afgeslacht, het grootste deel van de bevolking geïndoctrineerd om deel te nemen aan de revolutie. Nadat de CCP de macht had gegrepen, duurde het 25 jaar om een generatie van “wolvenwelpen” op te voeden, een Chinese term voor degenen die onder het communisme opgroeiden en werden geïndoctrineerd om klassevijanden te haten en te doden. Ze werden aangemoedigd om zonder onderscheid te vechten, te slaan, te roven en te branden.

Kaderleden van de Communistische Partij hangen een plakkaat om de nek van een Chinees tijdens de Culturele Revolutie in 1966. De woorden op het bord vermelden de naam van de man en beschuldigen hem ervan lid te zijn van de “zwarte klasse”. (Publiek domein)

De CCP cultiveert actief moordzuchtige sentimenten. Tijdens de Culturele Revolutie sloegen tienermeisjes hun leraren dood als onderdeel van Mao’s ideologische kruistocht.

In het Westen grijpen communistische partijen trots terug op de ervaringen van de Franse Revolutie en de Commune van Parijs. Elke revolutie en opstand werd ingeleid door menigten die geen scrupules, geen schaamte en geen mededogen kenden.

Communisme is een gesel voor de mensheid. Haar doel is de vernietiging van de mensheid, en haar arrangementen zijn nauwgezet en specifiek.

De menselijke beschaving daarentegen werd door het goddelijke aan de mensheid overgedragen. Als de mens zijn cultuur en traditie vernietigt en als de moraal van de samenleving instort, dan zal hij het goddelijke niet begrijpen.

We kunnen de poging van het communistische spook tot vernietiging doorbreken door zijn invloed actief af te wijzen en in plaats daarvan het goddelijke te volgen, onze tradities te herstellen en de moraal te verheffen.

Dit is een tijdperk van zowel wanhoop als hoop.

Dit artikel is gedeeltelijk geschreven op basis van de speciale redactionele serie “Hoe het spook van het communisme onze wereld regeert.” Om de serie te lezen, klik hier.

Oorspronkelijk gepubliceerd door The Epoch Times (25 november 2020): America’s Critical Point in Time

Nasleep van de verkiezingen onthult strijd tussen vrijheid en communisme

Toen de stichters van onze krant een communistisch regime ontvluchtten om naar Amerika te komen, hadden ze nooit verwacht dat deze grote natie op een dag het brandpunt zou worden van de strijd tussen communisme en vrijheid.

Veel Amerikanen denken dat communisme een abstract concept is, iets dat alleen verre naties treft, zonder zich te realiseren dat het al bij ons voor de deur staat.

Het communisme heeft zich in Amerika verspreid onder namen als socialisme, progressivisme, liberalisme, neo-marxisme, enz. in een langzaam proces van tientallen jaren systematische ondermijning door eerst de Sovjet-Unie en nu de Chinese Communistische Partij (CCP).

Deze cumulatieve strijd om de toekomst van Amerika – en daarmee die van de rest van de wereld – komt nu tot een hoogtepunt in de presidentsverkiezingen in de V.S.

Dit is een conflict dat partijgeest en partijlidmaatschap overstijgt.

Het geloof in God is altijd fundamenteel geweest voor Amerika. De eerste kolonisten vluchtten hierheen zodat ze hun geloof vrij konden belijden. Deze natie is gesticht op het geloof dat wij allen door God gelijk zijn geschapen en door de Schepper begiftigd zijn met onze rechten. Het motto van de V.S. is “In God we trust.”

Het geloof in God en de beginselen die van dat geloof zijn afgeleid, zijn de fundamentele redenen waarom de Verenigde Staten vrijheid, democratie en welvaart kunnen genieten en waarom de Verenigde Staten de natie is geworden die het vandaag is.

In deze grote traditie is stemmen een heilige plicht waarbij elke burger verantwoordelijkheid kan nemen voor wie regeert. Dit jaar heeft een recordaantal Amerikanen gestemd om hun volgende leider te kiezen.

Sindsdien hebben we geleerd dat dit proces is ondermijnd. Er zijn talrijke geloofwaardige beschuldigingen van kiezersbedrog naar voren gekomen, die wijzen op een systematische poging om de uitslag van de verkiezingen te veranderen.

Extreem-links en de communistische duivel daarachter – dezelfde kracht waarvan Karl Marx ooit schreef dat ze door Europa waarde – gebruiken leugens, fraude en manipulatie in een poging het volk van zijn rechten en vrijheden te beroven.

Een van de twee grootste Amerikaanse partijen, de Democratische Partij, is niet meer de politieke partij die zij ooit was. In de loop der decennia is zij geleidelijk geïnfiltreerd door dezelfde marxistische ideologie die de meest wrede en repressieve communistische regimes in de geschiedenis heeft voortgebracht.

De communistische ideologie, met inbegrip van het socialisme en de daarmee samenhangende ideeën, is geen normale ideologie. Het is de ideologie die de onnatuurlijke dood van ten minste 100 miljoen mensen heeft veroorzaakt.

De communistische ideologie gebruikt schijnbaar rechtvaardige concepten, zoals “gelijkheid” en “politieke correctheid”, om mensen in verwarring te brengen. Haar ideologie heeft alle gebieden van onze maatschappij geïnfiltreerd, inclusief onderwijs, media en kunst. Zij vernietigt zonder scrupules alles wat traditioneel is, met inbegrip van geloof, godsdienst, moraal, cultuur, gezin, kunst, onderwijs, wet, enzovoort en leidt de mensen tot morele verdorvenheid.

Dit is de ideologie van het totalitarisme, een ideologie die eens bloeiende naties als Venezuela naar de afgrond drijft en die in staat was 5000 jaar cultuur in China te vernietigen, waar de mensen van een geloof in het goddelijke overgingen naar een toewijding aan de staat.

Het is de systematische ondermijning van al het goede waar de mensheid voor staat. Het staat lijnrecht tegenover goedheid, eerlijkheid, waarheid en mededogen.

Dit heeft niet alleen de geesten van de mensen en hun rechtschapen geloof in God ondermijnd, maar heeft het Amerikaanse volk en de gehele mensheid naar de rand van het gevaar gesleept.

Een keuze tussen goed en kwaad

Dit is een conflict dat de partijgrenzen overstijgt, een strijd tussen de vraag of wij als Amerikanen trouw kunnen blijven aan onze grondbeginselen en Gods wil kunnen volgen, of dat wij onderworpen zullen worden aan krachten die trachten onze meest fundamentele rechten te controleren en te vernietigen.

Dit is niet iets wat we lichtvaardig zeggen; omdat de oprichters van onze krant het communistische totalitarisme hebben meegemaakt, begrijpen zij de vernietigende kracht ervan.

Als media-organisatie zijn wij onafhankelijk en nemen wij geen standpunten in over politieke kwesties of kandidaten, maar staan wij voor waarheid en gerechtigheid.

Amerika staat nu op het punt om in een communistische afgrond te vallen.

In het centrum van deze strijd staat nu president Donald Trump, die duidelijk nee heeft gezegd tegen socialisme en communisme en een einde heeft gemaakt aan decennia van verzoening met het Chinese regime door een landelijke inspanning te leveren om de invloed van en de infiltratie door het Chinese regime tegen te gaan.

Trump is de confrontatie aangegaan met de CCP op dit kritieke moment in de geschiedenis.

Voor communistisch China is het traject duidelijk: Trump is een Amerikaanse president die traditie hoog in het vaandel heeft en tegen communisme is, en zolang hij aan het roer staat weet het Chinese regime dat het niet zal slagen in zijn decennialange doelstelling om Amerika en daarmee de rest van de vrije wereld omver te werpen.

We hebben communistisch China aan onze poorten, klaar om over te nemen. De CCP heeft het Amerikaanse systeem in de loop van de decennia zorgvuldig bestudeerd en heeft nu met succes geprofiteerd van onze open samenleving en is in ons land geïnfiltreerd.

Intern hebben we extreem-linkse groepen zoals Antifa en Black Lives Matter (wat verwijst naar de organisatie, waarvan de oprichters zichzelf beschrijven als “marxisten” en banden hebben met pro-CCP groepen, niet naar mensen die in het algemeen zwarte levens steunen) die protesten en rellen organiseren. De beweging is vergelijkbaar met de Culturele Revolutie van de CCP, die het culturele erfgoed en de tradities van de natie vernietigde. Het is een anti-Amerikaanse beweging, net zoals de Culturele Revolutie anti-Chinees was. De kern van de ideologie van de beweging verschilt niet van die van de communistische beweging in China en zij gaat hand in hand met de CCP, klaar om Amerika te ondermijnen.

De gevolgen van deze verkiezingen zijn verstrekkend. Zij heeft mensen, regeringen en organisaties over de hele wereld duidelijk gemaakt dat zij moeten beslissen of zij aan de kant van de communistische duivel staan of aan de kant van traditie en universele waarden.

Steeds meer mensen realiseren zich nu dat de Amerikaanse verkiezingen van 2020 geen tweepartijenstrijd is, geen twist tussen Trump en Joe Biden, maar een strijd tussen traditie en socialisme, een strijd tussen goed en kwaad, een strijd tussen het goddelijke en de communistische duivel.

Lees voor meer informatie de speciale redactionele serie “How the Specter of Communism Is Ruling Our World.”

Oorspronkelijk gepubliceerd door The Epoch Times (13 november 2020): Election Fallout Reveals Battle Between Freedom and Communism

Epoch Times #1 in App Store Kranten categorie

The Epoch Times iOS app is vanaf 12 november de nummer 1 app in de categorie Magazine & Kranten in de Amerikaanse Apple store. We willen al onze lezers bedanken dat ze dit mogelijk hebben gemaakt.

Lezers verdienen en eisen feitelijke en onbevooroordeelde verslaggeving en we willen graag zeggen dat we u duidelijk horen.

Veel media-organisaties hebben het publiek al te lang in de steek gelaten. Terwijl andere media de verkiezing al snel afkondigden, heeft The Epoch Times, als onafhankelijk media-orgaan, verklaard dat het geen winnaar zal aanwijzen totdat alle resultaten zijn gecertificeerd en alle juridische bezwaren zijn opgelost.

De iOS-app van de Epoch Times staat op 12 november 2020 op nummer 1 in de categorie tijdschriften en kranten in de Apple Store. (Screenshot)

Download hier de Epoch Times-app.

Onze principes van feitelijke en onbevooroordeelde verslaggeving zitten in ons DNA. Sinds onze organisatie in de Verenigde Staten door Chinese Amerikanen werd opgericht, heeft The Epoch Times de vervolging van het Chinese volk door het Chinese regime aan de kaak gesteld, de agenda van de Chinese Communistische Partij verworpen en haar infiltratie in de Verenigde Staten aan de kaak gesteld.

Vanaf de dag dat hij zijn kandidatuur voor het presidentschap aankondigde, hebben wij president Donald Trump feitelijk en zonder vooringenomenheid behandeld, terwijl sommige mainstream media vooringenomenheid tegen hem hebben getoond. We passen dezelfde principes toe op elke kandidaat voor een openbaar ambt, ongeacht de partij.

Het nastreven van de waarheid is nooit een gemakkelijke taak.

In Amerika zijn onze adverteerders bedreigd door Chinese consulaire ambtenaren en zijn onze krantenbakken vernield. In Hongkong werd een van onze drukpersen in brand gestoken. Recentelijk werden we aangevallen door andere Amerikaanse media-organisaties die het niet eens zijn met onze verslaggeving.

We weten echter dat jullie – onze lezers – altijd aan onze kant staan; het aantal downloads van onze app stijgt explosief en de hoeveelheid positieve feedback die we ontvangen is overweldigend. The Epoch Times-app is tot nu toe meer dan 1 miljoen keer gedownload in de app stores voor iOS en Android samen en het is een van de best beoordeelde apps.

De missie om het vertrouwen van het publiek in de journalistiek te herstellen is echter nog lang niet voltooid.

We zullen doorgaan met onze feitelijke en onbevooroordeelde verslaggeving en streven ernaar om de hoogste normen van de traditionele journalistiek te handhaven.

Correctie: Een eerdere versie van dit artikel gaf een verkeerde weergave van de factoren die van invloed zijn op de app-rangschikking in de Apple App store. De factoren omvatten het aantal downloads, gebruikerservaring, gebruikersbeoordelingen en de algemene prestaties van de app. The Epoch Times betreurt deze fout.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (12 november 2020): Epoch Times #1 in App Store Newspaper Category

De waarheid najagen samen met u, onze lezers, zonder vrees of voorkeur

Onze natie staat voor een moeilijke tijd.

Op 3 november hebben Amerikanen in het hele land gestemd voor hun volgende leider. Sindsdien hebben we echter vernomen dat op 3 november en in de daaropvolgende dagen de integriteit van de verkiezingen op bepaalde plaatsen mogelijk in het gedrang is gekomen, aangezien er beschuldigingen van onregelmatigheden zijn opgedoken.

Hoewel deze beschuldigingen nog niet door de rechter zijn bewezen, zijn zij van ongekende omvang en ernst.

The Epoch Times is van mening dat het onze journalistieke en burgerplicht is om verslag uit te brengen over geloofwaardige beschuldigingen van onregelmatigheden en na te gaan of ze op waarheid berusten.

Daarom hebt u in The Epoch Times kunnen lezen over beëdigde verklaringen – verklaringen op straffe van meineed – van verkiezingswaarnemers die beweren dat er iets mis is en over de status van ten minste acht lopende rechtszaken en twee lopende hertellingen.

De gebeurtenissen van de afgelopen week hebben het vertrouwen van veel Amerikanen in onze republiek tot op het bot geschokt. En wij geloven dat wij, door eerlijk verslag uit te brengen van deze uitdagingen, niet alleen de integriteit van het stemproces helpen beschermen, maar ook helpen het vertrouwen in het systeem te herstellen.

Dit vertrouwen is volgens ons ernstig geschaad door de media in het algemeen, die geloofwaardige beschuldigingen en lopende rechtszaken die van invloed zouden kunnen zijn op de verkiezingen negeren en in plaats daarvan hun publiek misleiden door te doen alsof de verkiezingsuitslag al vaststaat.

In de afgelopen 20 jaar hebben wij ons altijd ingezet voor het zoeken naar en rapporteren over de waarheid, om het recht te laten zegevieren en om het geweten van mensen te stimuleren.

Onze normen zijn niet veranderd onder de druk. Wij zijn een onafhankelijke nieuwsorganisatie, vrij van de invloed van een regering, bedrijf of politieke partij. In plaats daarvan worden wij gesteund door lezers zoals u en wij willen u bedanken voor uw voortdurende vertrouwen en steun.

Voor onze onafhankelijke berichtgeving hebben wij te maken gehad met ongekende aanvallen. Deze aanvallen kwamen voorheen voornamelijk van de Chinese Communistische Partij, die, sinds de dag dat onze organisatie in de Verenigde Staten door Chinese Amerikanen werd opgericht, heeft geprobeerd ons het zwijgen op te leggen. Zo werden bijvoorbeeld kort na onze start al onze medewerkers in China gearresteerd en vastgezet. In Amerika zijn onze adverteerders bedreigd door Chinese consulaire ambtenaren en zijn onze krantenbakken vernield. In Hongkong werd één van onze drukpersen in brand gestoken.

Meer recent zijn er aanvallen gekomen vanuit andere Amerikaanse media-organisaties die het niet eens zijn met onze verslaggeving.

We zijn ons ervan bewust dat we opnieuw aangevallen kunnen worden voor onze onafhankelijke verslaggeving. Maar in het belang van waarheid en integriteit zullen wij trouw blijven aan onze journalistieke verantwoordelijkheid.

Terwijl onze natie door deze moeilijke periode navigeert, willen we onze lezers laten weten dat u niet alleen bent. Er zijn miljoenen andere vrijheidslievende Amerikanen die van onze natie en haar principes houden en die, net als u, op zoek zijn naar de waarheid.

We steunen elkaar; u bent niet alleen.

Amerika verenigen door traditie te omarmen en communisme te bestrijden

Verkiezingsdag is aangebroken.

De Epoch Times heeft, als een onafhankelijk mediakanaal, nog nooit in zijn geschiedenis een politieke kandidaat gesteund en zal deze traditie voortzetten.

In plaats van kandidaten te steunen, wijden wij ons aan het rapporteren van de feiten, vrij van vooringenomenheid of voorkeur. Dit is de manier waarop wij geloven dat wij de belangen van onze lezers het best dienen – door hen de informatie te verstrekken die zij nodig hebben om echt geïnformeerd te zijn.

Wij willen wel van deze gelegenheid gebruik maken om aan te geven welke zaken wij belangrijk vinden.

Wij geloven dat de traditionele cultuur bijdraagt tot de bloei van de mensheid. Het beroemde begin van de Onafhankelijkheidsverklaring luidt: “Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend, dat alle mensen gelijk zijn geschapen, dat zij door hun schepper begiftigd zijn met bepaalde onvervreemdbare rechten.”

Wanneer we onszelf begrijpen als door God geschapen, hebben we in onze gemeenschappelijke oorsprong een basis voor eenheid en medeleven. Mededogen vloeit van nature naar hen die dezelfde oorsprong delen. In een goddelijke schepping liggen impliciete normen besloten voor hoe wij elkaar moeten behandelen en deze geven richting en vorm aan onze samenlevingen. In het geval van de Onafhankelijkheidsverklaring zijn dit de “onvervreemdbare rechten”, die het recht van het individu op leven en vrijheid waarborgen.

Wanneer wij onszelf trachten te begrijpen in het licht van het goddelijke, kijken wij noodzakelijkerwijs naar boven en meten wij onszelf aan de hoogste maatstaven. Wij ervaren zowel nederigheid als dankbaarheid en de aspiratie om ons te leven volgens de standaarden van onze oorsprong.

De communistische dreiging

Recentelijk is het concept van socialisme steeds populairder geworden in de Verenigde Staten. Socialisme is de eerste fase van het communisme. Zoals Vladimir Lenin verklaarde: “Het doel van het socialisme is het communisme.”

Communisme is in strijd met de traditionele cultuur; het verlaagt en verdeelt de mensheid. In elk land in de wereld dat de weg van het communisme heeft gevolgd, heeft dit tot wanhoop geleid.

De meest prominente communistische partij in de wereld van vandaag is de Chinese Communistische Partij (CCP).

Zij onderwijst atheïsme, materialisme en een filosofie van strijd. Terwijl de traditionele cultuur de mensheid verheft door naar God te wijzen, ontkent het communisme goddelijkheid. In plaats daarvan reduceert het de mens tot zijn atomen en biedt het geen basis voor eenheid of moraliteit.

Individuen wordt geleerd in een voortdurende staat van “strijd” te verkeren, een oorlog van allen tegen allen, om de goedkeuring van een almachtige staat te verkrijgen. Met de hulp van Westerse technologiebedrijven heeft de CCP een ongekende mogelijkheid ontwikkeld om individuen in de gaten te houden, waardoor zij in staat is controle uit te oefenen op minieme details van hun dagelijks leven.

En al die tijd heeft de CCP de Chinese burgers met schokkende wreedheid behandeld, waarbij routinematig gebruik werd gemaakt van foltering om mensen te dwingen hun geloofsovertuiging op te geven. Volgens een onafhankelijk tribunaal “worden in heel China al jaren op grote schaal organen geoogst” en “zijn Falun Gong-aanhangers een – en waarschijnlijk de belangrijkste – bron van orgaanleveranties geweest”. Oeigoeren, Tibetanen en sommige Christelijke groeperingen zijn ook het doelwit geweest van orgaanoogst.

De CCP is vandaag de grootste bedreiging voor de Verenigde Staten. Zij gebruikt alle beschikbare middelen om de Verenigde Staten, die zij als haar aartsvijand beschouwt, te ondermijnen en te destabiliseren. Het simpele bestaan van een grote, vrije republiek die in een rechtsstaat leeft, maakt het communistische systeem daarentegen onwettig.

The Epoch Times heeft eerder gemeld dat pro-CCP groepen de eer hebben opgeëist voor het helpen aanwakkeren van de rellen die Amerika de afgelopen maanden hebben geteisterd na de dood van George Floyd.

De CCP maakt gebruik van een “Duizend Talenten Plan” waarbij Chinese wetenschappers met posities aan Amerikaanse universiteiten worden gerekruteerd om onderzoek te stelen. Het steelt elk jaar voor honderden miljarden dollars aan intellectuele eigendom van Amerikaanse bedrijven. De FBI heeft gemeld dat zij elke 10 uur een nieuw contraspionage-onderzoek opent dat op China is gericht. De lijst van pogingen van de CCP om de Verenigde Staten te ondermijnen is lang.

De CCP heeft ook China’s middelen gestoken in de ontwikkeling van een hoogtechnologisch leger dat de Verenigde Staten moet verslaan.

Verkiezingen gaan over keuzes. Wij dringen er bij de kiezers op aan een verstandige keuze te maken, door kandidaten te kiezen, ongeacht de partij, die zich tegen de CCP zullen verzetten en de wijsheid van de traditionele cultuur zullen omarmen.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (2 november 2020): Uniting America by Embracing Tradition, Opposing Communism